منبع مقاله درمورد اوقات فراغت، مواد مخدر، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

مسکن شخصي، اجارهاي، سازماني و ساير مطرح شده است.
طبقه اجتماعي: به بخشي از جامعه اطلاق مي شود که به لحاظ داشتن ارزش هاي مشترک، منزلت اجتماعي معين، فعاليت هاي دسته جمعي، ميزان ثروت و ديگر دارايي هاي شخصي و نيز آداب معاشرت، با ديگر بخش هاي همان جامعه متفاوت باشد. براي مطالعهي ساختار طبقاتي جامعه، از سه روش عمده استفاده مي شود. اين روش ها عبارتند از روش اشتهاري، ذهني و عيني. در روش اشتهاري، پژوهشگر از افراد مي پرسد که افراد ديگر را در کدام طبقهي اجتماعي مي توان قرار داد. در روش ذهني، فرد طبقهي اجتماعي خود را تعيين مي کند. در روش عيني، پژوهشگر ملاک هاي عضويت در طبقهي اجتماعي و تعداد طبقاتي که جامعه به آن ها تقسيم شده است را تعيين مي کند و سپس افراد براساس ملاک هاي مشخص، در يک طبقهي اجتماعي قرار مي گيرند(کوئن، 1378: 239-242). در اين پژوهش، طبقهي اجتماعي در سطح سنجش اسمي و بر مبناي روش ذهني سنجيده شد و از پاسخگويان خواسته شد که خود را در يکي از طبقات اجتماعي بالا، متوسط و پايين جاي دهند.
ساختار خانواده: منظور از اين متغير وضعيت حال حاضر خانواده اي بود که در آن زندگي ميکنند. ساختار خانواده شامل زندگي با پدر و مادر، زندگي با يکي از والدين(پدر يا مادر)، زندگي با پدربزرگ يا مادربزرگ، زندگي با همسر، زندگي مستقل از خانواده و ساير بود که در سطح سنجش اسمي اندازه گيري شده است.
درآمد: منظور از اين متغير ميزان درآمد(توماني) است که اعضاي خانواده در هر ماه کسب ميکنند. براي اندازه گيري اين متغير از پاسخگو خواسته شد تا بيان کنند که خانواده آنها در طول يک ماه چند تومان درآمد در مجموع کسب مي کنند. اين متغير در سطح فاصله اي مورد سنجش قرار گرفته است.
گذران اوقات فراغت: منظور از اين متغير اين است که فرد وقت آزاد خود را با چه کساني سپري مي کند. گذران اوقات فراغت در سطح سنجش اسمي و شامل گذران اوقات فراغت با خانواده، دوستان يا افراد ديگر در نظر گرفته شد.

4-8- روايي و پايايي ابزار سنجش

روايي يا اعتبار450 در پژوهش بدين معني است که ابزار سنجش تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار سنجش نمي توان به دقت داده هايي که از طريق آن بدست مي آيد، اطمينان پيدا کرد(سرمد و همکاران، 1379: 170). روايي پژوهش به شيوه اعتبار صوري و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمين گرديد. بدين منظور، پرسشنامه طراحي شده به همراه چارچوب نظري و فرضيات پژوهش در اختيار اساتيد و متخصصين قرار داده شد و نقطه نظرات آنها در تدوين نهايي پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.
پايايي451 با اين امر سروکار دارد که ابزار اندازه گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي دهد. براي محاسبه پايايي ابزار سنجش، شيوه هاي مختلفي بکار برده ميشود که از آن جمله مي توان به روش بازآزمايي452، روش تنصيف(دو نيمه کردن)453 و روش آلفاي کرونباخ اشاره کرد(همان: 166-167). در اين پژوهش براي سنجش پايايي ابزار اندازهگيري، از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. روش آلفاي کرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار سنجش از جمله پرسشنامه يا آزمونهايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري ميکنند، بکار ميرود(همان: 169).
جدول 2-4- ضريب آلفاي کرونباخ گويه هاي متغيرهاي پژوهش را نشان مي دهد. ضريب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي پژوهش در سطح قابل قبول و براي متغيرهاي اصلي پژوهش يعني مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي برابر با 86/0 و رفتارهاي پرخطر برابر با 91/0 مي باشد که نشان مي دهد مقياس طراحي شده براي سنجش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر از پايايي بالايي برخوردار است.

