منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، سطح معنادار، انعطاف پذیری، طراحی محصول

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات
62
72
24
28
3.66
1.03
28.14

مطابق داده های جدول 17-4، از چهار عاملی که ویژگی ادراکی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “میزان خوش قولی و رعایت اخلاقیات در ویژگی محصولات” (72%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید برای مشتریان” (44%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به “وجود سلیقه های متمایز مشتریان در نحوه ی عرضه ی محصولات” (3.74=) و کمترین میانگین مربوط به “قابل درک و مناسب بودن تسهیلات خرید برای مشتریان” (2.94=) می باشد. اگرچه “وجود سلیقه های متمایز مشتریان در نحوه ی عرضه ی محصولات” رتبه ی دوم میزان اثربخشی را کسب کرده است (70%)، اما بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است (3.74=).

جدول 18-4: اندازه های آماری ایفای نقش معیارهای ذهنی
معیارهای ذهنی
اثربخش
غیر اثربخش
میانگین ()

انحراف معیار
()
درصد
ضریب تغییرات
CV=
(100)(/)

تعداد
درصد
تعداد
درصد

سلیقه های متمایز مشتریان در طرح محصولات
77
90
9
10
4.26
0.99
23.23
سلیقه های متمایز مشتریان در رنگ محصولات
77
90
9
10
4.22
0.89
21.09
مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز
79
92
7
8
4.44
1.14
25.68
اثربخشی هزینه های تحقیقاتی مربوط به طرح محصول
48
56
38
44
3.28
1.23
37.50
تاثیر طراحی محصولات در بالا رفتن فروش شرکت
77
90
9
10
4.12
0.88
21.36
تاثیر زیبایی محصولات در بالا رفتن فروش شرکت
74
86
12
14
4.10
0.98
23.90
تاثیر تنوع محصولات در بالا رفتن فروش شرکت
74
86
12
14
4.26
0.95
22.30
انعطاف پذیری در طراحی محصولات

60
70
26
30
3.68
1.16
31.52
انعطاف پذیری در رنگ محصولات

77
90
9
10
4.22
0.79
18.73
انعطاف پذیری در ابعاد محصولات
57
66
29
34
3.66
1.34
36.62
توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازاردر ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، و ابعاد، متنوع
34
40
52
60
3.06
1.14
37.25
هماهنگی واحد تحقیقات و واحد بازاریابی، در رابطه با طرح و تنوع محصولات
45
52
41
48
3.12
1.31
41.98
اثرگذاری رنگ محصولات در قیمت محصولات شرکت
48
56
38
44
3.16
1.37
43.35
اثرگذاری تنوع محصولات در قیمت محصولات شرکت
71
82
15
18
3.90

1.13

28.97

بر اساس داده های جدول 18-4، از چهارده عاملی که معیارهای ذهنی را سنجیده اند، بیشترین میزان اثربخشی مربوط به “مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” (92%) وکمترین میزان اثر بخشی مربوط به “توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازاردر ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، و ابعاد، متنوع” (40%) است. با نگرش به میانگین عوامل در می یابیم که بیشترین میانگین مربوط به”مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” (4.44=) و کمترین میانگین مربوط به “توانایی شرکت در سازشکاری با محیط در حال تغییر بازاردر ارائه ی محصولات با رنگ ها، طرح ها، و ابعاد، متنوع” (3.06=) می باشد. همانطور که مشاهده می شود “مشتری نه چندان زیاد برای محصولات متمایز” رتبه ی اول میزان اثربخشی را کسب و همچنین بالاترین مقدار متوسط توجه بازاریابان و کارشناسان فروش را به خود جلب نموده است.
4-4) آمار استنباطي: وضعیت نرمال بودن و آزمون فرضیه ها
به منظور تحليل داده‌های تحقيق از تحلیل‌های گوناگوني استفاده گرديده است. ابتدا نرمال بودن متغيرهاي تحقيق توسط آزمون كالموگروف-اسميرنوف مورد سنجش قرار گرفت و سپس براي بررسي فرضيات تحقیق از آزمونهاي رگرسيون چند متغيره، پيرسون و فيشر استفاده شد.
1-4-4) آزمون وضعیت نرمال بودن مؤلفه ها
قبل از سنجش فرضيات تحقيق ابتدا باید از نرمال بودن توزیع مؤلفه‌های تحقیق اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که مؤلفه‌های ما نرمال باشند، آزمونهاي مناسب برای بررسی فرضيات تحقيق، آزمونهاي پارامتريك و در صورتی که نرمال نباشد از آزمونهاي ناپارامتريك استفاده خواهد شد. برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که یک نوع آزمون نا پارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌افزار SPSS امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بیشتر از 5% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد بررسی با اطمینان 95% پذیرفته می‌شود. نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن مؤلفه‌ها در جدول (19-4) آماده است.
جدول 19-4: نتایج آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های مدل تحقیق
متغيرها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
سطح معناداری
نتيجه آزمون
مزیت هزینه ای
86
3.54
0.499
0.554
نرمال
مزیت منفعتی(تمایز)
86
3.31
0.472
0.119
نرمال
استراتژی تمرکز
86
3.42
0.457
0.139
نرمال
ویژگیهای فیزیکی
86
3.64
0.383
0.359
نرمال
ویژگیهای فنی
86
3.63
0.438
0.061
نرمال
معیارهای عینی
86
3.94
0.340
0.852
نرمال
نیازهای مشتری
86
3.61
0.701
0.650
نرمال
ویژگی ادراکی
86
3.39
0.762
0.589
نرمال
معیارهای ذهنی
86
3.10
1.14
0.609
نرمال
موقعيت يابي فيزيكي
86
3.28
0.567
0.991
نرمال
موقعيت يابي ادراكي
86
3.41
0.720
0.511
نرمال
موقعيت يابي استراتژيك
86
2.77
0.486
0.071
نرمال

بنابراین بر اساس جدول (19-4) تمامي متغيرهاي تحقيق دارای توزیع نرمال هستند بنابراين برای بررسی فرضيات از آزمونهاي پارامتريك استفاده خواهد شد. براي فرضياتي كه به صورت رابطه بيان شده است از آزمون پيرسون، فرضياتي كه به صورت تاثير بيان شده از آزمون رگرسيون چند متغيره همزمان و براي بررسي فرضياتي كه به مقايسه رابطه بين دو متغير ميپردازد از آزمون فيشر استفاده خواهد شد.
2-4-4) آزمون فرضيهها
1-2-4-4) فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی اول: ویژگی های فنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
شکل رياضي اين فرضيه به صورت زير است :

آزمون فرضیه
در جدول (20-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسيون خطي ارائه گردیده است:
جدول20-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير ویژگی های فنی بر موقعیت یابی فیزیکی
متغير
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی
0.712
8.64
0.000
تاثیر دارد
همان طور كه از جدول(20-4) ملاحظه ميشود مقدار سطح معني‌داري بدست آمده از مقدار 05/0 كمتر بوده و لذا شواهد کافي براي تاييد فرض صفر وجود ندارد، بنابراين در سطح اطمينان 95%، فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل تاييد ميگردد يعني «ویژگی های فنی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی» تاثير دارد و از آنجاي كه مقدار 712.β= ميباشد لذا نوع اين تاثير مثبت ميباشد. بنابراين در سطح معني‌داري 05/0 فرضيه فرعي اول تحقيق پذيرفته ميشود.
2-2-4-4) فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی دوم: ویژگی های فیزیکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
شکل رياضي اين فرضيه به صورت زير است :

آزمون فرضیه
در جدول (21-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسيون خطي ارائه گردیده است:
جدول21-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير ویژگی های فیزیکی بر موقعیت یابی فیزیکی
متغير
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی
0.092-
1.09-
0.279
تاثیر ندارد
بر اساس جدول (21-4)، مقدار سطح معني‌داري بدست آمده از مقدار 05/0 بيشتر بوده و لذا شواهد کافي براي رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراين در سطح اطمينان 95%، فرض صفر تاييد ميشود. يعني «ویژگی های فیزیکی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی» تاثير ندارد.
3-2-4-4) فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی سوم: معیارهای عینی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی” اثر گذار است.
شکل رياضي اين فرضيه به صورت زير است :

