منبع مقاله درمورد تلفن همراه، ارباب رجوع، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

همسواري صرفا براي سفرهاي هر روزه يك عده از افراد جامعه به يك مقصد مشترك و نيز بازگشت آنها، مناسب است و براي سفرهاي برنامه ريزي نشده و . . . ز آنها استفاده نمي شود ازطرفي اين سيستم ها داراي هزينه تحميلي كمتري به ازاء هر مسافر-كيلومتر نسبت به اتومبيل شخصي هستند. علاوه بر آن در صورتيكه فردي اتومبيل و يا كاروان مربوطه را در يك روز به علت دير رسيدن به مكان مقرر از دست بدهد برخلاف سيستم هاي حمل و نقل عمومي معمولا سرويس ديگري وجود نخواهد داشت.
دورکاري
دوركاري يا همان جايگزين كردن سفرها با ارتباطات ، شامل انواع گوناگوني از برنامه ها و فعاليتهايي است كه طي آنها نياز به انجام سفرهايي درون شهري و بخصوص سفرها ي به مقصد محيط كاربا ارتباطات مرتفع مي گردد. سيستمها ي ارتباطي از قبيل تلفن، نمابر، نامه هاي الكترونيكي، وبسايت ها،ارتباطات ويدئويي و… از جمله تسهيلات تامين كننده دوركاري هستند. قبل از پرداختن به بحث دوركاري كليه اقداماتي كه علاوه بردارا بودن شرايط استفاده از ارتباطات، باعث كاهش سفرها نيزميگردند به شرح ذيل ارائه مي گردند.
الف) دورکاري
دور كاري شامل موارد ذيل است:
الف- 1) دوركاري از طريق ارتباطات كارمندان با مشاغل كه مكان ثابتي ندارند: به عنوان مثال بازارياب يا نماينده فروش يك شركت كه براي كارهاي خود از ارتباطات استفاده فراواني مينمايد.
الف- 2) دوركاري براي افراد با شغل آزاد كه قادرند از دفتر خويش در منزل اقدام به انجام كار خود با ارتباطات نمايند.
الف- 3) ارتباطات براي كارمندان حقوق بگيري كه به آنها اجازه داده شده كه در خانه و يا در نقطه هاي ديگر (به منظور كاهش سفرهاي هر روزه) كاركنند.
الف- 4) ارتباطات در خدمت دوركاري به صورت موقت براي كارمندان حقوق بگيري كه به علت بيماري، موقتا توانايي حضور در محيط كار را ندارند يا بدين علت كه روي پروژه خاصي كار ميكنند. ازطرف كارفرماي آنها اجازه موقت كار در منزل به آنها داده شده است.
ب) دورآموزي
يادگيري از دور نيز از نمونه هاي ديگر تاثير ارتباطات جهت حذف سفرهاي روزانه است. در اين مورد ارتباطات جايگزين سفرها به سمت محل تحصيل و بازگشت از آن مي شود. بدين ترتيب دردانشگاهها پس از راه اندازي رشته هاي مجازي، اساتيد و دانشجويان به جاي حضور فيزيكي در سركلاس از طريق ارتباطات با يكديگر تماس حاصل مي نمايند.
ج)خريد از راه دور
خريد از طريق ارتباطات شامل خريد اينترنتي يا تلفني شامل تسهيلاتي مي گردد كه از طريق آن، افراد در منزل خود اقدام به خريد اقلام مورد نياز روزانه خود مي نمايند.
د) کار بانکي از راه دور
كار بانكي از طريق ارتباطات(مثل بانكداري اينترنتي) شامل استفاده از ارتباطات جهت انجام كارهاي بانكي، پرداخت صورت حسابها و پرداخت وجه معاملات و . . . مي شود.
ه) دولت الکترونيک
دولت الكترونيك دولتي است كه با استفاده از ارتباطات از راه دور، دفاتر دولتي قادر به برآوردن نيازهاي ارباب رجوع از طريق ارتباطات به جاي حضور فيزيكي آنها هستند.
