منبع مقاله درمورد بیش فعالی، بازداری رفتاری، جامعه آماری، مقوله بندی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختند. نتایج در این پژوهش نشان داد که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال نمره بالاتری در اندازه های خلاقیت نداشتند. و همچنین بارکلی و همکاران(2001، 1996، به نقل از الکهتانی، 2009) یافتند که جوانان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در مقایسه با جوانان عادی تفاوتی در اندازه های خلاقیت ندارند.
مشکل خودگردانی و بازداری رفتاری به عنوان توجیه نظری و الگوی پژوهشی برای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برخی پژوهشگران اظهار کرده اند که این مشکلات کلید بسیار مهمی در فهم این اختلال است. مباحث مربوط به این مشکلات شامل اصطلاحاتی نظیر، بازداری رفتاری و کارکردهای اجرایی، و نیز کنترل تکانش، خود تنظیمی و خودمدیریتی می باشد. در این عناوین مشکل مورد مواجهه فرد در فکر کردن هنگام عمل و فهم اینکه عواقب برخی رفتارها چیست؟(هاردمن، درو و اگن، 1948، ترجمه علیزاده و همکاران، 1388).
به نظر بارکلی(1997، به نقل از علیزاده، 1386)، بازداری رفتاری فرایندی عصب شناختی است که به کودکان کمک میکند تا پاسخ درنگیده بدهند. همچنین بارکلی(1996، به نقل از اسچرس و همکاران، 2004) معتقد است که اختلال پایه در افراد دارای نارسایی توجه/بیش فعالی، کنترل بازداری ضعیف است. لذا این افراد قویا نیاز به بازداری یک پاسخ یا نگهداری در حافظه کاری دارند. از طرفی آیزنگ(1995، به نقل از ویت و شاه، 2006) بیان می کند که الگوهای گوناگون خلاقیت به این اشاره دارد که بازداری اجرایی می تواند خلاقیت را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات تجربی اخیر رابطه بین خلاقیت و بازداری اجرایی را شرح داده است.
به طور ویژه بازداری ممکن است اثر معکوس روی دوجنبه خلاقیت (تفکر واگرا و تفکر همگرا) داشته باشد. در یک مطالعه کارسون و همکاران(2003، به نقل از ویت و شاه، 2006) یافتند که نقص بازداری پنهان(یک نوع بازداری)، که بوسیله جدا کردن محرکهای نامربوط اندازه گیری می شود، با تفکر واگرای بهتر مربوط شده است. از نظر آیزنگ(1998، به نقل از کجباف و خلیلی، 1382) عدم بازداری ذهنی، سازوکاری است که فرد برای پاسخ دهی به محرک ها، دامنه وسیعی از محرک ها را به صورت محرک هایی مرتبط در نظر می گیرد. نکته اصلی در اینجاست که افرادی که نقص بازداری دارند از مقوله بندی بیشتری استفاده میکنند که این مقوله بندی ها بیشتر ابتکاری هستند.
در پژوهش فایور و همکارانش(2001، به نقل از ویت و شاه، 2006) شرکت کنندگانی که در تکلیف بازداری خواندن عملکرد ضعیفی داشتند، در آزمون استفاده های غیر معمول(آزمون اندازه گیری تفکر واگرا) موارد بیشتری را تولید می کردند. همچنین در زمینه وجود رابطه مثبت بین کنترل بازداری ضعیف و تفکر واگرا، آنها یافتند که افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی میزان تفکر واگرای بالاتری از میانگین را نشان می دهند. بنابرین کنترل بازداری ضعیف ممکن است یک زیان برای تفکر همگرای افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی محسوب شود ولی برای تفکر واگرای آنها یک مزیت محسوب شود.
بررسی تصویرنگاری های عصبی در افراد دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی نشان داده است که کودکان با این اختلال در مخچه و قطعه پیشانی که دارای کارکرد اساسی در برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، ادراک زمان، بازداری و تفکر هستند، مشکل دارند(بارکلی، 1998، گید و همکاران، 1994، هانید و همکاران، 1991، به نقل از علیزاده، 1384). هیلمن و همکاران(2003) فرض کردند که لوب پیشانی برای تفکر واگرا ممکن است یک منطقه مهم باشد در این راستا هیلمن (2005) نشان داد وقتی که کارکرد لوب پیشانی دو گروه افراد خلاق و عادی در حین آزمون تفکر واگرا بررسی شد افراد عادی در حین انجام آزمون تفکر واگرا فعالیت لوب پیشانی شان افزایش پیدا کرد و در مقابل، فعالیت لوب پیشانی افراد خلاق نسبت به افراد عادی نه تنها افزایش داشت بلکه بیش از آن بود.
بعضی مطالعات نشان داده است که الگوی مغز در افراد دارای نارسایی توجه/بیش فعالی با الگوی مغز در افراد خلاق مشابهند(هرمن، 1981، و تورنس، 1984، به نقل از بیلی، 2007). گالاگر(1997) بیان کرد مشابهت های زیادی بین مغز افراد دارای نارسایی توجه/بیش فعالی و افراد خلاق وجود دارد. افراد خلاق نسبت به افراد نرمال در مغزشان مکانیسم توقف ضعیف تری دارند. محققان خلاقیت فرض کرده اند که این مکانیسم توقف ضعیف اجازه می دهد که بسیاری از تفکرات کنترل نشده و بی اختیار باهم تلاقی کنند و منتج به تفکر خلاق شوند. محققان اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی نیز یک مکانیسم توقف ضعیف مشابه در مغز این افراد مشاهده کردند. به هر حال این شواهد را به عنوان نقص عصب شناختی بررسی کردند.
کراموند(1995) نیز احتمال می دهد که تفاوتهای ساختار مغز با کارکردهای شناختی متفاوت در افراد دارای نارسایی توجه/بیش فعالی و افراد خلاق ارتباط داشته باشد.

