منبع مقاله درمورد بیش فعالی، کودکان مبتلا، کارکرد اجرایی، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

افزايش مي يابد و در صورتي كه تعداد خطاها بالا رود دليلي بر تکانشگری فرد است (تهراني دوست، 1384). در پژوهش حاضر از نسخه صفحه اي آزمون عملكرد مداوم استفاده شد. محركهاي آزمون عبارت بودند از اعداد 0 تا 9 . محرك تعيين شده عدد 6 بود كه آزمودنيها مي بايست در 20 رديف 38 عددي – كه به صورت تصادفي آرايش يافته بود – علامت بزنند. مدت زمان پاسخدهي 120 ثانيه بود. آزمون عملکرد مداوم در ایران در پژوهشهای عصب روان شناختی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، تهرانی دوست، رادگودرزی، سپاسی، و علاقبندراد (1382) در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، رضایی (1379) در کودکان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری، طارمیان (1373) در افراد مبتلا به اختلال روان گسیختگی، و تهرانی دوست، آزادی، صدیق، اشرفی، و علاقبندراد (1384) در بیماران مبتلا به بیماری فنیل کتونوری درمان شده از نگاشت رایانه ای این آزمون استفاده كرده اند.
3-5-3 آزمون آندره ری: آزمون توانايي بازپديد آوري سازمان بندي ادراكي آندره ري را پروفسور آندره ری در سال 1942 به منظور سنجش نوع فعالیت ادراکی حافظه دیداری مراجعه کنندگان به درمان گاههای روان شناسی و روانپزشکی ابداع کرد. این آزمون به منظور ارزيابي توان رشد ترسيمي، ساخت يابي ادراكي و حافظه بينايي آزمودنيها مورد استفاده قرار می گیرد. اين آزمون از دو كارت A و B تشکیل شده که در این پژوهش از کارت A استفاده شد. کارت A متشكل از ۱۸ جزء ادراكي است. نمره گذاري آن بر مبناي صحت، دقت، سرعت و بر اساس ۱۸ جزء كامل مجموعه كه هر كدام حداكثر ۲ نمره دارد ، محاسبه مي گردد( بهرامي، ۱۳۸۱)، در هنجاريابي این آزمون توسط پناهی (1383)، نتایج نشان می دهد که این آزمون از ضریب روایی 5/0 و ضریب اعتبار 62/0 برخوردار است. که هر دو ضریب یاد شده از نظر آماری در سطح 01/0 معنادار گزارش شده است.
3-5-4 زیر-مقیاس فراخناي ارقام׃ زیر-مقیاس فراخناي ارقام از زير-مقياسهاي كلامي آزمون تجديد نظر شده هوش وكسلر براي كودكان است. که نخستين بار در سال 1949 تدوين شد و در سال 1974 مورد تجديد نظر و هنجاريابي قرار گرفت. زیر-مقياس يك آزمون حافظه كوتاه مدت و توجه است(گراث-مارنات،2003، ترجمه پاشا شریفی و نیکخو،1390). این آزمودني بايد اطلاعات شنيداري را به ترتيب مناسب (مستقيم و معكوس) به ياد آورد و تكرار كند. پاسخهاي درست مستلزم يك فرايند دو مرحله اي است: نخست اطلاعات بايد به دقت دريافت شوند كه مستلزم توجه و رمز گرداني است. دوم آزمودني بايد اطلاعات را به درستي به ياد آورد، ترتيب و توالي آنها را در نظر بگيرد و آنها را تكرار كند. ولف (2004) به ويژه قسمت اعداد معكوس اين زير-مقياس را در شمار ابزارهاي اندازه گيري حافظه كاري قرار می دهد.
