منبع مقاله درمورد استان فارس، رفتار پرخطر، مواد مخدر، خودپنداره

دانلود پایان نامه ارشد

بين متغيرهاي مستقل و وابستهي پژوهش مي باشد. در اين مدل، متغيرهاي جمعيت شناختي و اجتماعي به عنوان متغيرهاي مستقل که هم بر روي مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي و هم بر روي متغير رفتار پرخطر تأثيرگذارند، آورده شده اند. همچنين با توجه به چارچوب نظري منتخب، متغيرهاي دلبستگي و تعلق، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقي، خودپنداره و خود-کنترلي به منظور عملياتي کردن نظريه کنترل اجتماعي و همنشيني با دوستان بزهکار و نظارت والدين بر فرزندان براي عملياتي کردن نظريه همنشيني افتراقي آورده شده است. متغير مستقل اصلي هم که مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي مي باشد در ده بعد آورده شده، به عنوان متغير مستقل اصلي، اثر آن بر روي رفتار پرخطر مورد آزمون قرار مي گيرد. مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي از طرف ديگر به عنوان متغير وابسته در رابطه با متغيرهاي زمينه اي، متغيرهاي اخذ شده از کنترل اجتماعي و همنشيني افتراقي عمل مي کند. در رابطه با متغير وابسته يعني رفتارهاي پرخطر، مواردي مانند رانندگي خطرناک، رفتار خشونت آميز، تمايل و اقدام به خودکشي، مصرف سيگار و قليان، مصرف الکل و مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف و رفتار پرخطر فضاي مجازي به عنوان مؤلفههاي رفتار پرخطر مورد سنجش قرار مي گيرد.

شکل 3-17- مدل تجربي پژوهش

3-7- فرضيات پژوهش

– بين سن و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين تحصيلات و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي ابطه وجود دارد.
– بين درآمد خانوار و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين جنسيت و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين وضعيت تأهل و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين قوميت و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين نوع مسکن و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين طبقه اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين ساختار خانواده و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين نحوهي گذران اوقات فراغت و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين دلبستگي به خانواده و دوستان و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين تعهد به هنجارها و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين مشارکت و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين باور به اصول اخلاقي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين خودپنداره و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين خود-کنترلي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين همنشيني با دوستان بزهکار و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين نظارت والدين بر فرزندان و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي رابطه وجود دارد.
– بين سن و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين تحصيلات و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين درآمد خانوار و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين جنسيت و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين وضعيت تأهل و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين قوميت و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين نوع مسکن و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين طبقه اجتماعي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين ساختار خانواده و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين نحوهي گذران اوقات فراغت و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين دلبستگي به خانواده و دوستان و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين تعهد به هنجارها و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين مشارکت و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين باور به اصول اخلاقي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين خودپنداره و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين خود-کنترلي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين همنشيني با دوستان بزهکار و رفتار پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين نظارت والدين بر فرزندان و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.
– بين مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد.

فصل چهارم

روششناسي پژوهش

4-1- روش پژوهش

در پژوهش هاي اجتماعي بر اساس مباني پارادايمي، يکي از روش هاي کمي، کيفي يا ترکيبي تحقيق انتخاب مي شود. در اين پژوهش براساس پارادايم اثباتي، روش کمي تحقيق انتخاب شده است. با توجه به اينکه روش کمي به دنبال تبيين علي و دخالت ندادن ارزش ها در فرايند تحقيق مي باشد، و هدف اين تحقيق نيز ارزيابي روابط علي و آگزيوماتيک بين متغيرها ميباشد، اين روش انتخاب شده است. از آنجا که تحقيق در روش کمي بر اساس مباني پارادايمي آن، يک راهبرد ابزاري به شمار مي آيد، تکنيک هاي مختلفي براي جمع آوري داده ها وجود دارد(ايمان، 1388). بنابراين، محقق با توجه به ماهيت مسألهي تحقيق ميبايست تکنيک مناسبي جهت توصيف و تبيين داده ها برگزيند.

