منبع مقاله درمورد بیومکانیک، ورزشکاران، سوماتوتایپ، آنتروپومتریک

دانلود پایان نامه ارشد

آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و روانی ورزشکاران رشتههای رزمی در ایران تحقیقی یافت نشد.

فصل سوم
روششناسی

3-1- مقدمه
در این فصل به توضیح و تشریح روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه میپردازیم. همچنین جامعه و نمونه آماری، نحوه گزینش نمونهها، متغیرهای تحقیق، ابزار اندازهگیری دادهها معرفی و مراحل انجام کار از ابتدا تا انتها، به طور مشروح توضیح داده شده و در انتها به روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمونهای مورد استفاده اشاره خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
روش تحقیق نیمه تجربی و مدل تحقیق علی پس از وقوع میباشد.
3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و نحوه گزینش نمونهها
جامعه آماری را مردان کیکبوکسر و ووشوکار ایرانی سنین 35–14 سال تشکیل میدهند. نمونه آماری متشکل از 10 کیک بوکسر جوان 17-14 سال، 10 کیک بوکسر بزرگسال 35-18 سال، 10 ووشوکار جوان 17-14 سال و 10 ووشوکار بزرگسال 35-18 سال میباشد. شیوه انتخاب این 40 نفر به صورت نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس میباشد.
3-4- متغیرهای تحقیق
3-4-1- متغیر مستقل
در این تحقیق رشتههای ورزشی (کیکبوکسینگ و ووشو) و سن بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد.
3-4-2- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیرهای آنتروپومتری، بیومکانیکی و روانی بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد.
3-5- ابزار جمعآوری دادهها
از متر نواری، کالیپر هارپندن، کولیس، قدسنج، ترازو، روش سوماتوتایپ هیث- کارتر، آزمون دراز و نشست و دینامومتر به ترتیب برای اندازهگیری محیط اندامها، ضخامت چربی زیرپوستی، عرض اندامها، قد، وزن، برای مشخص کردن تیپ بدنی، استقامت عضلانی و قدرت پنجه دست؛ و از جعبه انعطافپذیری، آزمون ایستادن لکلک، آزمون پرش عمودی، آزمون 9×4 متر، پرسشنامه 149OMSAT-3 به ترتیب برای اندازهگیری انعطافپذیری کمر و همسترینگ، تعادل ایستا، توان پاها، چابکی، و مهارتهای روانی ورزشکاران استفاده شد.
3-6- اعتبار و روایی ابزار
متر نواری ساخت کشور ایران، با دقت 1/0 میلیمتر
کالیپر هارپندن ساخت کشور انگلیس
کولیس لافایت ساخت کشور آمریکا، با دقت 1/0 میلیمتر
قدسنج دیواری ساخت کشور ایران
ترازو دیجیتالی ساخت کشور کره، با دقت 1/0 کیلوگرم برای وزن
کرنومتر ساخت کشور آلمان، با دقت اندازهگیری صدم ثانیه
دینامومتر یاگامی ساخت کشور ژاپن، با دقت 1/0 نیوتون
جعبه انعطافپذیری ساخت کشور ایران، با دقت 1/0 سانتیمتر
پرسشنامه مهارتهای روانی OMSAT-3، پایایی این پرسشنامه بین 78/0 تا 96/0 میباشد.
3-7- روش اجرایی
پس از شرح کامل تحقیق برای آزمودنیها، همه آنها فرم رضایتنامه را برای شرکت در تحقیق پر کردند. متغیرهای آنتروپومتریکی در نوبت صبح اندازهگیری شدند، و تمامی متغیرهای بیومکانیکی در نوبت عصر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نحوهی ارزیابی متغیرهای بیومکانیکی به این صورت بود که در هر جلسه تمرینی، بعد از گرم کردن، ورزشکاران مورد سنجش قرار میگرفتند؛ و در هر جلسه تنها یک متغیر اندازهگیری میشد. در جلسه اول متغیر استقامت عضلانی، در جلسه دوم متغیر قدرت پنجه دست، در جلسه سوم متغیر چابکی، در جلسه چهارم متغیر انعطافپذیری، در جلسه پنجم متغیر تعادل، و در جلسه ششم متغیر توان انفجاری اندازهگیری شد. در نهایت مهارتهای روانی ورزشکاران توسط پرسشنامه OMSAT-3 مورد سنجش قرار گرفت. بدین منظور آزمودنیها در گروههای 5 نفره حاضر شدند و سپس پرسشنامه مذکور توزيع گردید و سؤالات با صداي بلند خوانده شد و آزمودنیها به آن پاسخ دادند.
3-8- ملاحظات اخلاقی
کسب رضایتنامه کتبی از آزمودنیها
رعایت ایمنی آزمودنیها و جلوگیری از آسیب آنها طی اجرای آزمونها
دادن حق ترک اختیاری تحقیق به آزمودنیها در صورت عدم تمایل به ادامه دادن
محرمانه نگه داشتن اطلاعات
3-9- ارزیابی متغیرهای آنتروپومتریکی
3-9-1- ارزیابی ترکیب بدن
برای تعیین درصد چربی بدن آزمودنیها از روش هفت نقطهای جکسون و پولاک150 استفاده شد. هفت چینپوستی عبارتند از: سینه، زیربغل، سهسر، تحتکتفی، شکم، فوقخاصرهای و ران (39،48،97،101). برای هر نقطه دو بار اندازهگیری تکرار شد. اگر تفاوتِ دو بار اندازهگیری بیش از یک تا دو میلیمتر بود، اندازهگیری برای بار سوم تکرار میشد. میانگین اندازهها بهعنوان چربی زیرپوستی آن ناحیه لحاظ گردید. اندازهگیری نقاط مختلف به صورت چرخشی صورت گرفت تا پوست زمان کافی را برای کسب مجدد ضخامت و حالت طبیعیش داشته باشد. همه اندازهگیریها در سمت راست بدن انجام گرفت (105).
از فرمول جکسون و پولاک به منظور محاسبه چگالی بدن استفاده شد (39،106).
Body density=1.112-0.0043499( sum of 7 skinfolds)+0.00000055(sum of 7 skinfolds)^2-0.00028826(age)

