منبع مقاله درمورد انحراف معیار، ایفای نقش، طراحی محصول، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

جذب نیروهای خلاق و زبده” (12%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”قیمت محصولات نسبت به محصولات شرکت های رقیب” (4.14=) و کمترین میانگین مربوط به “تسهیلات ویژه برای جذب نیروهای خلاق و زبده” (1.96=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “قیمت محصولات نسبت به محصولات شرکت های رقیب” رتبه ی اول میزان اثربخشی و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
جدول10-4: اندازه های آماری ایفای نقش استراتژی تمرکز
استراتژی تمرکز
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

میزان رشد صنعت

55
64
31
36
3.46
1.02
29.47
تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان

52
60
34
40
3.32
1.02
30.72
سلیقه های بسیار متمایز مشتریان

71
82
15
18
4.09
1.09
26.65
تغییر سلیقه های مشتریان

38
44
48
56
3
1.23
41
ارائه ی خدمات خاص به بازاری محدود
77
90
9
10
3.69
1.16
31.44
وسعت بازار در مناطق جغرافیایی

84
98
2
2
4.42
1.15
26.02

مطابق داده های جدول 10-4، از شش عاملی که استراتژی تمرکز را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “وسعت بازار در مناطق جغرافیایی” (98%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “تغییر سلیقه های مشتریان” (44%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”وسعت بازار در مناطق جغرافیایی” (4.42=) و کمترین میانگین مربوط به “تغییر سلیقه های مشتریان” (3=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “وسعت بازار در مناطق جغرافیایی” رتبه ی اول میزان اثربخشی و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
جدول 11-4: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی فیزیکی
موقعیت یابی فیزیکی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

اثر گذاری صرفه جویی به مقیاس در جنس ورق
38
44
48
56
3.16
0.99
31.33
مؤثر بودن هزینه های تحقیقاتی در عمر محصولات
55
64
31
36
3.58
1.15
32.13
مؤثر بودن هزینه های تحقیقاتی در کیفیت محصولات
43
50
43
50
3.28
1.17
35.67
قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید محصولات برای مشتریان
38
44
48
16
2.94
1.21
41.15
وجود هزینه های نگهداری و عمر مفید مورد نظر مشتریان در محصولات
67
78
19
22
3.68
0.83
22.56
توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازار، در ارائه ی محصولات دارای خدمات پس از فروش متنوع
34
40
52
60
3.06
1.14
37.25
بر اساس داده های جدول 11-4، از شش عاملی که موقعیت یابی فیزیکی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “وجود هزینه های نگهداری و عمر مفید مورد نظر مشتریان در محصولات” (78%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازار، در ارائه ی محصولات دارای خدمات پس از فروش متنوع” (40%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “وجود هزینه های نگهداری و عمر مفید مورد نظر مشتریان در محصولات” (3.68=) و کمترین میانگین مربوط به “قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید محصولات برای مشتریان” (2.94=) می باشد. اگرچه “توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازار، در ارائه ی محصولات دارای خدمات پس از فروش متنوع” رتبه ی آخر میزان اثربخشی را کسب کرده است، اما “قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید محصولات برای مشتریان” کمترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
جدول 12-4: اندازه های آماری ایفای نقش موقعیت یابی ادراکی
موقعیت یابی ادراکی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

قابل درک و مناسب بودن استاندارد محصولات برای مشتریان
53
62
33
38
3.44
1.11
32.26
میزان خوش قولی شرکت و رعایت اخلاقیات از زمان عقد قرارداد با مشتری تا زمان نصب و ارائه ی محصول
62
72
24
28
3.66
1.03
27.14
قابل درک و مناسب بودن نحوه ی عرضه ی محصولات برای مشتریان
43
50
43
50
3.04
1.13
37.17
اثربخشی هزینه های انرژی، حمل و نقل، مالیات، و دستمزد دررضایتمندی مشتریان از کیفیت و عدم نیاز به صنایع دیگر برای تکمیل درب
38
44
48
56
3.12
1.2
38.46
اثرگذاری صرفه جویی به مقیاس در طراحی محصولات
24
28
62
72
2.78
1.08
38.84

داده های جدول 12-4 نشان می دهند که از پنج عاملی که موقعیت یابی ادراکی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “میزان خوش قولی شرکت و رعایت اخلاقیات از زمان عقد قرارداد با مشتری تا زمان نصب و ارائه ی محصول” (72%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “اثرگذاری صرفه جویی به مقیاس در طراحی محصولات” (28%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “میزان خوش قولی شرکت و رعایت اخلاقیات از زمان عقد قرارداد با مشتری تا زمان نصب و ارائه ی محصول” (3.66=) و کمترین میانگین مربوط به “اثرگذاری صرفه جویی به مقیاس در طراحی محصولات” (2.78=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “میزان خوش قولی شرکت و رعایت اخلاقیات از زمان عقد قرارداد با مشتری تا زمان نصب و ارائه ی محصول”رتبه ی اول میزان اثربخشی را کسب کرده و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
جدول 13-4: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی های فنی
ویژگی های فنی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

اثر گذاری جنس ورق در قیمت محصولات
74
86
12
14
4.04
0.88
21.78
اثر گذاری صرفه جویی به مقیاس در جنس ورق
38
44
48
56
3.16
0.99
31.33
وجود جنس ورق مورد نظر مشتریان در محصولات
67
78
19
22
3.68
0.83
22.56

