منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، دادههای پانل

دانلود پایان نامه ارشد

كافي،1994) همچنين چون اين سهامهاي عمده، ارزش پولي زيادي دارند، در صورت غيرفعال ماندن سرمايهگذار نهادي و يا آگاه نبودن از عملكرد ضعيف شركتهاي موجود در پرتفوي، وي در معرض زيان بيشتري نسبت به سرمايهگذاري كه منافع كمتري در شركت دارد قرار ميگيرد. همچنين فعاليتهايي كه توسط سرمايهگذاران نهادي انجام ميشود درصورتيكه مالكيت در دست عده كمتري از سهامداران متمركز باشد، هزينه كمتري دارد. توانايي تشكيل يك گروه كوچك و نسبتاً همگن از سرمايهگذاران نهادي ميتواند فرايند نظارت را تسهيل نمايد و هزينههاي نظارت را بين اعضاي گروه تقسيم نمايد و نياز هر يك از سهامداران نهادي را بهمنابع مالي كاهش دهد.
در بسياري از كشورها ، سرمايه گذاران نهادي طي نيمه دوم قرن بيستم به عنوان جزء مهمي از بازارهاي سرمايه مطرح شده اند . در ايالات متحده آمريكا ، سرمايه گذاري نهادي از 1/6 درصد كل مالكيت سهام در سال 1950 به بيش از 50 درصد در سال 2002 رسيده است . از سهام 1000 شركت بزرگ مرتب شده در سال 1985 بر اساس ارزش بازار ، 75 درصد مالكيت آنها متعلق به اشخاص بود . در حال حاضر حدود 60 درصد آن توسط موسسات مديريت مي شود . نكته مهم و تفاوت اصلي در شخصي است كه در مورد خريد ، فروش و نگهداري سهام تصميم گيري مي كند . دارايي هاي نگهداري شده سرمايه گذاران نهادي در ساير بازارها نيز رشد كرده است . مثلا در انگلستان در حال حاضر بيش از 80 درصد سرمايه گذاريها توسط موسسات انجام مي شود . شايد اين رقم در كشورهاي ديگر كمتر باشد ، مثلا در برزيل هنوز خانوادهها ، عمده سهام را در اختيار دارند96.
در صورتي كه سرمايهگذاران نهادي مالك درصد عمدهاي از سهام يك شركت باشند، فروش سهام و خروج از شركت مشكلتر مي شود و نظارت آنها در شركت مزبور افزايش مييابد. سرمايهگذران نهادي بهدنبال ارتباط با مديران ارشد شركتهايي موجود در پرتفوي خود هستند و در فعاليتهاي نظارتي «پشت درهاي بسته» شركت مي كنند (رامسي و ديگران97،2000؛ استاپلدان، 1996) اين سرمايهگذاران از طريق فعاليتهاي نظارتي خود درك بهتري از شرايطي كه عملكرد شركتها را تحتتأثير قرار ميدهد، دارند و احتمال اينكه مديران شركت موجود در پرتفوي خود را بهدليل سود پاييني كه بهدليل مديريت ضعيف آنان نيست جريمه كنند، كمتر است.
باتوجه به بحثهاي فوق ميتوان نتيجه گرفت كه ساز وكارها حاكميتي خاص مانند اعضاي غير موظف هيات مديره ،تفكيك رييس هيات مديره از مدير عامل و مالكيت سرمايه گذاران نهادي با نظارت بر كيفيت اطلاعات افشا شده توسط مديران، باعث انگيزه بخشيدن به مديريت شركت مي شوند.
