منبع مقاله درمورد تحلیل محتوا، شبکه العربیه، توزیع فراوانی، صدا و سیما

دانلود پایان نامه ارشد

فارسی در مجموع بهتر از شبکه خبر از ظرفیت‌های بیانی تصاویر برای انتقال و القای معانی و مفاهیم استفاده کند. شبکه خبر در انعکاس اخبار ایران بیشتر به رویدادهای مثبت و بی بی سی فارسی برعکس به رویدادهای منفی توجه نشان داده است.
4-5-2- ناظم، محمدعلی . ( 1386 ) . ” بررسی تطبیقی مدیریت ساختار پخش « اخبار ۲۱:۳۰ شبکه جام‌جم یک‌ سیما » و برنامه « خبرها و نظرها » از شبکه تلویزیونی VOA ( صدای‌ آمریکا ) ” . استاد راهنما محمد دادگران ، استاد مشاور سعید سرابی . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هدف اصلی تحقیق بررسی تفاوت و شباهت‌های ساختار دو برنامه و ارائه پیشنهادهایی جهت تغییر در فرآیند پخش اخبار می‌باشد. برخی از یافته های تحقیق نشان میدهد که در برنامه خبرها و نظرها آرم برنامه دارای فضاسازی تصویری و موسیقی و توانایی اعلام آغاز برنامه بوده است.
در ادامه نتایج نشان می‌دهد در مورد وضعیت پخش عناوین خبرها برنامه خبرها و نظرها دارای تعداد بیشتری عناوین بوده است و کادر پس زمینه‌ای با رنگ سرد و مات داشته است اما فاقد عناوین نوشتاری بوده است، همچنین طول عناوین دو برنامه یکسان بوده است و هر دو برنامه از واژه‌ها و تصاویر جالب در عناوین استفاده نکرده اند. تنها برنامه اخبار ۲۱:۳۰ از شبکه جهانی جام جم یک سیما از عناوین نوشتاری استفاده کرده است که بر روی تصویر از اندازه و جای گیری مناسبی جهت رویت آن توسط مخاطب برخوردار بوده است.
در رابطه با ترتیب منطقی و فراگرد خبر برنامه اخبار ۲۱:۳۰ شبکه جهانی جام جم یک سیما بیش از برنامه خبرها و نظرها به اولویت بندی خبرها بر اساس ارزشهای خبری و حوزه اخبار پرداخته است.وضعیت پخش اخبار بر اساس ارزشهای خبری حوزه اخبار پرداخته است. وضعیت پخش اخبار بر اساس ارزشهای خبری و عناصر خبری در دو برنامه چنین بوده است که ارزش های خبری غاب در برنامه خبرها ارزش های دیگری در برگیری، برخورد، فراوانی و تازگی بوده است و همچنین در برنامه اخبار ۲۱:۳۰ از شبکه جهانی جام جم یک سیما ارزش شهرت و مجاورت غالب بود.
5-5-2- امیرحسینی،حمید . ( 1386 ) . ” ‏ بررسی تطبیقی میزان اعتماد مردم نسبت به اخبار شبکه خبر و شبکه ماهواره‌ای (تلویزیونی) VOA (صدای آمریکا، بخش فارسی) با تأکید بر چهار موضوع «انرژی هسته‌ای، اوضاع فلسطین، اوضاع داخلی ایران و اوضاع عراق» از دیدگاه کارشناسان رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون و مطبوعات) ” . استاد راهنما محمد دادگران ، استاد مشاور سعید سرایی . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
به طور کلی موضوع اعتماد مردم نسبت به اخبار رسانه‌های جمعی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی است که در ایران کمتر بدان پرداخته شده است. از این رو در پژوهش حاضر به مقایسه نظر کارشناسان در خصوص عوامل مؤثر بر اعتماد مخاطبان به خبرهای شبکه خبر سیما و شبکه ماهواره‌ای (تلویزیونی) صدای امریکا VDA پرداخته شده است. روش پژوهش پیمایشی (Survey) بوده است. حجم نمونه مورد بررسی ۱۰۵ نفر از کارشناسان ارتباطات هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند.
روش گردآوری اطلاعات مصاحبه حضوری به وسیله پرسشنامه توسط محقق بوده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش ۹۴درصد کارشناسان معتقدند که مردم هر روز، اکثر روزها و بعضی از روزها بیننده شبکه خبر سیما هستند. ۵۶ درصد کارشناسان معتقدند مردم هر روز ، اکثر روزها و بعضی از روزها بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA هستند .