پس از محاسبه چگالی بدن، از معادلهی سیری151 به منظور تخمین درصد چربی بدن استفاده گردید (106).
% Body fat= (495- 450)/BD
BD: چگالی بدن
3-9-2- تعیین سوماتوتایپ
برای تعیین سوماتوتایپ یا تیپ بدنی آزمودنیها از روش هیث– کارتر استفاده شد (6،13،34،97). ابتدا قد و وزن آزمودنی توسط قدسنج و ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد. سپس محیط بازو در حالت منقبض و خمیده152 و محیط ساق پای آزمودنی اندازهگیری شد و پس از سه بار تکرار میانگین اندازهها بهعنوان محیط بازو و ساق پا ثبت شد. پس از آن پهنای آرنج و زانو اندازهگیری شد. و سپس چربی زیرپوستی سهسر بازویی، تحتکتفی، فوقخاصرهای و ساق پا، دو مرتبه به شکل چرخشی اندازهگیری شد و میانگین اندازهها بهعنوان چینپوستی ثبت شد. اگر تفاوت دو بار اندازهگیری بیش از یک تا دو میلیمتر بود اندازهگیری برای بار سوم تکرار میشد. همه اندازهگیریها در سمت راست بدن انجام گرفت (38).

اندازهگیری قد
برای اندازهگیری قد ایستاده153 از آزمودنی خواسته شد تا پاها را جفت کند و کفش یا سرپایی به پا نداشته باشد، پاشنهها، باسن، پشت بدن و سر را به دیوار بچسباند و به جلو بنگرد و یک نفس عمیق بکشد. در این هنگام با قرار دادن صفحهی قدسنج بر روی سر آزمودنی، عدد روی صفحه با تقریب یک میلیمتر اندازهگیری و ثبت شد (38).

