منبع مقاله درمورد برجسته سازی، بررسی تطبیقی، صدا و سیما، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

با به حداقل رساندن نقاط ضعف و کمبودها و جبران آنها از یک طرف و پرورش و ارتقاط نقاط قوت و داشته های خود با کیفیت ترین، دقیقترین و جذابترین برنامه های موجود را برای مخاطبین خود تهیه و پخش کند. این شبکه برای زنان ، مردان ، جوانان ، میان سالها ، تحصیل کرده ها ، ورزشکاران ، انسان های بی بند و بار و …. در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، دینی، عوام، خانوادگی، سرگرمی و … برنامه تهیه و پخش می کند و سعی می کند همه این اقشار را حتی المقدور پای شبکه نگه داشته و آنها را جذب نماید.
مسائل و موضوعاتی که در این شبکه به آن پرداخته می شود بسیار بی محابا و باز مطرح می شود به عنوان مثال مباحث غیر اخلاقی و بسیار مبتذل که سایر شبکه ها بسیار محتاطانه به آن می پردازند در این شبکه ، به صورت کاملا عادی و پیش پا افتاده به آن پرداخته و با آن برخورد می شود. اما در عین حال تخریب و ابتذال در این شبکه با سایر شبکه های فرهنگی از جمله فارسی 1 کاملا متفاوت است زیرا اکثر یا تقریبا تمامی مسائل و تصاویر مبتذلی که در این شبکه به تصویر کشیده می شود به صورت مستند است. یعنی مخاطب با دیدن تصاویر و فیلم های شبکه من و تو به آسانی هم ذاتپنداری کرده و خود را در آن مکان موجود احساس کرده و یا خود را به جای شخص فاسد قرار می دهد در حالی که مخاطبین فارسی 1 و سایر شبکه های فرهنگی به این امر واقفند که ابتذال های پخش شده مسائلی است که در یک فیلم و یا سریال اتفاق می افتد نه در واقعیت.به نوع دیگر باید گفت ابتذال های من و تو ساختگی نیست و مستند است و واقعیت دارد اما ابتذال های فارسی 1 مصنوعی است.
این شبکه در فضای اینترنت نیز بسیار فعال عمل کرده و حتی یک سایت اختصاصی برای شبکه بارگذاری کرده که بینندگان می توانند در هر لحظه از شبانه روز وارد آن شده از مسائل مختلف درمورد شبکه کسب اطلاع نمایند.

ج- مخاطب شبکه
مخاطب هدف این شبکه، جوانان، مادران و زنان جامعه ایران است و در این راستا سعی شده است با چاشنی هایی از جمله آشپزی ، طنز و حتی رقص ، به جذب مخاطب هدف خود بپردازند . استفاده از خوانندگان خارج نشین و کپی برداری از برنامه های شبکه های کشورانگلستان ،دیگر استراتژی این شبکه است به نحوی که برنامه “بفرمایید شام” با خرید امتیاز آن از شبکه تلویزیونی آی تی وی سراسری بریتانیا ، در این شبکه پخش می شود.آنچه که مدیران این شبکه تلویزیونی از آن به عنوان “بی‌مرزی فرهنگی” یاد می‌کنند چیزی نیست جزء صادرات فرهنگ غربی و به عبارتی دیگر تهاجم فرهنگی که در حقیقت یکی از مقاصدی است که در بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان از جمله شبکه “من و تو” نمود دارد . محتوای برنامه‌های تلویزیون “من و تو” به هیچ وجه بیانگر فرهنگ جامعه ایرانی در جامعه اسلامی نیست بلکه تصویری از یک جامعه غیر دینی را به نمایش می‌گذارد و جایگاهی در قیاس با فرهنگ جوامع غربی را نشان می‌دهد.