آزمون هوش وكسلر كودكان عموماً از پايايي بالايي برخوردار است. متوسط همساني دروني گزارش شده توسط وكسلر براي مقياسهاي كلامي 96/0 و ضرايب پايایي متوسط براي زير-مقياسهاي كلامي بين 77/0 تا 86/0 در نوسان است. پايايي بازآزمايي براي زير_مقياسهاي كلامي 93/0 گزارش شده است (گراث-مارنات، 2003). آزمون هوش وكسلر براي كودكان در ايران توسط شهيم (1373) در كودكان 6 تا 13 ساله شهر شيراز ترجمه، انطباق و هنجاريابي شده است. وي به منظور برآورد پايايي این آزمون ، پايايي دوباره سنجي116و ضرايب پايايي تنصيفي117 زير-مقياسهاي آن را مورد بررسي قرار داد. در بررسي پايايي دوباره سنجي زير-مقياسهاي هوش وكسلر كودكان با فاصله 4 تا 6 هفته ضرايب پايايي از 44/0 تا 94/0 متغير بود(ميانه ضرايب پايايي 73/0 است). در بررسي پايايي تنصيف آزمون ضرايب از 98/0 تا 42/0 به دست آمد (ميانه ضرايب 69/0 است). براي بررسي اعتبار آزمون هوش وكسلر براي كودكان از همبستگي زير-مقياسها با يكديگر، همبستگي زير-مقياسها با بهره هوش و همبستگي بهره های هوش با يكديگر استفاده شد. از نظر ضرايب همبستگي آزمونها، آزمونهاي كلامي با يكديگر همبستگي مثبتي را نشان دادند. همبستگي آزمونهاي كلامي و عملي و بهره هوش كلامي در تمام مقاطع سني 6 تا 13 سال معنادار بود. ضرايب همبستگي بهره های هوش كلامي، عملي و كل با يكديگر در 21 گروه سني در تمام موارد معنادار و دامنه ضرايب از 96/0 براي همبستگي بهره هوش كلامي و بهره هوش كلی تا46/0 براي همبستگي بهره هوش كلامي و عملي متغير بود.
3-5-5 زیر-مقیاس درک مطلب: زیر -مقياس درک مطلب از زير-مقياسهاي كلامي آزمون تجديد نظر شده هوش وكسلر براي كودكان، يك آزمون سازگاری اجتماعی، درک و فهم محیط اجتمایی خود است (گراث-مارنات،2003، ترجمه پاشا شریفی و نیکخو،1390). در این پژوهش برای سنجش میزان انعطاف پذیری از این زیر- مقیاس استفاده شد. این خرده آزمون 16 ماده دارد که سوال‌های آن به صورت باز – پاسخ تدوین شده‌اند. این سوال‌ها سه دسته‌اند. در نوع اول آزمودنی در موقعیتی قرار داده می‌شود و او باید بگوید که در آن موقعیت چه کاری باید انجام دهد. و در نوع دوم آزمودنی باید برای بعضی قواعد یا پدیده‌ها دلیل بیاورد. و در نوع سوم باید معنای ضرب‌المثلی را بیان کند. با این آزمون عمدتا عقل سلیم، سطح درک و بینش آزمودنی سنجیده می‌شود. پایایی و پایایی باز آزمایی آن بطور کلی برای زیر- مقیاسهای آزمون تجديد نظر شده هوش وكسلر براي كودكان در بخش زیر مقیاس فراخنای ارقام توضیح داده شد.
3-5-6 آزمون خلاقیت تورنس: این آزمون دارای دو فرم موازی A و B می باشد. در این پژوهش از آزمون تفکر خلاق تصویری فرم A استفاده شد. فرم A در آزمون تفکر خلاق تورنس از سه فعالیت تشکیل شده است که در هر فعالیت آزمودنی می بایست در زمان مقرر پاسخ های مورد نظر را به صورت تصویری ثبت کند. زمان آزمون 30 دقیقه است، و چهار مولفه سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط اندازه گیری می شود.در پایایی این آزمون تورنس در پژوهشهای خود ضریب همبستگی88-99 درصد بین نمره دهندگان تعلیم دیده و تعلیم ندیده گزارش کرده است.در این آزمون نمره 50 بعنوان نمره شاخص قرار داده شده است و افراد با توجه به این نمره، خلاقیت بالا و پایین تشخیص داده شده اند.
