منبع مقاله درمورد اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-2-5- نشان مي دهد که 5/82 درصد افراد مورد مطالعه مجرد و 5/17 درصد متأهل بوده اند. در بين افراد مجرد، 8/9 درصد و در بين افراد متأهل، 8/5 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم هستند. در بين افراد مجرد، 69 درصد و در بين افراد متأهل، 3/67 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط هستند. در بين افراد مجرد، 2/21 درصد و در بين افراد متأهل، 9/26 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. افراد متأهل داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري نسبت به مجردين هستند.

جدول شماره 4-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس وضعيت تأهل و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
وضعيت تأهل
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

5/82
490
5/17
2/21
104
9/56
69
338
1/8
8/9
48
مجرد
5/17
104
7/4
9/26
28
8/11
3/67
70
1
8/5
6
متأهل
100
594
2/22
132
7/68
408
1/9
54
کل

جدول 5-2-5- نشان مي دهد که 7/77 درصد افراد مورد مطالعه فارس و 3/22 درصد غيرفارس بودهاند. در بين افراد داراي قوميت فارس، 6/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 2/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد غيرفارس، 4/10 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 1/70 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 4/19 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 5-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس قوميت و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

قوميت
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/77
466
18
2/23
108
53
2/68
318
7/6
6/8
40
فارس
3/22
134
3/4
4/19
26
7/15
1/70
94
3/2
4/10
14
غيرفارس
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 6-2-5- نشان مي دهد که 7/63 درصد از پاسخگويان داراي مسکن شخصي، 3/25 درصد داراي مسکن اجاره اي، 7/0 درصد داراي مسکن سازماني و 3/10 درصد داراي مسکني غير از سه مورد ذکر شده بوده اند. در بين افراد داراي مسکن شخصي، 4/9 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/24 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي مسکن اجاره اي، 5/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي مسکن سازماني، 100 درصد افراد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط مي باشند. در بين افراد ساکن در گزينه هايي غير از سه گزينه ذکر شده، 2/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/64 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/32 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 6-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

نوع مسکن
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/63
382
3/15
1/24
92
3/42
5/66
254
6
4/9
36
شخصي
3/25
152
7/3
5/14
22
19
75
114
7/2
5/10
16
اجاره اي
7/0
4
0
0
0
7/0
100
4
0
0
0
سازماني
3/10
62
3/3
3/32
20
7/6
5/64
40
3/0
2/3
2
ساير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 7-2-5- نشان مي دهد که 3/4 درصد از پاسخگويان خود را از لحاظ پايگاه طبقاتي جزء طبقه بالا، 7/75 درصد جزء طبقه متوسط، و 20 درصد جزء طبقهي پايين قلمداد کردهاند. در بين افراد طبقه بالا، 7/7 درصد، در بين افراد طبقه متوسط، 6/6 درصد و در بين افراد طبقه پايين، 3/18 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم هستند. در بين افراد طبقه بالا، 5/38 درصد، در بين افراد طبقه متوسط، 7/72 درصد و در بين افراد طبقه پايين، 60 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط هستند. در بين افراد طبقه بالا، 8/53 درصد، در بين افراد طبقه متوسط، 7/20 درصد و در بين افراد طبقه پايين، 7/21 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. افراد طبقه بالا نسبت به طبقات متوسط و پايين از مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري برخوردارند.

جدول شماره 7-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعي و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

طبقه اجتماعي
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
بالا
2
7/7
3/0
10
5/38
7/1
14
8/53
3/2
26
3/4
متوسط
30
6/6
5
330
7/72
55
94
7/20
7/15
454
7/75
پايين
22
3/18
7/3
72
60
12
26
7/21
3/4
120
20
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 8-2-5- نشان مي دهد که 7/75 درصد از افراد مورد مطالعه با پدر و مادر خود زندگي مي کرده اند، 3/1 درصد با پدر، 7/6 درصد با مادر، 5 درصد داراي زندگي مستقل و 11 درصد هم با همسر خود زندگي مي کرده اند. در بين افرادي که با پدر و مادر خود زندگي ميکرده اند، 7/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 2/65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 1/25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که با پدر خود زندگي مي کرده اند، 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که با مادر خود زندگي مي کردهاند، 10 درصد افراد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 80 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. در بين افرادي که داراي زندگي مستقل بوده اند، 7/6 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/86 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/6 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که با همسر خود زندگي ميکردهاند، 3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 8/78 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/18 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 8-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

