منبع مقاله درمورد تامین مالی، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

اجزاي آن شامل رشد تأمين مالي داخلي و خارجي می پردازیم. طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، صورت هاي مالي سنوات گذشته به 2 دليل تغيير در رويه (اصل) حسابداري و اصلاح اشتباهات حسابداري تجديد ارائه مي شوند. اما در اين تحقيق سعی میشود عوامل موثر بر ايجاد ارائه مجدد حسابداري در 2 گروه زير مورد بررسي قرار گیرد:
1. ارائه مجدد صورتهاي مالي ناشي از وجود خطاي اندازه گیری حسابداري
2. ارائه مجدد صورتهاي مالي بدليل وجود تخلف مالي
كه منظور از خطاي اندازه گیری حسابداري همان مواد مذكور ، یعني تغيير در رويه حسابداري و اصلاح اشتباهات مي باشد و تخلف مالي را هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالي شركت مانند : بازپرداخت تسهيلات بانكي ، بدهي های مالياتي ، بدهي های تأمين اجتماعي و جرایم در نظر گرفته شده است.
مدل و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس مقاله ی” تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت ” نوشته شده توسط ( Albring ,Huang &Pereira) در سال 2013 می باشد.

نوع تحقیق:
بطورکلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به 2 ملاک زیر طبقه بندی نمود: (سرمد و همکاران، 1386)
1) هدف تحقیق
2) نحوه گردآوری داده ها
این تحقیق از لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف از نوع کاربردی است. این تحقیقات با استفاده از زمینه فراهم شده از طریق تحقیقات بنیادی، برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها و روشها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا،1386). تحقیق حاضر از آن جهت که نتایج آن ممکن است مورد استفاده احتمالی سازمان بورس اوراق بهادار وسایر نهادهای تدوین کننده ضوابط ومقررات، بانکهای تجاری، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل، تحلیل گران مالی واساتید ودانشجویان رشته حسابداری و سایر ذینفعان قرار گیرد، می تواند به عنوان یک تحقیق کاربردی قلمداد گردد.
از سوی دیگر براساس چگونگی جمع آوری داده ها تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. روش تحقیق همبستگی برای دو هدف “کشف همبستگی بین متغیرها” و” پیش بینی یا توضیح یک متغیر از طریق یک یا چند متغیر دیگر”به کار میرود (دلاور،1383). همچنین داده های تحقیق، رویکرد پس رویدادی (ازطریق اطلاعات گذشته) دارند. متغیرهای تحقیق در زمان گذشته اتفاق افتاده اند و قابلیت کنترل و دستکاری برای محقق وجود ندارد.

فرضيه هاي تحقيق
محقق پس از تعقل در باره مسئله، بررسي تجارب و مطالعات مقدماتي درباره جوابهاي ممكن به تدوين فرضيه مي پردازد. فرضيه يك بيان مبتني بر حدس مبهم و يا يك جواب مستدل مي باشد. به عبارت ديگر فرضيه حدسي زيركانه و علمي درباره پيامد پژوهش است. (كياني،1390)

براي حصول به اهداف تحقيق ، دو فرضيه به شرح زير تدوين شده است. فرضيه هاي مذكور عبارتند از :
فرضيه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.
فرضيه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.

الگوهاي پژوهش
براي آزمون فرضيات فوق، مدل اصلي رگرسيوني تحقيق به صورت زير طراحي شده است:
EFGit = α + 1β DIVit/TAit + β2 NIit/NSit + β3 NSit/NFAit + β4 LOG_TAit + β5 LTDit/TAit+ β6 NFAit/TAit + β7 Qit + β8 POSTit + β9 RESTATEMENTit + β10 POST * RESTATEMENTit + £it

براي اندازه گيري رشد تامين مالي خارجي ( عبارت سمت چپ مدل اصلی)، از روش “درصد فروش” برنامه ريزي مالي كانت و ماكسيموويكس(2002-1998) استفاده مي كنيم كه به قرار زير مي باشد :
EFNt = (gt * At) – ((1+gt) * (Et * bt)),

كه داريم :
EFNt = معيارسنجش نياز تامين مالي خارجي
gt = نرخ رشد فروش يك شركت در دوره زماني t
At = دارائيهاي يك شركت در دوره زماني t
bt = مقدار سود شركت كه براي سرمايه گذاري مجدد در زمان t باقي مانده است
Et = سود بعد از بهره و ماليات در زمان t