از نظر کارشناسان 44درصد مردم به ندرت بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA بوده و یا اصلا بیننده این شبکه ماهواره‌ای نیستند. کارشناسان معتقدند که ۱۹درصد جوانان، ۵۰ درصد میانسالان و ۱۱درصد سالمندان بیشتر بیننده شبکه خبر سیما بوده در حالی که همین کارشناسان معتقدند ۲۷درصد جوانان، ۴۷درصد میانسالان و ۱۲درصد سالمندان بیشتر بیننده شبکه ماهواره‌ای VOA هستند و سایر نتایج پژوهش در خود اثر به طور مفصل شرح داده شده است.
6-5-2- شایان‌منش، افسانه. ( 1375 ) . ” بررسی کیفی و مقایسه ای اخبار یک ماهه علمی فرهنگی هنری اقتصادی و سیاسی اجتماعی تهران شبکه اول و دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ( اردبیهشت ۱۳۷۵ ) . استاد راهنما احمد موسوی . دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏پژوهش شامل موارد ذیل است: تعریف مفاهیم، منابع کسب خبری، آژانس خبری، جامعه شناسی تلویزیون، نقش وسایل ارتباط جمعی در انتشار خبر، تاریخچه خبر، مفهوم تلویزیون فنی، تاریخچه تلویزیون در جهان، تلویزیون در ایران، تلویزیون تجارتی، تلویزیون کابلی، تلویزیون آموزشی، کاربرد ماهواره ارتباطی، مسائل مربوط به ماهواره های ارتباطی، رپورتاژنوسان ، خبرنگاران اعزامی ، نمایندگان محلی ، رپورتاژ تحقیقی، آنکت نویس کیست ، انتخاب اخبار،آگاهی خبرنگار ، وسایل انتقال خبر ، انعکاس اخبار ،کنترل ارزیابی اخبار ، معیارهای گزینش خبر با تصمیم گیریهای خبری، نتیجه گیری و پیشنهادات اساسی جهت اثرگذاری واقعیات خبر ( عدم شایعه ).‬
7-5-2- بخشی٬ محمد‌رضا . (1386 ) . ” بررسی نشانه‌شناسی تصویری در خبرهای تلویزیونی (شبکه‌های الجزایره، العربیه و خبر..:۲۱ شبکه اول سیما) ” . استاد راهنما عطاءالله ابطحی ، استاد مشاور داود نعمتی‌انارکی . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع این پژوهش بررسی نشانه شناسی تصویری در خبرهای تلویزیونی است که با تکیه بر روش تحلیل توصیفی نشانه شناسانه به انجام رسید. نتایج نشان می دهد که شبکه العربیه در هر سه مورد توزیع فراوانی نشانه ها ( نمایه ها٬ شمایل ها و نمادها ) رتبه اول استفاده را به خود اختصاص داده و شبکه الجزیره در هر سه مورد توزیع فراوانی نشانه ها٬ رتبه دوم خبر ۰۰ : ۲۱ در رتبه سوم جای دارد. شبکه العربیه در هر سه مورد توزیع فراوانی زمان نشانه ها ( نمایه ها ٬ شمایل ها و نمادها ) رتبه اول استفاده را به خود اختصاص داده و شبکه الجزیره در هر سه مورد یاد شده رتبه دوم و خبر ۰۰ : ۲۱ در رتبه سوم جای دارد. خبر ساعت ۰۰ : ۲۱ از هر سه نشانه نمایه ٬ شمایل و نماد ( در مصادیق فراوانی زمانی ) کمترین استفاده را داشته و با دو شبکه دیگر بسیار فاصله دارد.
پس بنابراین می توان گفت : از تعداد کل توزیع فراوانی و فراوانی زمانی نشانه ها٬ دو شبکه العربیه و الجزیره استفاده بسیار بیشتری از نشانه ها در مقایسه با خبر ۰۰ : ۲۱ شبکه اول به منظور القای اهداف خود داشته اند. از بین تمامی انواع نشانه های مورد بررسی ( در هر دو مصداق فراوانی و فراوانی زمانی ) در دو شبکه العربیه و الجزیره نمایه تصویر مربوط به دولتمردان مصحم و « تکرار خرابی ها » و در قسمت شمایل ٬ « بک گراند خرابی » و در قسمت نماد « پرچم اسرائیل بیشترین استفاده را داشته که این خود بیانگر این مهم است که هر دو شبکه گرچه به طور مستقیم از عبارت شکست ناپذیری اسرائیل سخنی به میان نمی آورند اما در یک عمل حرفه ای رسانه ای به شکل غیر مستقیم با ارائه این نشانه ها گرایش شبکه نشان داده شده و در نهایت با ظرافت هر چه تمام از دولت اسرائیل حمایت شده است.‬
6-2- سؤالات تحقيق
1- کدام اصل یا اصول خبری و اطلاع رسانی ،در اخبار دو شبکه مذکور بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟
2- پوشش خبری موضوعات مختلف دراخبار تلویزیونی دو شبکه چگونه است؟
3- نحوه ارائه اخبار واستفاده از تکنیکها وتکنولوژیها جدید در ساخت و پردازش و ارائه اطلاعات و موضوعات خبری در شبکه های یک سیما و شبکه من و تو (1) ، چگونه است ؟
4- میزان تطابق سیاستهای کلی شبکه های مورد نظر ومحتوای اخبار واطلاعات ارائه شده از این دو شبکه با معیارهای ایرانی و اسلامی چگونه است ؟

