منبع مقاله درمورد بازاریابی، عملکرد شرکت، استراتژی ها، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

جانشيني هزينه‌اي حايز اهميت است و اين هزينه نبايد بيشتر از رقبا باشد.
ریما (2001) اشاره می کند که براي دستيابي به مزيت رقابتي از طريق قيمت‌گذاري، می توان از دو استراتژي حاشيه و استراتژي سهم استفاده کرد. شومپیتر (1992) تاکید می کند که بنگاه مي‌تواند در دوره‌اي سود اقتصادي به دست آورد كه آن دوره را «دورة آرامش» ناميده‌اند. اين دوره، با شوكهاي اساسي و انقطاع‌هايي متمايز مي‌شود كه منابع قبلي مزيت رقابتي را تخريب مي‌كند و منابع جديد را جايگزين آن مي‌نمايد. كارآفرينان با استفاده از فرصتهاي حاصل از شوكها، در طول دورة آرامش نسبي بعدي، سود اقتصادي به دست مي‌آورند. شومپيتر اين فرايند تكامل را «تخريب خلاق» ناميده است.
در نهایت خلاصه مطالب جمع آوری شده در راستای پیشینه ی تحقیق را می توان در جدول 6-2 مشاهده کرد:

جدول 6-2: مجمل پیشینه ی تحقیق
سال
نویسنده
مطالب ارائه شده
عنوان
ردیف
1389
حمیدی زاده، محمد رضا
تعاریف متعدد موقعیت یابی استراتژیک، ارائه نقشه ی ارزش برای منطق اقتصادی مزیت هزینه ای،منفعتی، و استراتژی تمرکز
اقتصاد مدیریت پیشرفته
1
1385
بزانكو و همكاران ترجمه محمد متوسلی
آثار انگيزه‌هاي نوآوري
اقتصاد استراتژی
2
2010
یو هنری زی و همکاران
موقعیت یابی شرکت ها بصورت موفقیت آمیز و در جهت دستیابی به بهترین مزیت های رقابتی (مزیت های هزینه ای، منفعتی، و استراتژی تمرکز). معرفی سه عامل تمرکز بازار، منابع شرکت، و مسافت نهادی بعنوان سه پایه ی استراتژی که مؤثر بر موقعیت یابی استراتژیک شرکت ها می باشند.
عوامل تعیین کننده ی موقعیت یابی استراتژیک پس از ورود شرکت های خارجی در یک بازار میزبان: دیدگاه سه پایه ی استراتژی
3
2004
اورویل سی واکر و همکاران
مراحل هفت گانه ی فرايند موقعيت‌يابي
استراتژی بازاریابی
4
1996
لوچتی و همکاران
موقعیت یابی فیزیکی فورد اكسپديشن و جي‌ام سابربن براساس تعداد معيني از ابعاد فيزيكي

IPP و CEOجدید ممکن است ترکیب ناخوشایندی را ایجاد کنند
5
1996
لوچتی و همکاران
مقايسة تجزيه و تحليل موقعيت‌يابي فيزيكي با موقعيت‌يابي ادراكي
IPP و CEOجدید ممکن است ترکیب ناخوشایندی را ایجاد کنند
6
2008
یونگ جیم کین و همکاران
عوامل محیطی نظیر شدت رقابت، تلاطم استراتژیک، و پیچیدگی و عوامل سازمانی نظیر اثربخشی ارتباطات، منابع ذهنی، و منابع تکنولوژیک عوامل تاثیر گذار بر موقعیت یابی استراتژیک می باشند
بررسی تاثیر موقعیت یابی استراتژیک بر عملکرد شرکت در بافت تجارت الکترونیک
7
2005
تیم باینز و همکاران
ارائه ی تصمیمات موقعیت یابی استراتژیک که در ارتباط مستقیمی با چهار ناحیه تامین کنندگان، مشتریان، زیرساخت ها، و محصول می باشد و همچنین ارائه ی تصویری از فضای رقابتی برای یک محصول در یک شرکت تولید کننده
موقعیت یابی استراتژیک: یک فرایند تصمیم گیری یکپارچه برای تولیدکنندگان
8
2011
چارلز بلنکسون و همکاران
علامت تجاری، خدمت، ارزش پول، پایایی، و جذابیت بعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر موقعیت یابی استراتژیک
اثر استراتژی های موقعیت یابی بر عملکرد شرکت های خدماتی
9

جدول 6-2 مجمل پیشینه ی تحقیق (ادامه)
سال
نویسنده
مطالب ارائه شده
عنوان
ردیف
1996
برندر برگر و استوارت
رهبري موفقيت‌آميز منفعت
اثر استراتژی های موقعیت یابی بر عملکرد شرکت های
خدماتی
10
1997
دامبی
دست يابی بنگاه ايجاد كنندة مزيت منفعتي به برابري هزينه‌اي
اقتصاد صنایع و شرکت ها
11

