منبع مقاله درمورد تابع تقاضا، درآمد سرانه، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

شامل تمايل به ملاقات مردم جديد،ملاقات دوستان يا اقوام و جستجوي تجارب جديد و متفاوت ميباشد. مسافرت به معني فرار از روابط روزمره و يكنواخت يا دوستان و همسايگان و محيط خانه و يا حتي به دلايل معنوي و روحي صورت مي پذيرد.
4-محركه اي موقعيت و پرستيژ : اين محرکه شامل تمايل براي ادامه سرگرمي ها و آموزش بوده، در مواردي شامل تمايل به شناخت و جلب توجه ديگران مي شود Uysal & Ann &hang :1993,799) )
نتيجه: اقدام به هر كاري و از جمله مسافرت تابعي است از انگيزه هايي كه از روياها وخواست هاي مسافران سرچشمه ميگيرد. اين خواست ها و روياها اگرچه بر تصميم به سفر و انتخاب مقصد از سوي توريست مستقيماً تاثير مي گذارد، خود مي تواند متأثر ازديگر عوامل اجتماعي مانند شبكه روابط اجتماعي افراد، تبليغات، وضعيت اجتماعي جامعه مبدا يا متغيير هاي زمينه اي افراد مانند جنسيت، سن، تحصيلات و ديگر متغيرها از اين نوع باشد. حال بسته به شرايط گوناگون مبدأ و مقصد و نوع سفري كه ارتباط ميان مبدأ و مقصد ايجاب مي كند و همچنين شرايط زماني كه سفر در آن اتفاق مي افتد، ممكن است تأثير اين متغيرها بر فرايند انتخاب مقصد و انگيزه هاي سفر به آن تغيير كند؛ از آن كاسته يا بر آن افزوده گردد ( جاروندي و فرقاني: 1388 ، 124).

2-3-2 تخمين تابع تقاضاي سفر يک شهر
معرفي فرهنگ هر قوم به ديگران در فراموش نشدن سنت ها و تاريخ آن قوم تأثير بسزايي دارد. همچنين منافع اقتصادي گردشگري درمنطقه شامل آثار مستقيم و غيرمستقيم آن بر اشتغال ودرآمد، اهميت امر توجه به جذب گردشگر و توجه به نيازهاي گردشگر مخصوصأ نيازهاي اقامتي او راروشن مي كند.
يكي از مهم ترين عواملي كه مسافر هنگام انتخاب مقصد و طول مدت سفر به آن توجه مي كند تسهيلات اقامتي شهري است كه قصد ماندن در آنجا را دارد . اقامتگاه بخش مهمي از هزينه ها ي او را تشكيل و باتوجه به كيفيت اقامتگاه اين مبلغ گاهي بيش از 30% كل هزينه سفر را به خود اختصاص مي دهد . اقامتگاه مناسب هرچند به تنهايي بر دليل مسافرت تأثيرنمي گذارد، ليكن در صورت فقدان آن معمولا مسافرت انجام نمي گيرد.(جمشيدي:1381،31)
تنوع اقامتگاه ها در يك منطقه چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ قيمت باعث مي شود كه به خواسته هاي گوناگون مسافران متفاوت واكنش مثبت نشان داده وموجب جذب گروه هاي گردشگري بيشتر شود (Willis:1991.76).
تخمين تابع تقاضاي سفر به منظور مديريت تقاضا و ايجاد امكانات براي تأمين اين تقاضا كه به اهداف فرعي زير تفكيك شده است :
1-برآورد ميزان تأثير هزينه سفر بر تقاضاي سفر گردشگران
2-برآورد ميزان تأثير درآمد خانوار بر تقاضاي سفر گردشگران
3-برآورد ميزان تأثير سن بر تقاضاي سفر گردشگران
4-برآورد ميزان تأثير تحصيلات بر بر تقاضاي سفر گردشگران
براي اين منظور در اين پژوهش ، از روش هزينه سفر استفاده شده است. اين روش از جمله روش ها ي مبتني بر رجحا ن ها ي آشكار شده است كه فرض مبنايي آن، اين است كه هزينه هايي كه يك فرد براي رسيدن به يك ويژگي محيطي مثبت و مانند آن باشد كه از آن ويژگي بدست مي آورد .
در اين مقاله تقاضاي سفر شهر بندر ترکمن با روش هزينه سفر مورد بررسي قرار گرفته که بر اساس نتايج حاصل از بخش تجزيه و تحليل داده ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1-سن در ميزان تقاضاي سفر به بندر تركمن تاثير ندارد؛
2-سطح تحصيلات در ميزان تقاضاي سفر به بندر تركمن بي تاثير است؛
3-درآمد در ميزان تقاضاي سفر به بندر تركمن موثر نيست؛
4-تنها هزينه سفر در تقاضا ي سفر به بندر تركمن موثر است؛
5-اگر هزينه سفر از مناطق اطراف به بيش از يك ميليون و يك صد و پنجاه هزارريال برسد ، سفر به اين منطقه متوقف خواهد شد البته اين سقف منهاي هزينه هاي مربوط به مدت اقامت است ( نصرالهي و اونق:1390،125).

