منبع مقاله درمورد آزمون فرضیه، سطح معنادار، مزیت رقابتی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

استراتژیک ارائه گردیده است:
جدول26-4: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک
فرضيه اهم اول
تعداد
سطح معناداری
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بین موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک
86
0.000
0.937
تایید فرضیه
مطابق با داده های جدول (26-4)، با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95 درصد، مقدار سطح معناداری صفر به دست آمد. چون مقدار سطح معناداری کمتر از 0.05 می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. يعني رابطه‌ی معناداري بين موقعیت یابی فیزیکی و موقعیت یابی استراتژیک وجود دارد. و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسون براي اين آزمون 0.937 می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقيم می‌باشد. بدين ترتيب فرضيه اهم اول تحقيق در سطح اطمينان 95% تأييد می‌گردد.
8-2-4-4) فرضیه اهم دوم
فرضیه اهم دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:

فرضیه اهم دوم: بین موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک در یک رابطه‏ی معنادار وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

آزمون فرضیه
در جدول (27-4) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک ارائه گردیده است:
جدول27-4: مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک
فرضيه اهم دوم
تعداد
سطح معناداری
ضريب همبستگي
نتيجه آزمون
رابطه بین موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک
86
0.000
0.460
تایید فرضیه
همان‌طور كه در جدول (27-4) ديده ميشود با انجام آزمون پيرسون در سطح اطمينان 95 درصد، مقدار سطح معناداری برابر با صفر به دست آمد. چون مقدار سطح معناداری کمتر از 0.05 می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. يعني رابطه‌ی معناداري بين موقعیت یابی ادراکی و موقعیت یابی استراتژیک وجود دارد. و از آنجا كه ميزان ضريب همبستگي پيرسون براي اين آزمون 0.460 می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقيم می‌باشد. بدين ترتيب فرضيه اهم دوم تحقيق در سطح اطمينان 95% تأييد می‌گردد.
9-2-4-4) فرضیه اهم سوم
براي بررسي فرضيه اهم سوم تا هشتم از آزمون معناداري دو ضريب همبستگي همبسته استفاده شده است. مقدار آماره t بر اساس فرمول زير محاسبه ميشود:
t=((r_12-r_13 ).√((N-3).(1+r_23)))/√(2(1-r_12^2-r_13^2-r_23^2+2r_12^2.r_13^2.r_23^2))
پس از محاسبه اگر مقدار |t| بدست آمده از مقدار محاسبه شده t در سطح 5% و درجه آزادي (N-3) بزرگتر يا برابر بود تفاوت معناداري بين همبستگيها (r) وجود دارد.
فرضیه اهم سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم سوم: “موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت هزینه‏ای” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (28-4) نتایج محاسبه آزمون فيشر ارائه گردیده است:
جدول 28-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی ادراکی و مزیت هزینه‏ای با موقعيت‏يابي استراتژيك
متغير
موقعیت یابی ادراکی
مزیت هزینه‏ای
t||
t(83,.05)
نتيجه آزمون
موقعيت‏يابي استراتژيك
0.460
0.000
0.472
0.000
0.098
1.98
تاييد فرضيه
مزیت هزینه‏ای
0.336
0.002

بر اساس داده های جدول (28-4)، مقدار |t| محاسبه شده از مقدار t در سطح اطمينان 5% و با درجه آزادي 83 كمتر است لذا فرض صفر تاييد ميشود و در سطح اطمينان 95% ميتوان ادعا كرد”موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت هزینه‏ای” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
10-2-4-4) فرضیه اهم چهارم
فرضیه اهم چهارم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم چهارم: “موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتی” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (29-4) نتایج محاسبه آماره t ارائه گردیده است:
جدول29-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی ادراکی و مزیت منفعتی با موقعيت‏يابي استراتژيك
متغير
موقعیت یابی ادراکی
مزیت منفعتی
t||
t(83,.05)
نتيجه آزمون
موقعيت‏يابي استراتژيك
0.460
0.000
0.465
0.000
0.042
1.98
تاييد فرضيه
مزیت منفعتی
0.398
0.002

همان‌طور كه در جدول (29-4) ديده ميشود مقدار |t| محاسبه شده از مقدار t در سطح اطمينان 5% و با درجه آزادي 83 كمتر است لذا فرض صفر تاييد ميشود و در سطح اطمينان 95% ميتوان ادعا كرد”موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتي” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
11-2-4-4) فرضیه اهم پنجم
فرضیه اهم پنجم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم پنجم: “موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با ” استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.