2001
ریما
دستيابي به مزيت رقابتي از طريق قيمت‌گذاري و با استفاده از دو استراتژي حاشيه و استراتژي سهم
اقتصاد بازرگانی و تصمیم گیری مدیریتی
12
1992
شومپیتر
تشریح فرایند مزیت های رقابتی نوین و اینکه در این فرایند رقابت را بايد ميان محصولات جديد، فناوريهاي نو و منابع سازماني تازه متمركز كرد
جذب کردن و حفظ مشتریان در بازار آنی
13
2005
استیون اکس سی و همکاران
موقعیت یابی استراتژیک و عوامل مؤثر بر آن می تواند انگیزه ای برای ایجاد سازمان ها باشد و عامل “موقعیت یابی رقابتی” را بعنوان عاملی جدید در دستیابی به موقعیت برتر استراتژیک معرفی می کنندکه می تواند منجر به عملکرد بالای شرکت ها گردد.
کسب دانش، صرفه جویی در هزینه، و موقعیت یابی استراتژیک: اثرات بر عملکرد IJV آمریکایی- چینی”
14
2010
محمد مهدی لطیفی و همکاران
برنامه ریزی بازاریابی پایه ای برای دستیابی به موقعیت برتر استراتژیک شرکت ها است.
پایه گذاری برنامه ریزی بازاریابی برای شرکت نودر با استفاده از روش تاکسونومی
15

