منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

فـروش در آينـده را بـيش از واقعيـت تخمين بزنند و به دنبال آن، احتمالاً منابع بيشتري بـراي هزينـه هـاي فـروش و اداري در سـطح فروش كاهش يافتة فعلي نگهداري كنند كه اين رفتار موجب افزايش چسبندگي هزينه ها مي شود.
گیل و بیگر119 (2013) در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه درگردش و بیش اطمینانی مدیریت براي 180 شرکت صنعتی آمریکا در سالهاي 2009 تا 2011 به این نتیجه رسیدند که تنها اندازه هیئت مدیره رابطه معکوسی با چرخه تبدیل وجه نقد دارد، در حالیکه دوگانگی مسؤولیت مدیریت، چرخش مدیر عامل و همچنین کمیته حسابرسی شرکتهاي مورد بررسی رابطه معناداري با چرخه تبدیل وجه نقد ندارند. بنابراین، نتایج آنها گویاي این واقعیت است که حاکمیت شرکتی نقش بسیار اندکی را در بهبود کارایی مدیریت سرمایه در گردش شرکتهاي مورد بررسی ایفا میکند. همچنین افزایش حضور هیات مدیره ی موظف منجر به افزایش بیش اطمینانی مدیریت می گردد.
هس و همكاران120 (2013) در نتیجه مطالعات روانشناختي خود، بين تجربه و بيش اطميناني از نوع توهمكنترل و اثر بالاتر از ميانگين رابطه مستقيمي را يافتند.
گلسر و همكاران121 (2013) در مورد بيش اطميناني در افراد حرفه اي و غير حرفه اي نشان داد كه مديران حرفه اي و باتجربه در مقايسه با مديران غيرحرفه اي و بي تجربه در انجام بسياري از وظايف خود، بهويژه شناسايي و تشخيص روند، پيش بيني نوسان و تغيير قيمت سهم، از بيش اطميناني بيشتري برخوردارند.
كريشلر و همكاران 122(2012) در مطالعه تجربي بازارهاي دارايي ها، بين تجربه و بيش اطميناني از نوع توهم كنترل و اثر بالاتر از ميانگين رابطه مستقيمي را مشاهده كردند.
سیتاک و دیگران123 ( 2012) تحقیقی تحت عنوان” آیا بین حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکردی مالی بر مبنای ارزش رابطه وجود دارد؟” انجام داد. نمونه وی از شرکت های بورس ترکیه در دوره زمانی 1998 الی 2007 بوده است. تعداد 41 شرکت انتخاب و آزمون مدل انجام گردید. نتایج نشان داد، که دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر معیارهای ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تاثیر معنادار دارد. تمرکز مالکیت بر ارزش افزوده بازار تاثیر ندارد. مالکیت مدیریتی بر معیارهای مالی تاثیر نداشته و در نهایت سرمایه گذاران خارجی منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و باعث کاهش ارزش افزوده بازار می شود.
فريس، جايرامن و سابهروال124 (2011) به بررسي تأثير بيش اطميناني مديران بر تصميمات تركيبات تجاري پرداختند و نشان دادند از آنجا كه مديران بيش اطمينان توانايي خود را در ايجاد بازده بيش از واقع برآورد ميكنند، مبالغ بيشتري بابت شركتهاي هدف در تركيبات تجاري مي پردازند و درگير تركيبات تجاري اي مي شوند كه مخرب ارزش شركت است.
مالمندير، تيت و يان125 (2011) بيش اطميناني مديران را عامل مهمي در تشريح تصميمات تأمين مالي شركت تلقي ميكنند. با توجه به اينكه مديران بيش اطمينان معتقدند شركت هاي آنها كمتر از واقع ارزش گذاري شده است، تأمين مالي برون سازماني را پرهزينه ميدانند و به طور افراطي به تأمين مالي داخلي اتكا ميكنند. اين نگرش مديران در تصميمات سرمايه گذاري آنها نيز اخلال ايجاد ميكند؛ زيرا هنگامي كه وجوه داخلي زيادي دارند، سرمايه گذاريِ بي مهابايي انجام مي دهند، اما هنگامي كه ملزم به تأمين مالي برون سازماني مي شوند، محتاطانه سرمايه گذاري مي كنند؛ به بياني بيش اطميناني به كاهش كارايي سرمايه گذاريها منجر مي شود.
