منبع مقاله درمورد اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

افقي
فراواني

7/63
382
7/1
6/2
10
6/10
8/16
64
4/51
6/80
308
شخصي
3/25
152
1
9/3
6
5
7/19
30
3/19
3/76
116
اجاره اي
7/0
4
0
0
0
0
0
0
7/0
100
4
سازماني
3/10
62
3/0
2/3
2
7/0
5/6
4
3/9
3/90
56
ساير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 44-2-5- نشان مي دهد در بين افراد طبقه بالا، 9/76 درصد، در بين افراد طبقه متوسط، 7/83 درصد و در بين افراد طبقه پايين، 70 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم هستند. در بين افراد طبقه بالا، 4/15 درصد، در بين افراد طبقه متوسط، 1/14 درصد و در بين افراد طبقه پايين، 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افراد طبقه بالا، 7/7 درصد، در بين افراد طبقه متوسط، 2/2 درصد و در بين افراد طبقه پايين، 5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد مي باشند. افراد طبقه متوسط نسبت به طبقات بالا و پايين از رفتارهاي پرخطر کمتري برخوردارند.

جدول شماره 44-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعي و ميزان رفتارهاي پرخطر

طبقه اجتماعي
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
بالا
20
9/76
3/3
4
4/15
7/0
2
7/7
3/0
26
3/4
متوسط
380
7/83
4/63
64
1/14
6/10
10
2/2
7/1
454
7/75
پايين
84
70
14
30
25
5
6
5
1
120
20
کل
484
7/80
98
3/16
18
3
600
100

جدول 45-2-5- نشان مي دهد که در بين افرادي که با پدر و مادر خود زندگي مي کردهاند، 6/80 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 9/15 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 5/3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که با پدر خود زندگي ميکردهاند، 75 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افرادي که با مادر خود زندگي مي کرده اند، 70 درصد افراد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 30 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط مي باشند. در بين افرادي که داراي زندگي مستقل بوده اند، 3/73 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/26 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افرادي که با همسر خود زندگي مي کرده اند، 9/90 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 1/6 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. افرادي که با همسر خود زندگي مي کرده اند، داراي رفتارهاي پرخطر کمتري نسبت به ساير گزينه ها هستند.

جدول شماره 45-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

ساختار خانواده
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/75
454
7/2
5/3
16
12
9/15
72
61
6/80
366
زندگي با پدر و مادر
3/1
8
0
0
0
3/0
25
2
1
75
6
زندگي با پدر
7/6
40
0
0
0
2
30
12
7/4
70
28
زندگي با مادر
5
30
0
0
0
3/1
7/26
8
7/3
3/73
22
زندگي مستقل
11
66
3/0
3
2
7/0
1/6
4
10
9/90
60
زندگي با همسر
3/0
2
0
0
0
0
0
0
3/0
100
2
ساير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 46-2-5- نشان مي دهد که در بين افراد با درآمد پايين، 83 درصد، در بين افراد با درآمد متوسط، 7/78 درصد و در بين افراد با درآمد بالا، 5/61 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم هستند. در بين افراد با درآمد پايين، 4/14 درصد، در بين افراد با درآمد متوسط، 19 درصد و در بين افراد با درآمد بالا، 1/23 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افراد با درآمد پايين، 6/2 درصد، در بين افراد با درآمد متوسط، 3/2 درصد و در بين افراد با درآمد بالا، 4/15 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. هرچه درآمد بالاتر مي رود، ميزان رفتارهاي پرخطر افزايش مي يابد. به عبارت ديگر، افراد داراي درآمد بالا، رفتارهاي پرخطر بيشتري داشته اند.

جدول شماره 46-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس درآمد و ميزان رفتارهاي پرخطر

درآمد
رفتارهاي پرخطر

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
پايين
253
83
8/45
44
4/14
8
8
6/2
4/1
305
3/55
متوسط
174
7/78
5/31
42
19
6/7
5
3/2
9/0
221
40
بالا
16
5/61
9/2
6
1/23
1/1
4
4/15
7/0
26
7/4
کل
443
2/80
92
7/16
17
1/3
552
100

جدول 47-2-5- نشان مي دهد که در بين افرادي که اوقات فراغت خود را با خانواده ميگذرانند، 5/95 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/4 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. در بين افرادي که اوقات فراغت شان را با دوستان خود مي گذرانند، 66 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 2/27 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/6 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که اوقات فراغت خود را با افرادي غير از خانواده و دوستان مي گذرانند، 7/66 درصد افراد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط مي باشند. در بين افرادي که اوقات فراغت خود را با افرادي غير از سه گزينه ذکر شده مي گذرانند، 8/82 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 3/10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 9/6 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. افرادي که اوقات فراغت خود را با خانواده مي گذرانند، داراي رفتارهاي پرخطر کمتري نسبت به ساير گزينه ها هستند.