با فرض اینکه EFN برابر صفر باشد، یکی از سه معیار رشد محدود به شرح زیر و به ترتیب استفاده می شود :

نرخ رشد تامین مالی داخلی (IG)
نرخ رشد تامین مالی کوتاه مدت (SFG)
حداکثر نرخ رشد پایدار (SG)

IG ، محافظه کارانه ترین برآورد است و نشان دهنده ی حداکثر رشدی است که اگر شرکت فقط بر منابع داخلی اش تکیه کند و نسبت پرداخت ثابت فرض شود، بدست می آید. در این روش نرخ رشد کاهش پیدا میکند به:
IGt = (ROAt * bt)/(1-ROAt * bt),

که داریم:
ROAt: سود بعد از مالیات و بهره / دارائیها

SFG ، نشان دهنده ی حداکثر رشدی است که از طریق جریان های نقدی داخلی و بدهی کوتاه مدت، به دست می آید. در این روش نرخ رشد ضمنی شرکت از طریق زیر بدست می آید:
SFGt = ROLTCt/(1-ROLTCt),
که داریم:
ROLTCt: سود بعد از بهره و مالیات / سرمایه بلند مدت

SG ، بعنوان سومین معیار رشد محدود نشان دهنده ی حداکثر رشد قابل حصول از طریق وجوه نقد داخلی، بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت است. در این روش نرخ رشد ضمنی شرکت از طریق زیر بدست می آید:
SGt = ROEt /(1 – ROEt),

که داریم:
ROEt: سود خالص / سرمایه

در این تحقیق 3 معیار زير به عنوان نماینده ای برای رشد تامین مالی خارجی هر شرکت در یک سال در نظر گرفته شده و متناسب با هر یک از سه معیار فوق که استفاده شده باشد بکار برده می شوند:

EXCESS_GR_IG : تفاوت بین نرخ رشد واقعی یک شرکت با نرخ رشد تامین مالی داخلی پیش بینی شده آن
EXCESS_GR_SFG : تفاوت بین نرخ رشد واقعی یک شرکت با نرخ رشد تامین مالی کوتاه مدت پیش بینی شده آن
EXCESS_GR_SG : تفاوت بین نرخ رشد واقعی یک شرکت با نرخ رشد پایدار پیش بینی شده آن

متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها
متغیر از نظر لغوی به معنای چیزی است که تغییر می کند، اما در فعالیتهای تحقیقی، متغیر ویژگی هایی دارد که باید مورد مطالعه قرار گیرند و تعریف عینی آن عبارت است از ویژگی ها و خصایصی که مقادیر مختلفی را قبول میکنند و یا ارزش های مختلفی را می توان به آنها نسبت داد. (رمضان،1388)
متغیرهای به کار رفته در مدل اصلی پژوهش و همچنین متغیر های اضافی مورد بررسی دیگر جهت انجام تحقیق حاضر، بطور کلی شامل سه نوع متغیر مستقل، وابسته و کنترل می باشد که در جدول زیر به شرح آنها می پردازیم:

نوع متغیر
عنوان متغیر
نماد متغیر
روش محاسبه

رشد فروش
SALES_GR
= (فروش در دورهt- فروش در دورهt-1)/ فروش در دوره t-1

رشد فروش از
GR_IG
= نرخ رشد تامین مالی داخلی پیش بینی شده یک شرکت
IGt=(ROAt*bt)/(1-ROAt *bt)
ROAt = سود بعد از بهره و مالیات /دارائیها
bt = سود انباشته سال جاری- سود انباشته سال قبل

طریق تامین
GR_SFG
= نرخ رشد تامین مالی کوتاه مدت پیش بینی شده یک شرکت
SFGt=ROLTCt/(1-ROLTCt)
ROLTCt= سود بعد از بهره و مالیات / سرمایه بلندمدت
وابسته
مالی داخلی
GR_SG
= حداکثر نرخ رشد پایدار
SGt=ROEt/(1-ROEt)
ROEt= سود خالص/سرمایه

رشد فروش از
EXCESS_GR_IG
= تفاوت نرخ رشد فروش واقعی و نرخ رشد تامین مالی داخلی پیش بینی شده یک شرکت

طریق تامین
EXCESS_GR_SFG
= تفاوت نرخ رشد فروش واقعی و نرخ رشد تامین مالی کوتاه مدت پیش بینی شده یک شرکت

