منبع مقاله درمورد ارزش شرکت، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند؛ در تحلیلها از دادههای80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1384 الی 1387استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت‌ها دارای رابطه مثبت و معنیداری هستند. سرمایهگذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه منفی است. دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ارزش شرکت دارای رابطه منفی و معنیدار بوده و با عملکرد شرکت‌ها دارای رابطه و معنیدار نیست. همچنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی‌های ساختاری مورد بررسی در این پژوهش بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه مثبت و معنیداری است.
شمس ليالستاني، قاليباف اصل و سرايي نوبخت130 (1389)، يكي از معدود پژوهشهايي است كه به بررسي ويژگيهاي شخصيتي مديران پرداخته است. يافته هاي آنها نشان داد بين تجربه و ريسكپذيري مديران رابطة معنادار معكوسي وجود دارد، رابطة بين تجربه و رفتار توده وار معنادار و مستقيم است و بين تجربه و بيش اطميناني رابطة معنادار معكوس وجود دارد.
نمازی و کرمانی( 1387) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس واراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری آنها شامل 66 شرکت طی سالهای 1382 تا 1386 بود. نتایج تحقیق آنان نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آنها رابطه معنیداری وجود دارد
حساس یگانه و دیگران (1387) به بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت پرداختند. آنها برای آزمون فرضیه تحقیق خود از رگرسیون خطی چندگانه استفاده کردند. نتایج تحقیق آنان نشاندهنده وجود رابطه مثبت بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت بود.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، دادههای پانل Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، روش تحقیق، اشتغال زایی، داده های تابلویی