منبع مقاله درمورد اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه‌ي‌ اين‌ وفاداري‌ كشف‌ همه‌ي‌ حقايق‌ الاهي‌ و امكان‌ تأويل‌ درست‌ است‌. در پرتو اين‌ وفادراي‌ است‌ كه‌ ايمان‌ هم‌ متجلّي‌ مي‌شود و در اين‌ هنگام‌ است‌ كه‌ وفادراي‌ به‌ مخلوق‌ خداوند از راه‌ عشق‌ و محبت‌ ظاهر مي‌گردد. در ازل‌ ميان‌ افراد بشر ميثاق‌ دوستي‌ بسته‌ شده‌ است‌، آنها از وقتي‌ به‌ اين‌ عالم‌ غربت‌ پا گذاشته‌اند، از يكديگر جدا افتاده‌اند. آنها در ازل‌ در حالت‌ توحيد بودند و در اين‌ دنيا نسبت‌ به‌ هم‌ بيگانه‌ شده‌اند. آنها در ازل‌ در حالت‌ توحيد بودند و در اين‌ دنيا نسبت‌ به‌ هم‌ بيگانه‌ شده‌اند. اين‌ است‌ گسستگي‌ رشته‌ي‌ اخوت‌ كه‌ بايد به‌ آن‌ پايان‌ داد؛ يعني‌ اين‌ رشته‌ بايستي‌ دوباره‌ در اين‌ عالم‌ پيوند داده‌ شده‌. بايد حالتي‌ به‌ وجود آيد كه‌ هر كس‌ چيزي‌ را بر ديگران‌ روا دارد كه‌ برخود مي‌پسندد.

آفات‌ جوانمردي‌
2-33- باب‌ نهم‌ در آفاتي‌ است‌ كه‌ به‌ فتّوت‌ لطمه‌ مي‌زند. از همه‌ي‌ آفات‌ مهم‌تر، غرور و نخوت‌ و به‌ نوشته‌ي‌ مؤلف‌، مفاخرت‌ و مباهات‌ است‌، چه‌ راه‌ معنوي‌ فتيان‌ ايجاب‌ مي‌كند نفس‌ از همه‌ي‌ بندهاي‌ دنيوي‌ و از همه‌ي‌ اشكال‌ هويها و هوسها و جاه‌طلبيها و قدرت‌ پرستيها و انواع‌ صور نهاني‌ و مكنون‌ نفساني‌ آزاد شود، يا تجرّد حاصل‌ كند.
2-34- مؤلف‌ در اينجا چند صفحه‌ را به‌ ويژگيهاي‌ روحي‌ كه‌ به‌ طور نامرئي‌ افراد را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهند، اختصاص‌ داده‌ است‌؛ افرادي‌ كه‌ به‌ ظاهر حتي‌ بسيار راست‌ و درستند، امّا براي‌ مثال‌، در راه‌ رسيدن‌ به‌ قدرت‌ مرتكب‌ اعمال‌ خلاف‌ مي‌شوند. رذائل‌ اخلاقي‌ كه‌ به‌ ضمير و باطن‌ خود حاصل‌ مي‌كند، آن‌ رذائل‌، را از خود دور گرداند.
2-35- باب‌ دهم‌ در فرق‌ ميان‌ فتي‌ و متفتّي‌ و مدّعي‌ است‌. در اينجا مؤلف‌ درباره‌ي‌ كسي‌ كه‌ به‌ جوانمردي‌ تظاهر مي‌كند (متفتي‌) و بدون‌ آنكه‌ به‌ اصول‌ جوانمردي‌ مؤمن‌ باشد دعوي‌ جوانمردي‌ دارد، دست‌ به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بسيار جالبي‌ زده‌ و چنين‌ گفته‌ است‌: «و امّا مدّعي‌ شخصي‌ بود خود را زّي‌ جوانمردان‌ بيا راسته‌ و به‌ حليت‌ فتيان‌ متجلّي‌ گشته‌، نه‌ سيرت‌ ايشان‌ گرفته‌ و نه‌ در طريق‌ ايشان‌ قدمي‌ رفته‌. گاه‌ اموال‌ بسيار بذل‌ كند، نه‌ از روي‌ سخاوت‌؛ و گاه‌ مرتكب‌ اخطار و اهوال‌ شود، نه‌ از سر شجاعت‌، بل‌ جهت‌ تقدّم‌ بر اخوان‌ و تطاول‌ بر اقران‌ با اخلاقي‌ نامتناسب‌ و افعالي‌ متفاوت‌. در آشكارا بر خلاف‌ نهان‌ رود و ظاهرش‌ منافي‌ باطن‌ بود. احوالش‌ در جبن‌ و تهوّر مختلف‌ و عاداتش‌ ميان‌ بخل‌ و اسراف‌ متردد.»