و) تعامل تجاري اينترنتي
تعامل تجاري اينترنتي شامل ارائه روش هاي ارتباطي مثل استفاده از اينترنت، بين شركت ها جهت برگزاري مناقصه، مزايده، فروش، برنامه ريزي و . . . است. اين قبيل كارها اصولا درمورد كارهاي رقابتي به خوبي همساز و كارا (به عنوان مثال به منظور شناخت كمترين قيمت مزايده كالا يا خدمات) خواهد بود.
جابجايي ساعات کاري
يكي ديگر از اقسام روش هاي مديريت تقاضاي سفر كه تاثير گذار درسفرهاي هر روزه در ساعت اوج است، روش جابجايي ساعت كاري است كه با اعمال سياست هايي چون جابجا نمودن زمان شروع و اتمام ساعت كاري و يا اضافه نمودن ساعت كاري در بعضي از روزهاي هفته و در نتيجه حذف يك روز كاري، منجر به جابه جاشدن زمان سفر افراد تحت اين برنامه به ساعتي غير از ساعت اوج و يا حذف تعدادي از سفرهاي آن ها (در اثرحذف يك روز كاري) مي شود.
روش جابجايي ساعات كاري نيز خود به اقسام مختلفي تقسيم ميگردد كه عبارتند از:
الف) زمان کاري انعطاف پذير
در اين روش به كارمندان اجازه داده مي شود تا برنامه كاري روزانه خود به صورت انعطاف پذير اجرا نمايند. به عنوان مثال در حالي كه كارمندان يك اداره از ساعت 8 صبح تا 4:30 بعدا ز ظهر كارمي کنند، بعضي كارمنداني كه در اين طرح هستند در ساعات 7:30 صبح تا 4 بعداز ظهر و بعضي ديگراز 9 صبح تا 5:30 بعد از ظهر مشغول به كار خواهند بود. در اين روش دو نكته قابل توجه و موثر بر بازدهي كاري و نظم عمومي اداره و شركت و يا سازماني كه طرح مذكور در آن اجرا مي شود، ملاحظه ميگردد.
الف1-) پيوستگي و يا عدم پيوستگي ساعات کاري: ممكن است به كارمندان اجازه داده شود كه دو نوبت در روز كار كنند به عنوان مثال از 7 صبح تا 12 ظهر و از 2 بعدازظهر تا 5:30 عصر .
اين تصميم ممكن است اثرات مثبت و منفي متعددي را به دنبال داشته باشد. در بعضي از مواقع ممكن است شاهد بي نظمي در محيط كاري، عدم تمركز كارمندان بر كار و كاهش بازدهي آنها در اثر اعمال دو نوبتي شدن ساعات كاري بوده در ساير موارد نيز اعمال اين سياست باعث بالارفتن بازدهي افراد به علت استراحت آن ها در فا صله زماني بين دو نوبت كاري خواهد بو د (به عنوان مثال در كارهاي اجرايي و درهواي گرم).
الف2- ) محدود بودن و يا عدم محدوديت بازه زمان کار: منطقي است كه در روش ساعت كاري انعطاف پذير به منظور اجتناب از هر گونه بي نظمي، محدوده زماني مشخصي براي اجرا ياين برنامه در نظر گرفته شود تا افراد به اجبار در اين محدوده زماني مجاز به انتخاب ساعت كاري خويش باشند (به عنوان مثال از 7 صبح تا 9 شب) افراد موظف به انتخاب 8 ساعت كاري هستند. آنچه در مورد روش زمان كاري انعطاف پذير مي توان يادآور شد آن است كه در اين روش افراد با توجه به نوع ترافيك، ساعات شلوغي معابر و نيز برنامه زماني حركت سرويس هاي حمل و نقلي عمومي و يا همسواري خود را با بهترين زمان حركت به سمت محل كار، بازگشت به خانه منطبق مي نمايند. و از آنجا كه افراد هميشه بهترين گزينه را انتخاب مي نمايند لذا نتايج حاصل شده ، در بهترين حالت انتخابي خود خواهد بود.