3-1 مقدمه
این فصل به توضیح نوع تحقیق، جامعه آماری و نحوه ی نمونه گیری ، ابزار تحقیق، روش تحقیق، روش جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات اختصاص یافته است.

3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی علی- مقایسه ای می باشد. در اين پژوهش عملكرد شركت كنندگان دارای اختلال نارسايي توجه/بیش فعالی با خلاقیت بالا با عملكرد شركت كنندگان دارای اختلال نارسايي توجه/بیش فعالی با خلاقیت پایین در آزمونهاي کارکرد اجرایی ،استروپ، عملکرد مداوم، آندره ری، درک مطلب، فراخنای ارقام، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

3-3 جامعه آماري
جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه كودكان داری اختلال نارسايي توجه/بیش فعالی كه در مدارس عادی شهرستان ملارد در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند.

3-4 نمونه و روش نمونه گیری
از میان جامعه آماری، به روش نمونه گيري دردسترس نمونه اي مشتمل بر 30 کودک كه دارای ملاك هاي اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و دارای خلاقیت بالا و پایین بودند، انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. بدین صورت که با اجرای پرسشنامه ی تشخیصی اختلال نارسايي توجه/بیش فعالی توسط خود محقق، کلیه كودكان داری اختلال نارسايي توجه/بیش فعالی مورد تشخیص قرار گرفتند. و سپس آزمون خلاقیت تورنس بر روی تمامی این کودکان اجرا شد و با اجرای آزمون خلاقیت تورنس، افرادی که دارای خلاقیت بالا بودند شناسایی شدند و از بین آنها 15 نفردر یک گروه قرار گرفتند، و افرادی که دارای خلاقیت پایین بودند در گروه 15 نفری دیگری قرار گرفتند و دو گروه 15 نفری با خلاقیت بالا و پایین را تشکیل دادند.

3-5 ابزارهاي اندازه گيري
در پژوهش حاضر به منظور گردآوري داده ها از هفت آزمون و پرسشنامه استفاده شد. از اين هفت ابزار اندازه گيري، پنج آزمون(رنگ-واژه استروپ، عملكرد مداوم، آندره ری، زیر مقیاس فراخنای ارقام و درک مطلب) برای سنجش سطح عملكرد مؤلفه هاي کارکرد اجرايي دو گروه مورد مطالعه، و يك پرسشنامه تشخیصی اختلال نارسايي توجه/ بیش فعالی و يك آزمون (آزمون خلاقیت تورنس-فرمA) خلاقیت می باشد.

