منبع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران نهادی، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مديريت (طبق مدل CAPEX)
تبیین ارتباط مولفه هاي حاكميت شركتي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest)
2-4-1- اهداف فرعی اول
تبیین ارتباط تمركز مالكيت بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX)
تبیین ارتباط درصد هيات مديره موظف بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX)
تبیین ارتباط مالكيت نهادي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX)
تبیین ارتباط درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX)
3-4-1- اهداف فرعی دوم
تبیین ارتباط تمركز مالكيت بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest)
تبیین ارتباط درصد هيات مديره موظف بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest)
تبیین ارتباط مالكيت نهادي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest)
تبیین ارتباط درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest)

5-1- سوالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
آیا مولفه هاي حاكميت شركتي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معناداري دارد؟
آیا مولفه هاي حاكميت شركتي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معناداري دارد؟
2-5-1- سوالات فرعی اول
آیا تمركز مالكيت بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معناداري دارد؟
آیا درصد هيات مديره موظف بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معنادار دارد؟
آیا مالكيت نهادي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معنادار دارد؟
آیا درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره بر بيش اطميناني مديريت(طبق مدل CAPEX) تاثير معنادار دارد؟
3-5-1- سوالات فرعی دوم
آیا موظف بودن مديرعامل بر بيش اطميناني مديريت طبق قانون تجارت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معنادار دارد؟
آیا تمركز مالكيت بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معناداري دارد؟
آیا مالكيت نهادي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معنادار دارد؟
آیا درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره بر بيش اطميناني مديريت(طبق مدل Over-Invest) تاثير معنادار دارد؟

6-1- فرضیات تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق
مولفه هاي حاكميت شركتي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معناداري دارد.
مولفه هاي حاكميت شركتي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معناداري دارد.
2-6-1- فرضیه های فرعی اول
تمركز مالكيت بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معناداري دارد.
درصد هيات مديره موظف بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معنادار دارد.
مالكيت نهادي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل CAPEX) تاثير معنادار دارد. .
درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره بر بيش اطميناني مديريت(طبق مدل CAPEX) تاثير معنادار دارد.
3-6-1- فرضیه فرعی دوم
موظف بودن مديرعامل بر بيش اطميناني مديريت طبق قانون تجارت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معنادار دارد.
تمركز مالكيت بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معناداري دارد.
مالكيت نهادي بر بيش اطميناني مديريت (طبق مدل Over-Invest) تاثير معنادار دارد.
درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره بر بيش اطميناني مديريت(طبق مدل Over-Invest) تاثير معنادار دارد.
7-1- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسي تاثير اركان كنترلي شركت بر بيش اطميناني مديريت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392 میباشد.
3-7-1- قلمرومکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی آسان به اطلاعات مالی شرکتها، قابلیت اتکای بالای اطلاعات وقابل مقایسه بودن این گونه اطلاعات است.
8-1- تعاریف متغیرهای تحقیق
1-8-1- متغیر وابسته
بيش اطميناني يا اعتماد به نفس بيش از حد ،يكي از مهمترين مفاهيم مدرن است كه هم در تئوري هاي مالي و هم روانشناسي جايگاه ويژه اي دارد.بيش اطميناني سبب مي شود انسان دانش ومهارت خود را بيش از حد و ريسك را كمتر از حد تخمين زده ،احساس كند روي مسايل و رويدادها كنترل دارد ، در حالي كه ممكن است در واقع،اينگونه نباشد.
اولين شاخص مبتني بر سرمايه گذاري براي بيش اطميناني (CAPEX) يك متغير مجازي است ،اگر مخارج سرمايه اي در يك دوره معين ،تقسيم بر كل دارايي هاي ابتداي دوره بزرگتر ازسطح ميانه آن براي صنعت مربوطه در آن سال باشد،برابر با يك ودر غير اينصورت ،برابر صفر است .اين شاخص مبتني بر يافته هاي بن ديويد و همكاران ومالندير وتيت است كه نشان دادند در شركت هايي با مدير عامل بيش اطمينان ،مخارج سرمايه اي بزرگتر است .