جدول شماره 47-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

نحوه گذران اوقات فراغت
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

4/44
219
0
0
0
1/2
5/4
9
3/42
5/95
210
با خانواده
5/41
207
8/2
8/6
14
3/11
2/27
57
4/27
66
136
با دوستان
4/2
12
0
0
0
8/0
3/33
4
6/1
7/66
8
با افراد ديگر
7/11
58
8/0
9/6
4
2/1
3/10
6
7/9
8/82
48
هيچکدام
100
496
6/3
18
4/15
76
81
402
کل

جدول 48-2-5- نشان مي دهد که 3/38 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي تجربه سيگار کشيدن داشته اند و 7/61 درصد نيز تجربه سيگار کشيدن نداشته اند. در بين افرادي که سيگار مصرف ميکردهاند، 9/60 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 33 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/6 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که سيگار مصرف نمي کرده اند، 93 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 9/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که سيگار مصرف ميکرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 48-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف سيگار و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف سيگار
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/38
230
3/2
1/6
14
6/12
33
76
4/23
9/60
140
بلي
7/61
370
7/0
1/1
4
7/3
9/5
22
3/57
93
344
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 49-2-5- نشان مي دهد که 3/58 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي قليان مي کشيدهاند و 7/41 درصد نيز قليان نمي کشيده اند. در بين افرادي که قليان مي کشيده اند، 4/67 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/27 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 1/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که قليان نمي کشيده اند، 2/99 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، و 8/0 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. کساني که قليان مي کشيده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 49-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قليان و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف
قليان
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/58
350
3
1/5
18
16
4/27
96
3/39
4/67
236
بلي
7/41
250
0
0
0
3/0
8/0
2
4/41
2/99
248
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 50-2-5- نشان مي دهد که 32 درصد افراد مورد مطالعه در طول الکل مصرف ميکرده اند و 68 درصد نيز الکل مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که الکل مصرف مي کردهاند، 51 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 6/39 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/9 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که الکل مصرف نمي کرده اند، 6/94 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم و 4/5 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط هستند. کساني که الکل مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بودهاند.

جدول شماره 50-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف
الکل
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

32
192
3
4/9
18
6/12
6/39
76
4/16
51
98
بلي
68
408
0
0
0
7/3
4/5
22
3/64
6/94
386
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 51-2-5- نشان مي دهد که 7/2 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي شيشه مصرف مي کردهاند و 3/97 درصد نيز شيشه مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که شيشه مصرف مي کرده اند، 5/37 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 5/37 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 25 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که شيشه مصرف نمي کرده اند، 8/81 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 8/15 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 4/2 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که شيشه مصرف ميکرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول شماره 51-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف شيشه و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف شيشه
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

7/2
16
7/0
25
4
1
5/37
6
1
5/37
6
بلي
3/97
584
3/2
4/2
14
3/15
8/15
92
7/79
8/81
478
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 52-2-5- نشان مي دهد که 3/9 درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگي ماريجوانا مصرف ميکرده اند و 7/90 درصد نيز ماري جوانا مصرف نمي کرده اند. در بين افرادي که ماري جوانا مصرف ميکردهاند، 3/14 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 4/71 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 3/14 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. در بين افرادي که ماري جوانا مصرف نمي کرده اند، 5/87 درصد داراي رفتارهاي پرخطر کم، 7/10 درصد داراي رفتارهاي پرخطر متوسط و 8/1 درصد داراي رفتارهاي پرخطر زياد هستند. کساني که ماريجوانا مصرف مي کرده اند، داراي ميزان رفتارهاي پرخطر بيشتري بوده اند.

جدول ماره 52-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماري جوانا و ميزان رفتارهاي پرخطر

رفتارهاي پرخطر

مصرف
ماري جوانا
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

3/9
56
3/1
3/14
8
7/6
4/71
40
3/1
3/14
8
بلي
7/90
544
7/1
8/1
10
6/9
7/10
58
4/79
5/87
476
خير
100
600
3
18
3/16
98
7/80
484
کل

جدول 53-2-5- نشان مي دهد که 7/4 درصد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد رفتار پرخطر، مواد مخدر Next Entries منبع مقاله درمورد رفتارهاي، داراي، فراواني، افقي