ب) هفته کاري فشرده
اين روش با نام كوتاه سازي هفته كاري نيز معروف است. در اين روش سعي بر آن است كه كارمندان در روزهاي كمتري از هفته ولي با ساعت كاري بيشتر در هر روز كار نمايند. به عنوان مثال به جاي 5 روز كاري 8 ساعته، 4 روز كاري 10 ساعته وجود داشته باشد و يا 9 ساعت كار در روز با يك روز تعطيلي در هر دو هفته وجود داشته باشد.
اين روش داراي معايب زير است:
1)باتوجه به آنكه تنها يك روز در هفته و يا يك روز در دو هفته از ساعات كاري كارمندان اين سيستم كم مي شود ، لذا اگر اين سيستم در سطح وسيعي اجرا نگردد ، تاثير قابل توجهي نخواهد داشت.
2) از طرف ديگر اگر روز كاري حذف شده براي مشاغل مختلف فقط يك روز بخصوصي باشد وهمه كارمندان تحت پوشش اين طرح، يك روز حذف شده مشترك داشته باشند، لذا ميزان ترافيك ساعت اوج در روزهاي ديگر به قوت خود باقي است.
3) تحقيقات مؤيد اين مطلب است كه كاركردن بيش از 8 ساعت، به طور معمول، باعث كاهش بازدهي كاركنان در ساعات انتهايي روز و يا در روزهاي آخر هفته است.
ج) تغيير ساعت کاري
در اين روش زمان حضور گروهي از كارمندان در ادارات و نيز زمان خروج آن ها از ادارات تغييرمي كند. اين تغيير ثابت بوده و از طريق ارگان هاي و سازمان هاي ذيربط به ادارات مربوطه ابلاغ مي گردد و كارمندان مجبورند مثل روزهاي گذشته ولي با تغييري در ساعت ورود و خروج خود بر سر كار حاضرشوند.
همه مشاغل براي اجراي سياست هاي جابجاي ي ساعت كاري مناسب نيستند و نيز تمامي كارمندان مشتاق به استفاده از اين روش به دلايل شخصي و يا به دليل لزوم هماهنگ نمودن خود با سفرهاي سايراعضاي خانواده، نخواهند بود.
د) مديريت پارکينگ
ميزان دسترسي به پاركينگ يكي از ابزار تنظيم جريان ترافيك است زيرا موقعي كه پاركينگ بيشترمحدود وگران شود تعداد وسائط نقليه اي كه به منطقه وارد خواهد شد كاهش مي يابد. بعضي از مردم به سمت سيستم حمل و نقل عمومي روي آورده و پاره اي از آنها وسائط نقليه خود را در حاشيه ورودي به شهر و يا منطقه پارك مي كنند و يا ممكن است گروهي از روش هايي نظير سواري مشترك استفاده كنند. استراتژيهاي مديريتي براي پاركينگ شامل محدود كردن پارك حاشيه اي، محدود سازي پارك درخيابانهاي فرعي با استفاده از روش هايي نظير قيمت گذاري به نحوي كه باعث عدم تمايل پارك در تمام طول روز شود. مثلا با حذف پارك مجاني، فراهم كردن پاركينگ هاي ويژه براي اتومبيل هاي پرسرنشين و يا وسيله نقليه شراكتي و يا اولويت دادن به آنها، قيمت گذاري پاركينگ به نحوي كه باعث تشويق سواري شراكتي و يا محدود كردن ترافيك شخصي شود.
مديرت پاركينگ همچنين جهت بالا بردن بازدهي پاركينگ هاي موجود، بهبود سطح سرويس پاركينگها و نيز ارتقاء سطح تسهيلات پاركينگ بكار مي رود. قابليت استفاده از پاركينگ ها را ميتوان از طريق يك مديريت منظم و كارآمد افزايش داد. بدين ترتيب علاوه بر بهبود سطح سرويس آنها شاهد افزايش ظرفيت روزانه آنها و نيز تاثير قابل توجه اين تسهيلات بر ترافيك معابر هستيم.