4-2- تکنيک جمع آوري اطلاعات

در اين پژوهش بر مبناي روش کمي، از تکنيک پيمايش436 براي جمع آوري اطلاعات و داده هاي مورد نياز استفاده شده است. پيمايش يكي از روشهاي گردآوري، تنظيم و تحليل دادههاست(دواس437، 1385: 16). روش پيمايشي اطلاعاتي را بدست مي دهد كه كمتر حاوي جزئيات است، اما ما مي توانيم نسبتاً مطمئن باشيم كه بر حوزه اي وسيع تطبيق ميكند(گيدنز438، 729:1385). ويژگي هاي بارز پيمايش شامل شيوهي گردآوري داده ها و روش تحليل آنها مي باشد(دواس، 1385: 13). پيمايش، شيوهي مناسب گردآوري دادهها در پژوهشهايي است که محقق دنبال توصيف و تبيين(علل) پديده ها مي باشد، به علاوه، پژوهشهايي که جامعهي آماري و حجم نمونه در آن گسترده مي باشد، از اين روش استفاده مي کنند. از آنجا که در اين پژوهش هم جامعهي آماري، جوانان 15 تا 29 ساله شهر شيراز هستند و هم جمعيت نمونه برابر با 600 نفر مي باشند، از تکنيک پيمايش استفاده شده است تا بتوان توصيف مناسبي از متغيرهاي مورد نظر به دست آورد و هم نتايج به دست آمده را به جامعهي آماري تعميم داد.
در پيمايش معمولاً از پرسشنامه استفاده مي کنند. پرسشنامه439 ابزار بسيار ساختمندي براي گردآوري داده هاست كه در آن از هر پاسخگويي مجموعهي يكساني از سؤالات پرسيده ميشود(دواس، 1385: 87). پرسشنامه ابزاري است براي اندازه گيري متغيرها. در پرسشنامه بايد سؤالاتي مطرح شود که بطور مستقيم در رابطه با موضوع تحقيق و فرضيه هاي تحقيق باشد. پرسشنامه حاوي دو نوع سؤال باز و بسته مي باشد. سؤالات بسته(استاندارد)، سؤالاتي هستند كه فقط يكدسته پاسخهاي معين به آنها مي توان داد. سؤالات باز كه به پاسخگويان فرصت ميدهد نظرات خود را با عبارات خودشان بيان كنند(گيدنز، 1385: 729). پرسشنامه پرکاربردترين ابزار براي گردآوري داده هاي پيمايش است. در اين پژوهش با در نظر گرفتن وقت و تعداد زياد گويهها، از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز استفاده گرديد. همچنين، براي ارزيابي روايي پرسشنامه از اعتبار صوري440و نيز براي سنجش پايايي آن از آلفاي کرونباخ441 استفاده شده است.