سه‌ گام‌ پاياني‌ و چكيده‌ ابواب‌ دهگانه
2-36- در قسمت‌ آخر رساله‌ تحت‌ عنوان‌ «خاتمه‌»، به‌ بحث‌ درباره‌ي‌ سه‌ موضوع‌ پرداخته‌ است‌: اول‌ در طريق‌ اكتساب‌ فتوت‌، دوّم‌ در خصائص‌ فتّوت‌ و سير و طريق‌ ايشان‌؛ و سوم‌ در خدمت‌ و ضيافت‌ و مهمان‌ نوازي‌.
در اين‌ بخش‌ ابواب‌ دهگانه‌ را خلاصه‌ مي‌كند و مي‌گويد: «اشرف‌ خصائص‌ جوانمردان‌، وفاست‌ و صدق‌ عهد… ديگر از خصائص‌ ايشان‌ مبالغت‌ است‌ در حفظ‌ اسرار و كتم‌ آن‌ از اغيار، تا اگر يكي‌ را به‌ شمشير تهديد كنند، يا به‌ آتش‌ تعذيب‌ تمايند، جز كتمان‌ از او نيابند… و ديگر غيرت‌ كه‌ استنكاف‌ است‌ از چيزي‌ كه‌ موجب‌ عار بود… و ديگر علّو روح‌ و بزرگواري‌ است‌.»
سوّم‌، در خدمت‌ و ضيافت‌ و مهمان‌ نوازي‌ است‌ و بايد «كه‌ صاحب‌ فتوت‌ همه‌ را به‌ نظر محبّتْ، اِخوان‌ و اقارب‌ خويش‌ بيند و اتّصال‌ و پيوند اصلي‌ با ايشان‌ درست‌ داند و به‌ مقتضاءِ اخوت‌ حقيقي‌ و شفقت‌ غريزي‌ نفع‌ و راحتْ، همه‌ را ايثار كند، تا ظاهر مطابق‌ باطن‌ بود و مبدأ موافق‌ منتهي‌ و صورت‌ مناسب‌ معنا.» خلاصه‌ آنكه‌ همه‌ي‌ اينها رفتار اساسي‌ جوانمردان‌ است‌ و در عين‌ حال‌ اين‌ صفات‌ تنها صورت‌ خارجي‌ آن‌ است‌، چرا كه‌ ولايت‌ امر دروني‌ و باطني‌ فتوت‌ است‌.

فنون و رموز كشتي:
كودكان٬ نوجوانان٬ جوانان و كلا” ورزشكاران سرمايه هاي عظيم و بالقوه هر كشوري هستند٬ خصوصا” كشور جوانمان ايران و علي الخصوص مازندران عزيز كه در صورت برنامه ريزي خوب هدايت و بهره گيري صحيح از اوقات فراغت٬ توان نگري و جسمي آنان در آينده مي‌توانند به نسبت و ميزان توجه و سرمايه گذاري كه در دورانهاي مختلف اعم ازنوجواني و جواني به آنها داده شده در اعتلاي ورزش استان و كشور خود موثر گردند .
يكي از مهمترين ابزار عصر حاضر بارور نمودن اوقات فراغت و هدايت آينده سازان ميهن عزيزمان آموزش ورزش و ترويج فرهنگ پهلواني و روحيه ي جوانمردي در بين آنهاست تا در بزرگسالي شكوفايي آن را در سطوح ملي و بين المللي شاهد باشيم .
يكي از موارد بسيار مهم در رشد و شكوفايي هر رشته ي ورزشي ايجاد مراكز آموزشي و برنامه ريزي و اجراي آن در جهت اهداف تعيين شده و بهره برداري صحيح از آن ميباشد .
به ورزش كشتي صرفا” از ديدگاه ظاهري و جريان هايي كه در تشك تمرين و ميدان مسابقه روي ميدهد نبايد نگريست و به همين پايه آنرا مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارداد زيرا كه مسئله عميق تر و مهم تر از مشاهده ي صحنه هايي از قبيل زير گيري٬ فيتيله پيچ٬ در گير شدن و غيره مهارتهايي كه مربيان و مديران بخش مهمي از وقت و نيروي خود را صرف تعليم ٬برنامه‌ريزي و…مي كنند كه انجام ميدهند.