در نهايت ميتوان گفت که راهكارهاي مديريت تقاضاي سفر بايد طوري انجام گيرد كه حصول منافع فردي،اجتماعي و اقتصادي را به دنبال داشته باشد. بايد توجه داشت كه اجراي راهبردهاي منفرد مديريت تقاضاي سفر، تأثيرهاي اندك و كوچكي به دنبال خواهند داشت و ممكن است سبب انتقال مسايل و مشكلات از نقطه اي به نقطة ديگر شود . كسب منافع جامع و چند بعدي از مديريت تقاضا مستلزم اجراي توأمان راهبردهاي مديريتي است تا اين روش ها بتوانند آثار يكديگر را پشتيباني و حمايت نمايند و بدون شك در اين سيستم دولت ها نقش تعيين كننده اي ايفاء خواهندكرد ( صدرائي : 1386 ،1).

2-3-30 بررسي عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل
توسعه سيستم هاي حمل ونقل هوشمند، فرآيند برنامه ريزي سيستم هاي حمل ونقل عمومي مانند اتوبوس و قطار شهري از حالت استاتيك (برنامه ريزي بر اساس داده هاي گذشته ) به حالت پويا (برنامه ريزي براساس داده هاي گذشته و لحظه اي) تغيير كرده است. در هر دو فرآيند فوق، زمان سفر به عنوان مهم ترين پارامتر برنامه ريزي محسوب ميشود .در بيشتر مطالعات گذشته حوزه برنامه ريزي حمل ونقل عمومي، مبناي برآورد زمان سفر، استفاده از رويكرد توزيع هاي احتمالي بوده است. اما پيش بيني دقيق و صحيح زمان سفر نيازمند توسعه مدلهاي پيش بيني متناسب با هر نوع فرآيند برنامه ريزي و بر اساس تأثير متغيرهاي مؤثر بر زمان سفر است(پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، پاييز 1388 ،220)
بطور كلي زمان سفر وسايل نقليه در يك مسير با دو دسته روش مستقيم و غيرمستقيم تعيين مي شود .در روشهاي مستقيم باوريهاي رديابي وسايل نقليه، موسوم به شناسه گره اي ? استفاده از فن خودكار وسايل نقليه مانند خواندن پلاك خودروها از طريق (RFID) دوربينها و نرم افزارهاي پردازش تصوير، تكنولوژي و يا تلفن همراه رانندگان،(GPS)سيستم هاي موقعيت سنج محلي وسايل نقليه خاص در دو نقطه از مسير رديابي مي شوند و زمان واقعي سفر آنها در فاصله اي از مسير در هر لحظه از روز اندازه گيري مي شود . اما در روشهاي غيرمستقيم، زمان سفر با اندازه گيري متغيرهاي مؤثر بر آن نظير متغيرهاي ترافيكي با استفاده از سنسورهاي ترافيكي و يا دوربينهاي ويديويي در خيابانها و بزرگراهها و استفاده از مدلهاي پيش بيني، تخمين زده مي شود .برآورد زمان سفر در روشهاي غيرمستقيم به دليل هزينه ها و مشكلات كمتري كه نسبت به روشهاي مستقيم دارند مورد توجه ، بسياري از مطالعات بوده است.تكنيكهاي پيش بيني زمان سفر از جنبه هاي مختلفي نظير نحوه محاسبه زمان سفر، نحوه جمع آوري داده ها، مدل پيش بيني و نوع داده هاي استفاده شده قابل دسته بندي است جدول زيرخلاصه اي از انواع حالتهاي مختلف هر معيار را نشان ميدهد.
جدول شماره 2-6 : انواع معيارها و حالتهاي هر معيار در دسته بندي تكنيكهاي پيش بيني زمان سفر
معيار
حالتها
نحوه محاسبه زمان

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ناخودآگاه Next Entries منبع مقاله درمورد پردازش اطلاعات، صاحبان سهام، علم اقتصاد