منبع مقاله درمورد استان فارس، مصرف مواد، آموزش مهارت، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

(1391). روانشناسي جنايي. ترجمهي حبيب احمدي؛ مهدي معيني؛ نصيبه زنجري و سميه اسدي. تهران: انتشارات نياکان.
بخشاني، نورمحمد؛ کبري لشکري پور؛ سميه بخشاني و محسن حسين بر (1386). “شيوع رفتارهاي پرخطر مرتبط با آسيب هاي عمدي و غيرعمدي در دانش آموزان دبيرستاني سيستان و بلوچستان.” طبيب شرق، دوره 9، شماره 3، صص 199-208.
بلاک، آلن؛ کيم تي موسر؛ سوزان جينجريچ و جولي اگرستا (1391). راهنماي گام به گام آموزش مهارتهاي اجتماعي در اسکيزوفرني. ترجمهي هاماياک آواديس يانس. تهران: رشد.
بوستاني، داريوش (1391). “سرمايه اجتماعي و رفتار پرخطر؛ نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستاني شهر کرمان.” مجله علوم اجتماعي(دانشگاه فردوسي مشهد)، سال نهم، شماره اول(پياپي 19)، صص 1-31.
بهرامي، فرزانه؛ آمنه معاضديان و سيد علي حسيني المدني (1392). “اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله و تصميم گيري بر کاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افيوني.” اعتياد پژوهي، سال هفتم، شماره 25، صص 58-73.
بهزادپور، سمانه؛ زهرا سادات مطهري و پگاه گودرزي (1392). “رابطهي بين حل مسأله و تاب آوري با ميزان رفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان داراي پيشرفت تحصيلي بالا و پايين.” مجلهي روانشناسي مدرسه، دوره 2، شماره 4، صص 25-42.
بيگي، عليرضا (1390). “دکترين فرماندهي انتظامي در استان فارس”. مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي استان فارس، نظم و امنيت. به کوشش فرماندهي انتظامي استان فارس، دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي، صص 349-360. شيراز: تخت جمشيد.
پروين، ستار و يحيي علي بابايي (1392). “مطالعه جامعهشناختي گرايش کارگران مهاجر فصلي به رفتارهاي پرخطر در شهر تهران.” توسعه روستايي، دوره پنجم، شماره 1، صص 183-195.
جلالي، داريوش؛ غلامرضا منشئي و محمدمهدي مظاهري (1390). “تأثير روش هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در هيجان طلبي، امنيت رواني و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان.” روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، سال هفتم، شماره 27، صص 255-267.
جلايي پور، حميدرضا و مجيد حسيني نثار (1387). “عوامل اجتماعي مؤثر بر بزهکاري نوجوانان در رشت.” پژوهشنامهي علوم انساني و اجتماعي، نيمه دوم، صص 77-102.
جندلي، منون (1393). درآمدي بر پيشگيري از جرم. ترجمه و تحقيق شهرام ابراهيمي. تهران: نشر ميزان.
حاجيان، کريم الله؛ فرزان خيرخواه و ماني حبيبي (1390). “فراواني رفتارهاي پرخطر سلامتي در دانشجويان دانشگاه هاي بابل طي سال 1388.” مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان، دوره 13، شماره 2، صص 53-60.
حسين چاري، مسعود و محمدآقا دلاورپور (1385). “آيا افراد کمرو فاقد مهارت هاي ارتباطي اند.” فصلنامه روانشناسان ايراني، سال سوم، شماره 10، صص 123- 135.
خواجهنوري، بيژن و فاطمه هاشمينيا (1390). “رابطه تعارضات والديني با بزهکاري.” زن و جامعه، سال دوم، شماره دوم، صص 19- 38.
خواجهنوري، بيژن و فاطمه هاشمينيا (1389). “رابطه اوقات فراغت و بزهکاري؛ نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز.” مجله علوم اجتماعي (دانشگاه فردوسي مشهد)، دوره هفتم، شماره اول، صص 31- 57.
خيرانديش، عبدالرسول (1390). “رويکردي تاريخي بر تبيين رابطه راه آهن و امنيت در فارس”. مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي استان فارس، نظم و امنيت. به کوشش فرماندهي انتظامي استان فارس، دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي، صص 265-276. شيراز: تخت جمشيد.
دلاور، علي (1378). احتمالات و آمار کاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي. تهران: انتشارات رشد.
دواس، دي.اي (1385). پيمايش در تحقيقات اجتماعي. ترجمه هوشنگ نايبي. چاپ هفتم. تهران: نشر ني.
ذکائي، محمد سعيد (1387). جامعه شناسي جوانان ايران. تهران: آگه.
رحمت، محمدرضا (1388). پيشگيري از جرم از طريق معماري و شهرسازي: راهکارهاي نوين پيشگيري از جرم. تهران: نشر ميزان.
رحمتي نجار کلائي، فاطمه؛ شمس الدين نيکنامي؛ فرخنده امين شکروي؛ فضل الله احمدي؛ صديقه سادات طوافيان و ابراهيم حاجي زاده (1390). “عوامل فردي مؤثر در اتخاذ رفتارهاي پرخطر منجر به ايدز: يک مطالعه کيفي.” فصلنامه پايش، سال دهم، شماره دوم، صص 205-215.
رضايي، محمدرضا و علياکبر دبيري (1390). “تحليل زمينههاي جغرافيايي ناامني، تنش و بحران در استان فارس”، مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي استان فارس، نظم و امنيت. به کوشش فرماندهي انتظامي استان فارس، دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي، صص 1-26. شيراز: تخت جمشيد.
رفيع پور، فرامرز (1380). کندوکاوها و پنداشته ها: مقدمه اي بر روشهاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي. چاپ يازدهم. تهران: شرکت سهامي انتشار.
رمضاني، حوا؛ حسن رفيعي؛ محمدرضا خدايي؛ اشرف کربلايي نوري و سمانه حسين زاده (1391). “تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر درمان اعتياد افراد مراجعه کننده به کلينيک تهران.” فصلنامه طب توانبخشي، دوره اول، شماره اول، صص 63-72.
رئيسي، حسن (1388). “بررسي اثر آموزش مهارت هاي زندگي بر آگاهي زندانيان گرگان با رويکرد کاهش رفتارهاي پرخطر.” اصلاح و تربيت، شماره 89، صص 14-22.
زاده محمدي، علي و زهره احمدآبادي (1387). “هم وقوعي رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان دبيرستانهاي شهر تهران.” فصلنامه خانواده پژوهي، سال چهارم، شماره 13، صص 87-100.
ساروخاني، باقر (1382). روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي. چاپ هشتم. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلد اول.
سازمان ملي جوانان (1383). پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي جوانان ايران. تهران: دفتر مطالعات و تحقيقات.
ستوده، هدايت اللّه (1389). آسيب‌شناسي اجتماعي. چاپ بيست و يکم. تهران: آواي‌ نور.
سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازي (1379). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري. چاپ چهارم. تهران: نشر آگاه.
سلاحي، محمد (1387). اساس و مباني جرم شناسي. تهران: جاودانه، جنگل.
سلماني، بهزاد؛ جعفر حسني و الميرا آريانا کيا (1393). “بررسي نقش صفات شخصيتي(وظيفه شناسي، سازگاري و هيجان خواهي) در رفتارهاي پرخطر.” تازه هاي علوم شناختي، سال 16، شماره 1، صص 1-10.
سليماني نيا، ليلا (1386). “تفاوت هاي جنسيتي نوجوانان در ارتکاب انواع رفتارهاي پرخطر.” فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 8-9، صص 73-86.
سليمي، علي و محمد داوري (1385). جامعه شناسي کجروي. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سيدمن، استيون (1388). کشاکش آرا در جامعه شناسي. ترجمه هادي جليلي. چاپ دوم. تهران: نشر ني.
شارع پور، محمود (1387). جامعه شناسي شهري. تهران: انتشارات سمت.
شفيعي، نعمت الله؛ افضل شمسي و مصعب قادري (1391). “بررسي همبستگي مصرف مواد مخدر، الکل، سيگار و داروهاي اعصاب و روان با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان بم.” مديريت ارتقاي سلامت، دوره 2، شماره 1، صص 49-58.
شوميکر، دونالد. جي. (1389). نظريه هاي بزهکاري. ترجمهي صغري ابراهيمي قوام. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامي.
صديق سروستاني، رحمت الله (1390). آسيب شناسي اجتماعي(جامعه شناسي انحرافات اجتماعي). چاپ هفتم. تهران: انتشارات سمت.
صفاري، علي و سلمان کوناني (1392). درآمدي بر جغرافياي جنايي. تهران: مجد.
طالبان، محمدرضا (1383). “تحليل کوواريانس ساختاري بزهکاري نوجوانان.” فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 7، صص 3-34.
طالب نژاد، احمد و محمود جهان باني (1390). “شناسايي و تبيين عوامل محيطي مؤثر بر ساختار سازماني نيروي انتظامي استان فارس”، مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي استان فارس، نظم و امنيت. به کوشش فرماندهي انتظامي استان فارس، دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي، صص 27-54. شيراز: تخت جمشيد.
علايي خرايم، رقيه؛ پروين کديور؛ شهرام محمدخاني؛ غلامرضا صرامي و محمدحسن علايي خرايم (1389). “مدل روابط علي عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان شهر کرج.” پليس زن، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 52-76.
عليوردي نيا، اکبر؛ احمد رضايي و فريبرز پيرو (1390). “تحليل جامعه شناختي گرايش دانشجويان به خودکشي.” جامعه شناسي کاربردي، سال بيست و دوم، شماره 4(پياپي 44)، صص 1-18.
فاتحي زاده، مريم؛ احمدرضا نصر اصفهاني و فاطمه فتحي (1384). “بررسي کيفي عملکرد دبيرستان در ايجاد و پرورش مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان.” مجلهي روانشناسي، سال نهم، شماره 2، صص 165-185.
