منبع مقاله درباره گزارشگری مالی، صورتهای مالی، سود حسابداری، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

) متغيرهاي وابسته اين تحقيق مي باشند. نحوه محاسبه و تعریف اين متغیرها در فصل سوم تحقیق به تفضیل بیان شده است.
1-5-6-2. متغيرهاي مستقل7 تحقیق
متغيرهاي درآمدهای غیرعملیاتی () و هزینه های غیرعملیاتی () متغيرهاي مستقل اين مطالعه مي باشند كه در فصل سوم نحوه اندازه گيري آن ها بيان خواهد شد.
1-6. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات
در این تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل و به صورت تجمعی8می باشد.
در این تحقیق برای آزمون جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل از آماره استفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره و جدول که با درجات آزادی و در سطح خطای 5% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره استفاده شده است. آماره به دست آمده باجدول که با درجه آزادی در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلقمحاسبه شده از جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد يك فرضيه بر اساس مقدار احتمال يا سطح معني داري نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوي مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال كوچكتر از مقدار خطاي نوع اول () باشد فرض صفر رد می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Eviewsو SPSS بهره گرفته شده است.

1-7. ساختار تحقیق
فصل هاي بعد به اين ترتيب خواهد بود كه، فصل دوم مروري فشرده بر ادبيات حسابداري و ‌مالي در زمينه تحقيق دارد. در این فصل ‌ضمن اشاره به مباحث تئوريك مطرح شده و تشریح چگونگی شکل گیری مفهوم مدیریت سود، تاريخچه مختصري از تحقيقات انجام شده كه به نوعي با موضوع تحقيق در ارتباط هستند، ارائه خواهد شد. در فصل سوم توضيحات تفصيلي راجع به روش تحقيق و ‌مدل‌هاي مورد استفاده در آزمون فرضيه ها ارائه شده و ‌اهم روش‌هاي گردآوري اطلاعات مورد نیاز تحقیق و ‌تجزيه و ‌تحليل و ‌محاسبات انجام شده مطرح خواهد شد. در فصل چهارم نیز با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار خواهد گرفت و نهایتاً در فصل پنجم ضمن بيان خلاصه‌اي از موضوع تحقيق و روش تحقيق، ‌نتايج آزمون فرضيات تحليل خواهد شد. همچنين در اين فصل پيشنهاداتي كه مي‌تواند در تحقيقات آتي مورد استفاده قرار گيرد، ارائه مي شود.

1-8. خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیاتی از تحقیق انجام شده پرداختیم. این کلیات شامل مقدمه، بیان موضوع، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی از انجام این مطالعه، ارائه فرضیات و مدل های تحقیق، بیان روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها بود.

فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه
گزارش سودوزیانی واحد اقتصادی از انواع اطلاعاتی است که حسابداران تهیه می‏کنند و موردتوجه ویژه استفاده‏کنندگان قرارمی‏گیرد. درخط آخرگزارش سود و زیان، مبلغ سودخالص واحداقتصادی ارائه می‏شود. این رقم چکیده عملکرد یک واحد اقتصادی را نشان می‏دهد. استفاده‏کنندگان می‏توانند برپایه رقم سودی که حسابداران گزارش می‏کنند چشم اندازی به عملکرد واحد اقتصادی ودورنمای آن درآینده داشته باشند. شواهد وتحقیقات نشان داده که سرمایه‏گذاران نسبت به سوداعلامی واکنش نشان می دهند. فرایند اندازه گیری سود ونتیجه آن نقش مهمی دراداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورت های مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. ازآنجاكه محاسبه سودبنگاه اقتصادی متأثرازروش های برآوردی حسابداری است وتهیه ی صورتهای مالی به عهده مدیریت واحدتجاری است، ممكن است بنابه دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سودنماید(ولي زاده، 1387).در اين فصل از پژوهش تلاش مي شود تا ضمن تشريح سود و جايگاه آن در حسابداري، موضوع مديريت سود، انواع و تئوري مرتبط با آن و روش هاي و ابزار اعمال آن مورد بحث قرار گيرد. همچنين در اين فصل برخي از مطالعات مرتبط با مديريت سود مورد توجه قرار گرفته و نتايج حاصل از آن ها ارائه مي شود.