3-5-7 پرسشنامه تشخیصی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی: این پرسشنامه بر اساس اطلاعات ارائه شده در چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی(2000) تهیه شده است(همتی علمدارلو، 1383). با توجه به این که نشانه های تشخیص اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی(2013)، همان نشانه هایی است که در چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ارائه شده است و همه ویژگی ها به جز سن تشخیص یکسان هستند، بنابراین در این پژوهش به استفاده از همین پرسشنامه بسنده شد. این آزمون شامل 18 سوال است که برای یک مقیاس دو گزینه ای(بلی – خیر) درجه بندی می شود. این پرسشنامه هر سه مقوله بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری را می سنجد. شیوه نمره گذاری در این پرسشنامه به این صورت است که به گزینه بلی نمره (1) و به گزینه خیر نمره (0) تعلق می گیرد حداکثر نمره 18 و حداقل نمره 0 است. این پرسشنامه بر اساس اطلاعات ارائه شده در چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (2000) تهیه شده از اینرو قابل اعتماد است و روایی آن مورد تایید روانشناسان و روانپزشکان است. با این حال در ایران توسط برخی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال پایایی این پرسشنامه در ایران از طریق آلفای کرونباخ توسط سهرابی(1379) محاسبه شده است که ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 محاسبه گردیده است.

3-6 شيوه اجراي پژوهش
پژوهش حاضر در دو مرحله(انتخاب آزمودنیها و اجرای آزمونهای پژوهش)اجرا شد: در مرحله نخست، پس از ارائه اطلاعات به معلمین درباره ویژگی های کودکان داری اختلال نارسايي توجه/ بیش فعالی، درخواست شد تا به پرسشنامه تشخیصی اختلال نارسايي توجه/ بیش فعالی پاسخ دهند. با پاسخ به پرسشنامه ها، کودکان داری اختلال نارسايي توجه/ بیش فعالی شناسایی شدند.
پس از پایان یافتن شناسایی این گروه کودکان، سپس آزمون خلاقیت تورنس(فرم A) بر روی آنها اجرا شد. و بعد از ارزیابی پاسخ ها، کودکان خلاق و غیر خلاق مشخص و از همدیگر تفکیک شدند و در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه اول را 15 نفر از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت بالا و گروه دوم را نیز 15 نفر از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت پایین تشکیل دادند.
در مرحله دوم، آزمونهای کارکرد اجرایی شامل رنگ-واژه استروپ، عملکرد مداوم، خرده مقیاس فراخنای ارقام، خرده مقیاس درک مطلب و آندره ری در مورد آزمودنیهای دو گروه پژوهش اجرا شد. براي جلوگيري از دخالت اثر توالي، ترتيب اجرای آزمونها به طور تصادفي تغيير داده شد. همچنین به دليل تکثّر تعداد آزمونهای پژوهش (پنج آزمون) و پیشگیری از خستگي كودكان، آزمونهای کارکرد اجرایی برای هر کودک در دو جلسه با فاصله يك هفته اجرا شد. بدین ترتیب، در جلسه اول سه آزمون کارکرد اجرايي و در جلسه دوم دو آزمون ديگر کارکرد اجرايي با ترتيب تصادفي در مورد کودکان اجرا شد. همه آزمونها توسط خود محقق اجرا گردید.

3-7 روش تحليل آماري داده ها
براساس فرضيه هاي پژوهش حاضر، عملكرد دو گروه آزمودني در زمينه مولفه هاي کارکرد اجرايي درپنج آزمون مقايسه شد و براي تجزيه و تحليل داده ها از ميانگين، انحراف معيار،آزمون مستقل t استفاده به عمل آمد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بیش فعالی، بازداری رفتاری، جامعه آماری، مقوله بندی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیات مخففه، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی