منبع مقاله درمورد اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ماليات………………………………………………………………………………………………………………………76
4 – 6 – خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1– نتیجه گیری (خلاصه يافته‌هاي تحقيق)…………………………………………………………………………………………..86
5-1-1- تحليل تطبيقي يافته ها ……………………………………………………………………………………………………….89
5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….90
– پیشنهاداتحاصل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..90
– پیشنهادت چانبی…………………………………………………………………………………………………………………..91
– پیشنهادات برای محققین بعدی……………………………………………………………………………………………….91
5-3- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….91
پيوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
فهرست منایع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..120

چکیده انگلیسی (Abstract) …………………………………………………………………………………………………………………122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 -1- خلاصه تحقيقات انجام شده در خصوص اجتناب مالياتي……………………………………………………………42
جدول 3-1- جدول نمونه گيري تحقيق……………………………………………………………………………………………………….47
جدول 4-1- آمار توصيفي متغيرهاي استفاده شده در مدل های تحقيق……………………………………………………………..59
جدول 4-2- ماتريس ضريبهمبستگي متغيرهاي تحقیق………………………………………………………………………………..62
جدول 4-3- نتايج برآورد مدل (1) تحقيق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي…67
جدول 4-4- نتايج برآورد مدل (1) تحقيق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-5- نتايج برآورد مدل (5) تحقيق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمي ماليات…..77
جدول5-1- خلاصه نتايج و يافته‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………..88

فصل اول
کليات طرح

1-1- بيان مساله
اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. اجتناب مالياتي كه موجب كاهش خروج وجه نقد از شركت بسوي دولت ميشود، از گذشته بعنوان يك ارزش براي سهامداران تلقي ميشده است. چشم انداز كلي اجتناب مالياتي بر اين نكته دلالت دارد كه مديران فرصت طلبي كه بدنبال اجتناب از پرداخت ماليات هستند، بوسيله ايجاد عدم شفافيت در گزارشگري مالي بدنبال سوء استفادههاي مالي هستند و بيشتر اين كار را در جهت منافع شخصي خود انجام ميدهند. شفافيت در گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت بر عملكرد مديران از سوي سهامداران ميشود. حال آنكه با وجود عدم شفافيت در گزارشگري مالي، كنترل و نظارت سهامداران بر مديران كاهش خواهد يافت. همچنين مديران فرصت طلب از ساير روشها و تكنيكها براي پرداخت ماليات كمتر استفاده ميكنند كه اين امر سبب تحمل هزينههايي براي مالكان شركت خواهد شد. لذا اين تحقيق بدنبال بررسي رابطه بين گزارشگري مالي سوءدار و گزارشگري مالياتي سوءدار ميباشد.
اطلاعات باعث تخصيص كارآ و بهينهي منابع در اقتصاد بازار سرمايه ميشود. افشاء و سازمانها و نهادهاي ايجاد شده جهت تسهيل افشاء بين مديران و سرمايهگذاران نقش مهمي را در برطرف كردن اين مشكلات بازي ميكنند. واضح است كه قانونگذاران و سرمايهگذاران براي داشتن گزارشگري مالي با كيفيت بالا هم رأي هستند زيرا اعتقاد غالب اينست كه كيفيت گزارشگري مالي مستقيماً روي بازارهاي سرمايه تاثير ميگذارد. آرتور ليوايت رئيس SEC (1998؛ 80) بيان ميكند كه: “من بطور راسخ ايمان دارم كه موفقيت بازار سرمايه مستقيماً به كيفيت سيستمهاي حسابداري و افشاء وابسته است. سيستم هاي افشاء آنهايي هستند كه طبق استانداردهاي با كيفيت بالا ايجاد شده اند و به سرمايه گذاران در قابليت اتكا گزارشگري مالي اطمينان ميدهند – و بدون اعتماد سرمايه گذاران بازارها نمي توانند رشد كنند.”
علي رغم ارزش منافع مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي، بسياري شركتها برخلاف اين اهداف عمل ميکنند. اين تصميم هزينههاي بالقوه ايجاد شده با مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي را منعكس ميكند.
براي سنجش اجتناب مالياتي از سه معيار ذيل استفاده ميشود:
CETR: نرخ موثر ماليات نقدي.
LCETR: نرخ موثر ماليات نقدي بلند مدت
PBTD: اختلاف دائمي ماليات
اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي باشد:
آيا مسئوليت پذيري اجتماعي با اجتناب مالياتي رابطه دارد؟
در اين تحقيق تلاش ميشود تا با استفاده از عوامل تاثيرگذار بر اجتناب مالياتي، به رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي با اجتناب مالياتي پاسخ داده شود.

1-2- اهداف تحقيق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن
شرکتها براي در اختيار قرار گرفتن منابع سرمايه گذاران بايد قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنين بر طبق قانون بايد حقوق دولت را که يکي از مهمترين آنها ماليات است، پرداخت کنند. بر اين اساس چون با پرداخت ماليات ميزان بازده مالکان کاهش پيدا ميکند، اين موضوع منجر به کاهش انگيزهي سرمايه گذاران جهت خريد سهام و سرمايه گذاري ميگردد. عدم توجه مديريت به کاهش هزينههاي ناشي از تحميل ماليات و عدم تلاش در تعيين درآمد مشمول ماليات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با اين توصيف انتظار مالکان اين است که جهت جلوگيري از انتقال ثروتشان به دولت، مديريت اقدام به انجام فعاليتهايي نمايد که سود حسابداري را محافظه کارانه تر شناسايي کنند، در اين ميان قيمت سهام شرکت نيز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزايش هم داشته باشد. به همين منظور مديران شرکتها براي برآورده شدن انتظارات سرمايهگذاران به دنبال راه کارهايي هستند تا از آن طريق بتوانند ماليات پرداختني واحد اقتصادي را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نيز جلوگيري کنند.
بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از:
– ارائه راهکارهايي جهت کاهش هزينههاي نمايندگي
– کاهش مدت زمان رسيدگي به پروندههاي مالياتي
– کاهش هزينههاي دولت براي اخذ ماليات از موديان و علي الخصوص موديان بزرگ مالياتي

1-4- سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
سوالات تحقیق:
اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير ميباشد:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

فرضیه های تحقیق:
فرضيه براساس تحقيق انجام شده توسط هوي و همکاران (2013) به شرح ذيل تدوين شده است:
1. اجتناب مالياتي با فعاليتهاي مسئولانه اجتماعي رابطه دارد.
2. اجتناب مالياتي با بدهيهاي احتمالي ناشی از فعالیتهای غير مسئولانه اجتماعي رابطه دارد.

نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه میشود، و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون میشود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.

1-5- مدل های تحقیق
مدلهايي که براي آزمون فرضيههاي اين تحقيق در نظر گرفته شدهاند، بر گرفته از مدلهاي رگرسيون چند متغيره تحقيق هوی و همکاران (2013) است که در فصل سوم به طور کامل به آن اشاره ميشود. در اينجا نيز مدلهاي مورد استفاده در تحقيق به اختصار و به صورت زيربيان ميشود:
ج
AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit

که در آن:

AGGRESSIVEit: اجتناب مالياتي با استفاده سه روش ذيل برآورد مي شود:

نام متغير
نماد
نحوه اندازه گيري
نرخ موثر مالياتي نقدي
CETR
وجه نقد پرداختي بابت ماليات
سود قبل از کسر ماليات

نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت
LCETR
مجموع وجوه نقد پرداختي بابت ماليات درطي3سال
مجموع سود قبل از كسر ماليات طي همان دوره

اختلاف دائمي ماليات
PBT
ماليات ابرازي – ماليات طبق برگ تشخيص
مجموع داراييهاي اول دوره

نرخ موثر مالياتي نقدي:
منظور از وجه نقد پرداختی، مبلغی است که بعد از برگ تشخیص قطعی به اداره دارایی پرداخت میگردد؛ حال آنکه هر شرکت برای سود قبل از کسر مالیات خود درصدی را به عنوان مالیات عملکرد (در ایران 25%) ذخیره در نظر میگیرد و به این ترتیب نسبت ذخیره مذکور به سود قبل از کسر مالیات 4/1 یا 25% میباشد ولی نسبت مبلغ پرداختی بعد از برگ تشخیص قطعی به سود قبل از کسر مالیات میتواند بیشتر، مساوی و یا کمتر از 4/1 باشد.

نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت:
با توجه به فرمول نرخ موثر مالیات نقدی که انحراف مثبت، منفی و یا عدم انحراف از مالیات را برای سال جاری نشان میدهد، میتوان میانگین نرخ موثر مالیاتی نقدی چند سال اخیر شرکت را نیز بدست آورد و مالیات گریزی یا عدم آن را تعیین نمود و قضاوت کاملتری نسبت به وضعیت شرکت داشت.

اختلاف دائمي ماليات:
با توجه به فرمول فوق مشاهده میشود که انحراف مالیاتی نسبت به داراییهای اول دوره سنجیده میشود زیرا هرچه اجتناب مالیاتی بالاتر باشد رقم افزوده شده به داراییهای اول دوره(سرمایه شرکت) بیشتر خواهد بود و بالعکس. در این تحقیق سه پارامتر تعیین کننده فوق درزمينه اجتناب مالیاتی در رگرسیون سنجیده خواهد شد.

CSRit: براي مسئوليت پذيري اجتماعي از سه روش به شرح ذيل استفاده ميشود
1) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکت ها نيز بايد با تامين سود، مراقب کيفيت زندگي کارمندان باشند. اين تحقيق از منابع انساني صرف شده به صورت درصدي از درآمد براي سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده ميکند. اين مخارج عبارتند از حقوق،
هزينههاي اضافه کاري، پرداخت ساعت کار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام