منبع مقاله درمورد تامین مالی، تامین مالی خارجی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

پس از ارائه آمارتوصيفي داده‌ها و تفسير آن، تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق با توجه به روش‌هاي آماري ارائه‌ شده در فصل سوم مورد بررسي قرار گرفتند. نتایج بیانگر تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر کاهش بیشتر رشد تامین مالی خارجی شرکتهای تجدید ارائه شده در مقایسه با شرکتهای گروه کنترل(فاقد تجدید ارائه) و همچنین کاهش بیشتر رشد تامین مالی خارجی شرکتهای تجدید ارائه شده ناشی از تخلفات مالی در مقایسه با سایر شرکتهای تجدید ارائه شده می باشد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد مدل رگرسیون، ضریب تعیین، تامین مالی Next Entries مقاله با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، فقه و قانون