3-5-1 آزمون رنگ–واژه استروپ: آزمون رنگ–واژه استروپ يكي از پركاربردترين آزمونهاي توجه انتخابي107 يا متمركز108 و بازداري پاسخ (سرجنت و همکاران، 2002)است. این آزمون توسط استروپ در سال 1935 ابداع شده که شامل سه كارت سفيد رنگ است كه هر كدام از 10 خط تشكيل مي شود. اين آزمون چهار قسمت دارد. در قسمت اول، آزمودني اسامي رنگها را كه به صورت تصادفي قرار گرفته و به رنگ مشكي چاپ شده اند بلند مي خواند: آبي، سبز، قرمز، قهوه اي، ارغواني. در قسمت دوم،آزمودنی اسامی رنگهای آبی، سبز، قرمز، قهوه ای و ارغوانی را كه به رنگهاي آبي، سبز، قرمز و زرد تايپ شده اند بدون در نظر گرفتن رنگ چاپ آنها مي خواند. در قسمت سوم، آزمودني بايد اسم رنگ مربع ها را بخواند (آبی، سبز، قرمز، قهوه ای، ارغوانی). درقسمت چهارم، به آزمودنی كارت قسمت دوم داده مي شود اما حالا بايد اسم رنگ را كه با رنگهاي مختلف چاپ شده است بدون توجه به محتواي كلامي آنها بگويد (مطلق، 1383). از آزمون رنگ-واژه استروپ نسخه هاي مختلفي تهيه و منتشر شده است که نسخه هاي آن داراي ويژگيهاي متنوع زير است (لزاك، 1995):
1. تعداد کوششها(قسمتها) در نسخه هاي مختلف عموماً 2 تا 4 کوشش(قسمت) است.
2. تعداد مواد در يك کوشش ممكن است از 17 يا 20 مادّه تا 176 مادّه متغير باشد.
3. تعداد رنگها ممكن است سه ، چهار تا پنج باشد.
4.ارائه و نمايش مواد آزمون نيز بسيار متغير است. برخي از نسخه ها مواد را به صورت عمودي يا سلسله مراتبي ارائه مي دهند اما اغلب نسخه ها مواد را در رديفها و ستونهاي مرتب نمايش مي دهند. اجراي فردي و گروهي نيز از اشكال نمايش به شمار مي آيد.
5. نمره گذاري ممكن است بر حسب زمان ، خطا ، هر دو يا تعداد مواد قرائت شده در محدوده هاي زماني گوناگون صورت گيرد.
نسخه مورد استفاده در این پژوهش نوع ویکتوریای109 آن بدین شکل است که دارای سه کارت 5/21 در 14 سانتیمتر می باشد. هر کارت شامل 6 ردیف از 4 موضوع بوده و هر ردیف با 1 سانتیمتر فاصله از هم قرار گرفته اند.این کارت ها به نام های 110D، 111W، 112C می باشد. از سه کوشش تشكيل مي شود. هر کوشش متشكل از دستور العمل، نمونه، تمرين و بخش اصلي است. پس از ارائه دستورالعمل درهرکوشش، ابتدا دو مثال داده مي شود تا آزمودني با نحوه اجراي آزمون آشنا شود. سپس از او خواسته مي شود تا پنج مورد تمرين را به صورت عملي انجام دهد.
بخش اصلي در هر سه کوشش از 4 ستون 24 مادّه اي (واژه يا مربع)تشكيل مي شود. رنگهايي كه در اين نسخه به كار رفته اند عبارتند از سبز، زرد، قرمز و آبي. در هرکوشش پس از ارائه دستورالعمل اوليه، نمونه و تمرين، از آزمودني خواسته مي شود به مجرد اعلام آزمونگر تا آنجا که ممکن است با سرعت و دقت زیاد به مواد بخش اصلي پاسخ دهد. فرصت پاسخدهی به هر بخش اصلي 90 ثانيه است. کوشش اول آزمون مستلزم آن است كه آزمودنی رنگ نقطه هایی را که با رنگهای سبز، زرد، قرمز و آبي چاپ شده اند، بیان کند . در کوشش دوم آزمودني بايد رنگ کلماتی را كه به رنگ های سبز، زرد ، قرمز و آبي چاپ شده اند، نام ببرد. در کوشش سوم واژه هاي سبز، زرد، قرمز و آبی به رنگي ناهمخوان با مفهوم خود چاپ شده اند(مثلاً واژه قرمز با رنگ سبز چاپ شده است، واژه زرد با رنگ قرمز، واژه آبي با رنگ زرد و…). در اين کوشش از آزمودني خواسته مي شود به جاي خواندن واژه، نام رنگ جوهري را بگوید كه آن واژه با آن چاپ شده است.
اوتلو و گراف113(1995) سه کارآزمایی را در افراد سالم انجام دادند و دریافتند پایایی آزمون به آزمون برای متوسط سه آزمون بیش از 75/0 بود. همچنین پایایی آزمون به آزمون با فاصله یک ماهه و انجام آزمون برای سه کوشش اعتباری معادل 90/0 و 83/0 و 01/0 داشت. تجربه انجام آزمون نیز بر کاربرد آن اثر نداشت. این آزمون در تحقیقات ایرانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، می توان به سه پژوهش تهرانی دوست، آزادی، صدیق، اشرفی و علاقبندراد (1384)، تهرانی دوست، رادگودرزی، سپاسی و علاقبندراد (1382) و رضایی (1379) اشاره کرد.

3-5-2 آزمون عملكرد مداوم114: آزمون عملكرد مداوم نخستين بار توسط روزوولد115، وهمکاران(1956) به منظور يافتن خطاهاي توجه دربيماران مبتلا به صرع كوچك معرفي شد. اين آزمون براي ارزيابي هشداري يا خطاهاي توجه و تکانشگری به كار مي رود و نيازمند حفظ توجه درخلال يك تكليف مداوم و بازداري از پاسخهاي برانگيخته است. در اين ارزيابي، آزمودني بايد يك هدف تعيين شده را كه معمولاً يك حرف يا يك عدد است در بين موارد متعددي كه روي صفحه وجود دارند مشخص كند. در نسخه هاي رايانه اي اين آزمون هدف تعيين شده چندين بار تكرار مي شود. در مواردي كه آزمودني هدف مورد نظر را به درستي متمايز نكند تعداد حذفها – كه نشانه اي از نارسايي توجه است –

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بیش فعالی، حافظه کاری، کارکردهای اجرایی، کارکرد اجرایی Next Entries منبع مقاله درمورد بیش فعالی، کودکان مبتلا، کارکرد اجرایی، انعطاف پذیری