منبع مقاله درمورد تحلیل محتوا، نشانه شناسی، روش تلفیقی، تحلیل های کمی

دانلود پایان نامه ارشد

ممكن است يك كد براي يك بخش متني در هر اندازه اي ، به مقدار آن بخشي كه يك موضوع منحصر يا مسئله مربوط به سوالات تحقيقتان ارائه مي دهد، ارائه دهيد.
3-7-1-3- تكوين مقوله ها و يك طرح رمزگذاري : مقوله ها و يك برنامه رمزگذاري مي تواند از سه منبع ناشي شود: داده ها، مطالعات و بررسي هاي مربوطه قبلي و تئوريها. طرحهاي رمزگذاري مي تواند هم بصورت قياسي و هم استقرايي توسعه يابند. در بررسي هايي كه هيچ تئوري وجود ندارد، شما بايد طبقه بنديها را بصورت استقرايي از داده ها جمع آوري كنيد. بخصوص كه تحليل محتواي استقرايي براي مطالعاتي كه براي تكوين نظريه، نسبت به آنهايي كه براي توصيف يك پديده خاص يا تغيير يك نظريه موجود در نظر گرفته مي شود، مناسب است.
زمانيكه مقوله ها بطور استقرايي از داده هاي خام تكوين مي يابد، شما به منظور استفاده از روش مقايسه اي ثابت از آنجا كه تنها قادر به برانگيختن بينش هاي اصلي نيستيد، تشويق مي شويد اما روش مقايسه اي دائم مي تواند تفاوتهايي مابين مقوله هاي آشكار بوجود بياورد. ماهيت روش مقايسه اي دائم اول، مقايسه سيستماتيك هر متن مقرر شده براي يك مقوله، با هر يك از متون منصوب شده قبلي براي آن مقوله و دوم ادغام كردن مقوله ها و شاخص هايشان از طريق توسعه يادداشت هاي تفسيري، مي باشد. در بعضي بررسي ها، شما يك مدل مقدماتي يا تئوري اي براساس تحقيقتان خواهيد داشت. شما مي توانيد يك ليست اوليه از مقوله هاي رمزگذاري مدل يا تئوري ايجاد كنيد. گزينش طرحهاي رمزگذاري تكوين يافته در مطالعات قبلي ، مزيت حمايت از گردآوري و مقايسه يافته هاي تحقيقي درمقابل مطالعات چندگانه را دارد.
تحليل محتواي كيفي به شما اجازه در نظر گرفتن يك واحد از متن بيشتر از يك مقوله بطور همزمان را مي دهد. با اين حال، مقوله ها در طرح رمزگذاري شما بايد به روشي كه آنها از لحاظ ذاتي ( دروني) ظاهرا تا جايي كه ممكن است ، متجانس و همگون و از لحاظ خارجي نامتجانس باشند، تعريف شون . براي اطمينان از انسجام رمزگذاري، بويژه زمانيكه چندين رمزگذار درگير هستند، شما بايد يك راهنماي رمزگذاري، كه معمولا شامل مقوله هاي اسامي، تعاريف يا قوانيني براي كدها و نمونه ها و مثالها مي باشند، تكوين دهيد.
بعضي از راهنماهاي رمزگذاري يك زمينه ديگر براي نكته برداشتن بعنوان دستاورد رمزگذاري را دارا هستند. استفاده از روش مقايسه اي هميشگي به راهنماي رمزگذاري از طريق فرايند تحليل داده، شكل خواهد بخشيد و با يادداشت هاي تفسيري افزايش خواهد يافت.