اندازهگیری وزن
برای اندازهگیری وزن بدن از آزمودنی خواسته شد که با کمترین لباس ممکن بر روی صفحه ترازو، صاف بایستد، بهگونهای که وزن بدن خود را کاملاً مساوی بر روی هر دو پا قرار دهد. سپس در این حالت، وزن بدن با دقت 100 گرم اندازهگیری و ثبت شد (38).

اندازهگیری محیط بازو154
برای اندازهگیری محیط بازو در حالت منقبض و خمیده؛ از آزمودنی خواسته شد که بازو را تا زاویه 90 درجه و آرنج را تا زاویه 45 درجه خم کند و عضلات فلکسور و اکستنسور آرنج را تا اندازه ممکن منقبض نماید. سپس در این حالت بیشترین محیط بازو اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-1) (38).

تصویر 3-1: اندازهگیری محیط بازو
اندازهگیری محیط ساق پا155
محیط ساق پا در محل حداکثر محیط ساق پا در حالی که از آزمودنی خواسته شده بود وزن خود را روی پای چپ بیندازد، توسط متر اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-2) (38).

تصویر 3-2: اندازهگیری محیط ساق پا

اندازهگیری پهنای آرنج
برای اندازهگیری پهنای آرنج از آزمودنی خواسته شد که شانه و آرنج خود را به حالت فلکشن 90 درجه ببرد و سپس پهنای بین دو اپیکندیل داخلی و خارجی استخوان بازو156 توسط کولیس اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-3) (38).

تصویر 3-3: اندازهگیری پهنای آرنج
اندازهگیری پهنای زانو
برای اندازهگیری پهنای زانو از آزمودنی خواسته شد که روی صندلی بنشیند به گونهای که زانوی پای راست 90 درجه خم باشد و سپس فاصله بین دو اپیکندیل داخلی و خارجی ران157 توسط کولیس اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-4) (38).

تصویر 3-4: اندازهگیری پهنای زانو

اندازهگیری چربی زیرپوستی سهسر بازویی
ابتدا حد واسط زائده آخرومی و آرنجی اندازهگیری و علامتگذاری گردید. سپس چربی زیرپوستی سهسر بازویی به صورت عمودی در حالی که بازو آزادانه در کنار بدن قرار داشت، توسط کالیپر روی خط میانی و خلفی بازو اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-5) (38).

تصویر 3-5: چربی زیرپوستی ناحیه سه سر بازویی
اندازهگیری چربی زیرپوستی تحتکتفی
چربی زیرپوستی تحتکتفی به شکل مورب (زاویه 45 درجه) یک تا دو سانتیمتر زیر زاویه تحتانی توسط کالیپر اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-6) (38).

تصویر 3-6: چربی زیرپوستی تحت کتفی
اندازهگیری چربی زیرپوستی فوقخاصرهای
چربی زیرپوستی فوقخاصرهای به شکل مورب در نقطه تلاقی خط زیر بغل قدامی و سطح فوقانی تاج خاصره توسط کالیپر اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-7) (38).

تصویر 3-7: چربی زیرپوستی فوق خاصرهای
اندازهگیری چربی زیرپوستی ساق پا
چربی زیرپوستی ساق پا به شکل عمودی روی خط میانی کنار داخل ساق پا در محل بیشترین محیط ساق پا توسط کالیپر اندازهگیری و ثبت شد (تصویر 3-8) (38).

