منبع مقاله درمورد تامین مالی، تامین مالی خارجی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

استاندارد
25%
میانه
75%
RESTATEMENT
0.572
4.814
0.030
0.180
0.360
FRAUD
0.145
0.271
0.000
0.080
0.190
SALES_GR
0.993-
17.740
1.468-
0.180
1.175
GR_IG
0.377
5.596
0.153
0.410
0.808
GR_SFG
0.541
4.810
0.000
0.050
0.240
GR_SG
2.929
17.234
0.000
0.000
1.778
EXCESS_GR_IG
0.912
6.932
0.000
0.000
0.057
EXCESS_GR_SFG
0.084
0.129
0.010
0.040
0.128
EXCESS_GR_SG
0.392
4.452
0.050
0.140
0.280
DIV/TA
5.373
6.231
1.710
3.510
7.055
NI/NS
5.793
0.700
5.303
5.710
6.150
NS/NFA
0.108
0.230
0.020
0.050
0.130
LOG_TA
0.291
0.241
0.140
0.235
0.400
LTD/TA
1.423
0.937
0.980
1.205
1.668
NFA/TA
0.471
0.500
0.000
0.000
1.000
Q
0.606
0.489
0.000
1.000
1.000
منبع : یافته‌های تحقیق
نتیجه جدول 4-1 :
با توجه به مقادیر جدول‌ بالا که اطلاعات آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد می‌توان نتیجه گرفت درتمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می‌توان از روی مقدار انحراف استاندارد استنباط کــرد. همچنین از روی فاصله میــانه با چارک اول و چــارک سوم (و همچنین فاصله میانگین و میانه) می‌توان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند.

4-2-2- ضریب همبستگی متغیرهای گروه رشد فروش
در این بخش ضریب همبستگی بین متغیرهای گروه رشد فروش را محاسبه کرده و آزمون معنی‌دار بودن آنرا انجام می‌دهیم این فرضیه را به صورت آماری بیان می‌کنیم:
{█(H_0:ρ_(X,Y)[email protected]_1:ρ_(X,Y)≠0)┤
ρ_(X,Y): ضریب همبستگی بین دوبه‌دو متغیرهاست.
رد فرضيه H_0، به معني این است که بین X,Y رابطه معنی‌داری وجود دارد که اگر مقدار ضریب مثبت باشد نشانگر رابطه مستقیم و اگر منفی باشد نشانگر رابطه معکوس است.
در جدول زیر ضريب همبستگي پیرسون بين متغيرها محاسبه شده و آزمون صفر بودن این ضریب با استفاده از T-test آزمون می‌شود در این آزمون فرض صفر معادل نداشتن ارتباط معنی‌دار است و این آزمون به وسیله P-Value محاسبه شده انجام می‌شود بدین ترتیب که اگر P-Value کمتر از α شود فرض H_0 رد می‌شود یعنی در سطح خطاي موردنظر مقدار P-Value محاسبه شده نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي معني‌دار است، بدين معني كه آن‌قدر بزرگ است نمي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. نتایج به صورت زیر است:
جدول 4-2: ضریب همبستگی متغیرهای گروه رشد فروش
متغیر
SALES_GR
GR_IG
GR_SFG
GR_SG
EXCESS_GR_IG
EXCESS_GR_SFG
EXCESS_GR_SG
SALES_GR
ρ

P-Value

GR_IG
ρ
0.027-

P-Value
0.578

GR_SFG
ρ
0.016
0.099-

P-Value
0.751
0.044

GR_SG
ρ
0.010-
0.082
0.015-

P-Value
0.831
0.096
0.759

EXCESS_GR_IG
ρ
0.999
0.049-
0.017
0.015-

P-Value
0.0001
0.316
0.734
0.758

EXCESS_GR_SFG
ρ
0.267
0.110
0.912-
0.020
0.264

P-Value
0.0001
0.025
0.0001
0.685
0.0001

EXCESS_GR_SG
ρ
0.696
0.023-
0.006
0.656-
0.697
0.186

P-Value
0.0001
0.638
0.896
0.0001
0.0001
0.0001

نتیجه جدول 4-2 :
جدول بالا نشان‌دهنده روابط بین متغیرهای گروه رشد فروش می‌باشد و از آن میتوان نتیجه گرفت که سه معیار رشد تامین مالی داخلی با یکدیگر در ارتباط هستند که این ارتباط منطقا می بایست مثبت باشد ولی بدلیل وجود محدودیتهای تحقیق که در فصل پنجم بطور مفصل تشریح شده است، در برخی موارد منفی است و همینطور میتوان نتیجه گرفت که بین سه معیار رشد تامین مالی خارجی ارتباط مثبت و بالایی وجود دارد. علاوه بر این sales-gr (معیار رشد فروش کل) ارتباط قابل توجهی با معیارهای رشد تامین مالی خارجی دارد که نشان میدهد رشد شرکت عمدتا از طریق وجوه خارجی تامین میشود.
4-3- آمار استنباطی
در این بخش به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته شده است. ابتدا فرضیه‌‌ ی اول تحقیق که به صورت زیر می باشد مورد بررسی قرار گرفت:
فرضیه اول: ” نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می‌کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته‌اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.”