دومين شاخص بيش اطميناني مبتني بر سرمايه گذاري (Over-Invest)به پيروي از شراند و زچمن انتخاب شد . اين شاخص كه ميزان سرمايه گذاري مازاد در دارايي را نشان مي دهد ،از باقيمانده رگرسيون رشد دارايي هاي كل بر رشد فروش كه براي هر صنعت در سال جداگانه برآورد مي شود،بدست مي آيد.اگر باقيمانده رگرسيون بزرگتر از صفر باشد،اين شاخص برابر با يك ودر غير اينصورت،برابر با صفر است.استفاده از اين شاخص بر اين مبنا است كه در شركتهايي كه دارايي ها با نرخ بالاتري نسبت به فروش رشد مي كنند ،مديران نسبت به همتاهاي خود بيشتر در شركت سرمايه گذاري ميكنند. (ایشیکاوا و تاکاشی11، 2010: 37-58).
2-8-1- متغیر مستقل
1-2-8-1- موظف بودن مدير عامل
اعضاء موظف علاوه بر مسئوليت هاي عضويت در هيئت مديره داراي حضور فيزيكي (همانندتصدي سمت مديريت اجرايي در شركت) مي باشند و بعنوان يك مدير اجرايي مطرح مي شوند. اگر مديرعامل موظف باشد عدد 1 ودر غير اينصورت عدد 0 داده مي شود. (موضوع بند 27 مادة یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).
2-2-8-1- درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي
اين گروه از سهامداران با توجه به مالكيت بخش در خور توجهي از سهام شركت ها از نفوذ قابل ملاحظه اي در اين شركت ها برخوردار بوده، مي تواند رويه هاي آنها (شامل رويه هاي حسابداري و گزارشكري مالي) تحت تاثير قرار دهند. همچنين از آنجا كه مالكان نهادي بزرگترين گروه از سهامداران را تشكيل مي دهند ،نقش آنها در نظارت بر رويه هاي اتخاذ شده از سوي مديران از اهميت بالايي برخوردار است و انتظار مي رود حضور اين مالكان در تركيب سهامداران بر رويه شركتها موثر باشد. مالكان نهادي انگيزه هاي زيادي براي نظارت بر گزارشگري مالي دارند.مالكيت نهادي به دو دسته منفعل و فعال تقسيم مي گرد:سرمايه گذاران نهادي منفعل داراي گردش پرتفوي بالايي بوده و استراتژي معاملاتي لحظه اي دارند در مقابل سرمايه گذاران نهادي فعال عملكرد بلند مدت شركت را مد نظر داردبنابراين انگيزه زيادي براي داشتن نماينده در هيات مديره شركت هاي سرمايه پذير دارند. (گومپرس و متریک12، 2001: 229-259).
3-2-8-1- تمركز مالكيت
فرضيه نظارت فعال بيان ميكند سهامداران عمده شركت از مديريت راي دهي خود در جهت نظارت فعال بر عمليات شركت وتصميم گيري استفاده مي نمايد.در مقابل فرضيه منافع شخصي بيان ميكند كه مالكان عمده شركت،از قدرت خود در جهت اداره شركت در مسير دلخواهشان استفاده مي نمايند. به حالتي اطلاق مي شود كه ميزان در خور ملاحظه اي از سهام شركت به سهامداران عمده تعلق داشته باشد و نشان مي دهد چند درصد از سهام شركت در دست عده محدودي قرار دارد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورتهای مالی درصد سهامی که در دست سهامداران عمده بالای 5 درصد قرار دارد جمع زده می شود. (موضوع بند 27 مادة یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).
4-2-8-1- درصد هيات مديره موظف
طبق قانون تجارت از طريق تقسيم نمودن تعداد هيات مديره موظف بر كل تعداد هيات مديره شركت بدست مي آيد.
5-2-8-1- مالكيت نهادي
سهامداران نهادی شامل بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی می باشد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورتهای مالی درصد سهامی که در دست سهامداران نهادی قرار دارد جمع زده می شود. (اساگی و همکاران13، 2005).
6-2-8-1- درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره
حضور مدیران غیرموظف در هیأت مدیره شرکت سنگ بناي حاکمیت شرکتی مدرن است. (حسن و بوث، 2009). و به بازار این علامت را می دهد که شرکت و مدیران اجرایی و مؤظف به طور مؤثر کنترل و نظارت می شوند. (فاما14، 1980: 288-307 و فاما و فرنچ15، 1993: 3-56). که این امر مسأله نمایندگی را حل می کند. بحث می کنند که مدیران غیر اجرایی هیأت مدیره نقش محوري در ارتقاي ظرفیت و توانایی شرکت به دلیل رویکرد برون سازمانی خود، ایفا می کنند. پیففر و سالانسیک16 (1978) این باعث کاهش ابهام درباره شرکت و افزایش توان شرکت براي بالابردن وجوهش می گردد. در این پژوهش همانند پژوهش هاي حسن و بوث (2009)، گادفر و همکاران17 (2009: 246-256) و ایزدی نیا و رساییان (1389) این متغیر از درصد (نسبت) اعضاي غیر موظف هیأت مدیره به کل اعضاي هیأت مدیره بدست می آید.
