منبع مقاله درمورد استان خوزستان، استان لرستان، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.( مهدى زاده ، آيتى و هاشميان :1389، 420)

فصل سوم
معرفي منطقه مورد مطالعه
3-1 مقدمه
شناسايي توانمندي ها و منابع شهر شهرکرد جهت گسترش و توسعه و همچنين جهت شناخت نقاط ضعف جهت به کار گيري نقاط قوت و شناسايي ضعف ها و کاستي هاي شهر در برنامه ريزي هاي آتي مستلزم بررسي وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و کالبدي آن مي باشد. بنابراين در فصل حاضر علاوه بر بيان ويژگي هاي طبيعي و انساني به بيان وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و کالبدي شهر شامل کاربري اراضي و راه هاي ارتباطي مي پردازيم.

3-1 ويژگي هاي طبيعي:
3-2-1 وضعيت توپوگرافي:
استان چهارمحال و بختياري سرزميني مرتفع و کوهستاني با مساحتي در حدود 16212 کيلومتر مربع و در گستره مرکزي فلات ايران در پيشکوه هاي زاگرس قرار دارد. شهر شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختياري در 100 کيلومتري جنوب غرب اصفهان و در ارتفاع 2200 متري واقع شده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1385 ، 125).
اين استان از شمال و شرق به استان اصفهان ، از غرب به استان خوزستان ، از جنوب به استان کهکيلويه و بويراحمد و از سمت شمال غرب به استان لرستان محدود مي گردد و از 6 شهرستان شهرکرد ، بروجن ، فارسان ، لردگان ، اردل و چلگرد تشکيل شده است.
از نظر موقعيت جغرافيايي شهر شهرکرد در طول شرقي 50 درجه و 50 دقيقه تا 50 درجه و 52 دقيقه و عرض شمالي 32 درجه و 18 دقيقه تا 32 درجه و 20 دقيقه واقع شده است.ارتفاع تاثير زيادي بر روي اقليم و آب و هواي اين شهر مي گذارد بطوري که شهرکرد با ديگر مناطق هم عرض خود از نظر اقليمي تفاوت چشمگيري دارد( براي مثال در سمت شرق با ميبد و در سمت غرب با دزفول هم عرض است) به عبارت ديگر مي توان چنين بيان نمود که در ارتفاع باعث کاهش تاثير عرض جغرافيايي در اين شهر که بر روي دشت واقع شده ، مي شود. دشت شهرکرد به صورت باريکه اي در جهت شرقي-غربي و همچنين شمال غرب- جنوب شرق گسترش يافته است و نقاطي مانند فرخشهر ، شهرکيان ، چالشتر و … را نيز در خود جاي داده است. جهت گيري عمومي کوهستان ها در اطراف شهر بيشتر شمال غرب – جنوب شرقي و غربي – شرقي مي باشد. از اصلي ترين کوه هاي منطقه مي توان به کوه کلاه قاضي با ارتفاع 2600 متر ، کوه شيدا با 2600 متر ، کوه شاه منظر با ارتفاع 2613 متر و کوه کلاه قاضي با ارتفاع 2650 متر اشاره نمود. شيب عمومي منطقه در قسمت هاي شمال غربي عمدتا جنوب غرب و جنوب مي باشد و در قسمت هاي شمالي شيب عمومي به سمت جنوب و جنوب شرق مي باشد(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري : 1388 ، 75).

3-2-1 فاكتورهاي اقليمي منطقه
3-2-2-1 ارتفاعات
اين استان در مجموع منطقه‌اي است كوهستاني در امتداد سلسله جبال زاگرس كه از شمال غربي به طرف جنوب شرقي امتداد دارد و بلندترين نقطه استان در زردكوه بختياري به ارتفاع ???? متر و پست ترين نقطه آن در ناحيه شرقي استان واقع شده است.ارتفاعات استان اغلب پوشيده از برف بوده و جزء كانونهاي آبگير دائمي ايران محسوب مي‌گردند. نقش اساسي اين ارتفاعات تخليه رطوبت جريان‌هاي مرطوب است و به لحاظ اينكه عمود بر جريانهاي مرطوب غربي قرار دارد موجب تخليه بار آنها شده و غالباً نوع بارش‌هاي پاييزه و زمستانه بصورت برف به ارتفاعات مي‌نشينند اين جريانات معمولاً جريانات مديترانه‌اي هستند كه رطوبت حاصل از درياي مديترانه را با خود در منطقه مركزي تخليه مي‌كنند(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،77).

3-2-2-2 عرض جغرافيايي
استان چهارمحال وبختياري از گستردگي زيادي برخوردار نيست لذا اين فاكتور در تنوع اقليمي استان تأثير گسترده‌اي ندارد اما در مقياس كوچك برعوامل جوي چون ساعات آفتابي و تابش خورشيدي در محور شمالي – جنوبي استان اثرگذار است.

