منبع مقاله درمورد بلورشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

1 : 4 از EG به H2O با
همزدن معمولی و بدون تابشدهی ریزموج با هیدروترمال h 72 ساعت در دمای °C 160 121
شکل 6-6- الگوهای XRD غربالهای مولکولی سنتز شده با همزن فراصوت، بدون تابشدهی ریزموج و
با زمان هیدروترمال 72 ساعت در دمای °C 160 و با نسبتهای حجمی متفاوت از EG به H2O 122
شکل 6-7- تصاویر SEM غربالهای مولکولی سنتزی روی فسفات در محیط با نسبتهای حجمی متفاوت
از EG به H2O 123
شکل 7-1- فرمول شیمیایی گسترده داروها: (الف) پاراستامول، (ب) فنیل افرین هیدروکلرید و
(پ) کلرو فنیر آمین مالئات 129
شکل 7-2- الگوی XRD و تصویر SEM (الف) نمونه NP1 (غربال مولکولی VSB-5) در حضور قالب دهنده
2-HETMAOH و (ب) نمونه NP2 (نانو ذرات نیکل فسفات) در حضور قالب دهنده TPAOH 133
شکل 7-3- ولتاموگرامهای چرخهای الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با غربالهای مولکولی مختلف
نیکل فسفات در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در سرعت روبش پتانسیل mV s−1 100 134
شکل 7-4- ولتاموگرامهای چرخهای الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با غربالهای مولکولی مختلف
نیکل فسفات در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در سرعت روبش پتانسیل mV s−1 100. (الکترودها
قبل از استفاده در محلول M 1/0 نیکل کلرید بهمدت 5 دقیقه غوطهور شدند) 135
شکل 7-5- ولتاموگرامهای چرخهای الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با غربالهای مولکولی مختلف نیکل
فسفات در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در حضور M 1/0 متانول با سرعت روبش mV s−1 20.
(الکترودها قبل از استفاده در محلول M 1/0 نیکل کلرید بهمدت 5 دقیقه غوطهور شدند) 138
شکل 7-6- (الف) ولتاموگرامهای چرخهای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات نیکل فسفات NP2
(الکترود Ni-NP2/CPE) در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و در حضور M 1/0 متانول در سرعتهای
مختلف روبش پتانسیل، (ب) نمودار وابستگی شدت جریان آندی و کاتدی برحسب سرعت روبش پتانسیل
و (پ) نمودار وابستگی پتانسیل دماغۀ آندی و کاتدی برحسب لگاریتم سرعت روبش پتانسیل 141
شکل 7-7- (الف) ولتاموگرامهای چرخهای الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات نیکل فسفات (الکترود
Ni-NP2/CPE) در محلول M 1/0 سدیم هیدروکسید و با غلظتهای متفاوت از متانول در سرعت روبش پتانسیل
mV s−1 100 و (ب) نمودار وابستگی شدت جریان اکسایش الکتروکاتالیزی متانول برحسب غلظت آن 142
شکل 7-8- پالس ولتاموگرامهای تفاضلی با غلظت mM 0/7 از داروها در بافر تریس- HCl (01/0 مـولار با
0/7 pH = ): (الف) داروی PAR، (ب) داروی PHE و (پ) داروی CLP بر روی الکترودهای(a) CPE برهنه،
(b) NP2/CPE و (c) Ni-NP2/CPE 144
شکل 7-9- منحنی درجهبندی بر روی الکترود Ni-NP2/CPE در بافر تریس- HCl 01/0 مـولار با
0/7 pH = برای داروهای (الف) پاراستامول (PAR)، (ب) فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و
(پ) کلرو فنیر آمین مالئات (CLP) 148
شکل 8-1- ساختار شیمیایی ویتامینها: (الف) ویتامین B12، (ب) متیل کوبال آمین و (پ) کوآنزیم B12 170
شکل 8-2- طیفهای جذبی UV-Vis ویتامینهای مورد اندازهگیری با غلظت 50 میلیگرم بر لیتر
(ppm 50) از: (الف) ویتامین B12، (ب) متیل کوبال آمین و (پ) کوآنزیم B12 172
شکل 8-3- طیفهای جذبی UV-Vis داروهای مورد اندازهگیری با غلظت 5 میلیگرم بر لیتر (ppm 5) از:
(الف) پاراستامول، (ب) فنیل افرین هیدروکلرید و (پ) کلرو فنیر آمین مالئات 175
شکل 8-4- طیفهای جذبی UV-Vis برای مخلوط ویتامینها: (الف) 15 نمونه مجموعۀ درجهبندی و
(ب) 10 نمونه مجموعۀ آزمایشی 178
شکل 8-5- منحنی PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) برای ویتامینها با مدلهای مختلف 179
شکل 8-6- مقدار تجربیF به بحرانی F بر حسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجهبندی در تعداد بهینۀ
فاکتور در مدلسازی با فن PLS1 برای ویتامینها 180