مالی خارجی
EXCESS_GR_SG
= تفاوت نرخ رشد فروش واقعی و نرخ رشد پایدار پیش بینی شده آن

کنترل

DIV/TA

DIVit/TAit=Total Dividends/Total Assets
DIVit= کل سود تقسیمی
TAit= کل دارائیها

NI/NS

NIit/NSit=Earning after interest and taxes/Net Sales
NIit= سود بعد از بهره و مالیات
NSit= فروش خالص

NS/NFA
NSit/NFAit=Net Sales/Net Fixed Assets
= NSit فروش خالص
NFAit= خالص دارائيهاي ثابت

LOG-TA

LOG_TAit=Natural log of total Assets

LOG_TAit = لگاريتم طبيعي كل دارائي ها

LTD/TA
LTDit/TAit=Long-term Debt/Total Assets
LTDit= بدهي بلندمدت
TAit= كل دارائيها

NFA/TA
NFAit/TAit=Net Fixed Assets /Total Assets
NFAit = خالص دارائيهاي ثابت
TAit = كل دارائيها

Q
Qit=(Market value of equity-book value of equity +total assets)/Total Assets
MV = ارزش بازار سهام
BV = ارزش دفتري سهام
TA = كل دارائيها

POST

1 سال بعد از اعلام ارائه مجدد
= يك متغير دوگانه
0 سال قبل از اعلام ارائه مجدد

FRAUD

1 شرکتهای تجدید ارائه شده
= يك متغير دوگانه ناشی از تخلفات مالی
0 در غیر اینصورت

NON-FRAUD

1 شرکتهای تجدید ارائه شده
= يك متغير دوگانه بدلایلی غیر از تخلفات مالی
0 در غیر اینصورت

مستقل

ارائه مجدد

RESTATEMENT
1 شرکتهای تجدید ارائه شده
= یک متغیر دوگانه
0 شرکتهای کنترل

قلمرو تحقیق
هرپژوهشی باید دارای قلمرو و دامنه ی مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه ی مراحل پژوهش، برموضوع تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم دهد (هومن،1382). این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها دارای دامنه های زیر می باشد:
قلمرو مکانی تحقیق
مکان انجام تحقیق بورس اوراق بهادارتهران می باشد و بدین جهت انتخاب گردیده است که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق درشرکتهای پذیرفته شده در بورس آسانتر است و همچنین اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و بررسی قرار می گیرد و به نظر می رسد از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره ی زمانی 11 ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1382 الی 1392 درنظرگرفته شده است.
جامعه آماری
باتوجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 هجری شمسی تا پایان سال1392 هجری شمسی می باشد که متشکل از دو گروه کلی شرکتهای دارای تجدید ارائه درصورتهای مالی و شرکتهای فاقد تجدید ارائه درصورتهای مالی بوده که دارای اطلاعات لازم جهت محاسبه متغیرهای تحقیق درطی دوره مورد بررسی می باشند.
باتوجه به ماهیت و طبقه بندی متفاوت اقلام صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه و واسطه گری مالی نسبت به شرکتهای تولیدی، شرکتهای جامعه آماری نباید جزء شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ و بانکها باشند.
روش نمونه گیری وحجم نمونه
نمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده ی آن. مزیت انتخاب یک نمونه از یک جامعه جلوگیری از اتلاف وقت محقق و صرفه جویی در منابع مالی است. (دلاور،1383،ص 122)
نمونه انتخابی تحقیق حاضر شامل تعداد 219 شرکت (متشکل از 127 شرکت تجدید ارائه شده و 92 شرکت فاقد تجدید ارائه) از کل شرکتهای جامعه آماری می باشد که شرکتهای تجدید ارائه شده نیز خود به دو گروه تقسیم می شوند. از مجموع 127 شرکت، تعداد 100 شرکت تجدید ارائه ناشی از خطای اندازه گیری حسابداری و تعداد 27 شرکت تجدید ارائه ناشی از وجود تخلفات مالی دارند. منظور از خطاي اندازه گیری حسابداري، تغيير در رويه حسابداري و اصلاح اشتباهات مي باشد و تخلف مالي هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالي شركت مانند : بازپرداخت تسهيلات بانكي ، بدهي های

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد صورتهای مالی، ریسک اطلاعات، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، ضریب تعیین، صورتهای مالی