13-1-2- بیش اطمینانی مدیریت
بيش اطميناني يا اعتماد به نفس بيش از حد، يكي از مهمترين مفاهيم مالي رفتاري مدرن است كه هم در تئوريهاي مالي و هم روان شناسي جايگاه ويژه اي دارد. بيش اطميناني سبب مي شود انسان دانش و مهارت خود را بيش از حد و ريسك ها را كمتر از حد تخمين زده، احساس كند روي مسائل و رويدادها كنترل دارد در حاليكه ممكن است در واقع اين گونه نباشد. دراغلب وظايف شاهد بروز بيش اطميناني در افراد هستيم، اما انتخاب اوراق بهادار وظيفه دشواري است كه بيشترين ميزان بروز بيش اطميناني در آن ديده مي شود. (نوفسینگر98، 2001). بيش اطميناني تنها منحصر به سرمايه گذاران انفرادي نيست بلكه شواهدي وجود دارد كه تحليل گران مالي نسبت به تجديد نظر درباره برآوردهاي قبلي در زمينه عملكرد احتمالي آتي شركت كند عمل مي كنند، حتي زماني كه شواهد قابل توجهي وجود دارد كه ارزيابي هاي فعلي آنها نادرست است. انواع مختلف بيش اطميناني عبارتند از:
درجه بندي غلط99
رايج ترين نوع بيش اطميناني در ادبيات مالي است كه گاهي از آن به «بيش اطميناني در پيش بيني100» نام برده مي شود و در آن معمولاً افراد دقت دانش خود را بيشتر و ريسك و واريانس متغيرهاي تصادفي را كمتر از آنچه هست تخمين مي زنند و فاصله اطمينان هاي بسيار باريكي در پيش بيني هاي خود دارند. (لیچ تنستین و همکاران101، 1982: 306-334). براي مثال، هنگام برآورد ارزش يك سهم، انحراف بسيار پائيني را براي طيف بازده هاي مورد انتظار در نظر مي گيرند.
خود ارزيابي مثبت غير واقع بينانه يا اثر بالاتر از ميانگين102
در اين نوع از بيش اطميناني، افراد مهارتهاي خود را بيش از آنچه هست تخمين ميزنند. (گرین والد103، 1980). تحقيقات روانشناسي صورت گرفته نشان مي دهد كه عموماً افراد تمايل دارند كه ديد مثبت غيرواقع بينانه اي از خود و مهارتهايشان داشته باشند. بسياري از انسانها هنگامي كه خود را با گروهي (مانند همكلاسي ها يا همكاران خود) مقايسه مي كنند، سطح تواناييها و مهارت هايشان را بالاتر از ميانگين سطح تواناييها و مهارتهاي ساير اعضاي گروه ميدانند.
توهم كنترل104 يا خوشبيني غير واقع بينانه105
سبب ميشود انسان احساس كند روي مسائل كنترل داشته يا حداقل ميتواند بر آنها تأثير بگذارد درحاليكه ممكن است در واقع اينگونه نبوده و احتمال موفقيت خود را بيش از آنچه هست تخمين بزند. (لانگر106، 1975: 311-328). اين نوع بيش اطميناني را ميتوان در بازيهايي كه با تاس انجام ميشود مشاهده نمود كه در آن افراد هنگام تلاش براي دستيابي به يك شماره بالاتر، خيلي قاطعانه تر تاس را پرتاب ميكنند.
در مطالعه اي كه توسط گروه «پین وبر107» درمورد نقش تجربه در انتظارات سرمايه گذاران طراحي و در سازمان «گال آپ108» مديريت شد، محققين دريافتند كه سرمايه گذاران جوان و بي تجربه در مقايسه با سرمايه گذاران مسنتر و باتجربه تر، نسبت به توانايي خود در پيشرفت در بازار از اعتماد به نفس بيشتري برخوردارند (پمپين، 1388).