تصویر 3-8: چربی زیرپوستی ساق پا
تعیین اجزاء سوماتوتایپ
از فرمولهای زیر برای تعیین اجزای اندومورفی، مزومرفی و اکتومورفی استفاده شد.
endomorphy=-0.7182+0.1451 (X)-0.00068 (X^2 )+0.0000014 (X^3)
mesomorphy=0.858 HB+0.601 FB+0.188 AG+0.161 CG-0.131 SH+4.5
ectomorphy={█(0.732 HWR-28.58 (HWR≥40.75)@0.463 HWR-17.63 (38.25HB158: پهنای بازو
159FB: پهنای ران
AG: تقسیم چین پوستی سهسر بر عدد ده و کم کردن این مقدار از محیط بازو
CG: تقسیم چین پوستی ساق بر عدد ده و کم کردن این مقدار از محیط ساق
160SH: قد ایستاده
HWR: قد ایستاده تقسیم بر ریشه سوم وزن (12،38).
3-10- ارزیابی متغیرهای بیومکانیکی
برای جلوگیری از آسیبدیدگی قبل از ارزیابی متغیرها، گرم کردن اولیه به مدت بیست دقیقه توسط حرکات کششی برای آزمودنیها در نظر گرفته شد.

ارزیابی استقامت عضلانی
استقامت عضلانی آزمودنیها توسط آزمون دراز و نشست با زانوی خمیده161 اندازهگیری شد (3،15،96،100،102). روایی این آزمون قابل قبول و پایایی آن 94/0 گزارش شده است. از آزمودنی خواسته شد در وضعیت سوپاین (خوابیده به پشت) در حالی که شانهها و پشت سر روی سطح تشک قرار دارد و زاویه بین تنه و ران وی حدود 45 درجه و زاویه زانوی وی حدود 90 درجه است، روی تشک دراز بکشد و دستها را به صورت ضربدر جلوی سینه نگه دارد. با اعلام فرمان شروع توسط آزمونگر، آزمودنی بدون اینکه پاها، باسن و کمر از زمین جدا شوند، سر و بالا تنه (کتفها) را با حفظ پوزیشن دستها از زمین جدا کرده و دوباره به حالت اول باز میگشت. تعداد تکرارهای صحیح حرکت در یک دقیقه بهعنوان رکورد فرد ثبت شد. اگر فرد حرکت را به طور کامل انجام نمیداد یا باسن از زمین جدا میشد یا پوزیشن اولیه فرد تغییر مییافت شمارش برای فرد انجام نمیگرفت (تصویر 3-9) (55،58،59).

تصویر 3-9: ارزیابی استقامت عضلانی
ارزیابی قدرت
قدرت عضلات دست آزمودنیها توسط دینامومتر اندازهگیری شد (3،24،101). روایی آزمون قدرت پنجه دست در قیاس با مجموع قدرت سایر عضلات بدن متوسط (69/0=r) و پایایی آن بسیار بالا (97/0) گزارش شده است. در این آزمون، از آزمودنی خواسته شد که دینامومتر را در دست خود گرفته به طوری که دست در راستای بازو و به صورت آویزان در کنار بدن قرار بگیرد؛ و بدون تکان دادن دست، حداکثر قدرت خود را با فشار به دینامومتر به نمایش گذارد و سه بار این حرکت را تکرار کند. یک دقیقه استراحت بین تکرارها برای آزمودنی در نظر گرفته شد. پس از سه اجرای بیشینه، بالاترین امتیاز بر حسب کیلو گرم ثبت شد. لازم به ذکر است که اندازهگیری برای هر دو دست انجام شد (تصویر 3-10) (50،55،58،59).

تصویر 3-10: ارزیابی قدرت عضلات دست
ارزیابی چابکی
چابکی آزمودنیها توسط آزمون 9×4 متر اندازهگیری شد (15،100). روایی این آزمون بالا گزارش شده است. از آزمودنی خواسته شد با اعلام فرمان شروع توسط آزمونگر، شروع به دویدن در یک مسیر 9 متری کند و در پایان 9 متر یک کیسه شنی را که در پشت خط قرار داده شده بود برداشته و به محل شروع باز گردد و آن را روی زمین بگذارد و دوباره به انتهای مسیر 9 متری رفته و کیسه شنی دوم را برداشته و به سرعت مسیر را باز گشته و از خط بگذرد. مدت آزمون به ثانیه و صدم ثانیه از زمان شروع تا پایان بهعنوان امتیاز آزمودنی ثبت شد. و برای آزمودنی سه دقیقه استراحت بین تکرارها در نظر گرفته شد. از آزمودنی خواسته شد سه بار این آزمون را اجرا کند و کمترین زمان بهعنوان رکورد وی ثبت شد (تصویر 3-11) (56،58،59).