“من و تو” به مانند تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته توسط تلویزیون طلوع در افغانستان اجرا شد؛ تلویزیونی که با عبور از مرزهای فرهنگی و باورهای مذهبی کشور اسلامی افغانستان تلاش کرد تا مخاطب خود را به مرز فرهنگ مشترک در رسانه‌های اروپایی پیوند بزند؛ البته شبکه تلویزیونی “فارسی 1” را نیز می‌توان از همین دست از رسانه‌ها نام برد.تلویزیون “من و تو” با هدف تمرکز بر زندگی و فرهنگ ایرانیان، فرهنگ‌های صادراتی غربی را معرفی می‌کند، فرهنگی که این روزها به فرهنگ لس‌آنجلسی معروف شده است.”من و تو” ساده پسندی فارسی وان را در خودش دارد. اما مفاهیم سطحی را به گونه ای عرضه می کند که برای قشر روشنفکر هم ترغیب کننده باشد.
“من و تو” در برنامه های آشپزی، کریس آنجل، ثروتمندان و گشت ساحلی و … مثل یک فیلم سینمایی قهرمان سازی می کند. رد پای این قهرمان ها را در مسابقات خوانندگی اش(آکادمی موسیقی گوگوش) هم می توان دید. این شبکه با تنوع زمانی و محتوایی برنامه های خود، سعی دارد بیننده را پای شبکه نگه داشته و مسائل و اهداف مورد نظر خود را به شیوه های مختلف در افکار وعقاید آنها فرو کند. در این شبکه بیننده ، با حجم زیادی از برنامه آشپزی، سرگرمی، ورزشی، علمی، اجتماعی گرفته تا مذهبی و سیاسی روبرو می شود.
5-2- پيشينه تحقيق تحقیقی که عینا مشابه با این پژوهش باشد ، انجام نشده است ولی تحقیقات زیادی درحوزه اطلاعات و اخبار در تلویزیون و تحقیقات مقایسه ای انجام پذیرفته که در اینجا ، به اختصار تنها به چند مورد از آنها اشاره می شود :
1-5-2- محمدیان، منوچهر . ( 1386 ) . ” بررسی تاثیر مدیریت خبر بر شیوه‌های برجسته‌سازی اخبار دو بخش خبری ۱۴ شبکه اول و ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما ” . استاد راهنما سعید سرابی؛ استاد مشاور عبدالله گیویان . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هدف پژوهش بررسی تأثیر مدیریت خبری شبکه های سیما بر شیوه های برجسته سازی اخبار و شناسایی مسائل و موضوعات برجسته شده در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین دو بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه اول سیما و همچنین ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایرن (به عنوان دو بخش خبری با اهمیت و پرمخاطب خبری تلویزیون) انتخاب و علاوه برشناسایی و بررسی مهمترین مسائل و موضوعات برجسته شده در اخبار این دو بخش خبری نقش و تاثیر مدیریت خبری هر یک از این دو بخش خبری بر شیوه های برجسته سازی اخبار این دو بخش مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیق اخبار این دو بخش خبری از جنبه های موضوعات مورد اهمیت مهمترین منابع و عوامل خبرساز مهمترین ارزشها و عناصر خبری برجسته در خبر با ارزشی اخبار برجسته شده نوع خبر از لحاظ رویدادگرایی و شخصیت گرایی منطقه رویداد خبر و نوع سبک تنظیم اخبار بر جسته شده مورد بررسی قرارگرفت.