شکل 8-7- طیفهای جذبی UV-Vis برای مخلوط داروها: (الف) 15 نمونه مجموعۀ درجهبندی و
(ب) 15 نمونه مجموعۀ آزمایشی 188
شکل 8-8- منحنی PRESS بر حسب تعداد فاکتور(A) برای داروها با مدلهای مختلف 189
شکل 8-9- مقدار تجربیF به بحرانی F بر حسب شمارۀ نمونه در مجموعۀ درجهبندی در تعداد بهینۀ
فاکتور برای داروها با مدلهای مختلف 190
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- اطلاعات حاصله از الگوی پراش پرتو ایکس 18
جدول 2-2- اطلاعات دریافتی از تصاویر SEM برای بلورها 22
جدول 3-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ محلولهای آبی و الکلی آلومینوفسفات 38
جدول 3-2- ارتباط بین پیکهای 27Al NMR با گونههای حاضر در محلولهای آلومینوفسفات در محیط
آبی 42
جدول 3-3- ارتباط بین پیکهای 31P NMR با گونههای حاضر در محلولهای آلومینوفسفات در محیط
آبی 45
جدول 3-4- ارتباط بین پیکهای 31P NMR با گونههای حاضر در محلولهای آلومینوفسفات در محیط
متانول- آب 58
جدول 4-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ غربالهای مولکولی آلومینوفسفات 70
جدول 5-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ غربالهای مولکولی نیکل فسفات 89
جدول 5-2- اطلاعات مربوط به روش همزدن، زمان گرمادهی هیدروترمال و ریزموج و ترکیب درصد اولیۀ
نمونههای نیکل فسفات سنتزی 92
جدول 6-1- مواد مورد استفاده برای تهیۀ غربالهای مولکولی روی فسفات 113
جدول 6-2- اطلاعات مربوط به روش همزدن، زمان گرمادهی هیدروترمال و ریزموج و ترکیب درصد اولیۀ
نمونههای روی فسفات سنتزی 114
جدول 6-3- وزن فرمولی، گروه فضایی بلورشناسی، طول سلول واحد (a, b, c) ، حجم و دانسیته محاسبه
شده سلول واحد فاز β- هوپیت 119
جدول 6-4- ضرایب میلر، فاصله بین صفحات (d) و شدت مربوط به هر پیک برای فاز β- هوپیت حاصل
شده از دادههای XRD 120
جدول 7-1- مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده برای مطالعۀ الکتروکاتالیز اکسایش متانول و
اندازهگیری داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات 130
جدول 7-2- مقدار گزارش شده، مقدار محاسبه شده، درصد بازیافت و مقدار درصد RSD برای اندازهگیری
داروهای پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات در محصولات دارویی 149
جدول 8-1- مواد مورد استفاده برای اندازهگیری همزمان ویتامین B12، متیل کوبال آمین و کوآنزیم B12 و
اندازهگیری همزمان پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات 170
جدول 8-2- غلظت ویتامین B12 (VB12)، متیلکوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12 (B12Co) در مجموعۀ
درجهبندی براساس طرح CCD 173
جدول 8-3- غلظت مواد دارویی پاراستامول (PAR)، فنیل افرین هیدروکلرید (PHE) و کلرو فنیر آمین
مالئات (CLP) در مجموعۀ درجهبندی براساس طرح CCD 176
جدول 8-4- غلظت پیشبینی شده ویتامین B12 توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA 181
جدول 8-5- غلظت پیشبینی شده ویتامین MCA توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA 182
جدول 8-6- غلظت پیشبینی شده ویتامین B12Co توسط مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA 183
جدول 8-7- تعداد بهینه فاکتورها (A) و پارامترهای آماری برای مجموعههای درجهبندی و پیشبینی
برای سه ویتامین VB12، MCA و B12Co 184
جدول 8-8- ارقام شایسته تجزیهای: حساسیت (SEN)، گزینشپذیری (SEL)، حد آشکارسازی (LOD)
و معکوس حساسیت تجزیهای (γ−1) مربوط به مدلهای PLS1، OSC/PLS، PCR و HLA برای ویتامین
B12 (VB12)، متیلکوبال آمین (MCA) و کوآنزیم B12 (B12Co) 185
جدول 8-9- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین B12 در نمونههای مصنوعی و مجهول 186
جدول 8-10- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین متیلکوبال آمین در نمونههای مصنوعی و مجهول 187
جدول 8-11- غلظت محاسبه شدۀ ویتامین کوآنزیم B12 در نمونههای مصنوعی و مجهول 187
جدول 8-12- غلظت پیشبینی شده PAR در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA 191
جدول 8-13- غلظت پیشبینی شده PHE در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA 192