14-1-2- بررسی ارتباط بیش اطمینانی با سیاست های تقسیم سود
اثر بيش اطميناني بر سياستهاي تقسيم سود نظريه هاي تقسيم سود و عوامل ذكرشده، بر اين فرض استوارند كه مديران هنگام تصميم گيري منطقي رفتار مي كنند. ادبيات روانشناسي نشان داده است مديران دچار بيش اطميناني يا خوشبيني هستند و اين بيش اطميناني آنها در تصميمات سود تقسيمي اخلال ايجاد ميكند. بيش اطميناني پديدهاي شناخته شده در روانشناسي است. افراد دربارة تواناييهايي خود، از جمله قدرت پيش بيني، ادراك اطلاعاتي و دانش خود، اغراق مي كنند. به بيان ديگر به تواناييها و دانش خود اعتماد بيش از حد دارند، البته ممكن است اين احساس دروني را اظهار نكنند يا حتي خود نيز از آن غافل باشند. يكي از ريشه هاي وقوع بيش اطميناني و اصلاح نشدن آن در نتيجة يادگيري اين است كه افراد مسئوليت موفقيتهاي خود را به عهده ميگيرند و مسئوليت شكست را به ديگران نسبت ميدهند. به بيان ديگر، افراد تمايل دارند موفقيت هايشان را به عوامل دروني، از جمله استعداد و بصيرتشان نسبت دهند و شكست هايشان را در عوامل بيروني ازجمله بدشانسي و اوضاع بد اقتصادي جستوجو كنند. از سوي ديگر، افراد به موفقيتهاي خود اعتبار بيشتري ميدهند تا به شكستهايشان. علت وجودي بيش اطميناني آرامشي است كه افراد از آن به دست مي آورند. بيش اطميناني با نسبت دادن موفقيتها به خود، به مرور زمان افزايش مي يابد. از سوي ديگر، افراد به دنبال اثبات خود به ديگران نيز هستند تا تحسين آنها را برانگيزند؛ بنابراين گاهي دربارة موفقيتهاي قبلي خود براي ديگران اغراق ميكنند كه از نظر دروني بر آنها تأثير مي گذارد و موجب تشديد پديدة بيش اطميناني ميشود. بهگفتة ديگر، در بيان اغراق آميز موفقيت ها، خود فرد بيش از ديگران تحت تأثير سخنانش قرار ميگيرد. مطالعات در اين زمينه نشان داده است مشاغلي كه به قضاوت نياز دارند، بيش از مشاغل ديگر دچار بيش اطميناني ميشوند؛ ضمن آنكه هرچه تخصص افراد بيشتر باشد، در معرض بيش اطميناني بيشتري قرار ميگيرند. (سعيدي و فرهانيان109، 1390). مديران بيش اطمينان بازده هاي آتي پروژه هاي واحد تجاري را بيشتر برآورد ميكنند. از اين رو ممكن است احتمال و بزرگي شوك هاي مثبت جريانهاي نقدي آتي حاصل از اين پروژه ها را بيشتر برآورد كنند و در مقابل برآورد كمتري از شوكهاي منفي داشته باشند. آنها بر اين باورند واحد تجاري تحت مديريتشان در بازار سرمايه كمتر از واقع ارزش گذاري شده است و ترجيح ميدهند از منابع تأمين مالي خارج از سازمان كمتر استفاده كنند. به بياني، انتظار ميرود سود نقدي كمتري تقسيم كنند. (ايشيكاوا و تاكاهاشي110، 2010: 37-58). مهمترين مشكلِ بررسي تأثير بيش اطميناني مديران، اندازه گيري آن است. تاكنون معيارهاي مختلفي براي اندازه گيري بيش اطميناني ارائه شده است. يكي از اين معيارها، تصميمات مديران درخصوص اعمال اختيار خريد سهام آنها است؛ مديران ريسك گريز تمايل دارند اختيار سهام خود را زودتر اعمال كنند، اما مديراني كه به صورت داوطلبانه اختيارهاي ارزشمند خود را به مدت طولاني تري حفظ مي كنند، احتمالاً نسبت به توانايي هاي خود و چشم انداز شركت بيش اطمينان هستند. (مالمندير و تيت111، 2005: 649-659، مالمندير، تيت و يان112، 2007 و احمد و دوئلمن113، 2012: 1-30). معيار ديگر بيش اطميناني، خالص خريد سهام شركت توسط مدير است؛ مديران بيش اطمينان نسبت به ساير مديران، سهام شركت خود را بيشتر مي خرند (همان منبع). معيار ديگر شهرت رسانهاي و پاداش نسبي مديران است. انتظار بر اين است مديراني كه ارزيابي عملكرد بالايي دارند، پاداش زيادي دريافت ميكنند و شهرت رسانهاي خوبي دارند، تمايل بيشتري به بيشاطميناني داشته باشند (مالمندير و تيت114، 2008: 20-43). معيارهاي فوق، معيارهاي غير مستقيمي از عقيدة مديران است. معيار ديگري كه شاخص مستقيم تري از عقيدة مديران و بيش اطميناني آنهاست، سوگيري در پيش بيني سود مديران است. (لين و همكاران115، 2005: 523-546؛ و ايشيكاوا و تاكاهاشي116، 2010: 37-58).