آزمون فرضیه
در جدول (22-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسيون خطي ارائه گردیده است:
جدول22-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير معیارهای عینی بر موقعیت یابی فیزیکی
متغير
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی
0.155
1.90
0.061
تاثیر ندارد
همان طور كه از جدول (22-4) بر می آید، مقدار سطح معني‌داري بدست آمده از مقدار 05/0 بيشتر بوده و لذا شواهد کافي براي رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراين در سطح اطمينان 95%، فرض صفر تاييد ميشود. يعني «معیارهای عيني» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی فیزیکی» تاثير ندارد.
4-2-4-4) فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی چهارم: نیازهای مشتری بر “تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی” اثر گذار است.
شکل رياضي اين فرضيه به صورت زير است :

آزمون فرضیه
در جدول (23-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسيون خطي ارائه گردیده است:
جدول 23-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير نیازهای مشتری بر موقعیت‏یابی ادراكي
متغير
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی
0.076-
0.621-
0.537
تاثیر ندارد
مطابق با جدول (23-4)، مقدار سطح معني‌داري بدست آمده از مقدار 05/0 بيشتر بوده و لذا شواهد کافي براي رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراين در سطح اطمينان 95%، فرض صفر تاييد ميشود. يعني « نیازهای مشتری» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی» تاثير ندارد.
5-2-4-4) فرضیه فرعی پنجم
فرضیه فرعی پنجم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی پنجم: ویژگی‏های ادراکی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی” اثر گذار است.
شکل رياضي اين فرضيه به صورت زير است :

آزمون فرضیه
در جدول (24-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسيون خطي ارائه گردیده است:
جدول24-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير ویژگی های ادراکی بر موقعیت‏یابی ادراكي
متغير
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی
0.135
1.15
0.268
تاثیر ندارد
همان طور كه از جدول (24-4) ملاحظه ميشود مقدار سطح معني‌داري بدست آمده از مقدار 05/0 بيشتر بوده و لذا شواهد کافي براي رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراين در سطح اطمينان 95%، فرض صفر تاييد ميشود. يعني « ویژگی های ادراکی » بر «تجزیه و تحلیل موقعیت یابی ادراکی» تاثير ندارد.
6-2-4-4) فرضیه فرعی ششم
فرضیه فرعی ششم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی ششم: معیارهای ذهنی بر “تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی” اثر گذار است.
شکل رياضي اين فرضيه به صورت زير است :

آزمون فرضیه
در جدول (25-4) نتایج محاسبه آزمون رگرسيون خطي ارائه گردیده است:
جدول 25-4: نتايج آزمون رگرسيون براي بررسي تاثير معیارهای ذهنی بر موقعیت‏یابی ادراكي
متغير
β
آماره T
سطح معناداری
نتیجه
تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراکی
0.622
6.89
0.000
تاثیر دارد
بر اساس جدول (25-4)، مقدار سطح معني‌داري بدست آمده از مقدار 05/0 كمتر بوده و لذا شواهد کافي براي تاييد فرض صفر وجود ندارد، بنابراين در سطح اطمينان 95%، فرض صفر رد ميشود و فرض مقابل تاييد ميگردد يعني « معیارهای ذهنی» بر «تجزیه و تحلیل موقعیت‏یابی ادراكي» تاثير دارد و از آنجایي كه مقدار 336.β= ميباشد لذا نوع اين تاثير مثبت ميباشد. بنابراين در سطح معني‌داري 05/0 فرضيه فرعي پنجم تحقيق پذيرفته ميشود.
7-2-4-4) فرضیه اهم اول
فرضیه اهم اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم اول: بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک یک رابطه‏ی معنادار وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
در جدول (26-4) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد انحراف معیار، ایفای نقش، طراحی محصول، بازاریابی Next Entries منبع مقاله درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، بازاریابی، اطلاعات بازار