منبع مقاله درمورد انتقال اطلاعات، مدل جاذبه

دانلود پایان نامه ارشد

مسکوني).
جدول شماره 2-1 : استراتژيهاي مديريت تقاضاي سفر
افزايش گزينه هاي حمل و نقل
مشوق ها
مديريت کاربري زمين
برنامه هاي اجرايي
*ارتقاء حمل و نقل شهري
*برنامه هاي همپايي
*ارتقاء پياده روي و دوچرخه سواري
*ساعات کار تغيير پذير
*کار از راه دور
*بهبود خدمات تاکسي ها
*کار از راه دور
*قيمت گذاري سفرها در ساعات پرازدحام و شلوغ
*تعيين نرخ عوارض جاده اي
*قيمت گذاري پارکينگ
*قوانين پارکينگ ها
*افزايش ماليات سوخت
*ترغيب به استفاده از حمل و نقل عمومي
*توسعه هوشمندانه
*توسعه بر مبناي حمل و نقل
*توسعه مکانهاي پربازده
*مديريت پارکينگ
*برنامه ريزي حمل و نقل بار و کالا
*آرام سازي ترافيک
*برنامه هاي کاهش سفرهاي مکرر روزانه
*مديريت حمل و نقل مدارس و دانشگاه ها
*مديريت حمل و نقل توريستي
*برنامه هاي تبليغاتي مديريت تقاضاي سفر
(http://www.vtpi.org) ماخذ:

دلايل زيادي براي توجيه لزوم مديريت تقاضاي سفر وجود دارد. اثربخش ترين تاثيرات آن عبارت است از کاهش مشکلاتي نظير تراکم ترافيک، آلودگي هاي صوتي و زيست محيطي، براي مسافراني که از وسيله نقليه شخصي استفاده نميکنند. همچنين مي تواند منجر به کاهش هزينه هاي دولت و پيشبرد برنامه هايي همچون توسعه مناطق شهري، حفاظت از محيط زيست، صرفه جويي انرژي و پيشرفت هاي اقتصادي گردد. استراتژي هايي نظير کار از راه دور و ترويج و توسعه حمل و نقل غيرموتوري. اعمال برخي تغييرات در شيوه حمل ونقل منجر به ارتقاي سلامت جسمي و بهداشت همگاني مي گردد. بسياري از استراتژي هاي مديريت تقاضاي سفر در خصوص بازارها و مناطق تجاري منجر به افزايش رشد اقتصادي مي گردد.
هرچند برنامه هاي متداول حمل ونقل برروي يک يا دو مزيت مانند کاهش تراکم ترافيک و آلودگي هاي زيست محيطي تمرکز دارد؛ اما با نگاهي جامع به برنامه هاي آن مي توان بر اهميت آن بر حل مشکلات ترافيک صحه گذاشت.
اين مقاله راهنمايي است براي ارزشيابي اقتصادي برنامه ها و سياست هاي مديريت تقاضاي سفر که در شناسايي و انتخاب بهترين گزينه جهت ارتقاي سيستم حمل ونقل نيز کمک مي کند (http://www.vtpi.org).

2-2-2-1-1-1 مديريت شهري(1) : در منابع گوناگون تعاريف مختلفي براي مديريت شهري ارائه شده است.تعريف UMIC از مديريت شهري در انتهاي تعاريف ذكر شده است. در اينجا به مختصر تعريفي بسنده کرده و در فصل بعد به طور گسترده به تشريح آن مي پردازيم(ممدوحي: 1383 ،33).
مديريت يعني کار کردن با افراد و گروهها براي رسيدن به مقاصد سازمان. وظايف مديريت عبارتند از برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و ايجاد انگيزش. تمامي اين وظايف براي مديريت شهري نيز متصور است.
مديريت شهري بايد براي شهر برنامه‌ريزي کند، فعاليتهاي شهر را سازمان دهد، بر فعاليتهاي انجام شده نظارت کند، حتي براي انجام بهينه امور، انگيزش لازم را در سازمان مديريت شهري و ساير سازمانها و شهروندان ايجاد نمايد. به نقل از پاول‌هوس و کنت ايچ بلانچارد: معمولاً مديريت شهري به عنوان زير مجموعه‌اي از حکومت محلي تعريف شده و شهرداري‌ خوانده مي شود. همچنين مديريت شهري به مثابه سيستمي است که داراي وروديها و خروجيهاي مشخصي باشد (دانشنامه رشد ،1389 : 45).

