منبع مقاله درمورد بهداشت روان، شبکه معابر، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

با تراکم اين قشر در شهر به صورت آزمايشي به طراحي معابر، پارک ها مراکز فرهنگي و تفريحي نخست در مقياس محله اي (نمونه) نمود. در حمل و نقل عمومي به تجهيز ايستگاه هاي اتوبوس پرداخت. در راستاي به وجود آمدن اين تسهيلات شهروندان آموزش و آگاهي مي يابند. افراد عادي جامعه در جريان نحوه برخورد وسرويس دهي به معلولاني که زندگي اجتماعي حق آنهاست، قرا مي گيرند. نتايج و بازتاب عملکرد اين مناسب سازي (محله اي نمونه) ياري رسان ما در مقياس شهر و فراشهر و مسيرهاي حمل و نقل هوايي و زميني درون شهري و بين شهري خواهد بود (Carvero: 2005 ,25).
از آمار سرشماري سراسري سال 1385 با پيوند پروژه هاي شهري مي توان خروجي هاي مختلفي در ارتباط با مناسب سازي حمل و نقل شهري و بين شهري براي ايجاد تسهيلات و امکانات مربوط به معلولان استخراج نمود. برنامه ريزي حمل و نقل متعادل به ما مي آموزد که يکايک اعضاي جامعه کودک و سالمند و ناتوان (جسمي – حرکتي) براي تداوم و بقاي خود نيازمند رفتارهاي اجتماعي (سفرهاي مورد نياز براي زيستن ، مدرسه رفتن ، کار و خريد، تفريح) هستند و اين سفرها را تا جايي که ممکن است بايد دلپذير، اقتصادي، ايمن، پر آسايش ، ساده و قابل انتخاب ساخت. دسترسي و جابه جايي دو مقوله مهم در حمل و نقل شهري و بين شهري به منظور مناسب سازي محيط براي ناتوانان است. اين امر نه تنها در طراحي شبکه معابر شهرهاي ما رعايت نشده بلکه در طراحي شهرهاي جديد نيز جدي تلقي نمي شود.
هدف از اين مقاله تعيين ضوابط و مقررات طراحي و بهسازي و نوسازي مسيرهاي حمل و نقل شهري و بين شهري به منظور ايجاد تسهيلات حمل و نقل و دسترسي و امکانات حابه اي افارد ناتوان و معلولان جسمي – حرکتي است. اين ضوابط مي بايد در داخل پروژه ها با مقياس شهر و فراتر در مطالعات حمل و نقل جاي گيرد. داشتن آمار جمعيتي از افراد ناتوان و معلول کشور مي تواند در طراحي مسيرهاي حمل و نقل ويژه اين قشر از جامعه از محله اي کوچک تا مقياسي فراتر ما را ياري رساند ( ميهن روستا: 1388، 6).

2-3-23 سفر و شادي‌ ،نياز بنيادين‌ مردم‌ ايران‌
گردشگري‌ زيرشاخه‌هاي‌ زيادي‌ را در هويت‌ زندگي‌ و کنش‌ اجتماعي‌ پديدار مي‌سازد و سفر کردن‌ و مسافرت‌ تنها يکي‌ از موضوعات‌ و زيرشاخه‌هاي‌ مهم‌ در صنعت‌ گردشگري‌ محسوب‌ مي‌شود که‌ در اين‌ سال‌ها آنچنان‌ که‌ شايسته‌ آن‌ است‌ بدان‌ توجه‌ عالمانه‌يي‌ نشده‌ است‌. بي‌گمان‌ سفر کردن‌ در سطوح‌ گوناگون‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌ و رواني‌ تاثير زيادي‌ بر هويت‌ فردي‌ و جمعي‌ آدمي‌ مي‌گذارد و سازمان‌ها، رفتارها و مناسبات‌ جديدي‌ در جامعه‌ مي‌آفريند. شايد در وهله‌ نخست‌ سفر يک‌ پديده‌ اقتصادي‌ قلمداد شود که‌ زيرساخت‌هاي‌ مختص خود شامل‌ ميزان‌ درآمد مسافر، اهداف‌ اقتصادي‌ گردشگر و ابزارهاي‌ اقتصادي‌ و در مجموع‌ گردشگري‌ اقتصادي‌ را در بر مي‌گيرد. اما صرف‌ نظر از وجوه‌ اقتصادي‌ سفر در صنعت‌ گردشگري‌، مسافرت‌ گردشگران‌ يکي‌ از مهمترين‌ عوامل‌ پالايش‌ و آرامش‌ افراد در زندگي‌ فردي‌ و جمعي‌ است.
