منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، مزیت رقابتی، رگرسیون، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ی و تکمیل مدل مزیت رقابتی ژنریک پورتر (رهبری منفعت (تمایز)، رهبری هزینه وتمرکز)، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی با نگاه به عوامل کلیدی موفقیت در بازار مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت با استفاده از مدلهای رایج و پرکاربرد و موفق مدیریت استراتژیک علیالخصوص در شرکتهای تولید درب تلاش میگردد تا سازگار بومی جهت نیل به مزیت رقابتی ارائه شود. بر این اساس مدل پیشنهادی این تحقیق که هدایت کننده ی فرایند تحقیق خواهد بود به شرح زیر است:

نگاره 3-1: مدل موقعیت یابی فیزیکی و ادراکی برای دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک
)جین کیم و همکاران (2008)، یو هنری زی و همکاران(2010)، سونیا ماریا داسیلوا مونتیرو و همکاران (2009))

8-1) روش تحقیق31

نوع این تحقیق بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و توسعه ای می باشد.در حالی که این تحقیق بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. به لحاظ وضعیت قطعیت داده ها این تحقیق از نوع توسعه ای نیز می باشد زیرا در صدد بسط یک موضوع خاص یعنی یافتن عوامل موثر در موقعیت یابی استراتژیک شرکت نودر است.
فرایند تحقیق برای دستیابی به نقشه ی موقعیت یاب استراتژیک جامعه ی آماری تحقیق، مراحل هفتگانه ی زیر می باشد:
ابتدا مدیران شرکت، مجموعه ای روا از محصولات رقابتی را برای عرضه به یک بازار هدف انتخاب می کنند.
سپس آنها باید مجموعه ای از ویژگی های تعیین کننده از نظر مشتریان موجود در آن بازار هدف را شناسایی نمایند.
در قدم سوم داده های مربوط به نظرات یک نمونه از مشتریان نسبت به هر محصولات مختلف جمع آوری می شود.
در قدم چهارم محققان این اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند تا جایگاه فعلی محصولات شرکت و محصولات رقبا را نزد مشتریان تعیین کنند و میزان اهمیتی را که مشتریان برای هر یک از آنها قایلند را مشخص سازند.
سپس مدیران شرکت برترین ترکیب ویژگی های تعیین کننده نزد مشتریان را تعیین می کنند، که این امر مستلزم جمع آوری داده های بیشتری است.
قدم پنجم بررسی ارتباط بین برتری های بخش خاصی از مشتریان هدف با وضعیت موقعیت فعلی محصولات رقابتی ارائه شده در قدم ششم را میسر و ممکن می سازد.
سر انجام در قدم هفتم مدیران گزارشی جامع تهیه می کنند که نشان می دهد آنها در رابطه با موقعیت یابی محصولات مختلف چه تصمیماتی گرفته اند.

تحقیق حاضر به لحاظ توسعه دانش کاربردی در زمینه شناسه گذاری داخلی و وفاداری کارکنان به شناسه و کاربرد عملی آن در ارائه یک مدل مفهومی جدید، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد؛ همچنین از آنجایی که ارتباط میان متغیر های موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی ادراکی برای دستیابی به موقعیت برتر استراتژیک در مدل ارائه شده آزمون می شود و به توصیف متغیر های مدل و نه دستکاری آن ها پرداخته می شود، از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی(تحلیل مسیر و معادلات ساختاری) می باشد. از نظر قطعیت داده ها نیز تحقیق حاضر، به لحاظ دارا بودن فرضیه، یک تحقیق قطعی و قالبی (Formalized) به شمار می آید (حمیدی زاده، 1372، 18).
9-1) فرضيه های تحقيق
فرضیه اهم 1: بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک یک رابطه ی معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: ویژگی های فنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
فرضیه فرعی 2: ویژگی های فیزیکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
فرضیه فرعی 3: معیارهای عینی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.

فرضیه اهم 2: بین موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک یک رابطه ی معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی 4: نیازهای مشتری بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
فرضیه فرعی 5: ویژگی های ادراکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
فرضیه فرعی 6: معیارهای ذهنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.

فرضیه اهم 3: “موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت هزینهای” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
فرضیه اهم 4: “موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتی” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
فرضیه اهم 5: “موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
فرضیه اهم 6: “موقعیت یابی فیزیکی” ارتباط یکسانی با “مزیت هزینهای” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
فرضیه اهم 7: “موقعیت یابی فیزیکی” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتی” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
فرضیه اهم 8: “موقعیت یابی فیزیکی” ارتباط یکسانی با “استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعیت یابی استراتژیک دارد.
10-1) زمان‌بندی اجرای تحقیق
زمان پیش بینی شده برای انجام این تحقیق شش ماه پس از تصویب طرح پیشنهادی تحقیق یعنی از فروردین 1390 تا شهریور 1390 به شرح زیر می باشد:

جدول 1-1: زمان پیش بینی شده برای انجام تحقیق
ردیف
مرحله
ماه

ماه اول
ماه دوم
ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم
ماه ششم
1
جستجو، فیش برداری، و تدوین مبانی و چارچوب نظری تحقیق

2
تدوین چارچوب نظری مدل

3
تهیه ی ابزار گردآوری داده ها و سنجش نمونه آماری

4
جمع آوری داده ها از طریق عملیات میدانی

5
تلخیص و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه، و تعیین اعتبار مدل

6
نتیجه گیری و تدوین گزارش نهایی تحقیق

این تحقیق در شرکت نودر واقع در تهران انجام گرفته است.
11-1) روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS، از روش تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده می گردد. همچنین از آزمون پارامتری (t و z) برای بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق استفاده خواهد شد. آزمون رگرسیون، آزمون پیرسون، و آزمون t در ادامه توضیح داده شده اند.
تحلیل همبستگی (آزمون پيرسون): در بسیاری از موارد کاربردی، به ویژه در علوم اجتماعی آنچه مورد نظر محقق است، فقط اندازه‏گیری همبستگی بین دو متغیر است. تکنیک همبستگی در رابطه با تعیین میزان وابستگی است (نادری & وسف نراقی, 1376, ص. 50). همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر مورد استفاده قرار میگیرد. همبستگي پارامتري شامل ضريب همبستگي پيرسون ميباشد كه آن را با علامت r و يا ρ نشان ميدهند. ضريب همبستگي پيرسون براي محاسبه درجه و ميزان ارتباط خطي بين دو متغير در سطح فاصلهاي و نسبي به كار ميرود. فرمول ضريب همبستگي پيرسون در رابطه(1-1) نشان داده شده است.
r_xy=(∑▒xy)/√(∑_(x^2)▒〖∑_(y^2)▒ 〗) رابطه(1-1): فرمول آزمون پيرسون
برای آزمون فرضیه های اهم 1 و 2 از آزمون پیرسون استفاده شده است.
رگرسيون: در رگرسيون به دنبال بر آورد رابطهاي رياضي و تحليل آن هستيم، به طوري كه بتوان به كمك آن كميت يك متغير مجهول را با استفاده از متغير يا متغيرهاي معلوم تعيين كرد. گاهي دو يا چند متغير تاثير عمدهاي روي متغير وابستهاي دارند. در اين وضعيت از رگرسيون چندگانه جهت پيش بيني متغير وابسته استفاده ميشود. در رگرسيون چندگانه نيز فرض خطي بودن رابطه بين متغيرها برقرار ميباشد و بر همين اساس معادله رگرسيون چندگانه با سه متغير وابسته به شكل زیر تعريف ميشود که برای آزمون فرضیه های فرعی 1 تا 6 بکار گرفته شده اند:
رابطه(2-1): معادله رگرسيون چندگانه
y= a + b 1×1+ b 2×2 + b 3×3
آزمون :tبراي بررسي فرضيه اهم سوم تا هشتم از آزمون معناداري ضريب همبستگي متغیرهای متقارن استفاده شده است. مقدار آماره t بر اساس فرمول زير محاسبه ميشود:
رابطه(3-1): معادله آزمون معناداري ضريب همبستگي متغیرهای متقارن
t=((r_12-r_13 ).√((N-3).(1+r_23)))/√(2(1-r_12^2-r_13^2-r_23^2+2r_12^2.r_13^2.r_23^2))

