منبع مقاله درمورد بهداشت و سلامت، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

بهداشت و سلامت براي همه شکل مي‌دهند.
براي تحقق برابري در سطح شهر به اعمال سياست‌هايي با هدف بهبود معيارهاي زندگي جمعيت محروم و آسيب‌پذير و توجه به کثرت و گوناگوني شهرنشينان بر حسب سن، جنسيت، توانايي جسماني، ريشه نژادي و شرايط اقتصادي نياز است. برقراري اصول برابري در مرکز عمليات اجرايي برنامه‌ريزي شهري، عدم تعادل و توازن در بافت‌هاي شهري و مشکلات ناشي از دسترسي به شبکه حمل و نقل، آلودگي هوا و صوتي را کاهش داده و کيفيت فضاهاي عمومي، پيوندهاي اجتماعي، سبک زندگي سالم و فرصت‌هاي شغلي را افزايش مي‌دهد. ( لى و مك نلى: 2006 ،119)
در اکثر موارد نهادهاي برنامه‌ريزي شهري، تنها عناصر و حتي ضرورتاً عناصر اصلي مسئول عوامل مرتبط با اهداف بهداشتي و سلامت در فرآيند برنامه‌ريزي شهري نيستند و بنابراين همکاري بين آن عناصر و برنامه‌ريزي کاملاً ضروري است. سازمان‌هاي ديگر اجتماعي، اقتصادي و محيطي نيز در اين عرصه دخالت دارند. در چنين موقعيتي يک رويکرد مشارکت‌جويانه، يعني فعاليت مشترک در جهت اهداف مورد توافق، ضروري است. همکاري در برنامه‌ريزي شهري باعث دخالت هر دو رويکرد متفاوت در راستاي تصميم‌گيري و تلاش‌هاي آگاهانه براي درگير نمودن افراد اجتماع مي‌شود. بخشي از اين فرآيند مستلزم تشخيص گروه‌هاي بانفوذ در جامعه است که صاحبان منافع رقيب در تصميمات هستند.
دال و سانچز نظر کوک درباره اين گروه‌ها و ارتباط آن‌ها با برنامه‌ريزان شهري در توسعه شهر سالم را به طور مختصر به قرار زير بيان مي‌کنند:
برنامه‌ريزي براي شهري سالم، چندگانگي فرهنگي در اجتماع و تنوع فرهنگي را به عنوان مشکلاتي که بايد بر آن‌ها فايق آمد، مدنظر قرار نمي‌دهد بلکه آن‌ها را فرصت‌هايي طلايي تلقي مي‌کند که بايد منتظر به دست آوردن‌شان بود. برنامه‌ريزي شهري بايد از طريق روش‌هاي رهبري و هدايت پويا و استقبال از موقعيت‌هاي متفاوت، تداوم داشته باشد. براي مثال چنين فرآيندي بايد از فعاليت‌هاي مشارکت‌جويانه و از پايين به بالا استقبال نمايد. بنابراين برنامه‌ريزي شهري سالم فضاي سالم را براي شهروندان با رهبري سازمان‌دهنده برنامه‌ريزان فراهم مي‌کند. در اين نوع برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزان همان رهبران اجتماعي محسوب مي‌شوند؛ تا جايي که به سازمان‌دهندگاني تبديل مي‌گردند که به ماوراي قلمروهاي سنتي دست يافته، و به درون گروه‌هاي گسترده‌تري از صاحبان قدرت‌هاي اجتماعي نفوذ کرده، با آن‌ها به بحث مي‌پردازند و ارتباط برقرار مي‌کنند.
هان کوک و دال اولين تعريف از شهر سالم را به شکل زير ارائه کرده‌اند:
در خلال اولين مرحله از طرح شهرهاي سالم سازمان بهداشت جهاني (1987-1992)، تعريف اوليه مورد اشاره با مفهوم زير کامل شده است.