‌طبيعي‌ است‌ که‌ در جوامع‌ جديد مسافرت‌ به‌ عنوان‌ يکي‌ از ويژگي‌هاي‌ ضروري‌ در سازمان‌ زندگي‌ نقش‌ مهمي‌ را ايفا مي‌کند. از اين‌ رو تداوم‌ کار در صنايع‌ گوناگون‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ کنش‌ متعارف‌ آدمي‌ در سازمان‌ کاري‌ ايجاد مي‌کند و اين‌ فرايند پس‌ از مدتي‌، دلزدگي‌ و خستگي‌ قابل‌ توجهي‌ بر جسم‌ و جان‌ شاغلان‌ به‌ وجود مي‌آورد. ترديدي‌ نيست‌ آدمي‌ براي‌ تجديد نشاط‌ و شادابي‌، سفر کردن‌ را به‌ عنوان‌ يکي‌ از مهمترين‌ مکانيسم‌هاي‌ جبراني‌ برمي‌گزيند. در اين‌ مرحله‌ مسافرت‌ يک‌ کنش‌ آگاهانه‌ براي‌ کسب‌ شادي‌ بيشتر و دستيابي‌ به‌ آرامش‌ است‌. در سفر، آدمي‌ سرشتي‌ آگاهانه‌ به‌ دست‌ مي‌آورد و بدين‌ منظور بايد فرصت‌هاي‌ سفر را به‌ عنوان‌ يک‌ پديده‌ پرنشاط‌ عيني‌ و بلکه‌ به‌ منزله‌ يک‌ موضوع‌ عيني‌ و ذهني‌ و تاثيرگذار در مرحله‌ روان‌ آدمي‌ مورد نظر پذيرفت‌. بطور مثال‌ در سفر سنتي‌ و آيين‌هاي‌ سيزده‌بدر که‌ در آخرين‌ روز سنت‌ نوروزي‌ انجام‌ مي‌شود، مردم‌ در دامان‌ طبيعت‌ از يک‌ سو به‌ گردشگري‌ صحرا و کوهستان‌ مي‌پردازند و از سوي‌ ديگر در کنش‌ جمعي‌ آگاهانه‌ زشتي‌ها و نحوست‌ را از خود مي‌زدايند.(ممدوحي :1379 ، 76)
سفر در ذات‌ خود نفي‌ افسردگي‌ و تنبلي‌ و يکي‌ از مولفه‌هاي‌ اصلي‌ شادزيستن‌ فردي‌ و جمعي‌ است‌. نگاهي‌ اجمالي‌ به‌ تاريخ‌ و فرهنگ‌ مردم‌ ايران‌ نشانگر آن‌ است‌ که‌ متن‌ اجتماعي‌ و هسته‌ فرهنگي‌ ايرانيان‌ رويکرد مسلطي‌ به‌ دنياگريزي‌، افسردگي‌ و سوگواري‌ پيدا کرده‌ است‌ . در فرهنگ‌ مردمي‌ که‌ غم‌مداري‌ را يکي‌ از هويت‌هاي‌ جمعي‌ خود قلمداد کرده‌اند، نشاط‌، شادي‌ و سفر کردن‌ را در مناسبات‌ خود نهادينه‌ کردن‌ ضروري‌ است‌. از اين‌ رو پيش‌نياز فرهنگ‌ سفر در سبد خانوار ايرانيان‌ به‌ زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و رواني‌ آنان‌ پيوند خورده‌ است‌ و براي‌ گسترش‌ و نهادينه‌ کردن‌ سفر در فرهنگ‌ نوين‌ جمعي‌ تمامي‌ دستگاه‌هاي‌ تبليغي‌، فرهنگي‌ و اقتصاي‌ بايد همکاري‌ همه‌جانبه‌يي‌ را در دستور کار قرار دهند. .(www.kashmar.org)