حقيقت اين است كه تشك كشتي ٬ ميدان بزرگ تعليم و تربيت است ٬زيرا در آن مسائلي بسيار ارزشمند و مهمي آموزش داده مي شود كه از چشم ظاهر بينان پنهان مانده و شايسته است كه مديران مسئولين و كلا” دست اندر كاران براي اين ورزش و شناساندن آن تلاش و كوشش شايسته از خود نشان دهند.
آيا اطاعت كشتي گيران از قواعد و مقررات كشتي تنهاجريان ماده است كه با سوت داور شروع مي شود و با تمام شدن وقت مسابقه به پايان مي رسد؟
آيا عمل كشتي گير كه براي دفاع از پيروزي اش به سختي ها و خطرات تن ميدهد و فداكاري مي كند صرفا” جريان ساده اي است كه تجلي گاه آن تشك كشتي است؟
بي ترديد پاسخ پرسش هاي مطرح شده در بالا و ساير پرسش هاي ديگر از اين نوع منفي است. زيرا كشتي بسياري از صفات پسنديده را از تشك مقدس كشتي به صحنه ي بزرگ اجتماع و زندگي واقعي مردم منتقل مي كند.
ورزشكار اطاعت از قانون را در تشك مي آموزد و در روز مسابقه به آن عمل مي كند . كسي كه در هنگام مسابقه به استقبال خطر مي رود براي حفظ مرز و بوم و وطنش نيز فداكاري و از خود گذشتگي نشان مي دهد٬ در رويارويي با دشواري هاي زندگي تا رسيدن به مرز پيروزي نيز مردانه پايداري مي كند.
ايثار٬ فداكاري ٬گذشت٬ كوشش ٬پايداري و بسياري ديگر از صفات پسنديده را مي توان از طريق كشتي به كشتي گيران٬ تماشاچيان و همه ي آناني كه به شكلي با اين ورزش سروكار دارند با برنامه ريزي صحيح منتقل كرد و از آن همچون وسيله اي براي دستيابي به هدف هاي با ارزش والاي انساني جهت طرح تاكتيكي يك ورزشكار در زمينه ي حمله و استراتژي آن در هنگام دفاع پيرو اصولي است كه اصول منطبق با تاكتيك هايي است بهره برد.
كشتي جريان كوچك شده اي از زندگي است٬ شايد فشارها ٬حوادث و روش هايي كه در جريان يك مسابقه ي كشتي مي توان گرفت در سال هاي زندگي بدين روشني نتوان به آن دست يافت. بر پايه ي اين تفكر مي توان كشتي را در مقابل مسائل زندگي واكسينه نمود ٬آبديده كرد ٬خوبي ها را آموخت و مقاومت ها را بالا برد سختي ها را آموزش داده و در كنار آن بد آموزي ها را كشت و ريشه هاي بد آموزي را نيز خشكاند.
و اما در مورد فنون كشتي كه آداب و استخوان برگزاري يك مسابقه ي كشتي هستند٬ كشتي بدون شك يك عبادت است و جهت برگزاري نياز به يك سري آداب و ترتيب دارد ٬همانطور كه نماز يك عبادت است و هنگام نماز خواندن بايد ترتيب و آداب رعايت شود٬ در مورد كشتي نيز چنين است همه ي فنون كشتي در مقام ديني٬ فلسفي و عبادي سرشار از درس و عبرت هايي است كه زندگي را جهت دار و كشتي گير را هدف مند مي سازد و آيين هاي پهلواني و بزرگ منشي در تمام فنون مشاهده مي گردند كه در هر كدام رموز بزرگ و بسياري نهفته است و بصورت ناخود آگاه كشتي گير را از روحيه اي والا بهره مند ميكند.

لباس
كشتي‌گيران موظفند با يك مايو يك تكه وكابدار ( مايو مخصوص كشتي ) به رنگ قرمز يا آبي كه براي هر يك در نظر گرفته مي شود ، در گوشة تشك حضور يابند . در زير مايو كشتي‌گير را از ميان رانها و تا دو وجب مانده به گردن بپوشاند . كشتي گير بايد از كفشهاي ورزشي مخصوص و بي خطر ، بدون نعل يا ميخ و بدون پاشنه و سگگ استفاده نمايد .