4-7-1-3- طرح رمزگرداني را بر روي يك نمونه از متن آزمايش كنيد. اگر شما از يك فرآيند استاندارد بطور منصفانه در تحليل آن استفاده مي كنيد، شما مي خواهيد طرح كدگذاري اخيرتان را در فرآيند توسعه داده و اعتبار (قانوني ) بخشيد. بهترين بررسي از شفافيت و تداوم تعاريف مقوله تان، رمزگذاري كردن يك نمونه از داده هايتان است. بعد از اينكه نمونه كدگذاري شد، هماهنگي در كدگذاري، در بيشتر موارد از طريق يك ارزيابي از توافق كدگذار داخلي نيازمند چك شدن مي باشد. اگر سطح هماهنگي پايين است. قوانين كدگذاري شده بايد دوباره بررسي شوند.
ترديدها و مسائل نگران مربوط به تعريف طبقه بندي، رمزي كردن قوانين يا دسته بندي موارد خاص نيازمند اين هستند كه مورد بحث قرارگيرند و در ميان گروه تحقيقي تان حل شوند. رمزي كردن متن نمونه، بررسي كردن انسجام كدگذاري و تجديد نظر كردن قوانين كدگذاري، يك فرايند تكراري است وبايد تا زمانيكه به هماهنگي كدگذاري دست يابد، بايد ادامه داشته باشد.
5-7-1-3- رمزگذاري همه متن : وقتي كه انسجام كافي صورت گيرد، قوانين رمزگذاري شده مي توانند براي مجموعه كل متن، بكار گرفته شوند. در طول فرآيند كدگذاري، شما نياز به بررسي كردن كدگذاري بصورت تكراري به منظور جلوگيري از ” رانده شدن به سمت يك حس شخصي از آنچه كه كدها معني مي دهد ” داريد. به اين دليل كه كدگذاري ادامه مي يابد، و همچنان داده هاي جديد براي جمع آوري شدن نيز افزوده مي گردند، اين امر ممكن است كه موضوعات و مفاهيم جديد آشكار گرديده و نياز به اضافه كردن كد گذار دستي باشد.
6-7-1-3- ارزيابي كردن انسجام كدگذاري : بعد از كدگذاري مجموعه كامل داده ها، شما نياز به دوباره وارسي كردن هماهنگي بين رمزگذاري داريد. محتاطانه نيست كه فرض كنيم، اگر يك نمونه در روشي معتبر و هماهنگ كدگذاري شود، رمزگذاري همه مجموعه از متن هم منسجم مي گردد. همچنين ، درك رمزگذار از طبقه بنديها و قوانين رمزگذاري ممكن است به نحو ظريفي در طول زمان تغيير يابد، و به سمت پراكندگي بيشتر سوق دهد. به همين دليل، شما نياز به دوباره وارسي كردن هماهنگي رمزگذاري داريد.
7-7-1-3- استخراج نتايج از داده هاي رمزي : اين مراحل شامل پي بردن به موضوعات يا مقوله هاي مشخص شده و شاخص هاي آنها مي باشد. در اين مرحله، نتيجه گيري خواهيد كرد و بازسازي تان از معناي استخراج شده از داده ها را ارائه خواهيد داد. فعاليت شما ممكن است شامل بررسي كردن مشخصات و ابعاد طبقه بنديها، تعيين كردن روابط بين طبقه بنديها، آشكار كردن الگوها و تست كردن طبقه ها در مقابل همه داده ها باشد. اين امر يك مرحله بحراني در فرآيند تحليل است و موفقيت آن تقريبا هماهنگ با توانايي هاي استدلالي تحقیق خواهد بود.
8-7-1-3- گزارش روش و يافته ها : براي اينكه بررسي و تحقيق شما درست باشد، نياز به اين داريد كه از شيوه و فرآيند تحليل بصورت كامل و صحيح مراقبت كرده و گزارش دهيد. در مورد تحليل محتواي كيفي، شما به گزارش تصميم ها و اعمال مربوط به فرآيند رمزگذاري همانند روشي كه شما براي برقراري قابليت اعتماد بررسي تان استفاده مي كنيد، نياز داريد.