ساختار خانواده
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/75
454
19
1/25
114
3/49
2/65
296
3/7
7/9
44
زندگي با پدر و مادر
3/1
8
3/0
25
2
7/0
50
4
3/0
25
2
زندگي با پدر
7/6
40
7/0
10
4
3/5
80
32
7/0
10
4
زندگي با مادر
5
30
3/0
7/6
2
3/4
7/86
26
3/0
7/6
2
زندگي مستقل
11
66
2
2/18
12
7/8
8/78
52
3/0
3
2
زندگي با همسر
3/0
2
0
0
0
3/0
100
2
0
0
0
ساير
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 9-2-5- نشان مي دهد که 3/55 درصد از پاسخگويان داراي خانواده با درآمد پايين، 40 درصد داراي خانواده با درآمد متوسط و 7/4 درصد داراي خانواده با درآمد بالا بوده اند. در بين افراد داراي خانواده با درآمد پايين، 9/7 درصد، در بين افراد با درآمد متوسط، 10 درصد و در بين افراد با درآمد بالا، 7/7 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم هستند. در بين افراد داراي خانواده با درآمد پايين، 9/68 درصد، در بين افراد با درآمد متوسط، 3/68 درصد و در بين افراد با درآمد بالا، 9/76 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط هستند. در بين افراد با درآمد پايين، 3/23 درصد، در بين افراد با درآمد متوسط، 7/21 درصد و در بين افراد با درآمد بالا، 4/15 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 9-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس درآمد و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

درآمد
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
پايين
24
9/7
3/4
210
9/68
38
71
3/23
9/12
305
3/55
متوسط
22
10
4
151
3/68
4/27
48
7/21
7/8
221
40
بالا
2
7/7
4/0
20
9/76
6/3
4
4/15
7/0
26
7/4
کل
48
7/8
381
69
123
3/22
552
100

جدول 10-2-5- نشان مي دهد که 4/44 درصد از پاسخگويان اوقات فراغت خود را با خانواده، 5/41 درصد با دوستان، 4/2 درصد با افراد ديگر و 7/11 درصد نيز با گزينه هايي غير از سه گزينه ذکر شده مي گذرانند. در بين افرادي که اوقات فراغت خود را با خانواده ميگذرانند، 6/3 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 2/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 2/28 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که اوقات فراغت شان را با دوستان خود مي گذرانند، 7/11 درصد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 8/73 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/14 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که اوقات فراغت خود را با افرادي غير از خانواده و دوستان مي گذرانند، 3/33 درصد افراد داراي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي کم، 50 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/16 درصد نيز داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. در بين افرادي که اوقات فراغت خود را با افرادي غير از سه گزينه ذکر شده مي گذرانند، 3/10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/58 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 31 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 10-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

نحوه گذران اوقات فراغت
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

4/44
219
5/12
2/28
61
2/30
2/68
150
6/1
6/3
8
با خانواده
5/41
207
6
6/14
31
6/30
8/73
152
8/4
7/11
24
با دوستان
4/2
12
4/0
7/16
2
2/1
50
6
8/0
3/33
4
با افراد ديگر
7/11
58
6/3
31
18
9/6
6/58
34
2/1
3/10
6
هيچکدام
100
496
5/22
112
69
342
5/8
42
کل

جدول 11-2-5- نشان مي دهد که 3/38 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه سيگار کشيدن داشته اند و 7/61 درصد نيز تجربه سيگار کشيدن نداشته اند. در بين افرادي که تجربه سيگار کشيدن داشته اند، 6/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 9/73 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/16 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افرادي که سيگار مصرف نمي کرده اند، 6/8 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/65 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 9/25 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. کساني که سيگار مصرف نمي کرده اند، داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري بوده اند.

جدول شماره 11-2-5: توزيع

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت، مواد مخدر، خودپنداره Next Entries منبع مقاله درمورد مصرف مواد