آزمون فرضیه
در جدول (30-4) نتایج محاسبه آماره t ارائه گردیده است:
جدول30-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی ادراکی و استراتژی تمرکز با موقعيت‏يابي استراتژيك
متغير
موقعیت یابی ادراکی
استراتژی تمرکز
t||
t(83,.05)
نتيجه آزمون
موقعيت‏يابي استراتژيك
0.460
0.000
0.205
0.058
1.73
1.98
تاييد فرضيه
استراتژی تمرکز
0.272
0.011

همانگونه که از جدول (30-4) بر می آید، مقدار |t| محاسبه شده از مقدار t در سطح اطمينان 5% و با درجه آزادي 83 كمتر است لذا فرض صفر تاييد ميشود و در سطح اطمينان 95% ميتوان ادعا كرد”موقعیت یابی ادراکی” ارتباط یکسانی با ” استراتژی تمرکز ” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
12-2-4-4) فرضیه اهم ششم
فرضیه اهم ششم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم ششم: “موقعیت یابی فیزیکی” ارتباط یکسانی با ” مزیت هزینه ای” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (31-4) نتایج محاسبه آماره t ارائه گردیده است:
جدول31-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی فیزیکی و مزیت هزینه‏ای با موقعيت‏يابي استراتژيك
متغير
موقعیت یابی فیزیکی
مزیت هزینه ای
t||
t(83,.05)
نتيجه آزمون
موقعيت‏يابي استراتژيك
0.937
0.000
0.472
0.000
24.35
1.98
رد فرضيه
مزیت هزینه ای
0.467
0.000

همان‌طور كه در جدول (31-4) ملاحظه می گردد، مقدار |t| محاسبه شده از مقدار t در سطح اطمينان 5% و با درجه آزادي 83 بیشتر است لذا فرض صفر رد ميشود و در سطح اطمينان 95% ميتوان ادعا كرد”موقعیت یابی فيزيكي” ارتباط یکسانی با ” مزیت هزینه ای” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ ندارد.
13-2-4-4) فرضیه اهم هفتم
فرضیه اهم هفتم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم هفتم: “موقعیت یابی فیزیکی” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتی” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (32-4) نتایج محاسبه آماره t ارائه گردیده است:
جدول32-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی فیزیکی و مزیت منفعتی با موقعيت‏يابي استراتژيك
متغير
موقعیت یابی فیزیکی
مزیت منفعتی
t||
t(83,.05)
نتيجه آزمون
موقعيت‏يابي استراتژيك
0.937
0.000
0.465
0.000
28.35
1.98
رد فرضيه
مزیت منفعتی
0.553
0.000

همان‌طور كه در جدول (32-4) ديده ميشود مقدار |t| محاسبه شده از مقدار t در سطح اطمينان 5% و با درجه آزادي 83 بیشتر است لذا فرض صفر رد ميشود و در سطح اطمينان 95% ميتوان ادعا كرد”موقعیت یابی فيزيكي” ارتباط یکسانی با “مزیت منفعتي ” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ ندارد.
14-2-4-4) فرضیه اهم هشتم
فرضیه اهم هشتم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اهم هشتم: “موقعیت یابی فیزیکی” ارتباط یکسانی با “استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (33-4) نتایج محاسبه آزمون فيشر ارائه گردیده است:
جدول33-4: مقايسه همبستگيهاي بين موقعیت یابی فیزیکی و استراتژی تمرکز با موقعيت‏يابي استراتژيك
متغير
موقعیت یابی فیزیکی
استراتژی تمرکز
t||
t(83,.05)
نتيجه آزمون
موقعيت‏يابي استراتژيك
0.937
0.000
0.205
0.058
31.72
1.98
رد فرضيه
استراتژی تمرکز
0.248
0.021

مطابق با جدول (33-4)، مقدار |t| محاسبه شده از مقدار t در سطح اطمينان 5% و با درجه آزادي 83 بیشتر است لذا فرض صفر رد ميشود و در سطح اطمينان 95% ميتوان ادعا كرد “موقعیت یابی فيزيكي” ارتباط یکسانی با “استراتژی تمرکز” در دستیابی به موقعيت‏يابي استراتژيك‏ ندارد.