مطابق داده های جدول 13-4، از سه عاملی که ویژگی های فنی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “اثر گذاری جنس ورق در قیمت محصولات” (86%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “اثر گذاری صرفه جویی به مقیاس در جنس ورق” (44%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “اثر گذاری جنس ورق در قیمت محصولات” (4.04=) و کمترین میانگین مربوط به “اثر گذاری صرفه جویی به مقیاس در جنس ورق” (3.16=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “اثر گذاری جنس ورق در قیمت محصولات” رتبه ی اول میزان اثربخشی را کسب کرده و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
جدول 14-4: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی های فیزیکی
ویژگی های فیزیکی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

اثر صرفه جویی به مقیاس در نقاشی درب
38
44
48
56
3.16
0.99
31.32
اثر صرفه جویی به مقیاس در عمر درب
34
40
52
60
2.92
1.21
41.43
اثرگذاری عمر محصولات در قیمت تمام شده ی محصولات
84
98
2
2
4.36
0.6
13.76
اثرگذاری کیفیت محصولات در بالا رفتن فروش
81
94
5
6
4.5
0.87
19.34
اثرگذاری عمر محصولات در بالا رفتن فروش
81
94
5
6
4.52
0.68
15.05

بر اساس داده های جدول 14-4، از پنج عاملی که ویژگی های فیزیکی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “اثرگذاری عمر محصولات در قیمت تمام شده ی محصولات” (98%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “اثر صرفه جویی به مقیاس در عمر درب” (40%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “اثرگذاری عمر محصولات در بالا رفتن فروش” (4.52=) و کمترین میانگین مربوط به “اثر صرفه جویی به مقیاس در عمر درب” (2.92=) می باشد. اگرچه “اثرگذاری عمر محصولات در بالا رفتن فروش” رتبه ی دوم میزان اثربخشی را کسب کرده است (94%)، اما بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است (4.52=).

جدول 15-4: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای عینی
معیارهای عینی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وجود سلیقه های متمایز مشتریان در تسهیلات خرید
71
82
15
18
4.14
1.15
27.78
انعطاف پذیری شرکت در ارائه ی خدمات پس از فروش
67
78
19
22
3.8
1.17
30.79
ارائه ی تسهیلات خرید ویژه به بازارهای خاص
38
44
48
56
2.94
1.21
41.15
اثرگذاری تسهیلات خرید در قیمت محصولات
58
68
28
32
3.54
1.3
36.72
اثرگذاری خدمات پس از فروش در قیمت محصولات
76
88
10
12
4.22
0.89
21.09

داده های جدول 15-4 نشان می دهند که از پنج عاملی که معیارهای عینی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “اثرگذاری خدمات پس از فروش در قیمت محصولات” (88%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “ارائه ی تسهیلات خرید ویژه به بازارهای خاص” (44%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”اثرگذاری خدمات پس از فروش در قیمت محصولات” (4.22=) و کمترین میانگین مربوط به “ارائه ی تسهیلات خرید ویژه به بازارهای خاص” (2.94=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “اثرگذاری خدمات پس از فروش در قیمت محصولات” رتبه ی اول میزان اثربخشی را و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.

جدول 16-4: اندازه های آماری ایفای نقش توجه به نیاز مشتری
توجه به نیاز مشتری
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

توانایی هزینه های انرژی، حمل و نقل،دستمزد، و مالیات در پاسخگویی به نیاز مشتریان
38
44
48
56
3.13
1.2
38.34
وجود استاندارد، عمر مفید، استحکام، و… مورد نظر مشتریان در محصولات
67
78
19
22
3.68
0.83
22.56
هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در توجه به نیاز مشتری
43
50
43
50
3.06
1.26
41.17
تاثیر توجه به نیاز مشتری در بالا رفتن فروش
76
88
10
12
4.32
0.8
18.52

داده های جدول 16-4 نشان می دهند که از چهار عاملی که توجه به نیاز مشتری را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “تاثیر توجه به نیاز مشتری در بالا رفتن فروش” (88%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در توجه به نیاز مشتری” (50%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “تاثیر توجه به نیاز مشتری در بالا رفتن فروش” (4.32=) و کمترین میانگین مربوط به “هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در توجه به نیاز مشتری” (3.06=) می باشد همانطور که مشاهده می شود “تاثیر توجه به نیاز مشتری در بالا رفتن فروش” رتبه ی اول میزان اثربخشی را کسب و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.

جدول 17-4: اندازه های آماری ایفای نقش ویژگی ادراکی
ویژگی ادراکی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات (100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

وجود سلیقه های متمایز مشتریان در نحوه ی عرضه ی محصولات
60
70
26
30
3.74
1.31
35.02
قابل درک و مناسب بودن استاندارد محصولات برای مشتریان
53
62
33
38
3.44

1.11
32.26
قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید برای مشتریان
38
44
48
56
2.94
1.21
41.15
میزان خوش قولی و رعایت اخلاقیات در ویژگی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد روایی محتوا، آزمون فرضیه، رگرسیون، قابلیت اعتماد Next Entries منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، سطح معنادار، انعطاف پذیری، طراحی محصول