فصل سوم
روش شناسی تحقيق

1-3) مقدمه
این تحقیق با بیان پنج مساله آغاز می گردد. این مسائل تحقیق منجر به تدوین سوالاتی در ذهن محقق گردیده که پس از بررسی آنها منجر به ارائه ی فرضیه شد. بنابراین، وظیفه ی اصلی در این تحقیق، بررسی پنج سؤال پژوهشی و آزمون چهارده فرضیه می باشد. جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق، ابتدا داده های جمع آوری شده ی مدل تحقیق تحلیل و توصیف می شوند، و سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند. پایه ی علمی این تحقیق نیز در روش شناخت آن است. از آنجا که تنها راه دستیابی به اهداف این تحقیق و دستاوردهای قابل قبول و علمی، استفاده از یک روش تحقیق علمی است، به این مقوله توجهی خاص مبذول گردیده است.
در اين مطالعه تحقيقي، بسته به ماهيت و نوع موضوع و اهداف تحقيق از استراتژي و روش‏هاي مشترک پژوهش بيان مسأله، جمع آوري دادهها و نتيجهگيري استفاده مي شود. معرفي و تحليل شرکت نودر که تحقيق در آن صورت مي گيرد، درک بهتر فرآيند و دستاوردهاي تحقيق را به دنبال دارد. در واقع تحقیق حاضر، تحقیقی عملی و منظم است که نتایج آن پاسخهایی را برای سؤالهای پنجگانه ی مطرح شده در تحقیق بدست میدهد.
لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ها، و تحلیل آنها جهت استفاده از داده های خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته می شود. همچنین تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون جامعه آماری، نمونه گیری، و چگونگی آزمون فرضیات ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می گردد. همچنین در ارتباط با نوع و روش تحقیق، فرضیه های تحقیق و نهایتا روش تحلیل داده های تحقیق بحث خواهد شد.
2-3) نوع تحقيق
از نظر لغوی، روش به مفهوم «پیش گرفتن راهی» یا ساختن گام هایی است برای رسیدن به هدف که با نظم خاصی باید برداشته شود (بازرگان و دیگران، 1376). در این فصل به مجموعهای از روش ها، ابزار و فنونی می پردازیم که برای بررسی موقعیت یابی استراتژیک، کشف شرایط و رفتار بنگاه های تولید درب کشور بکار رفته اند.
از آنجا كه در تحقيق حاضر با استفاده از ابزار مشاهده و پرسشنامه داده هایی برای دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک گردآوري شده و همچنین هدف این تحقیق بسط دانش کاربردی در زمینه ی موقعیت یابی استراتژیک و تدوین و تهیه ی برنامه ها، طرح ها و امثال آن است، بنابراين، اين پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي است. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند در راستای برطرف کردن مشکلات موجود در شرکت کاربرد داشته باشد. از سوي ديگر از آنجا كه با مطالعه وضع موجود و از طريق جمعآوري داده ها و توصيف ويژگي هاي افراد میبایستی به هدف تحقيق دست پيدا کرد، لذا این تحقيق از لحاظ روش توصيفي است. در تحلیل آمار توصیفی، عمل تعمیم به افراد گروه خاصی که مورد مشاهده قرار گرفته اند محدود می شود. در مورد افرادی که خارج از این گروه قرار می گیرند، هیچ نتیجه ای گرفته نمی شود و میان افراد این گروه و کسانی که خارج از آن هستند هیچگونه شباهتی فرض نمی شود. داده های بدست آمده، یک گروه و فقط همان گروه را توصیف می کنند. بدلیل اینکه در این مطالعه، مشاهده تفصیلی ابعاد “مورد” تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گرا است و همچنین به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام می شود، این پژوهش از نظر روش در زمره ی تحقیقات توصیفی مورد پژوهی(Case Study) است چراکه داده های تحقیق با حضور در چارچوب جامعه یا نمونه ی آماری و با استفاده از پرسشنامه گردآوری می شود.
از آنجا که این تحقیق در شرایط واقعی شرکت نودر صورت می گیرد و داده های آن بر اساس نظرسنجی مطابق پرسشنامه SP از بازاریابان و فروشندگان شرکت جمع آوری گردیده ، پس از نوع مطالعه میدانی نیز میباشد.
3-3) جامعه آماري
جامعه ی آماری مورد بررسی، یک جامعه ی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در واقع جامعه ی آماری تحقیق حاضر شرکت نودر می باشد.
شركت نودر: افزايش جمعيت در يك كشور ، ايجاب مي كند كه به مـــوازات آن صنعت ساختمان و توليد مسكن نيز رشدكند ‏و اين صنعت در هركشوري نيروي محركه ‏اقتصاد آن‏ كشور مي باشد. “در” و پنجره يكي از نيازهاي اساسي هر ساختمان مي باشد و از ضرورت يك ساختمان خوب، در و پنجره با كيفيت، زيبا، محكم و بادوام مي باشد. براي دست يابي به اين مفهوم و با هدف توليد در و پنجره مدرن و با دوام ، شركت نودر در سال 1350 شكل گرفته است.
پس از مطالعات اوليه و بررسي صنعت در و پنجره در كشورهاي آلمان غربي، ژاپن و ايتاليا مشخص شد كه درهاي استيل پلاست و چهارچوبهاي الكتروگالوانيزه گزينه اي ايده آل براي ساختمان مي باشد كه براي اولين بار ساخت درهاي استيل با روكشهاي صنعتي متنوع (استيل پلاست) و با طرحهاي چوبي طبيعي، پارچه اي، چرمي، متاليك ، پيش رنگ شده و بدون رنگ در صنعت ايران متولد گرديد. از ويژگيهاي محصولات استيل پلاست ارائه زيبايي چوبهاي متنوع بدون نياز به قطع درخت و نابودي جنگل و همچنين حمايت از حفظ محيط زيست مي باشد.
ازجمله محصولات جديد شركت، طراحي و توليد درهاي مخصوص ايمني آپارتمان و درهاي مقاوم حريق است كه بنا به اظهارنظر متخصصين داخلي و خارجي درحد استانداردهاي بين المللي مي باشد.
شركت نودر با اين نوآوريها راه خود را در صنعت مسكن و ساختمان باز كرده و با كسب اعتماد مشتريانش و تنوع دادن به محصولاتش جايگاه خود را در اين صنعت مستحكم كرده و هم اكنون در صنعت درهاي پيش ساخته و سفارشي استيل نه تنها در ايران بلكه در خاورميانه حرف اول را مي زند. این شركت هميشه همراه با ارتقاي سطح كيفيت توليدات خود، كليه درخواستهاي مهندسي ، فني و تكنيكي خريداران خويش را برآورد نمايد و محصولات با كيفيت و با دوام بدست آنها برساند، وظيفه اي كه از بدو تأسيس هميشه سعي كرده در دستور كار خود قراردهد. شركت نودر با پشتوانه بيش از چهل سال سابقه توليد و تلاش مداوم ، و با داشتن طرحهاي توسعه دردست اجرا در نظر دارد با تكنيكهاي مدرن و بروز دنيا علاوه بر بالابردن كيفيت از نظر كميت نيز پاسخگوي نيازهاي روزافزون صنعت مسكن و ساختمان كشورباشد.
شركت نودر با داشتن كادري مجرب از مديران، مهندسان، متخصصان و طراحان، و همچنين گروه باتجربه خدمات پس از فروش زنجيره خدمات خويش را تكميل می کند. این شركت ضمن تطبيق محصولات توليدي با شرايط مختلف اقليمي ايران، با ايجاد بيش از بيست نمايندگي پخش محصولات خود در سراسر كشور خدمات خود را گسترش داده تا گامي در جهت خودكفايي، سازندگي، و توسعه كشور بردارد.
داده های جدول 1-3 واحد سازمانی که پرسنل شرکت نودر در آن فعالیت می کنند را نشان می دهد. با توجه به نتایج 46 نفر (53%) از اعضا در بخش فروش و 5 نفر (6%) از اعضا در بخش تولید مشغول به فعالیت می باشند، که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی هستند.
جدول1-3: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب واحد سازمانی
ردیف
واحد سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
1
بازاریابی
19
22
22
2
فروش
46
53
75
3
مالی
10
12
87
4
بازرگانی
6
7
94
5
تولید
5
6
100
6
جمع
86
100

1-3-3) محصولات شركت نودر
لنگه در:
لنگه درهاي ورودي آپارتماني.
لنگه درهاي اتاق و سرويس.
لنگه درهاي بادبزني.
لنگه درهاي ايمني براي آپارتمان.
لنگه درهاي كشوئي كمدي.
لنگه درهاي كمد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بازاریابی، عملکرد شرکت، استراتژی ها، مزیت رقابتی Next Entries منبع مقاله درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، ایفای نقش، انحراف معیار