4-3-1- مقایسه میانه متغیرهای شرکتهای گروه تجدید ارائه کننده قبل و بعد از تجدید ارائه

در این بخش به مقایسه میانه متغیرهای شرکتهای گروه تجدید ارائه کننده قبل و بعد از تجدید ارائه خواهیم پرداخت و آزمون معنی‌دار بودن تفاوت میانه را انجام می‌دهیم. این آزمون با استفاده از P-Value بدست آمده در جدول که در مقابل هر متغیر نوشته شده انجام می‌شود بدین صورت که اگر P-Value کمتر از α باشد تفاوت میانه معنی‌دار است و اگر P-Value بیشتر از α باشد تفاوت میانه معنی‌دار نیست. نتایج به صورت زیر هستند:=0.1 α
جدول 4-3: مقایسه میانه متغیرهای شرکتهای گروه تجدید ارائه کننده قبل و بعد از تجدید ارائه
متغیر
میانه قبل از تجدید ارائه
میانه بعد از تجدید ارائه
اختلاف
P-Value
SALES_GR
0.161
0.254
*** 0.092
0.008
GR_IG
0.118
0.159
* 0.041
0.086
GR_SFG
0.267
0.179
0.088-
0.982
GR_SG
0.310
0.513
*** 0.203
0.0001
EXCESS_GR_IG
0.089
0.068
** 0.021-
0.028
EXCESS_GR_SFG
0.000
0.000
0.000
0.549
EXCESS_GR_SG
0.000
0.0001-
** 0.0001-
0.035
DIV/TA
0.040
0.033
0.007-
0.820
NI/NS
0.116
0.146
0.030
0.170
NS/NFA
3.094
3.485
0.391
0.184
LOG_TA
5.787
5.880
0.093
0.307
LTD/TA

0.067
0.049
* 0.018-
0.055
NFA/TA
0.277
0.247
0.030-
0.311
Q
1.201
1.282
0.081
0.101
*** معنی‌دار در سطح 1 درصد، ** معنی‌دار در سطح 5 درصد، * معنی‌دار در سطح 10 درصد.
منبع : محاسبات تحقیق

نتیجه جدول 4-3 :
همانطور که جدول فوق نشان میدهد متغیر نرخ رشد فروش (sales-gr) بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است و بیانگر آن است که بر خلاف انتظار محقق، ارائه مجدد صورتهای مالی روی نرخ رشد فروش شرکتها تاثیر منفی ندارد. همچنین در این جدول دو متغیر GR-IG و GR-SG به عنوان دو معیار رشد تامین مالی داخلی شرکت، در دوره بعد از ارائه مجدد افزایش یافته اند و دو متغیر EXCESS-GR-IG و EXCESS-GR-SG به عنوان دو معیار رشد تامین مالی خارجی شرکت در دوره بعد از ارائه مجدد با کاهش همراه می باشند، که میتوان نتیجه گرفت تجدید ارائه در صورتهای مالی موجب کاهش در رشد تامین مالی خارجی شرکتها میشود و همچنین ارائه مجدد از طریق محدود کردن دسترسی شرکت به هزینه های پایین تر تامین مالی خارجی، مانع رشد شرکت میشود.

4-3-2- مقایسه میانه متغیرهای شرکتهای گروه کنترل قبل و بعد از تجدید ارائه
در این بخش به مقایسه میانه متغیرهای شرکتهای گروه کنترل قبل و بعد از تجدید ارائه خواهیم پرداخت و آزمون معنی‌دار بودن تفاوت میانه را انجام می‌دهیم. این آزمون با استفاده از P-Value بدست آمده در جدول که در مقابل هر متغیر نوشته شده انجام می‌شود بدین صورت که اگر P-Value کمتر از α باشد تفاوت میانه معنی‌دار است و اگر P-Value بیشتر از α باشد تفاوت میانه معنی‌دار نیست. نتایج به صورت هستند:
جدول 4-4: مقایسه میانه متغیرهای شرکتهای گروه کنترل قبل و بعد از تجدید ارائه
متغیر
میانه قبل از تجدید ارائه
میانه بعد از تجدید ارائه
اختلاف
P-Value
SALES_GR
0.149
0.172
0.023
0.590
GR_IG
0.119
0.158
0.039
0.656
GR_SFG
0.227
0.064
0.163-
0.333
GR_SG
0.410
0.368
0.042-
0.504
EXCESS_GR_IG
0.026
0.023
* 0.003-
0.088
EXCESS_GR_
SFG
0.000
0.080-
** 0.080-
0.014
EXCESS_GR_SG
0.000
0.0001-
* 0.0001-
0.099
DIV/TA
0.056
0.053
0.003-
0.889
NI/NS
0.124
0.169
0.045
0.772
NS/NFA
4.062
3.519
0.543-
0.357
LOG_TA
5.540
5.675
0.135
0.118
LTD/TA
0.044
0.049
0.004
0.523
NFA/TA
0.211
0.213
0.001
0.788
Q
1.205
1.172
0.033-
0.559
*** معنی‌دار در سطح 1 درصد، ** معنی‌دار در سطح 5 درصد، * معنی‌دار در سطح 10 درصد.
منبع : محاسبات تحقیق