فصل 3 : روش شناسی تحقیق
1-3- روش تحلیل محتوای کیفی
2-3- جامعه آماری
3-3- شیوه نمونه گیری
4-3- حجم نمونه
5-3- شیوه جمع آوری داده ها
6-3- شیوه تجزیه و تحلیل د اده ها
7-3- تعاریف عملیاتی
8-3- قابلیت اعتماد

1-3- روش تحلیل محتوای کیفی
تحليل محتواي كيفي متشكل از مجموعه اي از تكنيك هاست كه براي تحليل هاي سيستماتيك و برنامه ريزي شده متوني به كار مي روند كه در مطالعات و بررسي هاي طولي 20 سال گذشته با موضوع پيامدهاي روانشناختي – اجتماعي برخی پديده ها به كارگرفته شدند.
تحليل محتواي كيفي شامل يك فرايند طراحي شده براي متمركز كردن داده هاي خام به سمت موضوعات و طبقه بنديهايي براساس استنباط و تفسير معتبر مي باشد. اين فرآيندها ازاستدلال استقرايي، بوسيله چنين موضوعات و طبقه بندي هايي كه از داده ها از طريق بررسي دقيق محقق و مقايسه هميشگي حاصل می شود، استفاده مي كنند.
امروزه تحليل محتوا كاربردهاي زيادي در حوزه ها و علوم گوناگون از جمله مطالعه هاي رسانه اي در علوم اجتماعي و ارتباطات ، ادبيات، قوم نگاري ، روانشناسي ، مسائل جنسيتي و جنسي ، جامعه شناسي و علوم سياسي يافته است.
برای بررسی محتوای آشکار پیام‌های موجود در یک متن می‌توان از روش تحلیل محتوا استفاده کرد. در این روش محتوای آشکار و پیام‌ها به‌طور نظام‌دار و کمّی توصیف می‌شود. از این‌رو این روش را می‌توان روش تبدیل داده‌های کیفی به داده‌های کمّی قلمداد کرد. تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به سؤال‌هایی درباره محتوای یک پیام است.
عموما كاربرد تحليل محتوا را در سه مقوله اساسي گروه بندي مي كنند:
– استنباط درباره ي پيشايندهاي يك ارتباط
– توصيف و استنباط درباره ي ويژگيهاي يك ارتباط
– استنباط درباره ي اثرهاي يك ارتباط (ميرزايي، 1388: 418)
هدف از انجام تحليل محتواي كيفي را ميتوان در قالب تمامي ارتباطات ثبت شده تعريف كرد.(مثل گفته هاي ثبت شده از مصاحبه شوندگان، بحثها و گفتگوها، اصول مربوط به مشاهدات، نوارهاي ويدئويي، اسناد و …) یکی از ویژگیهای طرح تحقیق کیفی اینست که پژوهشگر با داشتن ذهنیت فطری و طبیعی به تحقیق شکل می دهد. (مارشال ، 1377 : 199 )
تحليل هاي محتوايي فقط بر تجزيه و تحليل مفهوم هاي موجود در مطالب مطرح شده نمي پردازند. ليسمن و بكر (1973) مفاهيم مختلفي را در سطوح مختلف معرفي مي كنند: موضوعات و عقايد اصلي متن كه به عنوان مفهوم اصلي متن در نظر گرفته مي شوند؛ اطلاعات حاصل از متن به عنوان جديدترين مفاهيم تجزيه و تحليل جنبه هاي ظاهري متون نيز جزء اين اهداف در نظر گرفته مي شوند. تحليل هاي محتوايي مي توانند متن را در قالب يك مدل ارتباطي دربياورد كه تعريف كننده اهداف تحليل خواهد بود. اين مطلب از سوي كريپندورف مطرح شده؛ او مي گويد: ” تحليل محتوا عبارتست از كاربرد روشهاي تكثيرسازي و روشهاي ارزيابي كننده براي بدست آوردن استنتاجات از متن موجود و همچنين ارائه استنباط هايي از شرايط يا خصوصيات ديگر منبع آن متن ” .
1-1-3- تاریخچه
مي توان مراحل مختلف تاريخچه تحليل محتوا را به صورت زیر مشخص نمود :
الف- شكل ابتدايي : ما روشهاي مختلفي براي تحليل و مقايسه متون تفسيري را (مثل تفسيرهاي انجيل) در قالب تحليل هاي انجام شده قديمي در روزنامه، فرآيندهاي خط شناسي تا تحليل هاي انجام شده توسط زيگموند

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد برجسته سازی، بررسی تطبیقی، صدا و سیما، افغانستان Next Entries منبع مقاله درمورد تحلیل محتوا، رسانه های صوتی، فارغ التحصیل دانشگاه، تحلیل محتوای کیفی