9-1- مدل تحقیق
CAPEX_(i,t)=α_0+α_1 〖Y1〗_(i,t)+α_2 〖Y2〗_(i,t)+α_3 〖Y3〗_(i,t)+α_4 〖Y4〗_(i,t)+α_5 〖Y5〗_(i,t)+α_6 〖Y6〗_(i,t)+α_7 〖Y7〗_(i,t)+α_8 〖Size〗_(i,t)+α_9 〖NI〗_(i,t)+α_10 〖LEV〗_(i,t)+ε_(i,t)
CAPEX بیش اطمینانی مدیریت
Y1 موظف بودن مدير عامل
Y2 درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي
Y3 تمركز مالكيت
Y4 درصد هيات مديره موظف
Y5 مالكيت نهادي
Y6 درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره
Size اندازه شرکت
NI شاخص محافظه کاری
LEV اهرم مالی
10-1- روش تجزیه و تحلیل
روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگي است. تحليل نتايج به كمك مدل تحقيق صورت مي پذيرد .منتها از روشهاي امار توصيفي همچون ميانه و ميانگين و وارانس استفاده خواهد شد. روشهاي آزمون پيش فرضهاي رگرسيون مثل دوربين واتسون نيز استفاده خواهد شد. علاوه بر اين از روش رگرسيون ساده و چند متغيره و اماره هاي T, F در سطح اطمينان 95 درصد استفاده خواهد گرديد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
حاكميت شركتي در سال‌هاي اخير، نظر عده زيادي را به خود جلب کرده است. علت اين امر توجه به سلامت اقتصادي جامعه و بطور اخص واحدهاي تجاري است، به خصوص اينکه افزايش بيش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسواييهاي ناشي از کشف آن‌ها در دهههاي اخير نياز به استفاده از ساز و کارهاي نظام راهبري را بيش از پيش ضروري ساخته است.
1-2- مبانی نظری
ايالات متحده، کانادا، انگلستان و ديگر کشورهاي اروپايي و کشورهاي شرق آسيا گواهي بر اين ادعا هستند که فشارهاي اقتصادي به شرکت‌ها موجب مي‌شود مشکلات عديده‌اي براي کل جامعه، ازجمله عدم توانايي بسياري از شرکت‌هاي پيشرو در صنايع مختلف براي ادامه فعاليت با توان سابق و نيز سوق دادن آن‌ها به سمت ورشکستگي و فروپاشي، به‌وجود آيد (کریوگورسی18، 2006: 176-197).
همچنين فروپاشي شركت‌هاي بزرگي همچون انرون19، ورددكام20، آدفي21، سيسكو22و زيراكس23كه موجب زيان بسياري از سرمايه‌گذاران و ذينفعان شد و ناشي از سيستم‌هاي ضعيف حاكميت شركتي بوده است، باعث شده كه تأكيدي بيش از پيش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاكميت شركتي در سطح بين‌المللي صورت پذيرد.
با فروپاشي چنين شركت‌هايي، كشورهاي سراسر دنيا سريعاً واكنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امريكا به عنوان يك واكنش سريع به اين فروپاشي‌ها، قانون “ساربینز اكسلي24” در ژولاي 2002 تصويب گرديد و از سال 2004 لازم‌الاجرا شد. همچنين در ژانويه 2003 گزارش‌هاي هيگس25 و اسميت26در بریتانيا در پاسخ به شكست‌هاي حاكميت شركتي انتشار يافتند.
از ديدگاه شليفر27 و ويشني28 (1997)، سازوکارهاي حاكميت شركتي29، راهکارهايي براي تضمين اين مطلب است که علي رغم وجود رابطه نمايندگي بين مالک و مدير و تضا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تمرکز مالکیت Next Entries منبع مقاله درمورد ثروت سهامداران، بورس اوراق بهادار، بهبود عملکرد، ساختار قدرت