چیتنومرا و همکاران126 (2011) در مطالعهای به بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت شرکت، سطح پاداش نقدی اعطا شده به کارکنان از طرف مدیر تصفیه، تعداد مدیران برنامهریزی مستقل از هیئت مدیره و تعداد مدیران طرح تصفیه مستقل از هیئت مدیره با عملکرد شرکت پس از ورشکستگی پرداختند. نتایج پژوهش نشان میدهدکه “نظارت” و “انگیزه مدیریت”، عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت بعد از ورشکستگی می‌باشند همچنین نوع شرکت (عمومی یا خصوصی بودن) نیز عامل قابل توجهی در رابطه با عملکرد شرکت پس از ورشکستگی در تایلند است. همچنین نتایج بیانگر آن است که هر دو مکانیزم‌های نظارت و انگیزه باعث کاهش هزینه های نمایندگی می‌شوند و تحول مدیریت توسط هیئت مدیره باعث بالا رفتن انگیزه سهامداران و به حداکثر رساندن بازده آن‌ها می‌شود ولی بین متغیر نسبت مدیران مستقل از هیئت مدیره و عملکرد پس از ورشکستگی ارتباط معناداری مشاهده نگردید
ابراهیم و صمد127 (2011) به بررسی هزینه نمایندگی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های بورس مالزی پرداختند. از اینرو دوره زمانی 1999 الی 2005 انتخاب کردند. متغیرهای عملکردی نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش بازار شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیر خانوادگی کمتر است. متغیرهای اندازه هیات مدیره، استقلال مدیران و دوگانگی وظیفه مدیرعامل در شرکت های خانوادگی با متغیرهای عملکرد دارای رابطه معناداری بوده اند. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی تاثیر دارند.
همچنین لانگ و هارویتز128 (2009) در پژوهشی به بررسی تأثیر برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت، در دوره بحران مالی 1997 و1998 در کشور هنگ‌کنگ پرداختند. نتایج آنها نشان داد که در شرکتهایی که تمرکز مالکیت بیشتری وجود دارد، شرکت عملکرد بازار سرمایه بهتری از خود نشان داده است. همچنین نتایج آنها نشان داد در شرکتهای با مالکیت سهام مدیران غیرموظف بیشتر، مقداری کاهش در قیمت سهام وجود دارد.
نجار و تیلور129 (2008)، به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه گذاران نهادی، رابطه منفی و معنیداری نیست. آن‌ها بیان کردند که یکی از سازوکارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکان سرمایه است. سرمایهگذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. علاوه بر این، بر اساس یافتههای آنان نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی دار و سودآوری رابطه منفی و معنی دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.
2-2-2- پیشینه ی تحقیق در ایران
چاوشی و همکاران (1394) رابطه اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاستهای تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند. اتخاذ سیاستهای تأمین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. عوامل زیادی بر تصمیم گیری تأمین مالی مدیران واحد تجاری مؤثر است که این عوامل را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، عواملی که مرتبط هستند با ساختار شرکت مانند مشکلات نمایندگی، اندازه شرکت و درماندگی مالی و دسته دوم، عواملی که مرتبط هستند با ویژگیهای رفتاری مدیران مانند محافظه کاری و اطمینان بیش از حد. این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل تأثیر یک عامل روانشناسی (اطمینان بیش از حد( بر تصمیم های تأمین مالی مدیران واحد تجاری است. برای بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد بر سیاستهای تأمین مالی از مدل رگرسیون با داده های ترکیبی برای 157 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1385 الی 1390 استفاده شده است. نتایج پژوهش که با استفاده از دادههای ترکیبی با اثرات ثابت انجام گردید، حاکی از عدم رابطه بین اطمینان بیش از حد و تصمیم های مالی می باشد. علاوه بر این، رابطه ی فرصتهای رشد، سودآوری، اندازه شرکت و ریسک درماندگی با تصمیم های مالی، معنی دار است.
شمس و همکاران (1393) در پژوهشی به بررسی اثر تجربه بر ریسک پذیری، بیش اطمینانی و رفتار توده وار مدیران شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با مدلهای رگرسیون پرابیت ترتیبی و توبیت یک متغیره و چند متغیره نشان می دهد که بین تجربه و ریسک پذیری مدیران رابطه معنی دار معکوس و بین تجربه و رفتار توده وار آن ها رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد . همچنین رابطه بین تجربه و بیش اطمینانی بر مبنای نوع بیش اطمینانی متفاوت است، اما در مجموع می توان گفت بین تجربه و بیش اطمینانی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد . بدین ترتیب مدیران کم تجربه تر در مقایسه با مدیران باتجربه تر از بیش اطمینانی بیشتر و رفتار توده وار کمتر برخوردار بوده، ریسک پذیرتر می باشند و بازده بالاتری کسب می نمایند.