4-3- جامعه آماري

جامعهي آماري442 مجموعه اي از افراد هستند که يک يا چند صفت مشترک دارند و از آن نمونهاي نمايا يا معرف بدست مي آيد(ساروخاني، 1382: 157). جامعهي آماري در اين پژوهش، جوانان 15 تا 29 ساله شهر شيراز ميباشند که مطابق با سرشماري سال 1390 تعداد آنها 477287 نفر مي باشد(مرکز آمار ايران، 1390). سازمان ملي جوانان دامنه سني جوانان را بين 15 تا 29 سال در نظر گرفته است. دليل انتخاب جوانان اين مسأله ميباشد که آنها بيشتر از هر گروه ديگري در معرض رفتارهاي پرخطر مي باشند. آمار بدست آمده از تحقيقات مختلف مؤيد اين نکته مي باشد(عليوردي نيا و همکاران، 1390؛ گرمارودي و همکاران، 1388؛ باسکين-سامرز و سامرز، 2006؛ فليشر و چالتون، 2001).
اما دليل انتخاب شهر شيراز به اين خاطر است که منابع تشديد کنندهي رفتارهاي بزهکارانه بطور کلي در استان فارس و مرکز آن يعني شيراز زياد مي باشد. منابع اصلي تشديد کننده‌ بزهکاري در سطح استان فارس شامل ويژگي‌هاي جغرافيايي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و جمعيتي مي‌شود. از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد؛ افزايش فزاينده جمعيت استان فارس و جوان بودن جمعيت استان فارس (کريمي، 1390؛ بيگي، 1390؛ طالب‌نژاد و جهان باني، 1390؛ کوه آرا و همکاران، 1390)؛ ساختار قبيله‌اي و ايلياتي ناهمگن استان فارس (طالب‌نژاد و جهان باني، 1390؛ رضايي و دبيري، 1390 ؛ بيگي، 1390) و در نتيجه شکل گيري خرده فرهنگ‌هاي متنوع و متناظر با فرهنگ غالب (احمدي و همکاران، 1390)؛ کمبود سرمايه اجتماعي و روابط همسايگي و وجود فاصله اجتماعي بين افراد (احمدي و همکاران، 1390 ؛ کوه آرا و همکاران، 1390)؛ افزايش بي‌رويه پديده مهاجرت و شکلگيري گتوهاي شهري و حاشيه نشيني در اين استان و به ويژه در اطراف شهر شيراز(رضايي و دبيري، 1390 ؛ کوه آرا و همکاران، 1390 ؛ کريمي، 1390 ؛ بيگي، 1390)؛ جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري فراوان (طالب‌نژاد و جهان باني، 1390 ؛ بيگي، 1390)؛ مهم‌ترين کانون ترانزيت مواد مخدر و قاچاق کالاي کشور (رضايي و دبيري، 1390 ؛ طالب‌نژاد و جهان باني، 1390 ؛ بيگي، 1390)؛ توسعه‌ي ناموزون و محدود اين استان (رضايي و دبيري، 1390)؛ ضعف شبکه‌هاي ارتباطي (رضايي و دبيري، 1390 ؛ خيرانديش، 1390)؛ کمبود فضاهاي ورزشي و کتابخانه‌اي موجود استان (طالب‌نژاد و جهان باني، 1390)؛ ضعف بنيادهاي زيستي، تراکم ناهمگون جمعيت و شکل گيري فضاهاي خالي از جمعيت در اين استان (رضايي و دبيري، 1390).
در مجموع، اين منابع اصلي تغديه کنندهي بزهکاري و فرصت‌هاي جرم زا باعث گرديدند که استان فارس در ميان استان‌هاي ديگر کشور، از نظر نرخ جرم و بزهکاري در رتبه‌هاي بالا قرار بگيرد. طبق بررسي‌هاي بعمل آمده، استان فارس از نظر نرخ نزاع‌هاي مسلحانه و دسته جمعي در کنار استان‌هاي خوزستان، تهران، لرستان و کرمانشاه در رتبه‌هاي بالا قرار دارد(رضايي و دبيري، 1390). آمار قتل در استان فارس در مقايسه با ساير استان‌ها رتبه‌ي دوم را کسب کرده و حتي در برخي سال‌ها رتبه‌ي اول قتل در کشور به اين استان اختصاص يافته است(بيگي، 1390: 354). براساس آمار وزارت کشور در بين سالهاي 1375 تا 1384، استان فارس در ميان استان‌هاي کشور بعد از تهران، بيشترين ميزان مصرف مواد مخدر را به خود اختصاص داده است(رضايي و دبيري، 1390: 11). همچنين، شاخص طلاق در استان فارس در سال 1388 برابر با 03/8 است؛ به عبارتي در مقابل 8 ازدواج، يک طلاق وجود دارد(مقدس و ثروت خواه، 1390: 363).
بنابراين، شهر شيراز يکي از کلان شهرهاي ايران مي باشد که با جمعيت بالاي يک ميليون نفر و قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي خاصي، سيل مهاجرت از استان هاي جنوبي را به سوي خود روانه نموده است. بيشتر اين مهاجران داراي تنوع فرهنگي و قومي بوده و همين عامل خود زمينهي رفتارهاي پرخطر آنان را فراهم مي نمايد.

4-4- حجم نمونه

حجم نمونه443 مقتضي به دو عامل كليدي بستگي دارد: درجهي دقت مورد نظر براي نمونه و ميزان تغيير در جمعيت بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعه. در كنار اينها هزينه و وقت نيز عواملي مهم هستند(دواس، 1385: 78-80). با توجه به موارد بالا و امکان جمع آوري و تحليل دقيق دادهها، اقدام به تعيين حجم نمونه شده است. نمونهي آماري مجموعه اي از افراد هستند که از طريق روشهاي نمونه گيري از جامعهي آماري انتخاب مي شوند. نمونه444 بايد معرف جامعهي آماري باشد تا بتوان نتايج بدست آمده را به كل جامعهي آماري تعميم داد(رفيع پور، 1380: 370). در اين پژوهش، حجم نمونه مطابق با جدول لين445 در سطح اطمينان 96 درصد و با پايايي 4 درصد محاسبه شد(لين، 1978) که بر اين اساس تعداد 600 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله شيراز به عنوان نمونهي پژوهش انتخاب شدند.

4-5- روش نمونه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد آموزش مهارت، بازدارنده ها، سطح مهارت، خودپنداره Next Entries منبع مقاله درمورد جنس مخالف، مواد مخدر، خودپنداره، اعمال مجرمانه