3-2-2-3 پوشش گياهي
پوشش گياهي غالباً حاصل و نتيجه نوع اقليم منطقه است كه به نوعي خود نيز در سطحي محدود بر اقليم منطقه، بخصوص در خرد اقليم منطقه اثرگذار است. در مجموع توزيع بارش دراستان باعث ايجاد تنوع گياهي بسيار درمنطقه شده و وجود پوشش گياهي متنوع درغرب و مراتع جنگلي و انواع پوشش گياهي درغرب منطقه مابين اقليم نسبتاً متنوع استان است.

3-2-2-4 ساعات آفتابي
ساعت آفتابي يا مدت تابش آفتاب بوسيله دستگاه آفتابنگار مورد اندازه گيري قرار مي گيرد معمولاً ساعات آفتابي تابعي از عرض جغرافيايي فصل و ميزان ابرناكي آسمان مي‌باشد. در استان چهارمحال و بختياري ميانگين ساليانه ساعات آفتابي كه مبين جمع تعداد ساعات آفتابي در طول سال است بطور متوسط در شهركرد ???? در بروجن ?/???? در لردگان ???? در كوهرنگ ?/???? ديده باني شده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،77).

3-2-2-5 توفان، رعد و برق
در شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري در هر سال تقريباً ? تا ? روز توأم با توفان رعد و برق است كه فراواني آن در ماههاي فروردين و ارديبهشت بيش از ساير ماههاي سال است. كوهرنگ با ?? روز از سال بيشترين فراواني اين پديده را بخود اختصاص داده و از ساير مناطق بيشتر در معرض اين پديده قرار مي‌گيرد (سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،78).

3-2-2-6 روزهاي همراه با برف و يا مخلوط برف و باران
در مركز استان چهارمحال و بختياري در شهرستان شهركرد ?? روز از سال توأم با برف يا مخلوط برف و باران است. كوهرنگ با ?? روز از سال بيشترين فراواني اين پديده را بخود اختصاص مي‌دهد كه طبعاً تعداد روزهاي برفي در نقاط سردسير و مرتفع ممكن است كه بالغ براين ميزان باشد اما بعلت عدم ديده باني و وجود ايستگاه اندازه گيري نشده باشد. باتوجه به شرايط توپوگرافي استان كه جزء كوه زايي آلپي است وجود ارتفاعات پرشيب و برف فراوان در ارتفاعات موجب كولاك و سيلاب در اثر ذوب برف و نيز سقوط بهمن مي‌گردد كه اين مسئله بايد در پروژه‌ها و طرحهاي منطقه‌اي مدنظرقرار گيرد (سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،80).
3-2-2-7 روزهاي همراه با گرد و خاك
در استان چهارمحال و بختياري روزهاي كمي از سال توأم با گرد و خاك است. در شهركرد با حدود ? روز و در بروجن با حدود ?? روز از سال كمترين و بيشترين تعداد روز توأم با گرد و خاك را در سطح استان دارا مي‌باشد. تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در ماههاي گرم سال بيش از ماههاي سرد است كه بعلت جريانات بدون رطوبت منطقه‌اي و يا محلي مي‌باشد(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،82).

3-2-2-8 اقليم شهرکرد
شهرکرد داراي اقليم نيمه مرطوب معتدل با تابستانهاي معتدل و زمستانهاي بسيار سرد مي‌باشد. ميانگين سالانه دماي هوادر شهرکرد ??/? درجه سانتيگراد مي‌باشد. در طول ?? سال گذشته حداقل مطلق دما و حداکثر مطلق دماي ثبت شده در شهرکرد به ترتيب ?? درجه سانتيگراد زير صفر و ?? درجه سانتيگراد بوده‌است. سردترين و گرمترين ماه‌هاي شهرکرد به ترتيب دي و مرداد مي‌باشد. اگرچه در زمستان ميزان رطوبت متوسط تا بالا است، ميزان بارش در فصولي که کشت صورت مي‌گيرد به جز ماه‌هاي ارديبهشت و فروردين تقريبا به صفر نزديک است. سردترين ماه و گرمترين آن به ترتيب دي و مرداد مي‌باشد

جدول شماره 3-1 : خلاصه نتايج تعيين اقليم شهركرد با روشهاي مختلف
ضرايب بدست آمده

اقليم محاسبه شده

نوع طبقه بندي

??/?

نيمه استوايي

هانسن

??/???

فوق معتدل

ضريب اعتدال

???

نيمه خشك

بلور

??/?

نيمه خشك

دومارتن

?/??

فرا خشك

سليانينوف

?/??

استپ جنگلي

ايوانف

?/??

نيمه مرطوب

بارات

??/?

خشك سرد

آمبرژه

??

نيمه مرطوب

خوش اخلاق

??/?

با زمستان نسبتاً سرد و نيمه مرطوب

گورزينسكي

?/??

نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

دكتر كريمي

معتدل سرد با تابستان گرم و خشك

كوپن

ماخذ: سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،88

3-2-3 جهت وزش بادهاي غالب
جهت وزش بادهاي غالب در استان چهارمحال و بختياري عموماً غربي و جنوب غربي است و در مركز استان در شهركرد در فصل زمستان و بهار سمت وزش بادهاي غالب جنوب غربي و در ماههاي تيرو مرداد شرقي و در شهريور و تمام ماههاي پاييز جنوب غربي است. ميانگين سالانه سرعت بادهاي غالب در شهركرد ?/? متر بر ثانيه است. دشتها و بخشهاي تقريباً مسطح استان نظير شهركرد، لردگان، كيار و گندمان و معمولاً در طول سال در معرض وزش بادهاي جنوب غربي و غربي قرارداشته و در فصل زمستان همراه با وزش بادها و سوز و سرماست
اما در دامنه‌هاي غربي دوپلان، آب سبز و دره دوپلان، ديوارهاي مرتفع كوهستانها مانع وزش بادهاي شديد مي‌شوند. شديدترين باد وزيده شده در ايستگاههاي استان به ترتيب در شهركرد ?? متر بر ثانيه، در كوهرنگ ?? متر بر ثانيه، لردگان ?? متر بر ثانيه بروجن ?? متر بر ثانيه ملاحظه گرديده است(سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري : 1388 ، 88).

جدول شماره 3-2 : وضع جوي شهر شهركرد برحسب ماه 1375-1385
ماه
دماي هوا (درجه سانتيگراد)

معدل حداكثر
معدل حداقل
حداقل مطلق
متوسط
فروردين
5/14
9/0-
8/9-
8/6
ارديبهشت
1/21
4/4
8/5-
8/12
خرداد
1/28
2/6
2/0
2/17
تير
0/34
0/10
8/5
0/22
مرداد
8/34
9/10
4/7
8/22
شهريور
0/30
6/6
2/1
3/18
مهر
1/24
1/1
4/2-
6/12
آبان
2/16
2/1
6/3-
7/8
آذر
7/6
0/6-
0/15-
4/0
دي
3/9
4/7-
4/15-
0/1
بهمن
2/10
4/4-
2/14-
9/2
اسفند
2/16
1/0
6/8-
2/8
ماه
بارندگي ماهانه (ميليمتر)
حداكثر بارندگي در
يك روز (ميليمتر)
رطوبت نسبي (درصد)
تعداد روزهاي يخبندان
ساعات آفتابي (ساعت)
حداكثر سرعت وزش باد (متر بر ثانيه)

ساعت
6:30
ساعت
18:30

ثانيه
درجه
فروردين
1/92
7/20
78
41
18
4/227
12
250
ارديبهشت
6/47
2/14
76
41
3
9/226
14
280
خرداد
6/1
8/0
67
26
0
6/325
13
150
تير
7/0
7/0
58
21
0
1/335
16
80
مرداد
0/0
0/0
49
16
0
6/371
15
250
شهريور
2/7
8/4
62
22
0
7/326
11
220
مهر
0/0
0/0
63
29
4
6/294
9
250
آبان
8/7
0/44
81
52
15
1/190
11
300
آذر
6/108
7/31
85
77
28
4/160
9
230
دي
0/8
3/6
79
62
28
4/194
17
220
بهمن
2/44
2/15
75
56
26
7/200
16
250
اسفند
5/38
6/17
68
46
16
8/210
16
240
مثال: 12-340 سمت باد 340 درجه و سرعت 12 متر بر ثانيه
ماخذ: سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري :1388 ،89

3-3 ويژگي هاي انساني
3-3-1 تاريخچه شهرکرد
در متون تاريخي مربوط به منطقه چهارمحال و بختياري کمتر نامي از “دهکرد” برده شده است. شهري که امروز شهرکرد ناميده مي شود نتيجه گسترش فيزيکي روستاي دهکرد است که تاريخ مکتوب آن سابقه زيادي ندارد. از زمان شکل گيري و خصوصيات اجتماعي اولين ساکنين شهر اطلاع دقيقي در دست نيست ولي مي توان احتمال داد که بيشتر به کار دامپروري اشتغال داشته اند تا به کشاورزي و شايد وجه تسميه “دهکرد” را به صورتي ديگر مطرح مي کنند:
“روايت ديگر آنکه در دوره تسلط اتابکان فارس و لرستان (و اتابکان فضوليه) که با سلاطين مغول کنار آمده و قسمت جنوب و غرب ايران از تاخت وتاز آنان با دادن تحفه و هدايا و ماليات محفوظ داشتند و از حدود لرستان تا فارس حدود و ثغور خود را با ايجاد پاسگاه و چاپارخانه و رباط ها و زاويه جهت تامين راه و ساختمان و رفع مايحتاج مسافرين را فراهم نموده بودند، جمعي از اکراد را نيز در محل ده کهنه فعلي (شمال شرقي شهر) نزديگ بدوتو و گردنه رخ بطور ساخلو گماردند و مخصوصا در زمان حکمراني تکله و اتابک نصرت الدين احمد که مرکز آنان ايذه يا ايذح بوده و اين محل رو به ترقي و آبادي گذارد (نقل از سياحتنامه ابن بطوطه) و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، مدل جاذبه Next Entries دانلود پایان نامه درباره تابع تقاضا، درآمد سرانه، ارزش افزوده