2-2. گزارشگری مالی، اهداف و كيفيت آن
فعالان بازارسرمایه جهت تخصیص بهینه منابع مالی خودنیازمند شناخت درست واحدتجاری می‏باشند، لذاهمواره درجستجوی اطلاعات مرتبط باواحدتجاری هستندتابراساس آن،تصمیم مناسب اتخاذنمایند.گزارشگری مالی یکی ازمنابع اطلاعاتی کسانی است که درمورد موسسه تجاری تصمیم‏های اقتصادی می‏گیرند. افرادی که ازاطلاعات مالی استفاده می کنند باید اطلاعات تهیه شده بوسیله گزارشگری مالی رابا اطلاعات مرتبطی که ازسایرمنابع به دست می آورند، ترکیب نمایندتابتوانندتصمیمات مناسبی اتخاذنمایند.هیات تدوین استانداردهای حسابداری هدف صورتهای مالی رابدین صورت تعریف می نمایند:ارائه اطلاعاتی تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی،عملکردمالی وانعطاف پذیری مالی واحدتجاری که برای طیفی گسترده ازاستفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع گردد. براساس نکات فوق الذکرپرواضح است که یکی ازمنابع اصلی اطلاعاتی افراد،اطلاعات حسابداری است.درمیان انبوه اطلاعاتی که ازطریق گزارشهای مالی ارائه ودراختیاراستفاده کنندگان قرارمی گیرد، اطلاعات منعکس کننده عملکرد واحد تجاری (سودواجزای آن) ازجایگاه خاصی برخوردار است.هدف اولیه ازگزارش سود،تامین وارائه اطلاعات مفیدبرای کسانی است که بیشترین علاقه رابه گزارشگری مالی دارند. یکی ازهدفهای اساسی که بااهمیت‏ترین هدف ازدیدگاه استفاده‏کنندگان گزارشهای مالی محسوب می‏شود،ایجادتمایزبین سود وسرمایه است.
بديهي است كه سرمایه گذاران خواهان کسب اطلاعات وسیع بوده ومی خواهند سوالات زیادی درباره وضعیت مالی وکیفیت گزارشگری شرکتهاداشته باشند.کیفیت گزارشگری،به معناي میزان مفیدبودن صورتهای مالی برای سرمایه گذاران، بستانکاران، مدیران ودیگرافراد مرتبط باشرکت است.این موضوع دربحث گزارشگری مالی متفاوت ازکارایی اقتصادی است زیراکه آنها بیانگربهینگی بوده،حال آنکه کیفیت پایین دلالت بربهینگی پایین ندارد وآن ممکن است ازتقاضای پایین یا بهای کیفیت گزارشی،رخ دهد.ازنظر باسو9(1997)به موقع بودن درصورتهای مالی،یعنی شناسایی زیان های اقتصادی است. لازم به ذکراست که دربحث گزارشگری مالی،سودحسابداری جایگاه خاص خود ر اداراست وبطورعام ازآن به عنوان یک هواسنج برای ارزیابی گزارشگری مالی یادمی شود. زیراتغییردرکمیت ترازنامه،به دنبال صورتحساب سود و زیان رخ می دهد.شناسایی به موقع سودوزیان،منجربه تجدیدبه موقع تمامی متغیرهای مالی وبه دنبال آن نسبتهای مالی می شود. سودبیانگرعملکرد نهایی شرکت ها بوده وبالا بودن میزان آن نشان دهنده عملکردخوب آنهاست. بااین وجودهرشرکتی دارای سیستم حسابداری باحسابهای خاص خوداست که منجربه ارائه سودهای مختلفی می گردد وتاثیرات زیادی را ازروشها،برآوردهاوسیاستهای مختلف می پذیرد. بنابراین باید بتوان داستان واقعی این ارقام رابرای سرمایه گذاران تشریح نمود.لذا موضوع مدیریت سودکه درادامه موردبحث واقعمی شود،دراین راستاقرارداد.(اسماعیلی، 1385)

2-3.سود و مفاهيم مربوط به آن
سود يا درآمد عبارت است از افزايش درحقو صاحبان سرمايه بجزمواردي كه به آورده صاحبان سرمايه مربوط مي شود(استانداردهاي حسابداري ايران، 1387).يكي از مهمترين منابع اطلاعاتي براي ارزيابي عمكرد واحد تجاري سود مي باشد كه شاخص مناسبي براي تصميمات سرمايه‏گذاران به شمار مي آيد. ضرورت گزارش سود به عنوان يك منبع اوليه براي تصميم گيري سرمايه گذاران به خوبي قابل استناد بوده و گزارش سود به شيوه هاي مختلف مانند ارائه مبنايي براي محاسبه ماليات، معياري براي ارزيابي موفقيت عملكرد شركت، معياري براي تعيين ميزان سودهاي قابل تقسيم، معياري براي مديريت يك واحد اقتصادي و ساير موارد به اقتصاد جامعه كمك مي كند (كردستاني و كشاورز، 1389). سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد به عاریه گرفته شده است. اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغی از (ثروت واقعی) یک واحد تجاری تعریف می کنند که واحد مزبور می تواند آن را طی یک دوره مصرف و وضعیت آن در پایان دوره همان باشد که در اول دوره بوده است. این تعریف از سود (تعریف سود اقتصادی) در اندازه گیری سود حسابداری بکار نمی رود زیراکه سود اقتصادی مستلزم اندازه گیری های بسیار ذهنی است و مبتنی بر برداشت عینی از ثروت واقعی نیست، درنتیجه نمی تواند از لحاظ مقاصد حسابداری دارای ویژگی قابلیت اتکای کافی باشد. لیندال10(1954)در مورد اندازه گیری سود اقتصادی موسسات این فرضیه را ارائه می دهد “درصورتی که در یک دوره مالی، سود سهامی پرداخت نشود یا سهام جدیدی انتشار نیابد، سود موسسه عبارتست از مجموعه ارزشهای تنزیل شده درآمدهای آتی در پایان دوره منهای مجموعه ارزشهای تنزیل شده درآمدهای آتی در اول دوره خواهد بود” اقتصاددانان دیگر نیز با راه حل فوق توافق دارند ولی به این مسئله نیز توجه دارند که، حسابداری ناچار به استفاده از ارقام مستند است. اشکالی که به نظریه فوق وارد است این است که با واقعیت های امور تجاری مطابقت نمی کند، زیرا کلیه تصمیمات مربوط به آینده یک موسسه معین نیست زیرا چنانچه قرار باشد کلیه درآمدهای حاصل از یک دارایی در سالهای آینده به زمان حال تنزیل شود باید فرض گردد که هیچ تصمیم تازه ای در مورد دارایی مورد بحث اتخاذ نشده است و هیچ واقعه پیش بینی نشده ای به وقوع نخواهد پیوست (شباهنگ، 1382).
آدام اسمیت به عنوان اولین اقتصاددانی که سود را به صورت افزایش ثروت تعریف نمود، سود را به صورت مبلغی بیان کرد که بدون برداشت از سرمایه می تون آن را مصرف نمود. (بلکویی11، 1381).اقتصاددان دیگری به نام فیشر12، سود را به عنوان مجموعه ای از رویدادها با وضعیت های مختلف از قبیل لذت ناشی از «سود ذهنی، سود واقعی و سود پولی»13 تعریف نموده است(یعقوبی، 1386).تفاوت بین سود حسابداری و سود اقتصادی، ناشی از روشهای اندازه گیری سرمایه است. از نظر حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد زمان و میزان جریانات نقدی و آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، ارزش فعلی جریان سود مورد انتظار، آتی واحد تجاری به عنوان مبنای اندازه گیری سرمایه مبنایی عملی نیست. و این اعتقاد وجود دارد که سرمایه را بایستی برحسب خالص دارایی های واحد تجاری اندازه گیری نمود. به عبارت دیگر سود در حسابداری عبارت است از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در پایان و آغاز دوره مالی و سرمایه مترادف با خالص دارایی ها درنظر گرفته می شود. لذا، اندازه گیری سود، تحت تأثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها بوده و در تعیین سود حسابداری، هرچند بیان کننده نتایج فعالیت های حسابداری است، لیکن دائماً مورد انتقاد قرار گرفته است(كردستاني و كشاورز، 1389).

2-4. انواع سود: درآمد عملياتي در مقابل درآمد غيرعملياتي
مفهوم سود،هردوگروه درآمدعملياتي و درآمدغيرعملياتي را دربر مي گيرد. درآمدعملياتي عبارت ازدرآمدي است كه ازفعاليت هاي اصلي ومستمر واحدتجاري حاصل مي‏گرددوباعناوين مختلفي ازقبيل فروش،حق الزحمه،سودتضمين شده،سودسهام وحق امتيازمورداشاره قرارمي گيرد(استانداردهاي حسابداري ايران، 1387).

مفهوم سود عملیاتي بر اندازه گیری کارایی واحد تجاری تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می‏دهد. در محاسبه سود عملیاتي تأکید بر اصطلاح «عملیاتی» است. بدين معني که تغییرات مربوط، تنها از عملیات اصلی ناشی می شود و به این ترتیب، مقایسه آن با عملیات دیگر امکان پذیر می گردد. درضمن کارایی نسبی مدیریت نیز بهتر آشکار می شود. اگرچه فعالیتهای غیرعملیاتی نیز تحت تأثیر کارایی مدیریت قرار می گیرد، اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج حاصل را با آن مقایسه کرد، مشکل است. به هرصورت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مدیریت سود، سود عملیاتی، صورت سود و زیان، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع مقاله درباره مدیریت سود، گزارشگری مالی، هموارسازی سود، عملکرد شرکت