فصل پنجم
تحلیل یافته ها، نتیجه گیری، و پیشنهادها

1-5) مقدمه
در فصل چهارم فرضیه های تحقیق مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و وضعیت تایید یا رد فرضیه ها مشخص شد. در این فصل ابتدا خلاصه ای از پژوهش انجام شده ذکر می شود و سپس نتایج حاصل از یافته ها بیان می شود. در ادامه ی این فصل به محدودیت های تحقیق اشاره می شود و در پایان نیز با توجه به مبانی نظری، اهداف تحقیق، نتایج حاصل از تحلیل یافته ها، مشاوره با اساتید، و با توجه به محدودیت های تحقیق پیشنهادهایی کاربردی برای مدیران و پیشنهادهایی نیز جهت انجام تحقیق های آتی به دیگر محققان ارائه می گردد.
2-5) خلاصه
پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط کاملا متغیر و پرتلاطم جهان امروز، مدیران سازمانها را با دشواریهای متعددی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت در این زمینه باعث کاهش سهم بازار هدف خواهد شد؛ لذا برای هر صنعتی عوامل محیطی وجود داردکه باعث رقابت در محیط نامطمئن خواهد شد. در جامعهی کنونی، با توجه به وجود رقبای متعدد و تغییرات شتابان آن، دیگر برنامهریزی به شکل سنتی قادر نخواهد بود که مسائل و مشکلات بازار هدف را حل کند. لذا برنامهریزی استراتژیک، به منزلهی یک ابزار مفید و مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی مطرح شده است. موقعیت یابی استراتژیک ساز و کار هایی را از مبانی علم اقتصاد برای درک مزیت رقابتی فراهم می سازد که در آن چگونگی تشخیص کسب مزیت رقابتی، شروط پایدار ماندن مزیت رقابتی به وجود می آورد (حمیدی زاده، 1389، 272). در واقع، هدف از موقعیت یابی موثر، خلق تفاوت های فیزیکی و ادراکی با بهره گیری از تمام عناصر بازاریابی – قیمت، محصول، پیشبرد و تصمیم های توزیع – است.
بطور خلاصه اهم مسایل تحقیق که در صدد حل آن در این تحقیق برآمدیم به شرح زیر است:
1. وجود نداشتن یک چارچوب ارزیابی تعیین موقعیتیابی استراتژیک در شرکت نودر
2. فقدان یک الگوی ارزیابی مناسب از موقعیت یابی فیزیکی با توجه به ویژگی های فنی، ویژگی های فیزیکی، و معیارهای عینی.
3. فقدان یک الگوی ارزیابی مناسب از موقعیت یابی ادراکی با توجه به خواسته و نیازهای مشتری، ویژگی های ادراکی، و معیارهای ذهنی.
4. نداشتن یک الگوی ارزیابی مناسب از شایستگیهای ممتاز (مزیتهای رقابتی).
ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه می باشد. با بررسی مقالات و پژوهش های انجام شده در این حوزه پرسشنامه ای پیرامون متغیرهای مدل و روابط آن ها استخراج شده است. این پرسشنامه ها به شیوه مراجعه مستقیم و از طریق خود گزارشی توسط نمونه ای تصادفی از جامعه آماری بازاریابان و فروشندگان شرکت نودر تکمیل گردید. در واقع منابع دست اول جمع آوری داده ها بصورت میدانی (پرسشنامه) و منابع دست دوم جمع آوری داده ها استفاده از منابع کتابخانه و شبکه اینترنت می باشد.
در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS، از روش تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده می گردد. همچنین از آزمون پارامتری t برای بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق استفاده گردید.
نمونه آماری این پژوهش بازاریابان و کارشناسان فروش شرکت نودر هستند که در آن برنامه استراتژیک و بلندمدت از اهمیت بالایی برخوردار است و مدیران شرکت تلاش میکنند تا از این طریق به سطح تعالی در سطح بینالملل دست یابند. بر این اساس ، جامعه آماری این پژوهش ،شرکت نودر می باشد .
3-5) تحلیل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد انحراف معیار، ایفای نقش، طراحی محصول، بازاریابی Next Entries منبع مقاله درمورد رگرسیون، آزمون فرضیه، بازاریابی، اطلاعات بازار