منبع مقاله درمورد بیش فعالی، کودکان مبتلا، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی

دانلود پایان نامه ارشد

در این تحقیق از دو روش استفاده شد. در روش نخست، با استفاده از تکالیف حافظه کاری کلامی و فضایی، یک تا هفت حرف آماج و یک سرنخ پس از 2 تا 10 ثانیه بر روی صفحه نمایش رایانه به کودکان ارائه شد. آنان باید تشخیص می دادند که آیا سرنخ همان حرف است (تکلیف کلامی) یا در همان مکان قرار دارد (تکلیف فضایی). نتایج در این بخش هیچ تعاملی را بین گروه آزمودنیها و تأخیر یا بار حافظه97 در هر تکلیف نشان نداد. در روش دوم، یک تکلیف دوگانه98 در چهار وضعیت خط پایه اول، شمارش، فراخنای ارقام و خط پایه دوم به منظور سنجش کنش وری اجرایی مرکزی99 به کار رفت. نتایج این بخش نشان داد که اگرچه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در زمان پاسخ ساده100 یا در ارقام یادآوری شده تفاوتی با گروه گواه نداشتند، اما کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی هنگام انجام دادن همزمان دو تکلیف، کاهش و افت بیشتری را نشان دادند. کاراکتین نتیجه گرفت که یافته ها حکایت از آن دارند که کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ، 1)اختلالهای تعمیم یافته ای در حافظه کاری ندارند، 2)به مرور اطلاعات فضایی و کلامی به شیوه ای مشابه با کودکان بهنجار می پردازند، و 3)ممکن است اختلالی در مؤلفه اجرایی مرکزی حافظه کاری یا مؤلفه ای که توانایی تقسیم توجه بین دو تکلیف را کنترل می کند، داشته باشند.
اسلاتس-ویلمز101 و همکاران(2005) با هدف بررسی خوشه بندی خانوادگی کنش وری اجرایی، 52 جفت همشیر 6 تا 18 ساله دارای تشخیص اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی را بر حسب عملکرد در آزمون استروپ، تکلیف برو-نرو102، دو تکلیف ردیابی دیداری حرکتی دقیق و یک تکلیف توجه مداوم، منقسم و متمرکز بررسی کردند. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین جفت همشیرها در مورد کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه انتخابی و در مورد مهارتهای دیداری حرکتی دقیق، همبستگیهای مثبت معناداری وجود داشت. پژوهشگران مذکور نتیجه گرفتند که بازداری پاسخ، کنش وری دیداری-حرکتی دقیق مهار شده و توجه انتخابی در جفت همشیر های مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی همایندی دارند. این امر حکایت از آن دارد که این جنبه های کنش وری اجرایی ممکن است منعکس کننده نوع فنوتیپ درونی103 اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی باشند و اندازه گیری آنها بتواند شناسایی ژنهای دخیل در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی را از طریق تشکیل زیر-گروههای همگن تر تسهیل کند.
گومز104 و همکاران (2005) در آرژانتین به بررسی کارکردهای اجرایی در یک نمونه غیر بالینی105از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی پرداختند. این پژوهشگران در وهله نخست با استفاده از مقیاس رتبه بندی سوانسون، نولان و پلهام(ویرایش چهارم)106 304 دانش آموز مدرسه ای را غربالگری کردند و در وهله دوم، پس از مصاحبه با همه موارد مثبت (60 نفر)، 26 نفر را به عنوان افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی برگزیدند. یک گروه گواه 26 نفری نیز از همان مدرسه از بین موارد منفی انتخاب شد. در هر دو گروه آزمونها یا خرده آزمونهای برج هانوی، استروپ، مازها، فراخنای ارقام و رمزگردانی اجرا و بهره هوش آنها تعیین شد. از آنجا که نتایج هیچ تفاوتی را در بهره هوش (در هر دو گروه در دامنه متوسط بالا) یا هر یک از مقیاسهای اندازه گیری عصب-روان شناختی یاد شده نشان ندادند. پژوهشگران نتیجه گرفتند که در یک نمونه غیر بالینی از کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با بهره هوش متوسط بالا هیچ تفاوت معناداری در مقیاسهای اندازه گیری کارکردهای اجرایی مشاهده نمی شود.