2-2- پیشینه ی تحقیق
1-2-2- پیشینه ی تحقیق در خارج
لین و همکاران117 (2014) پژوهشی تحت عنوان مالکیت شرکتی، اصلاح حاکمیت شرکتی و بهنگام بون سود در دوره زمانی 1996 تا 2009 با استفاده از دادههای پانلی 1276 شرکت مالزی انجام دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن است یک رابطه غیر خطی بین تمرکز مالکیت و تاخیر در گزارشگری وجود دارد اما ارتباطی با بهنگام بودن ندارد. شرکتهای خانوادگی و خارجی به عنوان بزرگترین سهامداران کشف قیمت، کمتر بهنگام هستند. هنگامی که تاخیر در گزارشگری در دوره بعد از ادغام قانون حاکمیت شرکتی در مالزی در مقررات بورس کوتاهتر است، تأثیرش بر بهنگام بودن کشف قیمت عمدتا بیاهمیت است.
الزاید و واهبا118 (2013) در پژوهش خود به بررسی رابطه ساختارهای مالکیت و بیش اطمینانی مدیریتی در 1076 شرکت در طی دوره زمانی 2000 تا 2004 پرداختند، نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که بین سرمایه گذاری نهادی، مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با بیش اطمینانی مدیریتی رابطه معنی دار وجود دارد.
كلارا چن و گورسـن ناسيف (2013)، اعتماد به نفس بيش از حد مديريت، موجب افزايش ميزان چسـبندگي هزينـه هـاي فروش و اداري مي شود. قسمتي از تصميم گيري كاهش يا حفظ سطح هزينه هاي فروش و اداري اضافي در زمان كاهش فروش، بستگي به انتظارات مديران دربارة تقاضـاي آتـي دارد. اسـتدلال محققان قبلي اين است كه سازوكارهاي اعتمادبه نفس بـيش از حـد مـديريت ـ تخمـين بـيش از واقعيت توانايي و مهارت خود نسبت به ديگران و تخمين بيش از واقعيت توانايي و مهـارت خـود بدون مقايسه با ديگران ـ ميتواند در ارزيابي مديريت از تقاضاي آتي مـؤثر باشـد. مديراني كه اعتمادبه نفس بيشتري دارند، با اسـتفاده از سـازوكار تخمـين بيش از واقعيت توانايي و مهارت خود نسـبت بـه ديگـران، ارزيـابي بـيش از واقعـي از بازگشـت تقاضاي فروش به سطح قبلي دارند. در نتيجه، مـديران احتمـال سـطح فـروش آتـي را بـيش از واقعيت برآورد ميكنند . همچنين، مديران داراي اعتماد به نفس بيشتر با استفاده از سازوكار تخمين بيش از واقع توانايي و مهارت خود بدون مقايسه با ديگران، بيشتر بر دقيق بودن ارزيـابي خـود از تقاضاي فروش آتي تأكيد دارند. در مجموع، هـر دو سـازوكار رفتـاري مـذكور موجـب مـيشـود مديراني كه اعتماد به نفس بيشتري دارند، احتمـال افـزايش

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد نظام راهبری، عدم تقارن اطلاعات، ثروت سهامداران، عدم تقارن Next Entries منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، بورس اوراق بهادار