شادي‌ و آزادي‌ هم‌ سرشت‌ هستند و غم‌زدگي‌ و برده‌منشي‌ و سربراهي‌ و عقل‌ و تقديرباوري‌ از يک‌ مقوله‌اند و بسادگي‌ به‌ يکديگر تبديل‌ پذيرند. جوان‌ ناشاد، جواني‌ که‌ از عشق‌ سرشار نشده‌، عشق‌ را گناه‌ دانسته‌، از ته‌ دل‌ نخنديده‌، با دوستان‌ خود به‌ پايکوبي‌ نپرداخته‌، در طبيعت‌ نچرخيده‌، خود را نياراسته‌، جواني‌ خود را به‌ نمايش‌ ننهاده‌، در آينه‌ با دلدادگي‌ به‌ خود ننگريسته‌، جهان‌ و زندگي‌ را دوست‌ نخواهد داشت‌. به‌ جنس‌ مخالف‌ با کينه‌يي‌ جنون‌آميز خواهد نگريست‌ و در صف‌ آزادي‌ و سازندگي‌ و نوجويي‌ قرار نخواهد گرفت‌. او سازنده‌ جامعه‌يي‌ خواهد بود که‌ عقده‌هاي‌ کينه‌ و حسد جانمايانه‌ آن‌ را چرکين‌ خواهد ساخت‌. تنها آنکه‌ استعداد خنديدن‌ دارد، مي‌تواند سعادت‌ جامعه‌ را بخواهد. آنکه‌ از درون‌ مي‌خندد،نمي‌تواند تحمل‌ ظلمي‌ را داشته‌ باشد که‌ جامعه‌ را سوگوار مي‌سازد.مردم‌ يک‌ جامعه‌ حق‌ دارند که‌ شاد باشند و اين‌ شادي‌ در صلح‌، عدالت‌، همبستگي‌ و فقرزدايي‌ و فرهيختگي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. جامعه‌ مدرن‌ جامعه‌يي‌ است‌ شاد و رکن‌ مهم‌ سازندگي‌ و نوسازي‌ زيباسازي‌ است‌. اما در حال‌ حاضر ما چگونه‌ مي‌توانيم‌ با اين‌ روحيه‌ غمزده‌ جامعه‌، خود را مدرن‌ سازيم؟ بي‌گمان‌ شادزيستن‌ در پرتو مهاجرت‌ يکي‌ از مکانيسم‌هاي‌ زندگي‌ جامعه‌ کنوني‌ ايران‌ است‌ که‌ کمتر بدان‌ توجه‌ شده‌ است‌. اصلاح‌ اخلاقي‌ جامعه‌ در گرو شادي‌ آن‌ است‌. پس‌ بايد مديريت‌ و مسئوليت‌ جامعه‌ را به‌ کساني‌ بسپاريم‌ که‌ خودشان‌ مي‌توانند بخندند و ديگران‌ را بخندانند، اگر چنين‌ شود بسياري‌ از فسادها از بين‌ خواهند رفت‌ و کشوري‌ سالم‌ خواهيم‌ داشت‌.

2-3-24 ثمرات سفر
پاي از خانه و وطن، بيرون گذاردن، آثار و فوايد بي شماري دارد که اگر انگيزه هاي معنوي و خير و صلاح، مبدأ آن باشد، همه آن فوايد صد چندان خواهد شد.اين رخداد که هرازگاهي در زندگي انسان ها روي مي دهد، آن چنان مؤثر و معنويت زاست که قرآن کريم بارها و بارها بدان سفارش کرده است.نگريستن به نشانه هاي الهي و تدبر در فرجام اقوام و ملت هاي گوناگون، از جمله برکاتي است که به فرموده قرآن، بر سفر و سير مترتب مي شود.به سه نمونه از اين آيات، اشاره مي شود: قل سيروا في الارض ثم انظروا کيف کان عاقبة المکذبين ، بگو: در زمين سير کنيد، سپس بنگريد عاقبت کساني که آيات ما را دروغ مي پنداشتند.(قطبي :1387 ،5)
قل سيروا في الارض فانظروا کيف کان عاقبة المجرمين ، بگو: زمين را بپيمايند، پس بنگريد فرجام کساني را که بزهکار بودند.
و أفلم يسيروا في الارض فينظروا کيف کان عاقبة الذين من قبلهم ، آيا آنان در زمين سير نکردند، تا بنگرند عاقبت و پايان کار پيشينيان را (رنجبران و زاهدي : 1386 ، 22).