تصویر 3-11: ارزیابی چابکی
ارزیابی انعطافپذیری
انعطافپذیری عضلات پایین کمر و همسترینگ آزمودنیها توسط آزمون نشستن و خم شدن به جلو162 اندازهگیری شد (4،100،101،102). روایی این آزمون برای اندازهگیری عضلات پشت ران مردان بسیار عالی است (86/0=r) و برای عضلات ناحیه کمر مردان روایی نسبتاً متوسط دارد (59/0=r). برای اجرای این آزمون، آزمودنی با پاهای کشیده و صاف و بدون خم شدن زانوها؛ روی زمین نشست و کف پاها را به جعبهی انعطافپذیری چسباند. سپس دستها را به طور موازی و در کنار هم با خم کردن کمر در روی جعبه، تا حد ممکن به جلو برد و برای چند لحظه دستها را در جلوترین نقطه نگه داشت. حداکثر مسافتی که انگشتان دست روی جعبه لمس کردند، بهعنوان رکورد فرد ثبت شد. پس از سه بار اجرای آزمون، بهترین رکورد وی ثبت شد (تصویر 3-12) (58،59).

تصویر 3-12: ارزیابی انعطافپذیری

ارزیابی تعادل
تعادل ایستای آزمودنیها توسط آزمون ایستادن لکلک163 اندازهگیری شد (102). روایی این آزمون قابل قبول و پایایی آن بالا (87/0) گزارش شده است. آزمودنی با پای برهنه و دستان چسبیده به کمر میایستاد. سپس کف پای غیربرتر خود را به ناحیه داخلی زانوی پای برتر قرار میداد. سپس ضمن حفظ این حالت، پاشنه پای برتر را بالا میبرد و روی سینه پا؛ تعادل خود را حفظ میکرد. امتیاز فرد بر حسب زمان (ثانیه) از لحظه ایستادن با سینهی پا تا هنگام به هم خوردن تعادل و جدا شدن پا و دستها ثبت شد. قبل از اجرای آزمون اصلی آزمودنی سه بار و با فاصله زمانی 15 ثانیه استراحت، به منظور از بین بردن اثر یادگیری، آزمون را به صورت تمرین انجام میداد. برای اجرای آزمون اصلی آزمودنی سه کوشش انجام داد و بهترین زمان بهعنوان امتیاز وی ثبت شد (تصویر 3-13) (55،58،59،105).

تصویر 3-13: ارزیابی تعادل
ارزیابی توان
توان آزمودنیها توسط آزمون پرش عمودی164 اندازهگیری شد (4،96،101،102). روایی این آزمون 78/0و پایایی آن بسیار بالا (93/0) گزارش شده است. آزمودنی نوک انگشتان دست برتر خود را آغشته به گچ کرد و به پهلو کنار دیوار قرار گرفت بطوری که شانه دست برتر به سمت دیوار بود. با بالا آوردن دست برتر، بالاترین محل را روی دیوار علامتگذاری کرد. سپس در حالیکه دست برتر کشیده و دست دیگر کنار بدن بود، با یک جهش به سمت بالا پرش کرد و بالاترین نقطه ممکن را روی دیوار با نوک انگشتانش علامتگذاری نمود. فاصلهی بین این دو علامت بهعنوان رکورد ورزشکار ثبت شد. پس از سه بار تکرار این آزمون، بیشترین رکورد وی ثبت شد و برای آزمودنی سه دقیقه استراحت بین تکرارها در نظر گرفته شد (تصویر 3-14) (55،58،59).