2-3-3 استفاده از بهينه سازي فازي در تعديل مقادير نرخ هاي سفر
جداول دسته بندي متقاطع يکي از روشهاي مورد استفاده براي برآورد ميزان سفر است . اين جداول مي توانند صورت دو بعدي تعريف شوند که در آن، نرخ سفر توليد شده توسط هر خانوار در روز با استفاده از دو متغير مي شود. علاوه بر جداول دوبعدي، جداول دسته بندي متقاطع چندگانه نيز مطرح شده، که در آن از متغيرهاي بيشتري (معمولاً سه متغير ) براي برآورد نرخ سفر توليدي خانوارها استفاده مي شود.
دليل استفاده از داده هاي آماري در تهيه اين جداول، ممکن است بعضي از مقادير نرخ سفر غيرمنطقي بوده و بي نظمي هايي در بين خانه هاي مجاور ديده شود . روش سنتي براي تعديل مقادير نرخ سفر اين جداول، استفاده از روش تحليل واريانس است. در اين مقاله روش برنامه ريزي خطي فازي براي تعديل مقاديرنرخ سفر اين جداول معرفي مي شود . در اين قضاوت و درک متخصص حمل ونقل براي تعديل مقادير جداول به مقادير مشاهده شده به صورتي بکار مي شود که بعد از اعمال روش، ميزان سفرهاي واقعي با ميزان سفرهاي به دست آمده از جداول تعديل شده، تقريباً يکسان شود.
در مدلهاي ايجاد سفر يک نوع ارتباط بين ويژگيهاي اجتماعي- اقتصادي افراد و ويژگيهاي کاربري زمين و سيستم حمل و نقل برآورد مي شود . روش متداول در تهيه اين مدلها رگرسيون خطي است . با استفا ده از روش رگرسيون خطي، يک رابط? رياضي براي برآورد ميزان سفر ايجاد شده در هر ناحيه با استفاده از متغيرهاي مستقل مؤثر در ايجاد سفر به دست مي آيد
در مدلهاي ايجاد سفر يک نوع ارتباط بين ويژگيهاي اجتماعي- اقتصادي افراد و ويژگيهاي کاربري زمين و سيستم حمل و نقل برآورد مي شود . روش متداول در تهيه اين مدلها، رگرسيون خطي است . با استفا ده از روش رگرسيون خطي، يک رابط? رياضي براي برآورد ميزان سفر ايجاد شده در هر ناحيه با استفاده از متغيرهاي مستقل مؤثر در ايجاد سفر به دست مي آيد ( پژوهشنامه حمل و نقل: 1386 ،66 ).
در روش بهينه سازي فازي، مقادير نرخ سفر جداول با استفاده از روابط و محدوديتهايي تصحيح مي شوند که اين روابط و محدوديت ها، همان انتظارات از نرخ هاي سفر است . اين کارتوسط روش برنامه ريزي خطي انجام مي گيرد
نتيجه: تفاوت بين ميزان سفر آماربرداري شده و ميزان سفر تخمين زدهشده با استفاده از جدول دسته بندي متقاطع تعديل شده، بسيار کم است. مقايس? تعداد کل سفرهاي مشاهده شده، براي محدوده با تراکم جمعيتي کم(5284) ، با تعداد کل سفرهاي تخمين زده شده 3 درصد را براي اين محدوده (5488) ، تفاوتي حدود 3.86 درصد نشان مي دهد، اين تفاوت براي محدوده هاي با تراکم جمعيتي متوسط و زياد به ترتيب برابر3.98 درصد و 6.45 در صد است که قابل قبول است . بنابراين ملاحظه مي شود که اين روش مي تواند به صورت ساده و منطقي نرخ هاي تو ليد سفر مربوط به هر دسته از خانوار را تعديل کند. براي مقايسه و همچنين نشان دادن قدرت و اعتبار روش تعديل فازي در مقابل روش تحليل واريانس، علاوه بر آن مي توان به ضريب برازش خطي بين مقادير نرخ سفر تعديل شده با روش بهينه سازي فازي و روش تحليل واريانس با مقادير نرخ سفر اوليه،اشاره کرد (رصافي و رضائي : 1386، 110).

