منبع مقاله درمورد بهره مندی، میزان برخورداری، میزان استفاده، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

فن
2
6
28
38
16
10
0
درصد

امکانات حمل و نقل :
دسترسی به امکانات حمل و نقل مورد نیاز طرحها در نمونه های مطالعه شده طبق نتایج جدول ذیل نشانگر این است که سرمایه گذاران مشکل خاصی نداشته اند و در حد متوسط و زیاد بیشترین دسترسی را امکانات مذکور داشته اند.
جدول شماره 21 دسترسی به امکانات حمل و نقل
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
حدود دسترسی
0
10
42
28
8
8
4
درصد

امکانات سوخت و انرژی :
بهره مندی از امکانات آب ، برق ، تلفن ، انواع سوخت و غیره در نمونه های بررسی شده، نشان می‎دهد که مشکل بسیار ناچیز است و صاحبان طرحها بیشتر در حد متوسط و زیاد از مزایای مذکور بهره مند بوده اند.
جدول شماره 22 برخورداری از امکانات سوخت و انرژی
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری
8
12
42
32
4
2
0
درصد

دسترسی به مواد اولیه:
دسترسی به مواد اولیه و لوازم موردنیاز طرحها در موردهای مطالعه شده براساس نتایج جدول زیر نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاران در حد متوسط از امکانات مذکور بهره مند می باشند برای 40 درصد وضعیت مطلوب نمی باشد و در واقع در حد کم به مواد و لوازم مایحتاج خود دسترسی دارند.

جدول شماره 23 میزان دسترسی به مواد اولیه و لوازم
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان دسترسی
6
6
20
28
24
16
0
درصد

شرایط صادرات :
شرایط آسان صادرات برای سرمایه گذاران طبق نتایج جدول زیر براساس مطالعه بعمل آمده، خیلی ناچیز است و در واقع صادرات برای محصولات و خدمات تولیدی سرمایه گذاری با شرایط آسان مقدور نمی باشد. بعبارت دیگر تسهیل و تسریع صادرات برای صاحبان طرحها به چشم نمی خورد و در حد ضعیف می باشد.
جدول شماره 24 برخورداری از شرایط آسان صادرات
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری
0
2
6
10
52
22
8
درصد

یارانه (سوبسید):
برخورداری از مزایای یارانه (سوبسید) طبق نتایج جدول زیر در نمونه های مطالعه شده، اصلاً به چشم نمی خورد که نشانه بی توجهی دولت در اعطای یارانه ها به مراکز تولید و اشتغالزا و مولد می باشد.
جدول شماره 25 بهره مندی از یارانه
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان بهره مندی
0
0
0
2
14
6
78
درصد

مزایای بیمه :
برخورداری از مزایای بیمه در نمونه های مورد بررسی طبق نتایج جدول زیر یا اصلاً وجود ندارد و یا در صورت بهره مندی، در حد کم می باشد. مزایای بیمه که می تواند پشتوانه و تکیه گاه خوبی برای واحدهای مولد و اشتغالزا باشد، متأسفانه کمتر رواج یافته است.
جدول شماره 26 میزان بهره مندی از مزایای بیمه
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان بهره مندی
0
0
8
22
26
12
32
درصد

تشویق و پاداش :
اعطای تشویق و پاداش از سوی مسئولین و سازمانهای مرتبط بصورتهای مختلف (مادی و غیرمادی) به سرمایه گذاران و مجریان طرحها، به استناد یافته های جدول ذیل از موردهای مطالعه در این پژوهش متأسفانه یا اصلاً صورت نگرفته است و یا خیلی کم می باشد. بطوریکه حدود 86% سرمایه گذاران یا اصلاً مورد حمایت و تشویق قرار نگرفته و یا خیلی کم مشمول پاداش بوده اند.
جدول شماره 27 میزان تشویق و پاداش سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان بهره مندی
0
0
2
6
8
28
58
درصد

تسهیلات بانکی:
میزان بهره مندی و استفاده از اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری طرحها طبق نتایج جدول ذیل براساس مطالعات روی نمونه ها در این پژوهش نشان می دهد که مجریان طرحها در حد متوسط و زیاد از وامهای بانکی جهت هزینه طرحها استفاده نموده اند و طبیعتاً رابطه قوی و تأثیرپذیری بین شرایط و میزان استفاده از تسهیلات بانکی و موقعیت سرمایه گذاری وجود دارد و وابستگی طرحها به تسهیلات بانکی زیاد است.
جدول شماره 28 میزان استفاده از حمایتهای تسهیلاتی توسط سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان استفاده از تسهیلات
0
10
34
34
10
2
12
درصد