جدول 8-14- غلظت پیشبینی شده CLP در مجموعۀ آزمایشی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA 193
جدول 8-15- تعداد بهینۀ فاکتورها (A) و پارامترهای آماری برای مجموعههای درجهبندی و آزمایشی
برای مواد دارویی پاراستامول، فنیل افرین هیدروکلرید و کلرو فنیر آمین مالئات 194
جدول 8-16- ارقام شایستۀ تجزیهای: حساسیت (SEN)، گزینشپذیری (SEL)، حد آشکارسازی (LOD)
و معکوس حساسیت تجزیهای (γ−1) با مدلهای PLS1، PCR و HLA برای داروهای PAR، PHE و CLP 195
جدول 8-17- غلظت محاسبه شدۀ PAR در نمونههای مصنوعی و تجاری توسط مدلهای PLS1، PCR
و HLA 196
جدول 8-18- غلظت محاسبه شدۀ PHE در نمونههای مصنوعی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA 197
جدول 8-19- غلظت محاسبه شدۀ CLP در نمونههای مصنوعی توسط مدلهای PLS1، PCR و HLA 197

لیست علائم و اختصارات
اصطلاح فارسی
اصطلاح انگلیسی
مخفف
تعداد فاکتور
Factor number
A
واحد آنگستروم
Angstrom unit
Å
طیفسنجی جذب اتمی
Atomic Absorption Spectroscopy
AAS
نماد آلومينوفسفات- 11
AlPO-11
AEL
نماد آلومينوفسفات- 5
AlPO-5
AFI
ارقام شایسـتۀ تجزیهای
Analytical Figures of Merit
AFM
میکروسکوپ نیروی اتمی
Atomic Force Microscopy
AFM
طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هسته آلومینیوم-27
Aluminum-27 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
27Al NMR
آلومينوفسفات
Aluminophosphate
AlPO4-n یا AlPO
شبکههای عصبی مصنوعی
Artificial Neural Networks
ANN
واحد اختیاری
Arbitrary unit
a.u.
واحد جذب
Absorbance unit
AU
کوآنزیم B12
B12 coenzyme
B12Co
برانر امت تلر
Brunauer Emmet Teller
BET
درجه سانتیگراد
Centigrade degree
°C
طراحی مختلط مرکزی
Central Composite Design
CCD
هیدروترمال معمول
Conventional Hydrothermal
CH
چابازیت
Chabazite
CHA
کلرو فنیر آمین مالئات
Chlorpheniramine maleate
CLP
حداقل مربعات کلاسيک
Classical Least Squares
CLS
کبالت- ورسایلز سانتا باربارا- 5
Cobalt-Versailles Santa Barbara-5
CoVSB-5
نماد آلومينوفسفات- 5 دوپه شده با کبالت
Cobalt-aluminophosphate -5
CoAPO-5
الکترود خمیرکربن
Carbon Paste Electrode
CPE
ارزیابی تقاطعی
Cross Validation
CV
ولتامتری چرخهای
Cyclic Voltametry
CV
الکتروفورز لــولـه مویین منطقهای
Capillary Zone Electrophoresis
CZE
فاصله بین صفحهای
Interplanar crystal spacing
d
تحليل چند جزئي مستقيم
Direct Multicomponent Analysis
DMA
پیلهای سوختی متانول مستقیم
Direct Methanol Fuel Cells
DMFCs
پالس ولتامتری تفاضلی
Differential Pulse Voltametry
DPV
طیفسنجی بازتابش نفوذی
Diffuse Reflectance Spectroscopy
DRS
اتیلنگلیکول
Ethylene Glycol
EG
پتانسیل دماغۀ آندی
Anodic peak potential
Epa
پتانسیل دماغۀ کاتدی
Cathodic peak potential
Epc
ساختار ظریف جذب پرتو ایکس
Extended X-ray Absorption Fine Structure
EXAFS
ثابت فارادی
Faraday constant
F
نسبت F
F ratio
F
تحليل فاکتور
Factor Analysis
FA
فوجاسیت
Faujasite
FAU
واپاشی القایی آزاد
Free Induction Decay
FID
تبدیل فوریه
Fourier Transform
FT
طیفسنجی IR تبدیل فوریه
IR Fourier Transform
FT-IR
پهنای پیک در نیمه ارتفاع
Full Width at Half Maximum
FWHM
الکترود کربن شیشهای
Glassy Carbon electrode
GC
گرم بر سانتیمتر مکعب
Gram per cubic centimeter
g.cm−3
ساعت
hour
h
هرتز
Hertz
Hz
(2- هيدروکسي اتيل) تريمتيل آمونيوم کلرید
(2-Hydroxyethyl) trimethylammonium Chloride
2-HETMACl
(2- هيدروکسي اتيل) تريمتيل آمونيوم هيدروکسيد
(2-Hydroxyethyl) trimethylammonium Hydroxide
2-HETMAOH
تجزيه خطي هيبريدي
Hybrid Linear Analysis
HLA
طیفسنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون
Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
1H NMR
گشتاور زاویهای
Angular momentum
I
پلاسمای جفت شده القایی
Inductively Coupled Plasma
ICP
حداقل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد پردازش اطلاعات، ارزیابی توان، تکرارپذیری Next Entries منبع مقاله درمورد دینامیکی