تصویر 3-14: ارزیابی توان انفجاری
3-11- ارزیابی مهارتهای روانی
از پرسشنامه OMSAT-3 (ابزار اندازهگیری مهارتهای روانی اوتاوا-3) جهت ارزیابی مهارتهای روانی ورزشکاران استفاده گردید (81). روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مناسب گزارش شده است (65). این پرسشنامه در سال 1992 توسط سالملا و دوراندبوش165 در دانشگاه اوتاوا تنظیم شد و نسخه فارسی آن در سال 1385 توسط صنعتیمنفرد اعتباریابی گردید. این پرسشنامه دارای 48 سوال میباشد که دوازده مهارت روانی را در سه دسته؛ مهارتهای پایه (تعین هدف، اعتماد به نفس و تعهد)، مهارتهای روانتنی (واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل ترس، انرژی روانی) و مهارتهای شناختی (تمرکز، تمرکز دوباره، تصویرسازی ذهنی، تمرین ذهنی، طرح مسابقه) میسنجد. نمرهدهی به پاسخهای داده شده به صورت مقیاس هفتتایی از کاملاً موافق (7 امتیاز) تا کاملاً مخالف (1 امتیاز) را شامل میشود. حداکثر نمرهی قابل کسب در مهارتهای پایه، مهارتهای روانتنی و مهارتهای شناختی به ترتیب عبارت است از 84، 112 و 140 امتیاز. حداکثر نمره قابل کسب برای هر یک از مهارت روانی دوازدهگانه، 28 میباشد (65،69،107).

3-12- روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمونهای مورد استفاده
در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی به منظور تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف، به منظور آزمون فرضهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی تحقیق از آنووا166، به منظور آزمون فرض روانشناختی تحقیق از مانوا167 و به منظور تعقیب اثرات از آزمون تعقیبی توکی168 استفاده شد.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق

4-1- مقدمه
در سه فصل قبل طرح تحقیق، مبانی نظری و شیوه اجرای آزمونها توضیح داده شد و اطلاعات مربوطه جمعآوری گردید. در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات آزمودنیها و سپس آمار استنباطی حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بیان میشود.
4-2- آمار توصیفی
اطلاعات توصیفی مربوط به ویژگیهای فردی آزمودنیها که شامل سن، قد و وزن، متغیرهای آنتروپومتریکی (درصد چربی بدن و اجزاء سوماتوتایپ)، و متغیرهای بیومکانیکی (آزمون دراز و نشست، قدرت پنجه دست، چابکی 9×4 متر، انعطافپذیری، تعادل لکلک و پرش عمودی) میباشد؛ در مورد هر یک از گروهها در جدول 4-1 نشان داده شده است.
اطلاعات توصیفی مربوط به هر یک از مهارتهای روانی (هدف گزيني، اعتماد به نفس، تعهد، واكنش به استرس، آرميدگي، كنترل ترس، نيرو بخشي، تمركز، تمركز دوباره، تصويرسازي، تمرين ذهني و طرح مسابقه) هر چهار گروه در جدول 4-2 نشان داده شده است.
4-3- آمار استنباطی
به منظور تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف، به منظور آزمون فرضهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی تحقیق از آنووا 169، به منظور آزمون فرض روانشناختی تحقیق از آنووایِ چندراهه 170 و به منظور تعقیب اثرات از آزمون تعقیبی توکی171 استفاده شد. به منظور بررسی فرض یکسانی واریانسها از آزمون لون172 استفاده شد.