تحليل كيفي محتوا، نشانه هاي آماري و شمارشي ارائه نمي دهد، بلكه، الگوها و موضوعات و اهميت طبقه بندي براي يك حقيقت اجتماعي را آشكار مي سازد. ارائه كردن يافته هاي تحقيق از تحليل كيفي محتوا دشوار است. اگرچه يك عمل رايج براي استعمال برآورد هزينه نوعي به منظور توجيه كردن نتايج است، شما ممكن است روشي ديگر را براي ارائه داده ها، شامل جدول مشخصات، نمودارها، جداول و شبكه هاي ذهني و مفهومي خواستار باشيد. در پايان فرم و گسترش گزارش به اهداف خاص تحقيق بستگي دارد. وقتي نتايج تحليل محتواي كيفي ارائه مي شود، شما بايد براي يك تعادل بين توصيف و تفسير تلاش كنيد. توصيف به خوانندگان شما پيش زمينه و بافت متن را ارائه مي دهد بنابراين نياز به غني شدن دارد. تحقيق كيفي بطور اساسي و بنيادي ، تفسيري است و تفسير درك تئوري و شخصيتان از پديده هاي تحت بررسي را بازگو مي كند. يك گزارش خواندني و مورد علاقه ” توصيف كافي براي اجازه دادن به خواننده به منظور فهميدن اصل براي يك تفسير را فراهم مي آورد و يك تفسير كافي به خواننده اجازه درك توصيف را مي دهد.”
8-1-3- كاربرد كامپيوتر در تحليل محتواي كيفي
به طور خاص در سالهاي اخير چندين برنامه ي كامپيوتري در چارچوب تحليل هاي كيفي ايجاد شده اند و هدف از توليد آنها حمايت ( و نه جايگزين شدن ) از جنبه هاي مربوط به تفسير كردن متون است. كامپيوتر به عنوان يك دستيار، يك عامل حمايت كننده و تسهيل كننده ي مراحل مربوط به تحليل هاي متني عمل مي كند; اين تحليل ها بر روي صفحه ي كامپيوتر انجام مي شوند ( از كامپيوتراز طريق كار يا مطالب نوشته شده، كشيدن خطوطي زير برخي مطالب، نوشتن نكاتي در بخش هاي حاشيه اي مطالب كه تعريف كننده محتويات دسته بندي شده و قوانين كد گذاري كننده، ثبت ديدگاه ها دركنار متون و … استفاده مي شود. ) كامپيوتر مي تواند ابزار مفيدي را براي تنظيم و اداره كردن متن به ما ارائه كند .كامپيوتر به عنوان يك مركز جمع آوري كننده اسناد و مدارك، ثبت كننده ي تمامي جنبه هاي ارائه شده از سوي مفسران، قابل فهم كردن تحليل ها و فراهم كردن زمينه اي براي تكثير و كپي آنها.
2-3- جامعه آماري
در این پژوهش ، چون از روش تلفیقی ( تحلیلهای کمی و کیفی ) و مقایسه ای با انتخاب دو شبکه ( شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه تلویزیونی ماهواره ای من وتو 1 ) استفاده شده است ، نیازی به ذکر جامعه آماری نمی باشد.
3-3- شيوه نمونه‌گيري
شیوه نمونه گیری در این تحقیق ، نمونه گیری هدفمند است . چون کار مقایسه ای انجام می شود ، ویژگی های
مورد بررسی به مرور تکمیل می شود ، و امکان دارد در طی فرآیند پژوهش تغیییر پیدا کند .