شهر سالم، براساس يک فرآيند، و نه فقط براساس يک نتيجه و محصول، تعريف مي‌شود. شهر سالم شهري نيست که به سطح خاصي از وضعيت سلامت دست پيدا کرده باشد؛ بلکه هدف اصلي آن کسب آگاهي نسبت به سلامتي و تلاش براي بهبود آن در جامعه است. بدين ترتيب، هر شهري مي‌تواند به يک شهر سالم تبديل شود، بدون توجه به آن که شرايط موجود آن چه باشد. اما آنچه که بايد به عنوان يک ضرورت مدنظر قرار گيرد، الزام توجه به سلامتي و ايجاد يک ساختار و فرآيند مناسب براي دست‌يابي به آن است (نصرالهي و اونق :1390، 17).
براي تأکيد بر نبود تضاد بين تعاريف فوق، با ساير تعاريف بخشي، و نيز هم راستايي و هماهنگي آن‌ها با هم، کادر شماره (1) نکاتي را که به تدوين اولين تعريف منجر شده‌اند را ارائه مي‌نمايد:
شهر سالم چگونه شهري است؟
هر فردي مفهوم شهر سالم را بنا بر منافع، سطح تحصيلات، فرهنگ و ارزش‌هاي مورد قبول خود درک مي‌کند.
از نظر يک اقتصاددان، شهر سالم شهري است که در آن کالاي وارد شده در فضايي پرتحرک، خلاق و نوآورانه جابجا مي‌شوند. از نظر يک شهرساز يا برنامه‌ريز شهري، شهر سالم شهري است که داراي ويژگي‌هاي کالبدي خوب در حوزه‌هايي مانند ساخت مسکن، حمل و نقل و فضاهاي سبز باشد. از نظر يک جامعه‌شناس، شهري است که باعث افزايش پيوندهاي اجتماعي مي‌شود. يک آموزگار، شهر سالم را شهري مي‌داند که مردم را قادر مي‌کند رشد و توسعه يابند؛ از نظر يک دانشمند علم امراض مسري، شهري است که از نظر سلامتي در شرايط بهينه‌اي قرار دارد. براي يک برنامه‌ريز بهداشت عمومي، شهر سالم داراي خدمات قابل دسترس سطح بالاي بهداشتي است و براي عامه مردم، شهري است که آن‌ها را قادر مي‌سازد زندگي خود را به پيش ببرند، سرپناه و تغذيه براي آن‌ها تأمين کند، امکان معاشرت اجتماعي را براي آنان فراهم آورد و اينکه بتوانند با امنيت خاطر در شهر حرکت کنند؛ و به طور کل شهري است که مردم با آزادي و امنيت کامل در آن زندگي مي‌کنند.
مفهوم يک شهر سالم از گستردگي فراواني برخوردار بوده و تعاملي بين ايده‌هاي برگرفته از جامعه‌شناسي، جغرافياي و برنامه‌ريزي شهري، زيست‌شناسي، سياست، اقتصاد، فلسفه و بسياري از اصول ديگر سلامت عمومي است. يک شهر سالم به معناي چيزهاي متفاوت براي افراد مختلف در فرهنگ‌هاي متفاوت از شهرهاي گوناگون و حتي از نواحي متفاوت در يک شهر واحد است. از اين رو، يک شهر سالم را نمي‌توان به تنهايي با جداول داده‌ها و استفاده از نرم‌افزارهاي رايانه‌اي تشريح کرد. شهر سالم را بايد تجربه کرد و ارزيابي سلامتي در يک شهر بايد از طريق به‌ کارگيري مجموعه متنوعي از معيارهاي کل‌گرايانه و ذاتي و بديع براي به‌ کارگيري داده‌هاي اوليه صورت پذيرد. در واقع تنها با تغيير صورت دادن به داده‌ها و تبديل آن‌ها به داستان‌هايي که قابل فهم براي عامه باشد، آن‌ها را نمي‌توان به شکلي مؤثر در هر فرآيندي از تغيير سياسي يا مديريتي به کار گرفت(آريانژاد و زندي : 1382 ،23).