جدول 2-4- ضريب آلفاي کرونباخ گويه هاي متغيرهاي پژوهش
متغير
تعداد گويه
ضريب آلفا
دلبستگي
5
70/0
تعهد
5
72/0
مشارکت
5
65/0
باور
5
61/0
خود-کنترلي
5
68/0
خودپنداره
5
70/0
همنشيني با دوستان بزهکار
5
71/0
نظارت والدين بر فرزندان
5
80/0
مهارت اجتماعي و ارتباطي
38
86/0
رانندگي خطرناک
5
63/0
رفتار خشونت آميز
5
70/0
تمايل و اقدام به خودکشي
5
84/0
مصرف سيگار و قليان
5
76/0
مصرف الکل و مواد مخدر
7
77/0
رفتارهاي جنسي
7
74/0
رفتارهاي فضاي مجازي
6
77/0
رفتارهاي پرخطر(کل)
40
91/0

4-9- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها

پس از جمع آوري داده ها، اطلاعات بدست آمده با كمك نرم افزار كامپيوتري SPSS تجزيه و تحليل ميشود. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت ميگيرد. در سطح توصيفي از جداول توزيع فراواني استفاده مي شود، ضمن اينكه در سطح آمار استنباطي از آزمون هاي آماري مانند ضريب همبستگي پيرسون454، تحليل واريانس455، رگرسيون چند متغيره456 و تحليل مسير457 استفاده مي شود.

فصل پنجم

تجزيه و تحليل دادهها

5-1- مقدمه

تجزيه و تحليل يافتهها، يکي از مراحل اساسي هر تحقيقي ميباشد. تحليل دادهها شامل عمليات متعددي از جمله، شرح و آمادهسازي دادههاي لازم براي آزمون فرضيهها، تحليل روابط ميان متغيرها و مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايج مورد انتظار ميباشد(کيوي و کامپنهود458، 1370). در اين تحقيق اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمعآوري شد و پس از مرحله کدگذاري(سؤالات باز)، دادهها وارد نرم افزار SPSS گرديد و با استفاده از آمارههاي مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتههاي به دست آمده در دو بخش توصيفي و استنباطي ارائه ميگردد. در بخش توصيفي، فراواني متغيرهاي مستقل و زمينهاي و متغير وابسته در قالب جداول آماري ارايه ميشود و در بخش استنباطي نيز روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مورد تحليل قرار ميگيرد.

5-2- دادههاي توصيفي

آمار توصيفي آماري است که الگوي پاسخهاي افراد را تلخيص ميکند(دواس، 1385: 137). در اين بخش به توصيف دادهها از طريق فراواني و درصد آنها پرداخته مي شود. لازم به يادآوري است که براي رتبهاي کردن متغيرهاي فاصلهاي، با در نظر گرفتن دامنه و حد پايين و بالاي نمره به دست آمده، عدد دامنه را به سه قسمت مساوي تقسيم کرده، از پايينترين نمره تا يک سوم نمره دامنه را پايين(کم)، يک سوم مياني را متوسط و يک سوم آخر را بالا(زياد) در نظر گرفتيم. به طور مثال اگر نمره پايين 60، نمره بالا 150 و دامنه نيز 90 باشد، با توجه به اين که اگر 90 را بر 3 تقسيم کنيم عدد 30 به دست ميآيد، از نمره 60 تا 90 شامل رده پايين(کم)، از 91 تا 120 شامل رده متوسط و از 121 تا 150 نيز رده بالا(زياد) به حساب ميآيند.
ابتدا به توصيف متغيرهاي زمينهاي، متغيرهاي برگرفته از کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي، مؤلفههاي رفتارهاي پرخطر و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي در قالب جداول دوبعدي پرداخته مي شود، سپس متغيرهاي زمينهاي، متغيرهاي برگرفته از کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي و رفتارهاي پرخطر را توصيف نموده، بعد از آن مؤلفههاي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر در قالب جداول دو بعدي ارايه ميشود.
جدول 1-2-5- نشان مي دهد که 9 درصد از افراد مورد مطالعه داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 7/68 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. 3/31 درصد از پاسخگويان در گروه سني 15-19 ساله، 46 درصد در گروه سني 20-24 ساله و 7/22 درصد در گروه سني 25-29 ساله قرار دارند. در بين افراد واقع در گروه سني 15-19 ساله، 17 درصد، در بين افراد واقع در گروه سني 20-24 ساله، 2/7 درصد و در بين افراد واقع در گروه سني 25-29 ساله، 5/1 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم هستند. در بين افراد واقع در گروه سني 15-19 ساله،4/56 درصد، در بين افراد واقع در گروه سني 20-24 ساله، 9/73 درصد و در بين افراد واقع در گروه سني 25-29 ساله، 75 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط هستند. در بين افراد واقع در گروه سني 15-19 ساله، 6/26 درصد، در بين افراد واقع در گروه سني 20-24 ساله، 8/18 درصد و در بين افراد واقع در گروه سني 25-29 ساله، 5/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. داده هاي جدول نشان ميدهند بيشتر پاسخگويان داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در سطح متوسط هستند.