جز آنچه که قرآن، از فوايد سفر بدان اشاره کرده است، در روايات و سنت اسلامي و شيعي، بهره هاي ديگري نيز به سفر نسبت داده شده است که شماري از آنها بدين قرار است:
1.شادابي تن و روح
تجربه و آموزه هاي عملي ثابت کرده اند که سفر، نقش مثبتي در تندرستي و بهداشت رواني انسان دارد.شايد اين اثر جسمي و رواني از آن روي باشد که با تغيير آب و هوا و پاي نهادن به دنياهاي جديد، روح آدمي به وجد و سرور مي آيد و همين فرحناکي، در سلامت جسم نيز اثر مي گذارد.به هر روي پيامبر عظيم الشأن اسلام صلي الله عليه و آله به صراحت فرموده اند :
2.رشد عقلاني
از فوايد غير قابل انکار سفر، رشد و بالندگي عقل انسان است.اين بدان خاطر است که مسافران در طي سفر با شگفتي هاي طبيعت، انديشه هاي گوناگون و برجستگي ها و کاستي هاي ملت هاي مختلف آشنا مي شوند.اين آشنايي، بيش از مطالعه و از نظر گذراندن اوراق کتابهاي قطور، انسان را در رشد و بلوغ فکري کمک مي رساند.رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله به زيبايي تمام اين رهاورد مهم سفر را باز گفته اند:
“سافروا، فإنکم إن لم تغنموا مالا افدتم عقلا،” سفر کنيد.همانا اگر در سفر مالي به چنگ نياوريد، به حتم انديشه شما فزوني خواهد گرفت( شاهقليان و حسين زاده : 1389 ، 12).
3.عبرت اندوزي
سفر، انسان را با سرنوشت و آثار بر جاي مانده از پيشينيان آشنا مي کند و اين آشنايي خود بزرگترين آموزگار بشري است.در واقع، سفر نوعي مطالعه و تأمل در حالات و رفتار کساني است که تاريخ سرنوشت و فرجام آنان را براي ما باز گفته است.اين همان درس بزرگي است که قرآن چندين بار بدان اشاره کرده است:
“أ فلم يسيروا في الارض فينظروا کيف کان عاقبة الذين من قبلکم و لدار الاخرة خير للذين اتقوا أ فلا تعقلون ،
آيا آنان در زمين سير نکردند تا بنگرند عاقبت پيشينيان را، و هماناخانه آخرت بهتر است براي کساني که مي پرهيزند، آيا نمي انديشيد؟
4.کنار آمدن با دشواري ها
سفر به انسان مي آموزد که چگونه با مشکلات رو در رو شود و چه سان از عهده آنها برآيد .زيرا هر مسافري در طي مسير با مرارت هايي چند، رو به روست و از رفع و رجوع آنها ناگزير است.اين درگيري موقت با مشکلات، تمرين مناسبي براي حضور فعالانه در همه عرصه هاي زندگي است.
5.شناسايي بهتر اطرافيان
روشن است که دوستي انسان ها با يکديگر، جز در هنگامه هاي سختي و عسرت، محک نمي خورد .سفر اين فرصت را در اختيار مي گذارد که مردم يکديگر را بيازمايند و از پايداري و ميزان وفاداري دوستان خود آگاه شوند.از همين روست که امير مؤمنان، علي عليه السلام فرموده اند :
“لا تسم الرجل صديقا سمة معروفة حتي تختيره بثلاث: تغضبه فتنظر غضبه، يخرجه من الحق الي الباطل، و عند الدينار و الدراهم و حتي تسافر معه،”
تا کسي را به سه چيز نيازموده اي، وي را دوست خود مخوان: او را به خشم آر و بنگر که در آن حالت، آيا از حق به سوي باطل مي گرايد؟ ديگر آن که او را به درهم و دينار بيازماي و سوم اين که او را با خود همسفر کن، و در سفر او را بيازماي.
گويا امام صادق عليه السلام مسافرت را چونان محکي مي داند که خالص را از ناخالص تميز مي دهد و سره را از ناسره جدا مي کند، آري: خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان تا سيه روي شود هر که در او غش باشد
6.بهره وري و برخورداري
شکي نيست که سفر در کنار همه آثار و مواهب معنوي آن، گاه بسيار سودبخش و نعمت افزاست .اينکه اقتصاد همه کشورهاي جهان بر پايه تجارت مي چرخد و تجارت يعني سفر از دياري به ديار ديگر.نمي توان در خانه نشست و انتظار آن داشت که نعمت هاي مادي و معنوي خداوند، به سوي ما سرازير شود.به تعبير زيباي قرآن در سوره جمعه، براي برخورداري از فضل الهي، بايد در زمين پراکنده شد و راه داد و ستد و تجارت را پيش گرفت:
“فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله ” در زمين پراکنده شويد و فضل خداي را بجوييد.
فوايد و آثار معنوي و مادي سفر، به همين مقدار خلاصه نمي شود.در طي مباحثي آينده با بسياري ديگر از آنچه سير و سياحت به دامان مسافران مي گذارد، آشنا خواهيم شد.اما

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد عرضه و تقاضا، برنامه چهارم توسعه، اوقات فراغت Next Entries منبع مقاله درمورد برنامه چهارم توسعه، تلفن همراه