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای فردی، متغیرهای آنتروپومتریکی و بیومکانیکی

کیکبوکسینگ
ووشو
متغیرها
بزرگسالان
جوانان
بزرگسالان
جوانان
سن (سال)
76/4 ± 8/29
5/0 ± 75/16
5/2 ± 55/23
44/0 ± 8/16
قد (cm)
31/6 ± 09/175
73/4 ± 92/172
48/7 ± 21/174
92/8 ± 26/174
وزن (kg)
2/13 ± 2/77
07/8 ± 55/66
5/11 ± 94/75
29/11 ± 73/66
درصد چربی
37/3 ± 86/9
33/1 ± 36/6
08/1 ± 49/5
62/1 ± 47/5
اندومورفی
63/0 ± 63/2
25/0 ± 16/2
3/0 ± 77/1
59/0 ± 76/1
مزومورفی
94/0 ± 67/6
91/0 ± 42/4
39/1 ± 14/7
4/0 ± 99/4
اکتومورفی
96/0 ± 36/1
81/0 ± 72/2
8/0 ± 8/1
55/0 ± 01/3
دراز و نشست (تعداد)
03/4 ± 5/62
24/4 ± 4/47
66/1 ± 9/63
21/4 ± 4/51
قدرت پنجه راست (kg)
89/7 ± 85/53
61/6 ± 85/45
58/9 ± 75/53
21/8 ± 1/46
قدرت پنجه چپ (kg)
32/7 ± 55/50
46/4 ± 3/41
5/8 ± 75/49
21/7 ± 5/42
9×4 متر (s)
15/0 ± 86/8
51/0 ± 71/9
3/0 ± 68/8
39/0 ± 29/9
انعطافپذیری (cm)
65/1 ± 05/47
03/4 ± 4/41
75/5 ± 05/40
08/5 ± 2/36
تعادل لکلک (s)
72/6 ± 7/49
93/9 ± 23/27
78/17 ± 11/68
15/21 ± 41/63
پرش عمودی (cm)
9/4 ± 19/51
44/4 ± 2/46
65/4 ± 45/51
06/6 ± 4/49

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای روانشناختی

کیکبوکسینگ
ووشو
متغیرها
بزرگسالان
جوانان
بزرگسالان
جوانان
مهارتهای پایه
63/5 ± 8/74
7/7 ± 4/74
44/7 ± 16/73
85/5 ± 6/75
هدفگزینی
51/1 ± 4/25
16/2 ± 8/24
01/3 ± 5/23
28/2 ± 2/25
اعتماد به نفس
87/1 ± 26
16/2 ± 2/24
14/3 ± 33/24
41/1 ± 26
تعهد
28/3 ± 4/23
78/3 ± 4/25
96/1 ± 33/25
3/2 ± 4/24
مهارتهای روانتنی
84/10 ± 2/91
6/3 ± 73
06/10 ± 83/75
75/10 ± 2/87
واکنش به استرس
52/4 ± 21
11/3 ± 8/15
66/4 ± 16/16
74/4 ± 20
آرمیدگی
14/1 ± 6/24
63/4 ± 17
6/3 ± 83/20
3/1 ± 8/23
کنترل ترس
58/5 ± 2/21
97/3 ± 6/17
79/4 ± 16/18
77/4 ± 4/20
نیروبخشی
88/2 ± 4/24
64/3 ± 6/22
2/3 ± 66/20
12/2 ± 23
مهارتهای شناختی
96/9 ± 4/117
87/6 ± 2/101
03/10 ± 100
47/9 ± 8/115
تمرکز
92/1 ± 8/24
5/3 ± 4/17
58/4 ± 33/18
28/3 ± 6/22
تمرکز دوباره
41/6 ± 8/20
73/2 ± 16
09/4 ± 16
31/3 ± 17
تصویرسازی
58/2 ± 2/24
76/3 ± 2/20
5/5 ± 33/19
28/2 ± 2/25
تمرین ذهنی
94/1 ± 6/23
48/2 ± 2/23
73/2 ± 33/22
78/1 ± 8/25
طرح مسابقه
52/4 ± 24
07/2 ± 4/24
26/1 ± 24
77/2 ± 2/25
فرضیه اول: بین متغیرهای آنتروپومتریکی ترکیب بدن و تیپ بدنی کیکبوکسرهای مرد نخبه جوان و بزرگسال، و ووشوکاران مرد نخبه جوان و بزرگسال تفاوت وجود دارد.
نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونوف نشان داد که توزیع کلیه متغیرهای آنتروپومتریکی اندازهگیری شده در گروههای مورد مطالعه طبیعی است (05/0جدول 4-3: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف
آماره متغیر
درصد چربی
اندومورفی
مزومورفی
اکتومورفی
P
165/0
719/0
682/0
546/0