2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ريزي وبرنامه ريزي شهري(2): اصطلاح برنامه ريزي ترجمه اي است از واژه انگليسي planning ومعادله ي هم ريشه آن در زبانهاي اروپايي که

(1) Management
(2)Urban planning
ازحدود نيم قرن پيش با تاسيس سازمان برنامه به جاي اصل چهار ترومن وارد زبان فارسي شده است.با اينکه اين اشکال زبان شناختي در ترجمه دو واژه خارجيplanning و programming تاکنون از ديد زبانشناسان و حتي فرهنگستان زبان فارسي به دور مانده متخصصان رشته هاي مختلف متناسب با سليقه خود واژه برنامه ريزي را معاذل هر دو اصطلاح خارجي به کار مي برند. در شرايط امروزي مي توان گفت نوعي تفاوت مفهومي ميان دو واژه برنامه وبرنامه ريزي مانند زبانهاي اروپايي هر چند قراردادي به وجود آمده است..در منابع شهر سازي نيز هر جا از برنامه ريزي شهري سخن رفته مراد همان urban planning بوده است که البته اين توافق قرار دادي موجب رفع آشفتگي کلامي در زبان فارسي نشده است.چرا که ازکلمه plan علاوه بر برنامه مفهوم طرح نيز استنباط ميشود. اصولا ريشه هاي تاريخي برنامه ريزي به وظايف عمومي دولت ها و تحميل و توجيه خالت آنها در امور سياسي -نظامي واقتصادي کشور به گذشته هاي بسيار دور بازميگردد اما برنامه ريزي به مفهوم امروزي خود به عنوان يک دانش کاربردي براي سازماندهي حيات اجتماعي در اواخر قرن نوزدهم تحت انديشه ها وارد در غرب پديد آمد و در سراسر قرن بيستم در ابعاد و صور مختلف بسط و تحول يافت .در تعريفي از برنامه ريزي ميتوان آن را فرايند ذهني و عملي مجموعه اي از تصميم گيريهاي سنجيده اي دانست که بر اساس قيودات کمي – کيفي- زماني و مکاني شيوه دخالت انسان را در موضوعي مشخص بيان مي کند(لقايي و محمدزاده :1378 ،54).

2-2-2-1-1-3 تعامل فضايي (1) : تعامل فضايي جنبش متوجه مردم، حمل و نقل و يا اطلاعات بين مبدا و مقصد است. It is a transport demand / supply relationship expressed over a geographical space. حمل و نقل / عرضه تقاضا رابطه بيان شده بيش از يک فضاي جغرافيايي است. Spatial interactions cover a wide variety of movements such as journeys to work, migrations, tourism, the usage of public facilities, the transmission of information or capital, the market areas of retailing activities, international trade and freight distribution. فعل و انفعالات فضايي، پوشش طيف گسترده اي از حرکات مانند سفر به کار، مهاجرت، گردشگري، استفاده از امکانات عمومي، انتقال اطلاعات و يا سرمايه، مناطق بازار از فعاليت هاي خرده فروشي، تجارت بين المللي و توزيع حمل و نقل است.
فعاليت هاي اقتصادي توليد (عرضه) و جذب (تقاضا) جريان. The simple fact that a movement occurs between an origin and a destination underlines that the costs incurred by a spatial interaction are lower than the benefits derived from such an interaction. اين واقعيت ساده است که يک جنبش بين مبدا و مقصد اتفاق مي افتد اشاره مي کند که هزينه هاي متحمل شده توسط يک تعامل فضايي کمتر از منافع حاصل از اين تعامل مي باشد. As such, a commuter is willing to drive one hour because this interaction is linked to an income, while international trade concepts, such as comparative advantages, underline the benefits of specialization and the ensuing generation of trade flows between distant locations. Three interdependent conditions are necessary for a spatial interaction to occur [Ullman, 1956]: به اين ترتيب، رفت و آمد است

(1)Spatial interaction
مايل به رانندگي يک ساعت چرا که اين تعامل به درآمد مربوط است، در حالي که مفاهيم تجارت بين المللي، از جمله مزيت هاي نسبي، زير خط دار خط مزاياي استفاده از تخصص و نسل بعدي از جريان هاي تجاري ميان نقاط دوردست. سه شرط وابسته لازم براي تعامل فضايي رخ مي دهد(عرباني ، ربيعي و اماني : 1385،56).
مدل هاي تعامل فضايي توضيح جريان فضايي به دنبال دارد. As such it is possible to measure flows and predict the consequences of changes in the conditions generating them. به اين ترتيب ممکن است براي اندازه گيري جريان و پيش بيني عواقب ناشي از تغيير در شرايط توليد آنها را. When such attributes are known, it is possible for example to better allocate transport resources such as highways, buses, airplanes or ships since they would reflect the transport demand more closely. هنگامي که از جمله ويژگي هاي شناخته شده هستند، آن ممکن است به عنوان مثال به تخصيص بهتر منابع حمل و نقل مانند بزرگراه ها، اتوبوس، هواپيما يا کشتي از آنجايي که آنها را بيشتر از نزديک منعکس کننده تقاضاي حمل و نقل است. 2. 2. Origin / Destination Matrices ماتريس هاي منبع / مقصد Each spatial interaction, as an analogy for a set of movements , is composed of an origin / destination pair. هر تعامل فضايي، به عنوان مثال براي يک مجموعه اي از حرکات است، از يک منبع / مقصد جفت تشکيل شده است. Each pair can itself be represented as a cell in a matrix where rows are related to the locations (centroids) of origin, while columns are related to locations (centroids) of destination. هر جفت ارز مي تواند خود را به عنوان يک سلول در يک ماتريس که سطر مربوط به مکان (جرم) از مبدا نشان داده، در حالي که ستون هاي مربوط به مکان (جرم) از مقصد است. Such a matrix is commonly known as an origin / destination matrix , or a spatial interaction matrix. چنين يک ماتريس است که معمولا به عنوان يک ماتريس مبدا / مقصد ، و يا يک ماتريس تعامل فضايي شناخته شده است.