بازاریابی:
برخورداری از حمایتهای بازاریابی و فروش تضمینی محصولات و خدمات تولیدی طرحهای سرمایه گذاری که باید از طریق مؤسسات مرتبط ایجاد و ارائه شود، در نمونه های بررسی شده براساس نتایج جدول زیر، متأسفانه یا اصلاً وجود نداشته و یا خیلی کم بوده است و بسیاری از واحدهای مولد و تولیدی به خاطر نداشتن بازار فروش مطمئن برای محصولات تولیدی، منجر به ورشکستگی می شوند.
جدول شماره 29 میزان بهره مندی از حمایتهای بازاریابی
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری
0
0
0
4
12
40
44
درصد

تخفیف از مالیات :
تخفیف از مالیات و عوارض در نمونه های مطالعه شده به استناد یافته های جدول زیر ، اکثراً (حدود 42 درصد) در مقوله های کم و خیلی کم می باشد که نشانگر کم توجهی دولت به واحدهای مولد و اشتغالزا می باشد و اهمیت این چنین مراکز نادیده گرفته شده است.

جدول شماره 30 میزان برخورداری از تخفیف مالیاتی
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تخفیف
0
0
22
16
14
28
20
درصد

آمار و اطلاعات :
دسترسی به آمار و اطلاعات مورد نیاز طرحها در نمونه های بررسی شده طبق داده های جدول زیر نشانگر اطلاع رسانی از طریق مؤسسات و رسانه های مربوطه و یا اخذ اطلاعات توسط مجریان واحدها عمدتاً در حد متوسط می باشد و هنوز اطلاع رسانی جامع و کافی در خصوص سرمایه گذاری و انواع و اقسام و شرایط طرحها صورت نمی گیرد. با عنایت به نقش سازنده و تعیین کننده آمار و اطلاعات در جوامع امروزی، باید توجه جدی و اساسی به این موضوع بشود.
جدول شماره 31 میزان برخورداری سرمایه گذاران از اطلاعات مورد نیاز طرحشان
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان دسترسی
4
4
24
36
18
4
4
درصد

آموزش :
میزان برخورداری مجریان طرحها از آموزشهای مورد نیاز طرحشان در نمونه های بررسی شده با توجه به نتایج جدول زیر، بیشتر در حد متوسط بوده است که نشانگر عدم ارائه خدمات آموزشی کافی و جامع موردنیاز سرمایه گذاران، از سوی مسئولین و مؤسسات مربوط می باشد.
جدول شماره 32 میزان بهره مندی سرمایه گذاران از خدمات آموزشی
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری
0
4
26
38
22
6
4
درصد

راهنماییهای اولیه:
بهره مندی سرمایه گذاران از راهنماییهای اولیه مسئولین و مؤسسات مربوط به سرمایه گذاری در خصوص زمینه یابی و آغاز کار و غیره در نمونه های مطالعه شده طبق داده های جدول زیر کمتر صورت گرفته است.
جدول شماره 33 بهره مندی سرمایه گذاران از راهنماییهای اولیه
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان بهره مندی
0
2
10
18
22
24
20
درصد

مشاوره:
میزان اخذ مشاوره سرمایه گذاری در خصوص چگونگی انجام کار در مراحل و فرایندهای اجرای طرحها از مسئولین و مؤسسات مرتبط، با توجه به یافته های جدول زیر در موردهای مطالعه شده در این پژوهش بیشتر شامل مقوله کم و خیلی کم می باشد و حتی حدود 20 درصد اصلاً صورت نگرفته است که نشانگر این است که مسئله مهم مشاوره و همراهی مجریان طرحها به منظور صحت انجام امور و پیشگیری از آسیب های احتمالی و سایر موارد، مورد کم توجهی قرار گرفته است.
جدول شماره 34 میزان ارائه مشاوره به سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان ارائه مشاوره
0
0
16
22
18
24
20
درصد

مشکلات وام:
میزان درگیری و برخورداری سرمایه گذاران با مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات از بانکها به استناد نتایج جدول زیر طبق مطالعات انجام شده بر روی نمونه ها در این پژوهش نشانگر این است که متقاضیان دریافت تسهیلات بیشتر در حد زیاد خیلی زیاد تحت تأثیر مشکلات و شرایط سخت دریافت وام از بانک قرار گرفته اند.
جدول شماره 35 میزان برخورد سرمایه گذاران با مشکلات وام
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان مشکلات
14
38
20
12
8
4
4
درصد

مشکلات کارهای اداری :
میزان تأثیرپذیری مجریان طرحها و سرمایه گذاران از مشکلات و دوندگیهای اداری، براساس بررسی صورت گرفته طبق جدول زیر، بیشتر در مقوله زیاد و خیلی زیاد (56 درصد) می باشد که نشانگر بوروکراسی شدید بعنوان یکی از موانع و تنگناهای سرمایه گذاری و دلسردی و حتی فرار مجریان طرحها می شود.

جدول شماره 36 میزان تأثیر مشکلات اداری بر روی طرح سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
10
30
26
20
8
4
2
درصد

تأثیر روابط :
میزان تأثیر روابط و بهره مندی از دوست و آشنا در اجرای طرح، در این پژوهش طبق نتایج جدول زیر بیشتر در حد متوسط صورت گرفته است که نشانگر ضعف وجود و اجرای ضوابط و تأثیر تعیین کننده روابط در تسریع و تسهیل اجرای امور طرحها می باشد.
جدول شماره 37 میزان تأثیر روابط در اجرای طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
4
8
10
28
24
18
8
درصد

ناهماهنگی در سازمانها:
میزان برخورد سرمایه گذاران و مجریان طرحها به مسئله ناهماهنگی و اختلاف سلیقه و عدم وحدت رویه در مؤسسات و سازمانهای مرتبط با طرحها و سرمایه گذاری در ارائه خدمات لازم براساس یافته های این پژوهش طبق جدول زیر بسیار بالا می باشد که موجب افزایش بوروکراسی زمان بر هزینه بر در فرایند اجرای طرحها می باشد.
جدول شماره 38 میزان ناهماهنگی در سازمانها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان ناهماهنگی
12
32
28
22
6
0
0
درصد

تغییر قوانین:
تغییر همواره قوانین و مقررات و دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای سرمایه گذاری در این پژوهش براساس نتایج جدول زیر در حد متوسط بیشتر از سایر گزینه ها سرمایه گذاران و طرح در دست اجرای آنها را مورد تهدید و تضعیف قرار داده است.
جدول شماره 39 تأثیر تغییر قوانین در طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
2
14
10
34
32
8
2
درصد

تأثیر تورم:
میزان تأثیر تورم در تضعیف طرحها در این پژوهش براساس نتایج جدول زیر در حد زیاد بیشتر از سایر گزینه ها می باشد. روند فزاینده معضل تورم در اقتصاد کشور به شدت طرحهای سرمایه گذاری را تحت تأثیر و تضعیف قرار می دهد و عملاً هزینه سرمایه گذاری را بالا می برد و حتی موجب رکود طرحها می شود.
جدول شماره 40 تأثیر تورم در طرحهای سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
10
28
38
20
4
0
0
درصد

نوسان قیمت ها :
تغییر و نوسان قیمت کالاها در جامعه و تأثیر منفی آن بر روی طرحهای سرمایه گذاران در این تحقیق براساس نتایج جدول زیر در حد زیاد بوده است که ناشی از عدم ثبات اقتصادی جامعه می باشد و عدم ثبات اقتصادی از عوامل تهدید و تضعیف کننده طرحهای در دست اجرا است. بطوریکه موجب عدم اطمینان به وضعیت سرمایه گذاری می شود.

جدول شماره 41 تأثیر نوسان قیمتها در طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان موفقیت
8
32
34
20
4
0
0
درصد

تغییر نرخ ارز:
نوسان نرخ ارز در طرح سرمایه گذاران در این پژوهش انجام یافته براساس داده های جدول زیر، تأثیر بسیاری داشته است.
جدول شماره 42 تأثیر تغییر نرخ ارز در طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان تأثیر
36
31
26
5
2
0
0
درصد

تغییر تقاضا:
تغییر نیازها و تقاضای مصرف کنندگان در طرحهای سرمایه گذاران در این پژوهش طبق داده‎های جدول زیر ، در حد معمول و تا اندازه ای طرح مجریان را تحت تأثیر قرار داده است که چیز طبیعی است.
جدول شماره 43 تأثیر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد نرخ بهره، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانک، بوروکراسی Next Entries منبع مقاله درمورد ضریب همبستگی، میزان برخورداری، یارانه ها، سیاست های اقتصادی