4-3- حجم نمونه
برای نمونه یک هفته آماری از بخشهای خبری ساعت 14 و 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبرشبکه من وتو (1) را از پائیز سال 1390 از تاریخ شنبه 7/8/90 الی پنج شنبه 17/9/90 انتخاب و به مقایسه و بررسی و تجزیه وتحلیل محتوایی اخبار دوشبکه ،پرداخته شد و همچنین ازجنبه نشانه شناسی ، بخش های خبری دو شبکه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
تاریخ ضبط اخبار دو شبکه مورد پژوهش :
شنبه 7/8/90 ، یکشنبه 15/8/90 ، دوشنبه 23/9/90 ، سه شنبه 1/9/90 ، چهارشنبه 9/9/90 و پنج شنبه 17/9/90
5-3- شیوه جمع آوری داده ها
تکنیک های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش ، شیوه اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهده اخبار ضبط شده است ( مشاهده مستقیم بخش های خبری ضبط دو شبکه مورد نظر درپژوهش در هفته آماری انتخاب شده ، بررسی نشانه شناسی و انجام تحلیل های کمی و کیفی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور)
6-3- شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها
چون از روش تلفیقی ( روش کمی و کیفی ) در تدوین این پژوهش استفاده شده است در مواردی که قابلیت کار وجود دارد هم روش های آمار توصیفی و استنباطی وهم تحلیل های کیفی و مقایسه ای مورداستفاده قرار گرفت .
7-3- تعاریف عملیاتی
1-7-3- خبر :
خبر ، گزارش عینی ، بی طرفانه و دقیق از یک رویداد یا واقعیت است که دارای تازگی بوده و قدرت جلب توجه مخاطب را داشته باشد.خبر، گزارش علمی از واقعیت ها است که یک یا چند ارزش خبری داشته باشد وتحت تاثیر عوامل درون سازمانی (خبرنگار، مدیر، سردبیر، سیاست های نشریه و…) و عوامل برون سازمانی (مردم و مخاطبان، صاحبان آگهی ها، گروههای فشار و قوانین ومقررات مطبوعاتی) شکل گرفته باشد.
2-7-3- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران :
شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران که در تداول عامه با نام شبکه یک و یا کانال یک شناخته می‌شود، یکی از شبکه‌های تلویزیونی دولتی کشور ایران است که در مجموعه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مدیریت می‌شود. این شبکه از طرف مسئولان اجرائی‌اش با نام شبکه ملی نیز یاد می‌شود.این شبکه در سال ۱۳۵۰ با نام تلویزیون ملی ایران شروع به کار کرد. در آن زمان این شبکه به عنوان بخشی از رادیو تلویزیون ملی ایران فعالیت می‌کرد.
3-7-3- شبکه من و تو(1) :
شبکه‏ ی تلویزیونی «من و تو »، از 28 اکتبر مقارن با 6 آبان 1389 برنامه ‏های خود را بر روی ماهواره‏ ی هاتبرد شروع و با ارایه برنامه‏های تفریحی و سرگرمی با جهت‏گیری خلاف شئونات اخلاقی و بومی مردم ایران عملاً مکمل شبکه ‏هایی همچون «فارسی وان» است. این شبکه متعلق به شرکت تلویزیونی مرجان است و از بریتانیا پخش می‏شود.عمده برنامه‏ های این شبکه به تهیه‏ کنندگی مرجان عباسی و کیوان عباسی پخش می‏شود.
4-7-3- تحلیل محتوا :
تحليل محتوا عبارتست از كاربرد روشهاي تكثيرسازي و روشهاي ارزيابي كننده براي بدست آوردن استنتاجات از متن موجود و همچنين ارائه استنباط هايي از شرايط يا خصوصيات ديگر منبع آن متن. درتحلیل محتوا ، پژوهشگران محصول ارتباطات اجتماعی را بررسی می کنند.
5-7-3- تحلیل محتوای کیفی :
تحليل محتواي كيفي شامل يك فرايند طراحي شده براي متمركز كردن داده هاي خام به سمت موضوعات و طبقه بنديهايي براساس استنباط و تفسير معتبر مي باشد. هدف از انجام تحليل محتواي كيفي را مي توان در قالب تمامي ارتباطات ثبت شده تعريف كرد. (مثل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد تحلیل محتوا، رسانه های صوتی، فارغ التحصیل دانشگاه، تحلیل محتوای کیفی Next Entries منبع مقاله درمورد نشانه شناسی، برجسته سازی، اولویت بندی، تحلیل محتوای کیفی