نتیجه جدول 4-4 :
جدول فوق نشان میدهد که سه متغیر EXCESS-GR-IG و EXCESS-GR-SFG و EXCESS-GR-SG به عنوان معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکتهای گروه کنترل و تنها متغیرهای معنادار جدول فوق( در دوره بعد از ارائه مجدد ) با کاهش همراه است.
جهت مقایسه قابل درک تر بین ستون اختلاف ارزش میانه های دو گروه شرکتهای تجدید ارائه شده و شرکتهای گروه کنترل برای متغیرهای معنا دار جداول 4-3 و 4-4 ، جدول خلاصه ای به شرح زیر تهیه گردیده است:

متغیر
اختلاف میانه های قبل و بعد از تجدید ارائه

شرکتهای گروه کنترل
شرکتهای تجدید ارائه شده
EXCESS-GR-IG
0.003-
0.0021-
EXCESS-GR-SFG
0.08
بی معنی
EXCESS-GR-SG
0.0001-
0.0001-
با مقایسه مقدار اختلاف ارزش میانه های دو متغیر EXCESS-GR-IG و EXCESS-GR-SG (دو معیار رشد تامین مالی خارجی) به عنوان دو متغیر مشابه و معنادار در جداول 4-3 و 4-4 ، میتوان بیان داشت نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهای تجدید ارائه شده نسبت به شرکتهای گروه کنترل کاهش بیشتری داشته است.

برای پذیرش نتایج حاصل از جدول خلاصه فوق به آزمون اختلاف بين دو گروه داده‌هاي كنترل و تجديد ارائه شده می پردازیم. بدین منظور دو روش وجود دارد. در صورتي كه توزيع نمونه نرمال باشد از آزمون tدو نمونه مستقل، و در صورتي كه توزيع نمونه نرمال نباشد از آزمون ناپارامتري U-من‌ويتني، استفاده مي‌شود. جدول شماره 4-5 نتايج آزمون نرمال بودن توزيع ضرايب را نشان مي‌دهد:
جدول 4-5: آزمون نرمال بودن توزيع ضرايب
ميزان آماره Z، در آزمون كولموگراف- اسميرنف
احتمال معناداري
.344
1.000

مطابق با نتايج جدول فوق دليلي براي رد فرض صفر آزمون كولموگراف-اسميرنف، مبني بر نرمال بودن توزيع ميانگين ضرايب وجود ندارد زيرا ميزان احتمال اين آماره با مقدار بيشتر از 5% است. لذا براي آزمون اختلاف ميانگين‌ها در دو جامعة مستقل از آزمون پارامتريك t استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمونt دو نمونه مستقل در جدول زير ارائه شده است:

جدول 4-6 : نتايج آزمون مقايسه ميانگين‌ها در دو نمونه مستقل
نوع آزمون
برابري واريا‌نس‌ها
برابري ميانگين‌ها
آماره‌ها
F
سطح معناداري
T
درجه آزادي
سطح معناداري
فرض برابري واريانس‌هاي دو جامعه
4.032
.115
-2.753
4
0.016
فرض عدم تساوي واريانس دو جامعه


-2.753
2.272
0.022

نسبت واريانس دو گروه داراي توزيع F(فيشر) هستند و فرض صفر اين آزمون بيان مي‌كند كه نسبت واريانس جامعه اول به جامعه دوم برابر يك است ( (σ_1^2)/(σ_2^2 )=1 ). بنابر نتايج جدول شماره 4-6، فرض صفر آزمون فيشر(F) مبني بر برابري واريانس‌ها با ميزان آماره 4.032و احتمال معناداري 0.115 پذيرفته مي‌شود لذا آماره t در سطر اول با فرض برابري واريانس‌ها محاسبه مي‌شود. درجه آزادي آماره t در حالت برابري واريانس‌ها برابر با مجموع مشاهدات دو گروه منهاي 2 است(n1+n2-2=3+3-2).
بر اساس نتايج جدول شماره 4-6 ، در حالت واريانس‌هاي مساوي، سطح معناداري آماره t با مقدار 0.016 زير 5% است و لذا نتيجه مي‌شود كه، بين ضرايب در دو گروه كنترل و تجديد ارائه اختلاف معنادار وجود دارد.
هم‌چنين در حالت عدم تساوي واريانس‌ها نيز سطح معناداري آماره t با مقدار 0.022 زير 5% است و در اين حالت نيز عدم برابري ضرايب در دو گروه پذيرفته مي‌شود.

4-3-3- مدل اول
همانگونه كه در فصل گذشته بيان شد به منظور آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، از الگوي شماره (1) ارائه شده توسط آلبرینگ و همکاران در سال 2013 به شرح زير استفاده شده است:
EFGit = β0+ β1 DIVit /TAit + β2 NIit/NSit + β3

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، ضریب تعیین، صورتهای مالی Next Entries منبع مقاله درمورد مدل رگرسیون، ضریب تعیین، پیش‌فرض‌ها