بنابراین برای مقایسه متغیرهای آنتروپومتریکی از آزمون آنوایِ یکراهه استفاده شد. در این آزمون، رشتههای ورزشی و سن بهعنوان متغیر مستقل، و متغیرهای آنتروپومتریکی (درصد چربی بدن، اندومورفی، مزومورفی و اکتومورفی) بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

مقایسه متغیر درصد چربی بدن
میانگین متغیر درصد چربی بدن ورزشکاران چهار گروه، توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مقایسه گردید و تفاوت معنیداری مشاهده شد (جدول 4-5). فرض یکسانی واریانسها توسط آزمون لون تایید نشد (جدول 4-4).
جدول 4-4: آزمون برابری واریانسها
آماره لون
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
P
056/5
3
31
*006/0
05/0>P*
جدول 4-5: مقایسه متغیر درصد چربی بدن توسط آزمون آنوا
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P
بین گروهی
671/120
3
224/40
926/8
*001/0
درون گروهی
702/139
31
507/4

کل
373/260
34

05/0P*
از آنجا که فرض یکسانی واریانسها توسط آزمون لون تایید نشد، بنابراین برای مقایسه میانگین رتبه متغیر درصد چربی بدن ورزشکاران چهار گروه از آزمون کروسکال- والیس173 استفاده گردید و تفاوت معنیداری مشاهده شد (جدول 4-6).
جدول 4-6: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در چهار گروه توسط آزمون کروسکال- والیس
آماره
گروهها
میانگین رتبه
مجذور کای
درجه آزادی
p
بزرگسالان کیکبوکسینگ
5/27
533/13
3
*004/0
جوانان کیکبوکسینگ
2/17

بزرگسالان ووشو
7/12

جوانان ووشو
2/11

05/0P*
برای مشخص کردن جایی که تفاوتهای معنیدار در آن واقع است، از آزمون U من- ویتنی استفاده شد و گروهها بصورت دو به دو مورد مقایسه قرار گرفتند. و نتایج زیر حاصل شد:
میانگین رتبه بزرگسالان کیکبوکسینگ (9/13) بیشتر از جوانان کیکبوکسینگ (1/7) میباشد (جدول 4-7).
جدول 4-7: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی
آماره
گروهها
میانگین رتبه
U
P
بزرگسالان کیکبوکسینگ
9/13
16
*009/0
جوانان کیکبوکسینگ
1/7

05/0P*
میانگین رتبه بزرگسالان کیکبوکسینگ (6/14) بیشتر از بزرگسالان ووشو (4/6) میباشد (جدول 4-8).
جدول 4-8: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی
آماره
گروهها
میانگین رتبه
U
P
بزرگسالان کیکبوکسینگ
6/14
9
*001/0
بزرگسالان ووشو
4/6

05/0P*
میانگین رتبه بزرگسالان کیکبوکسینگ (10) بیشتر از جوانان ووشو (4) میباشد (جدول 4-9).
جدول 4-9: مقایسه متغیر درصد چربی بدن در دو گروه توسط آزمون U من- ویتنی
آماره
گروهها
میانگین رتبه
U
P
بزرگسالان کیکبوکسینگ
10
5
*013/0
جوانان ووشو
4

05/0P*

مقایسه متغیر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ورزشکاران، درصد چربی بدن، آنتروپومتریک، سرسختی ذهنی Next Entries منبع مقاله درمورد ، اندومورفی، ،