2-5-2- ح‍ی‍دری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ . ( 1383 ) . ” ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اخ‍ب‍ار خ‍ب‍رگ‍زاری‌ روی‍ت‍ر، ف‍ران‍س‍ه‌ و آل‍م‍ان‌ در ج‍ری‍ان‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ت‍ح‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍راق “. اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍دال‍رض‍ا ش‍اه‌ م‍ح‍م‍دی ‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ص‍دی‍ق‍ه‌ ب‍ب‍ران‌.دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍ع‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍ا دلای‍ل‌ ت‍ف‍اوت‌ روی‍ک‍رد خ‍ب‍رگ‍زاریه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ و ای‍ن‍ک‍ه‌ ه‍ر ی‍ک‌ از خ‍ب‍رگ‍زاری‍ ه‍ا، ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ی‍ر چ‍ه‌ م‍ل‍زوم‍ات‍ی‌ پ‍وش‍ش‌ اخ‍ب‍ار ج‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ان‍د م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍ود . از م‍ی‍ان‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اخ‍ب‍ار خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و آل‍م‍ان‌ روی‍ت‍ر پ‍ی‍ام‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ح‍ور ع‍م‍ده‌ آن‍ه‍ا ج‍ن‍گ‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ت‍ح‍د ع‍ل‍ی‍ه‌ ع‍راق‌ ب‍ود و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ع‍داد ک‍ل‍م‍ات‌ آن‍ه‍ا ب‍ی‍ش‌ از پ‍ن‍ج‍اه‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍ود ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ان‍د .از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ع‍م‍ده‌ آن‍ه‍ا در ب‍ی‍ن‌ س‍ای‍ر خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍ح‍ث‌ ه‍ای‌ ن‍ظری‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ . پ‍وش‍ش‌ س‍ری‍ع‌ و دق‍ی‍ق‌ روی‍داده‍ا ام‍روز ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‍ی‌ در راه‌ موفقیت‌ ه‍ر رس‍ان‍ه‌ای‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ا اس‍ت‌.
رق‍اب‍ت‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ ن‍اپ‍ذی‍ری‌ در م‍ی‍ان‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‍ ه‍ای‌ م‍ه‍م ‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ وج‍ود دارد . ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ روی‍داده‍ای‌ ق‍رن‌ ح‍اض‍ر ح‍م‍ل‍ه‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ متحد ب‍ه‌ ع‍راق‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ آن‌ از اه‍م‍ی‍ت‌ خ‍اص‍ی‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ آزم‍ون‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود در ج‍داول‌ ی‍ک‌ ب‍ع‍دی‌ و دو ب‍ع‍دی‌ م‍وج‍ود م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ک‍ه‌ در پ‍ی‍ام‍ ه‍ای‌ ه‍ر س‍ه‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‌ ، ن‍ق‍ش‌ م‍ن‍اف‍ع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍طب‍وع‌ ای‍ن‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ا ، ک‍ام‍لا م‍ش‍ه‍ود اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ خ‍ب‍رگ‍زاری‍ه‍ا س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ری‌ خ‍ود را ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‌ و ک‍ش‍ور خ‍ود ب‍رگ‍زی‍ده‌ان‍د ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ش‍د .
3-5-2- شیراوند، احمد . ( 1389 ) . ” بررسی تطبیقی اخبار شبکه خبر و تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی ( از بهمن ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۸) ” . استاد راهنما اكبر نصرالهی ، استاد مشاور داوود نعمتی . دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هدف پژوهش بررسی تطبیقی اخبار شبکه خبر و بی بی سی فارسی است. به این منظور اخبار شبکه خبر و بی بی سی فارسی از پانزدهم بهمن ۱۳۸۷ تا پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد ۵۷،۴ درصد اخبار شبکه خبر و ۴۵،۱ درصد اخبار بی بی سی فارسی به رویدادهای ایران اختصاص داشته است. شبکه خبر در گزینش خبرها بیشتر به ارزش خبری «شهرت» و پس از آن به ارزش‌های خبری «برخورد» و «دربرگیری» و بی بی سی فارسی به ارزش خبری «برخورد» و «شهرت + برخورد » توجه داشته است . بی بی سی فارسی ، تقریبا پنج برابر شبکه خبر ، از قالب گفتگو در اخبار استفاده کرده است. برخلاف شبکه خبر بی بی سی فارسی از قالب تفسیر در بخش‌های خبری استفاده نکرده است. برقراری ارتباط‌های زنده در بخش‌های خبری بی بی سی فارسی حدود پنج برابر شبکه خبر بوده است.
استفاده کمتر از تصاویر آرشیوی و گرایش به استفاده بیشتر از تصاویر روز و گرافیک سبب شده است که بی بی سی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد برجسته سازی، انقلاب اسلامی، جامعه ایرانی، سبک زندگی Next Entries منبع مقاله درمورد تحلیل محتوا، شبکه العربیه، توزیع فراوانی، صدا و سیما