2-3-4 مدل برنامه ريزي شبکه حمل و نقل اتوبوسراني بين شهري
با توجه به گسترش شهرها،امروزه حمل و نقل از اهميت و در عين حال پيچيدگي هاي خاص و فراواني برخوردار شده است. تحقيقاتي که تاکنون در اين زمينه صورت پذيرفته،هر يک به برخي از زواياي مسئله حمل و نقل توجه کرده و سعي در بهبود و بهينه سازي آنها داشته اند.
با افزايش نسبت جمعيت شهري در جهان لزوم توجه به سلامتي جامعه و کيفيت زندگي باعث شده تا اين عوامل به طور صحيحي مديريت شوند. در اين ميان سيستم هاي حمل و نقل در کاهش يا افزايش آثار اين عوامل موثرند.
سيستم هاي حمل و نقل مناسب،سيستم هايي جهت حمايت از حيات و قابليت زيست در شهرها(با وجود آثار نامطلوب آن) به شمار مي آيند. هر چند که بر عوامل مختلفي نظير کيفيت ،صدا،بهداشت،بهره وري انرژي و … آثار جدي بر جاي مي گذارند.
www.stcum.ge.ca/transportsejc2004/resumes/))
طراحي سيستم هاي حمل و نقل عمومي مبتني بر مفروضاتي بسيار است،از يک طرف انتظار ميرود مسيرهاي حمل و نقل از برنامه ثابتي برخوردار باشند و تمامي مسيرها را پوشش دهد.و از طرف ديگر ،مسافران يک مسير (از يک مبدا به مقصد معين) بسيار متفاوتند چراکه هر کدام از آنها ممکن است به مقاصد مختلفي عزيمت کنند.اين در حاليست که تعد پرداخت مي كند مي تواند منعكس كننده ارزش منافعي از مسافران مسيرهاي مختلف نيز متفاوتند.علاوه بر موارد فوق توسعه ساير اهداف نيز در برنامه ريزي بايد مد نظر قرار گيرد ( Hong Yuan, Huapu L.:2003,8).

نمودار شماره 1-2 : توسعه اهداف سيستم حمل و نقل شهري

Hong Yuan, Huapu L.:2003,9
براي اينکه بتوان دو هدف حداقل سازي و حداکثر سازي را در قالب يک مدل بررسي کرد از مدل برنامه ريزي آرماني استفاده شده است. برنامه ريزي آرماني يکي از روشهاي برنامه ريزي با اهداف چند گانه و به خصوص متضاد با هم است.
نتايج حاصل ازين تحقيق نه تنها مسير بهينه اي را که اتوبوس بايد حرکت کند نمايان مي سازد بلکه نشان ميدهد در صورت تعريف مسير جديدي اتوبوسها بايد از چه مسيري حرکت کنند و چه نتيجه اي از حيث زمان و تعداد مسافر جابه جا شده حاصل ميشود.( انواري رستمي علي اصغر و ستاري فرزاد :1388،5)