فتحي، فاطمه؛ مريم فاتحي زاده و احمدرضا نصر اصفهاني (1384). “تهيه چک ليست سنجش مهارتهاي اجتماعي قابل انتقال از دبيران به دانش آموزان دوره دبيرستان”، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان(علوم انساني)، جلد نوزدهم، شماره 2، صص 175-206.
فيضي، ايرج؛ يحيي علي بابايي و محمد مهدي رحمتي (1389). “بررسي تأثير خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر.” مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره چهارم، صص 131- 150.
قاسم زاده، ليلي؛ مهرناز شهرآراي و عليرضا مرادي (1386). “بررسي نرخ شيوع اعتياد به اينترنت در دختران و مقايسهي دختران معتاد و غيرمعتاد به اينترنت در متغيرهاي تنهايي، عزت نفس و مهارت هاي اجتماعي.” روانشناسي معاصر، دوره دوم، شماره 1، صص 32-40.
کارتلج، گندلين و جوان. اف. ميلبرن (1369). آموزش مهارتهاي اجتماعي به کودکان. ترجمهي محمدحسين نظري نژاد. مشهد: آستان قدس رضوي.
کاظميني، تکتم و مرتضي مدرس غروي (1392). “رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و رفتارهاي پرخطر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد.” مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، دوره دوازدهم، شماره 1، صص 15-26.
کريمي، غلامعلي (1390). “بررسي تأثير امنيت اجتماعي بر ميزان مصرف موادمخدر در استان فارس”. مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي استان فارس، نظم و امنيت. به کوشش فرماندهي انتظامي استان فارس، دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي، صص 277-324. شيراز: تخت جمشيد.
کسن، موريس (1385). اصول جرم شناسي. ترجمهي مير روح الله صديق. تهران: نشر دادگستر.
کندال، ديانا (1393). جامعه شناسي معاصر. ترجمهي فريده همتي. تهران: جامعه شناسان.
کوه آرا، مسعود؛ فرض علي سالاري سردري و هاشم حسيني (1390). “آسيب شناسي مهاجرت و تأثير آن بر امنيت در کلان شهر شيراز”. مجموعه مقالات برگزيده همايش علمي استان فارس، نظم و امنيت. به کوشش فرماندهي انتظامي استان فارس، دفتر تحقيقات و مطالعات کاربردي، صص 123-150. شيراز: تخت جمشيد.
کوئن، بروس (1378). مباني جامعه شناسي. ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلي و رضا فاضل. چاپ دهم. تهران: سمت
کي نيا، مهدي (1384). مباني جرم شناسي (جلد اول). چاپ هفتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کي نيا، مهدي (1376). مباني جرم شناسي (جلد دوم). چاپ پنجم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کيوي، ريمون و لوک وان کامپنهود (1370). روش تحقيق در علوم اجتماعي. ترجمه عبدالحسين نيک گهر. چاپ سوم. تهران: نشر توتيا.
گرمارودي، غلامرضا؛ جليل مکارم؛ سيده شهره علوي و زينب عباسي (1388). “عادات پرخطر بهداشتي در دانش آموزان شهر تهران.” فصلنامه پايش، سال نهم، شماره اول، صص 13-19.
گسن، ريموند (1388). جرم شناسي نظري. ترجمهي مهدي کي نيا. چاپ چهارم. تهران: مجد.
گل محمدي، احمد (1383). جهاني شدن، فرهنگ، هويت. چاپ سوم. تهران: نشر ني.
گيدنز، آنتوني (1385). جامعه شناسي. ترجمه منوچهر صبوري. چاپ شانزدهم. تهران: نشر ني.
لبيبي، محمدمهدي (1387). جامعه شناسي جرائم خشن. تهران: نشر افکار.
مارکوس، رابرت. اف. (1391). پرخاش و خشونت در نوجواني. ترجمهي علي کاظمي. تهران: انتشارات زيتون سبز.
ماهر، فرهاد (1383). “رفتارهاي پرخطر در اوقات فراغت جوانان، روندها و الگوها.” فصلنامهي مطالعات جوانان، بهار، شماره 6، صص 118-144.
محسني، منوچهر (1386). جامعهشناسي انحرافات اجتماعي، تهران: طهوري.
مرکز آمار ايران (1390). نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390. گرفته شده از سايت مرکز آمار به نشاني اينترنتي: www.amar.org.ir.
محمدزاده رومياني، مهري. (1386). “نقش گرايشهاي متعالي در کنترل رفتارهاي پرخطر دورهي جواني”، رشد مشاور مدرسه، دوره دوم، شماره 2(پياپي 7)، صص 16-20.
محمدي اصل، عباس (1385). بزهکاري نوجوانان و نظريههاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، هیئت مدیره، روزنامه‌نگاری، روزنامه نگاری Next Entries منبع مقاله درمورد استان فارس، مقطع متوسطه، حوزه و دانشگاه، دانش آموزان دختر