جدول شماره 2-7 : چهار روش براي دست‌يابي به شهرهاي سالم
الف
الزام سياسي صريح در بالاترين سطح اصول و راهبردهاي طرح شهرهاي سالم
ب
تأسيس نهادهاي سازماني جديد براي مديريت تغييرات
پ
الزام در راستاي توسعه يک چشم‌انداز مشترک براي شهر، همراه با برنامه و عمليات اجرايي در جهت سلامتي در زمينه‌هاي خاص
ت
سرمايه‌گذاري در تشکيل شبکه و هماهنگي‌هاي متقابل رسمي و غيررسمي
ماخذ: نصرالهي و اونق :1390، 27

عمليات اجرايي توسعه برنامه‌ريزي شهري سالم مي‌تواند از طريق چهار عامل زير حمايت شود:
الف : الزام سياسي
اصلاح جهت‌گيري فرآيندهاي تصميم‌گيري در امور شهري به سوي توسعه سالم و پايدار شهري مستلزم ايجاد تغيير در تصميم‌گيري‌ها و چگونگي اجراي آن‌ها مي‌باشد. اين امر در صورتي قابل دست‌يابي است که از بالاترين سطح حمايت‌هاي سياسي در کل شهر برخوردار باشد. در نتيجه اين امر فقط با ايجاد تغييرات در يک واحد يا بخشي از فرآيند تصميم‌گيري و اجراي آن محقق نخواهد شد. بدين جهت اموري چون اصول و راهبردهاي سلامت براي همه در دستور کار 21 و منشور اتاوا، مشمول تأييد و تصويب سطح بالاي سياسي در حوزه طرح شهرهاي سالم هستند.
شهرهايي که در سازمان بهداشت جهاني انتخاب شدند از يک الزام رسمي از طرف شهردار و نمايندگان بخش‌هاي مختلف براي تدوين اصول و روش‌هاي تحقق سلامتي براي همه و طرح شهرهاي سالم از طرف مجموعه شوراي شهر برخوردار بودند. کسب حمايت براي اين فرآيند، از طرف تمام جناح‌هاي سياسي و احزاب، مهم تلقي مي‌شود. ثبات سياسي حکومت محلي بر موفقيت هر طرح محلي تأثير مي‌گذارد و موفق‌ترين شهرها آن‌هايي هستند که به يک وفاق جمعي در اهميت سلامت و توسعه پايدار دست يافته باشند. سلامت نبايد تنها يک موضوع سياسي تلقي شود بلکه امري است که به تمام جامعه مربوط مي‌شود(بيضايي :1382 ، 45)

ب: ساختارهاي سازماني
اصول همکاري بين بخشي و اهميت آن در دسترسي به سلامت شهرهاي پايدار قبلاً مورد بررسي قرار گرفت. طرح شهرهاي سالم سازمان بهداشت جهاني، به شهرها در جهت مديريت تحول، در قالب روش‌هاي اجرايي همکاري، و توسعه آن همکاري‌ها کمک مي‌کند. شهرهايي که وارد مرحله سوم اين طرح مي‌شوند، حتماً بايد يک گروه راهبرديِ بين بخشي را، براي هدايت راهبردي و اجراي طرح ايجاد کرده باشند. همچنين نياز به انتصاب يک نفر نماينده هماهنگ‌کننده نيز مي‌باشد. اين ساختارها در بين شهرها متفاوتند و بسياري از شهرها در حال توسعه گروه‌هاي کاري و بين بخشي هستند که هر يک بر تحقق يک موضوع خاص متمرکز مي‌باشند.
ضمن تشکيل اين ساختارها، توسعه مشارکت در سطح شهر براي دست‌يابي به سلامت است. ضرورت همکاري بين بخشي بايد فراتر از مرزهاي مديريت شهري توسعه يابد تا شامل نمايندگان محلي، گروه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي دولتي نيز بشود. همچنين اين ساختار سازماني بايد در طرح سالم‌سازي طراحي شود. شکل شماره (2) ساختار سازماني طرح شهر سالم در شهر بلفاست را به تصوير مي‌کشد. شکل شماره (3) نيز نمونه‌هايي از چگونگي ساختار گروه‌هاي راهبردي که در يک طرح شهر سالم بايد شکل بگيرند را نشان مي‌دهد.( http://rpc.tehran.ir)