2-3-5 مدل تحليل عاملي براي انتخاب عوامل مؤثر برتقاضاي سفر با اتوبوسهاي بين شهري
در مدلسازي تقاضاي سفرهاي مسافري بين شهري به ويژه در مدلهاي ايجاد سفر يا در مدلهاي مستقيم تقاضا، معمولاً 3 تا پارامتر مستقل مؤثر بر تقاضا به صورت کلاسيک انتخاب شده ، سپس مدل هاي رياضي ساخته و کاليبره مي شو ند. فرآيند انتخاب عوامل مؤثر بر تقاضاي سفر ، يکي از مهم ترين اجزاي مدلسازي است که کمتر توسط پژوهش گران به آ ن پرداخته شده است . مدل هاي مستقيم تقاضا معمولاً شامل متغيرهاي جمعيتي، خصوصيات اقتصادي – اجتماعي و شاخص هاي بين ناحيه اي براي مُدهاي مختلف( هزينه ها، زمان هاي سفر، تواتر سرويس ) هستند. در اين مقاله پارامترهاي مؤثر بر ايجاد تقاضاي سفر با اتوبوس جمعيت ، تعداد دانشجويان دانشگاه هاي آزاد و دولتي ، ميزان اشتغال، درآمد سرانه ماهانه خانوارهاي شهري، ارز ش افزوده فعاليت کارگاه هاي صنعتي ، تعداد مشترکين تلفن همراه ، و تعداد تخت هاي مجتمع هاي اقامتي در نظر گرفته شده است . همچنين زمان سفر و کرايه حمل به عنوان پارامترهاي مؤثر بر انتخاب مُد سفر با اتوبوس بين شهري در نظر گرفته شده است (پژوهشنامه حمل و نقل: 1389،88).
اجراي تکنيک تحليل عاملي در اين مقاله شامل دو مرحله استخراج و چرخش عامل است . هدف اصلي از مرحله اول، اتخاذ تصميم درباره تعداد عوامل اصلي در يک مجموعه از متغيرهاي اندازه گيري شده است . هدف مرحله دوم، دستکاري نتايج آماري ( چرخش عاملها ) به منظور قابل تفسير کردن عوامل و همچنين تصميم گيري درباره عوامل اصلي از مجموعه متغيرهاي انداز ه گيري شده است..
همانند آنچه در روش کلاسيک تحليل تقاضاي سفرهاي شهري وجود دارد، تحليل رفتار سفرهاي بين شهري نيز تصميم گيري در مورد سفرها را در 4 زير تصميم مورد بررسي قرار مي دهد : ايجاد سفر ، توزيع سفر ، تفکيک سفر ، (انتخاب مُد) و تخصيص ترافيک ( دلاور و نقشبندي : 1386 ، 35).
مهمترين و متداول ترين پارامترهاي کلاسيک مؤثر بر ايجادسفرهاي بين شهري مسافري را مي توان عواملي چون جمعيت، وضعيت اشتغال، ميزان درآمد سرانه، رشد ناخالص داخلي يا ملي دانست. نظر به اين که تعيين رشد ناخالص داخلي براي دو استان کشور به سادگي امکان پذير نبوده و داده هاي مورد نياز آن قابل دسترسي نيست ، بنابراين مي توان بجاي آن از ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي استانها استفاده کرد. همچنين مهمترين پارامترهاي کلاسيک مؤثر بر انتخاب مُد در سفرهاي بين شهري مسافري را مي توان شامل زمان سفر، هزينه سفر و کيفيت سرويس دانست .
اين شيوه امکان کنترل پارامترهاي بيشتري را در اختيارمدل ساز قرار مي دهد و نهايتاً بر قابليت اطمينان نتايج حاصل از پيش بيني مدل هاي منتج از اين پارامترها مي افزايد . همچنين مي توان با بکارگيري مدل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد انتقال اطلاعات، مدل جاذبه Next Entries منبع مقاله درمورد شهر اصفهان، رفتار سفر، توسعه مدل