در زمینه بررسی نارساییهای کارکرد اجرایی در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در ایران، تهرانی دوست، رادگودرزی، سپاسی و علاقبند راد(1382) با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با کودکان بهنجار پژوهشی انجام داده اند،20 کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با 19 کودک بهنجار، به وسیله آزمونهای برج لندن (نگاشت رایانه ای)، عملکرد مداوم و استروپ مقایسه شدند. یافته ها نشان دادند که در آزمون برج لندن، عملکرد کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی ضعیف تر از کودکان بهنجار و در سطوح 2 و 3 آزمون برج لندن معنادار بود. در آزمون عملکرد مداوم، از لحاظ آماری در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی خطای ارتکاب به طور معناداری بیشتر از کودکان بهنجار و خطای حذف بیشتر از گروه بهنجار (بدون معناداری آماری) بود. در آزمون استروپ، از نظر شاخص تمایز ، یعنی اختلاف زمان نقاط و زمان رنگها، بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشد، اما مدت زمان نام بردن رنگها در کودکان مبتلا بهاختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در هر سه کارت به طور معناداری بیشتر از گروه گواه بود. پژوهشگران نتیجه گرفتند که کنشهای اجرایی کودکان مبتلا بهاختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در مقایسه با کودکان بهنجار، دارای درجاتی از اختلال است و این نارسایی به ویژه در بازداری پاسخها بیشتر نمایان می شود.

2-5 خلاقیت و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
تورنس(1994، ترجمه قاسم زاده، 1381) معتقد است که خلاقیت یک اثر شخصی است که بر عوامل انگیزشی، هیجانی و یادگیریهای شخصی وابسته است. عده ای نیز مانند گیلفورد(1950، به نقل از الکهتانی، 2009) معتقدند که خلاقیت دارای ابعاد فراشناختی است و با فرایندهای عالی ذهنی نظیر تفکر و هوش ارتباط دارد. گروهی هم معتقدند که خلاقیت پدیده ای چند متغیری است یعنی عوامل اجتماعی، خانوادگی، شخصیتی و شناختی همزمان بر آن تاثیر گذارند(تایلور، 1972؛ تورنس، 1969؛ برک، 2000؛ به نقل از سیف، 1389). وجود تئوریهای مختلف در زمینه خلاقیت و عدم توافق بر روی یک تئوری موجب تفاوت در تعریف آن شده است.
آیزنک(1998، به نقل از کجباف و خلیلی، 1382) خصوصیات اصلی ویژگی شناختی افراد خلاق را عدم بازداری ذهنی می داند که به عدم تمرکز آنها به یک محرک خاص منجر می شود و قابلیت آنها را برای در نظر گرفتن محرکات مختلف افزایش می دهد. به عقیده وی مهمترین ویژگی شخصیتی افراد خلاق روان پریشی گرایی است که آن را شامل ویژگیهایی چون خونسردی، خود محوری، خلاقیت و داشتن برخورد غیرشخصی، تکانشی، ضداجتماعی، تفکر سخت و غیر منعطف و نداشتن همدلی می داند. ویژگی عدم بازداری ذهنی از منظر روان تحلیل گری نیز در مورد افراد خلاق مورد ملاحظه قرار گرفته است. براساس این نظریه فیلترهای بازداری ذهنی که ناشی از شکل گیری من است عمل نمی کند و منجر به شکل گیری تخیل و رویا می شود(کجباف و خلیلی، 1382).
استرنبرگ و ریس(1998، به نقل از امیری مجد، 1385) یک مدل تحول روانی را در مورد خلاقیت ارائه داده اند. ابعاد این مدل معرف پنج شکل از بیش تحریک پذیری روانی است. بیش تحریک پذیری روانی بیان می کند که حوزه های روانی- حرکتی، حسی، عقلانی، تصویر سازی ذهنی و هیجانی در خلاقیت به گونه ای گسترده و شدید تجربه می شوند. اغلب اوقات بیش تحریک پذیری ها همانند صفات شخص به لحاظ اجتماعی ارزشمند تلقی نمی شوند در عوض به عنوان ناآرامی ، بیش فعالی، خلق و خوی عصبی، هیجان پذیری افراطی و شدت هیجانی در نظر گرفته می شوند، بیشتر افراد این صفات را ناراحت کننده می دانند و این خلق و خو بیشتر جامعه ستیز خوانده می شود.