پس از محاسبه اگر مقدار |t| بدست آمده از مقدار محاسبه شده t در سطح 5% و درجه آزادي(N-3) بزرگتر يا برابر بود تفاوت معناداري بين همبستگيها (r) وجود دارد.
12-1) تعاریف عملیاتی متغیرها
ویژگی های فنی: عبارت است از ویژگی های تکنیکی و فنی منحصرد به فرد یک محصول خاص که موجب تمیز دادن آن در مقابل محصولات رقبا گردد (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
ویژگی های فیزیکی: عبارت است از ابعاد و مشخصات فیزیکی کلیدی یک محصول خاص که می تواند اطلاعات مفیدی را به ویژه در مراحل اول شناسایی و طراحی محصولات جدید بدست دهد (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
معیارهای عینی: عبارت است از یک سری مشخصات موجود در محصولات یا اضافه بر آن ها که خریداران عمدتا بر اساس چنین ویژگی ها و مشخصاتی ارزیابی خود را انجام می دهند (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
موقعیت یابی فیزیکی: یک راه ارزیابی موقعیت فعلی یک محصول در مقایسه با وضعیت محصولات رقبا و مقایسه آنها بر اساس یک سری مشخصات فیزیکی و عینی است می باشد. موقعیت فیزیکی یک محصول بر اساس ویژگی های فنی، ویژگی های فیزیکی، و معیارهای عینی سنجیده می شود (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
نیاز مشتری: عبارت است از هر نوع احساس کمبودی که برای مشتری به وجود می آید و او تلاش میکند تا با بهره گیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن اقدام نماید (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
ویژگی ادراکی: عبارت است از منافعی که خریداران از خرید یک کالا دریافت می کنند. ویژگی ادراکی در واقع ارزیابی مصرف کننده بر اساس آن چیزی است که محصول انجام می دهد (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
معیار ذهنی: عبارت است از معیارهایی نظیر نحوه عرضه محصولات، تجربه گذشته مشتری از محصولات، نقطه نظرات دیگران و بطور کلی معیارهایی که تحت تاثیر عواملی غیر از ویژگی های فیزیکی قرار دارند (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
موقعیت یابی ادراکی: یک راه ارزیابی موقعیت فعلی یک محصول در مقایسه با وضعیت محصولات رقبا و مقایسه آنها بر اساس یک سری مشخصات ادراکی و ذهنی است می باشد. موقعیت ادراکی یک محصول بر اساس نیازهای مشتری، ویژگی های ادراکی، و معیارهای ذهنی سنجیده می شود (اوریل سی واکر و همکاران 2004).
مزیت هزینه ای:  هنگامی‌است که شرکتی کالا یا خدمات را با قیمت کمتر به بازار ارائه می‌دهد. در واقع مزیت هزینه ای عبارت است از تولید در سطح هزینه ای کمتر از رقبا. در این حالت سازمان مي کوشد با اجراي تکنيکهاي گوناگون قيمت کالاي خود را به حدي برساند که رقبا را از دور خارج سازد. اين کاهش قيمت در اثر منحني يادگيري، کاهش ضايعات، اجراي زمانسنجي وغيره انجام مي گردد (Porter, 2007).
مزیت منفعتی (تمایز): هنگامی‌است که شرکتی کالا یا خدمات ممتاز و منحصر به فرد را با همان قیمتی ارائه دهد که توسط بازار عرضه می‌شود. در واقع مزیت منفعتی (تمایز) عبارت است از ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی‌های متمایز. هدف اين استراتژي آن است تا با بکار گيري کليه ابزارها کالا را در چشم خريداران به همتا جلوه دهد، محصول جديد بايستي به ميزان کافي زمان را در اختيار سازمان قرار دهد تا به کسب سود بپردازد و به همين دليل تفاوت آن بايستي تا حدودي غيرقابل تقليد باشد  (Porter, 2007).
استراتژی تمرکز: عبارت است از ايجاد تمرکز بر مشتريان خاص بازار. اين مشتريان خاص توسط مديريت و براساس سن / مسائل جغرافيايي/ سطح درآمد تعيين مي گردند (Porter, 2007).
موقعیت یابی استراتژیک: موقعیت یابی استراتژیک را می توان بعنوان یک فعالیت استراتژیک برای یافتن بهترین ترکیب استراتژی های لازم برای دفاع کردن از یک شرکت در مقابل نیروهای رقابتی در صنعت تعریف کرد. در واقع موقعیت یابی استراتژیک، برونداد درک ساختار بازار و وضعیت هایی است که عملکرد شرکت را تعیین می کنند. هدف موقعيت‌يابي، ارائه گزاره‌هاي عمومي براي تبيين، پيش‌بيني و توصيه‌هاي سياستي جهت موقعيت‌يابي استراتژيك بنگاه‌هاي اقتصادي است (حمیدی زاده، 1389، اوریل سی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ایفای نقش، توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، استراتژی ها Next Entries منبع مقاله درمورد بازار هدف، علم اقتصاد، جایگاه استراتژیک، تمرکز بازار