نمودار شماره 2-6 : طرح شهر سالم بلفاست

منبع: تي سروس

شکل شماره 2-1 : اعضاي گروه رهبري‌کننده طرح شهر سالم

ماخذ: گزارش طرح شهر سالم بلفاست

پ: تدوين يک چشم‌انداز مشترک
چشم‌انداز مشترک براي سالم‌سازي محيط شهري در يک برنامه سلامت بيان مي‌شود. اين برنامه‌ها از درون طرح‌هاي سالم‌سازي استخراج و انعکاسي از مشارکت عمومي براي افزايش سطح سلامت شهرها هستند. شهرها خود تهيه و تدوين‌کننده برنامه‌هاي شهر سالم در دومين مرحله از طرح شهرهاي سالم سازمان بهداشت جهاني محسوب مي‌گردند. در سومين مرحله، شهرها به تلفيق اهداف مرتبط با سطح سلامتي به طور مؤثرتر در ساختارهاي شهري مي‌پردازند تا از اين طريق به تدوين برنامه توسعه سلامت شهر همت گمارند.

2-3-33-5 ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل
در ايران با افزايش تعداد خودروها، ترافيك هر روز سنگين تر مى شود. عمدتاً راه حل هاى ارائه شده از سوى نهادهاى مختلف بر اساس تأمين اهداف سازمان مربوطه انجام شده و نتايج مطلوبى در برنداشته است. هدف از اين تحقيق، ارائه مدلى جامع از عوامل تأثيرگذار بر ترافيك است تا با شناسايى آن، براي ايجاد يكنواختي و هم سويى در تصميم هاى ترافيكى گامى برداشته شود.( آيتى :1381 ،84)
نمودار شماره 2-7 : مدل مفهومى كنترل يكپارچه ترافيك

تسهيلات و امتيازات ويژه به وسايل نقليه عمومي بيشترين اهميت را از متغيرهاى مؤلفه مديريت ناوگانى و شبكه حمل و نقل دارا مى باشد و ايجاد محدوديت براى تردد
خودروهاى شخصى به ويژه خودروهاى تك سرنشين در مقايسه با ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد. از متغيرهاى مديريت بر سفرهاى شهرى، مديريت پاسخگويي به تقاضاي سفرهاي بيشترين اهميت را دارا مى باشد و از طرف ديگر متغيرِ ايجاد سيستم هاى شهري در مقايسه با ديگر متغيرها اطلاع رساني براي انتخاب مسير مسافران شهري اهميت كمترى دارد..
از متغيرهاى مؤلفه مديريت بر پاركينگ ها هزينه استفاده از پاركينگ و نقش آن بر استفاده كاربران بيشترين اهميت را دارا مى باشدو حذف پاركينگ هاى ترافيك زا در کانون ترافيک در مقايسه با ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.

از متغيرهاى مديريت بر فرهنگ سازى نقش رسانه هاى عمومي و آموزش از طريق آنها بيشترين اهميت را دارا مى باشد و اعمال تنبيه و تشويق متناسب براى نهادينه شدن رفتارهاي درست ترافيكي و تعريف قوانين مربوطه در مقايسه با ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد.از متغيرهاى مديريت بر شهرسازى تغيير كاربرى بعضى مناطق كه از لحاظ فنى باعث ايجاد ترافيك مى باشد بيشترين اهميت را دارا مى باشد و مديريت بر ساخت مناطق جاذب و توليدكننده سفر در مقايسه با ديگر متغيرها اهميت كمترى دارد. از متغيرهاى مديريت بر اورژانس ها استفاده از سيستم هاى هوشمند براي تسهيل تردد سرويس هاى اورژانس (سبز كردن چراغ ها و…) بيشترين اهميت و سيستم هاى اطلاع رساني دقيق و همان زمان از ترافيك شهر براي سرويس هاى كمترين اورژانس كمترين اهميت را دارد
نتايج آزمون آمارى انجام شده بيانگر وجود رابطه معنادار و مثبت بين مؤلفه مديريت بر سفرهاي شهري و مديريت يكپارچه ترافيك مى

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره نفت و گاز Next Entries دانلود پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، مدل جاذبه