محمدی و رحیمی (1393) در مورد بیش اطمینانی در افراد حرفه ای و غیر حرفه ای نشان داد که مدیران حرفه ای و با تجربه در مقایسه با مدیران غیر حرفه ای و بی تجربه در انجام بسیاری از وظایف خود، به ویژه شناسایی و تشخیص روند پیش بینی نوسان و تغییر قیمت سهم، از بیش اطمینانی بیشتری برخوردارند.
حیدری (1393) تأثير عامل رفتاري اعتمادبه نفس بيشازحد مديريت بر چسبندگي هزينه: نقش تعديلي عوامل اقتصادي و عوامل مبتني بر نظرية نمايندگي در آن را بررسی نمودند. براي آزمون فرضيه ها از مدل بسط يافتة اندرسـون در پنج حالت استفاده شده است. در مدل اوليه، بدون در نظرگرفتن متغيرهاي اقتصـادي، متغيرهـاي مبتني بر نظرية، نمايندگي اثرات ثابت زمـاني و اثـرات ثابـت صـنعت، فقـط بـه بررسـي تـأثير اعتمادبه نفس بيش ازحد مديريت بر چسبندگي هزينه هاي توزيع، فـروش و اداري پرداختـه شـد. سپس به ترتيب متغيرهاي مذكور در مدل وارد شده و تأثير آنهـا بـر نتـايج مـدل مشـاهده شـد . مطابق يافته ها، تأثير متغير اعتماد به نفس مديريت بر چسـبندگي هزينـه هـاي توزيـع، فـروش و اداري، در مدل اول از 76 درصد به 62.7 درصد در مدل پنجم كاهش يافت . اين موضوع نشـان ميدهد عامل رفتاري اعتمادبهنفس بيشازحد مديريت، موجـب افـزايش چسـبندگي هزينـه هـا ميشود.
مشایخ و بهزادپور (1393) تأثير بيش اطميناني مديران بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمودند. نتايج نشان داد بين بيش اطمينـاني مـديران و تقسـيم سـود شركت ارتباط منفي و معناداري وجود دارد؛ به گونه اي كه مـديران بـيش اطمينـان تقسـيم سـود كمتري دارند. همچنين بررسي هـا نشـان داد بـا افـزايش جريـانهـاي نقـدي عمليـاتي، مـديرِ بيش اطمينان جريانهاي نقدي عملياتي آتي بالاتري را برآورد ميكند و سود تقسيمي بيشـتري را مي پردازد. از سوي ديگر، جدا از اينكه مدير بيش اطمينان باشد يـا منطقـي، مـدير شـركت بـا فرصتهاي رشد بالاتر سود تقسيمي كمتري پرداخت ميكند.
خدادادی و همکاران (1392)، تأثير ساختار مالكيت بر ارتباط بين جريانهاي نقد آزاد و استفاده بهينه از داراييها را مورد بررسی قرار دادند، دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1390 بوده است و نتايج پژوهش نشان ميدهد كه بين جريانهاي نقد آزاد، مالكيت مديريتي و استفاده بهينه از داراييها رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد، اما ارتباط بين مالكيت نهادي و استفاده بهينه از داراييها تاييد نشد. همچنين، نتايج حاكي از اين است كه با افزايش مالكيت مديريتي، ارتباط بين جريانهاي نقد آزاد و استفاده بهينه از داراييها منفي ومعنيدارتر ميشود. مديران مايل به سرمايهگذاري جريانهاي نقد آزاد در پروژههاي با منفعت شخصي هستند و از رويههاي پيش بيني شده پيروي نكرده و حتي از خالص ارزش فعلي منفي پروژه چشم پوشي ميكنند. برخي از فعاليتهاي سرمايهگذاري در مجموع ممكن است كه بازده مثبت داشته باشند، ولي اين بازده كمتر از هزينه سرمايه است.
خوش طینیت و نادی قمی (1392) به بررسی رابطه رفتار اطمینان بیش از حد و بازده سرمایه گذاران پرداختند. نتایج، شیواهد ضیعفی در مورد وجود ویژگی رفتاری اطمینان بیش از حد در بین مشارکت کنندگان بازار اوراق بهادار ایران ارائه داده است.
خدادادی و همکاران(1391)، پژوهشی که با عنوان بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، دادههای پانل Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، روش تحقیق، اشتغال زایی، داده های تابلویی