سربندهاي كفش ، نبايد فلز داشته باشد . كفش كشتي بايد ساق بلند و بسيار سبك و راحت باشد و جوراب كشتي گيران بايد كوتاه باشد . بايد پيچ كردن مچ دست ، پا و بازوها ، بجز هنگام زخمي شدن يا به تجويز پزشك ممنوعاست . حضور بر روي تشك با بدن عرق دار يا چرب كردن بدن با مواد لغزنده ممنوع است ، استعمال اشيايي كه موجب زخمي شدن حريف گردد ، از قبيل انگشتر يا دستبند و غيره ممنوع است ، هنگام وزن كشي ، ريش كشتي گيران بايد كاملاً تراشيده باشد و يا داراي ريشي باشند كه چند ماه از رشد آن گذشته باشد. هر كشتي‌گير بايد هنگام حضور بر روي تشك هميشه دستمالي تميز همراه خود داشته باشد .
تشك
در مسابقات بين المللي كشتي الزاماً قطر تشك بايد 9 متر باشد ، در مسابقه هاي دوره اي استفاده از تشكهاي به قطر 8 متر مجاز مي باشد . براي جلوگيري از هر نوع حوادث احتمالي ، بايد اطراف تشك با يك حاشية حفاظتي كه ضخامت آن مانند خود تشك مي باشد محصور گردد . عرض اين حاشيه ايمني 20/1 متر با 50/1 متر خواهد بود .
در داخل دايرة تشك كه از يك قطر 9 متري تشكيل گرديده ، دايره اي به عرض يك متر به رنگ قرمز كشيده مي شود . اين قسمت كه « منطقة كم كاري » ( زون Zon ) ناميده مي شود ، تكميل سطح تشك مي باشد .
براي مشخص كردن قسمتهاي مختلف تشك ، اصطلاحات زير بكار برده مي شود :
1. سطح مركزي : قسمت اصلي تشك كه داخل دايرة قرمز رنگ ( منطقة كم كاري ) قرار گرفته است و قطر آن 7 متر مي باشد ، به نام سطح مركزي تشك كشتي خوانده مي‌شود .
2. منطقة زون : منطقة كم كاري (زون ) كه به رنگ قرمز با عرض 1 متر است ، دور تا دور سطح مركزي تشك قرار دارد .
3. حاشية ايمني : حاشية حفاظتي كه عرض آن 20/1 با 50/1 متر مي باشد ، دورتا دور منطقة زون يا كم كاري قرار دارد .
در تشك هاي 11×11 سطح مركزي 7 متر ، منطقه زون در دو طرف 2 متر و 2 مترباقيمانده مربوط به حاشيه ايمني است . و در تشكهاي 10×10 سطح مركزي تشك 6 متر ، منطقه كم‌كاري در دو طرف 2 متر ، و 2 متر باقيمانده مربوط به حاشيه ايمني است .
در صورت نبودن ديد كافي ، مي توان تشك را بر روي سكوهاي مخصوص قرار داد ، ارتفاع سكو نبايد از 20/1 متر بيشتر شود . استفاده از طناب و دستكهايي كه در رينگ بوكس به كاربرده مي شود ممنوع است . اگر تشك بر روي رينگ يا سكويي قرار گيرد كه فضاي آزاد آن به 2 متر نرسد ، بايد اطراف سكو ، تخته كوبي با شيب 4 درجه وجود داشته باشد . رنگ حاشية حفاظتي بايد با زنگ تشك متفاوت باشد . فضاي آزاد و حفاظتي كنار تشك بايد از جنس نرمي كه به سكو چسبيده باشد پوشانيده شود . تشكهاي كشتي ، بجز تشكهاي مخصوص بدون رويه بايد داراي كتاني و يا نايلوني باشد كه پيوسته به خاطر جلوگيري از سرايت امراض شستشو و ضدعفوني گردد . بندهاي تشك كاملاً بايد از زير مهار گردد . تشك بايد طوري گسترده شود كه كشتي گيران بتوانند براحتي با پا بروند ، ولو اينكه پاها خارج از تشك قرار گيرد . در وسط تشك دايره اي به قطر 1 متر و به عرض 10 سانتي متر كشيده مي شود .
رنگ اين خطوط و رنگخطي كه در اطراف محدودة تشك كشيده مي شود بايد با رنگ تشك متفاوت باشد . علاوه بر آن دو گوشة تشك مقابل هم بايد به رنگ هاي قرمز و آبي مشخص گردد . تشك كشتي بايد طوري گسترده شود كه فضاي اطراف آن كاملاً آزاد باشد تامسابقات به طور مطلوب انجام پذيرد . ضخامت تشك 6 تا 10 سانتي متر است اين ضخامت به تراكم و خاصيت ارتجاعي مواد بكار گرفته شدة تشك مربوط است

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اين‌، يعني‌، باب‌، راه‌ Next Entries منبع مقاله درمورد استان مازندران