یکی از موضوعاتی که در روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است، موضوع خلاقیت و نارسایی توجه/بیش فعالی می باشد. مباحث زیادی روی چگونگی تعریف هر ساختار و همچنین مشابهت های آشکار بین دو موضوع بین محققان اتفاق افتاده است. این محققان در مورد مشابهت ها نگرانند و حامی بهترین شیوه تمایز بین دو موضوع هستند زیرا ممکن است آموزش و رشد آنها بواسطه تجویز داروهای غیر ضروری ناشی از تشخیص نادرست تحت تاثیر قرار گیرد. آنها استدلال می کنند که شیوه برخورد یک کودک خلاق بایستی بسیار متفاوت از یک کودک دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی باشد(کراموند، 1994).معلمان با توجه به مشابهت های رفتاری در کودکان مشخصه های زیر را به عنوان شاخصی از یک کودک خلاق می دانند: انجام نقشهایی که به تنهایی برعهده میگیرند، تکانشی بودن، تابع نبودن و هیجانی بودن. همچنین معلمان نشانه های زیر را برای توصیف کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال برشمردند: بی اعتنایی یا نپذیرفتن درخواست معلم، تکانشی، لجوج، کج خلقی و تحریک پذیری(اسکانسگارد و بارتز، 1998، به نقل از هلی و روکلیج، 2006). از طرفی استرنبرگ و ریس(1998، به نقل از امیری مجد، 1385) بیان می کند که افرادی که تفکر واگرای بالایی دارند ممکن است لجباز ، بی ملاحظه و طعنه زن به نظر برسند. آنها بیشتر اوقات، مراجع قدرت را زیر سوال می برند و ممکن است در کلاس درس معلم را به چالش بکشانند. این کودکان با محیط خود همرنگ نمی شوند و نیاموخته اند که از محیط به نفع خودشان استفاده کنند. آنها خیلی کم مورد تایید قرار می گیرند و ارتباط های آنها در خانه و مدرسه با مشاجره همراه است.
هر چند نشانه های اولیه اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، بی توجهی، بیش فعالی و تکانشی بودن است، بازنگری های متون مربوط اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی این نشانه ها را بین افراد خلاق و افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مشترک نشان می دهد. کراموند(1994) و جنتر(2007) علاوه بر این ویژگی ها، موارد مشابه دیگری را نام می برند که عبارتند از، خوی سختگیر، نقص در مهارت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی پایین، عدم تمرکز و ریسک پذیری بالا. کراموند(1995) همچنین نشان داده که 32 درصد کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی نمره بالایی در آزمون تورنس دریافت کردند و 26 درصد افراد خلاق نمره بالایی در نشانه های اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی دریافت کردند.
پژوهش هایی که خلاقیت را در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال مورد بررسی قرار داده اند، با مرور این پژوهشها می توان به وجود یا عدم وجود خلاقیت در این کودکان پی برد. همچنین به پژوهش هایی که کارکردهای اجرایی را در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت بالا مورد بررسی قرار داده اند، اشاره می شود.
در مطالعه ای که توسط هلی و روکلیج(2006) با هدف بررسی رابطه بین خلاقیت، اختلال نارسایی توجه و کارکردهای شناختی در کودکان انجام گرفت.به این نتیجه دست یافتند که رابطه ی معناداری بین خلاقیت و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی جود ندارد، بدین معنی که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی خلاق تر از کودکان بدون این اختلال نبودند. و در ادامه، کارکردهای شناختی سرعت نامگذاری، سرعت پردازش، زمان واکنش،حافظه کاری، کنترل بازداری مورد بررسی قرار گرفت که در هر دو گروه کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال و کودکان خلاق داری اختلال نارسایی توجه/بیش فعال، در سرعت نامگذاری، سرعت پردازش، زمان واکنش،حافظه کاری، کنترل بازداری نقص نشان دادند. و در تمام اندازه های شناختی دیگر، گروه خلاق دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بهتر از گروه دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی عمل کردند.این یافته ها بر رشد یافتگی و مدیریت کودکان خلاق دلالت دارد.
آبراهام و همکاران(2006) به بررسی تفکر خلاق در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی پرداخت، یافته ها نشان داد که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال بیشتر از گروه عادی تفکر خلاق دارند.
کراموند(1994) به رابطه بین خلاقیت و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی پرداخته است. نتایج نشان داد که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال در آزمون شکلA خلاقیت تورنس در تمام عناصر به جز بسط به صورت نزدیک به میانگین عمل کردند. در این آزمون نمره کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین بود.
ویلکاکسون و جاکوبلین(2006) نیز به بررسی خلاقیت و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بیش فعالی، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی، کارکرد اجرایی Next Entries منبع مقاله درمورد بیش فعالی، کودکان مبتلا، کارکرد اجرایی، انعطاف پذیری