جدول شماره 1-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

گروه سني
مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

کل

کم
متوسط
زياد

فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
افقي
درصد
کل
فراواني
درصد
15-19 ساله
32
17
3/5
106
4/56
7/17
50
6/26
3/8
188
3/31
20-24 ساله
20
2/7
3/3
204
9/73
34
52
8/18
7/8
276
46
25-29 ساله
2
5/1
3/0
102
75
17
32
5/23
3/5
136
7/22
کل
54
9
412
7/68
134
3/22
600
100

جدول 2-2-5- نشان مي دهد که 3/59 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 7/40 درصد زن بوده اند. در بين مردان، 9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 4/67 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 6/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين زنان، 9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/70 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 5/20 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين دو جنس، تفاوت محسوسي از نظر دارا بودن مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي مشاهده نمي شود.

جدول شماره 2-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

جنسيت

کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد کل
درصد افقي
فراواني
درصد کل
درصد افقي
فراواني
درصد کل
درصد افقي
فراواني

3/59
356
14
6/23
84
40
4/67
240
3/5
9
32
مرد
7/40
244
3/8
5/20
50
7/28
5/70
172
7/3
9
22
زن
100
600
3/22
134
7/68
412
9
54
کل

جدول 3-2-5- نشان مي دهد که 8/17 درصد از پاسخگويان داراي تحصيلات زير ديپلم، 1/53 درصد داراي تحصيلات ديپلم و فوق ديپلم، 7/25 درصد داراي تحصيلات ليسانس و 4/3 درصد داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر بوده اند. در بين افراد داراي تحصيلات زير ديپلم، 4/15 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 3/67 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 3/17 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي تحصيلات ديپلم و فوق ديپلم، 7/9 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 5/66 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 9/23 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند. در بين افراد داراي تحصيلات ليسانس، 4 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 3/73 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 7/22 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد مي باشند. در بين افراد داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر، 10 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي کم، 70 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي متوسط و 20 درصد داراي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي زياد هستند.

جدول شماره 3-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تحصيلات و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي

تحصيلات
کل
زياد
متوسط
کم

درصد
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني
درصد
کل
درصد افقي
فراواني

8/17
104
1/3
3/17
18
12
3/67
70
7/2
4/15
16
زير ديپلم
1/53
310
7/12
9/23
74
3/35
5/66
206
1/5
7/9
30
ديپلم و فوق ديپلم
7/25
150
8/5
7/22
34
8/18
3/73
110
1
4
6
ليسانس
4/3
20
7/0
20
4
4/2
70
14
3/0
10
2
فوق ليسانس و
بالاتر
100
584
3/22
130
5/68
400
2/9
54
کل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد استان فارس، رفتار پرخطر، مواد مخدر، خودپنداره Next Entries منبع مقاله درمورد اوقات فراغت