From this general formulation, three basic types of interaction models can be constructed: به طور کلي، سه نوع اساسي از مدل تعامل مي تواند ساخته شود:
* Gravity model . مدل جاذبه (1) : اندازه گيري تعامل بين تمامي جفت هاي مکان امکان پذير است. The gravity model is covered in more details here . مدل گرانش در جزئيات بيشتر تحت پوشش است.
* Potential model . مدل بالقوه (2) : Measures interactions between one location and every other location. اندازه گيري تعاملات بين يک مکان و در هر مکان ديگر.
Retail model . مدل هاي خرده فروشي (3) :Measure the boundary of the market areas between two locations competing over the same market. اندازه گيري مرز مناطق بازار بين دو رقيب در همين بازار است (دانشنامه رشد ،1389 : 52).

(1)gravity model
(2)potential model
(3)Retail model

2-3 مروري بر مطالعات صورت گرفته:
2-3-1 مقايسه انگيزه هاي سفر در ميان دو نسل جوان و بزرگسال
مسأله انگيزه ها در توريسم و انتخاب مسافرت امروزه از جمله مسائلي است كه ذهن محققان حوزه توريسم و گردشگري را به خود مشغول كرده، آنها را به تلاش وا داشته تاهر روز بيش از پيش درباره اين انگيزه ها و روياهايي كه مسافران را وا مي دارد تا وقت وپول خود را در اين راه هزينه نمايند به كنكاش بپردازند. اين موضوع براي برنامه ريزان توريسم، اهميت فراوان دارد؛ اما پرسشي كه در اين حوزه قابل اعتنا مينمايد اين است كه اين انگيز ه ها و روياها تا چه ميزان در ميان نسل هاي گوناگون تغيير مي پذيرد و به عبارت ديگر، آيا عامل سن بر اين خواستها و انگيزه ها تأثير مي گذارد ( ديبائي: 1371، 15)؟
برنامه ريزان و تصميم گيران اقتصادي و اجتماعي جامعه مبدا هستند كه توريست ها از آنجا به مقصد خود مي روند. مسافرت توريست ها از هر كشوري به ديگركشورها اگرچه منافعي براي كشور نيز دارد، عدم تعادل ميان تعداد مسافران ورودي وخروجي يك كشور به معني خروج فراوان ارز از يك كشور و عدم جايگزيني آن است واگر اين امر اتفاق افتد، بر عهده برنامه ريزان جامعه مبدأ است تا با شناخت هرچه دقيق ترخواست ها و انگيزه هاي مسافران ، تا آنجا كه ممكن است نيازهاي آنان را در داخل برآورده سازند تا از خروج بي دليل ارز از جامعه جلوگيري كرده، از سوي ديگر گردشگري داخلي را نيز تقويت نمايند (چاك واي گي:1377،32 ).
انگيز ه هاي مسافران مي تواند درچهار دسته تقسيم بندي شود:
1-محرك هاي فيزيكي: اين انگيزه ها به راحتي ذهن و بدن، ورزش، تفريح و اهداف مختص به سلامتي مربوط هستند. اين گروه از انگيزه ها به نظر با آن دسته ازفعاليت ها كه تنش را تقليل مي دهند، در ارتباط هستند.
2-محرك هاي فرهنگي: اين محرك ها از طريق تمايل به ديدن و شناختن ديگرفرهنگ ها، آموختن دانش در مورد اتباع يك كشور، سبك زندگي آنها، موسيقي، هنر، فولكلور و رقص شناسايي مي شود.
3-محرك هاي بين فردي: اين محرك ها

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد نفت و گاز Next Entries منبع مقاله درمورد تابع تقاضا، درآمد سرانه، ارزش افزوده