منبع مقاله درباره پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها

3-3-3- اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر چابکی
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (569/0=p ;576/=29،2F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای چابکی اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنی دار بود (000/0=p ;144/25=27،1F)، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (000/0=p ;22/14=27،1F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه 1 (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون زمان چابکی از 39/ ± 99/11 به 36/ ± 95/11 رسید و 35/0 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (014/0=p ;057/3=9t).
در گروه 2 ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون زمان چابکی از 43/ ± 97/11 به 26/ ± 64/11 رسید و 67/2 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (002/0=p ;269/4=9t).
در گروه 3 ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون آزمون زمان چابکی از 52/ ± 79/11 به 51/ ± 77/11 رسید و 18/0 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (013/0=p ;091/3=9t) (نمودار 3-5).

نمودار3-5 میانگینهای چابکی در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* کاهش معنیدار نسبت به پیش آزمون

آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون نشان داد (000/0=p ;726/15=29،2F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات چابکی از پیشآزمون به پسآزمون بین گروه پلیومتریک با تغییرات گروههای گواه (000/0=p) وقدرتی (000/0=P) تفاوت معنی دار است اما بین تغییرات گروه گواه با تغییرات گروه قدرتی (938/0=p) تفاوت معنی دار نمیباشد. یعنی تمرینات پلیومتریک به طور معنیدار بیش از تمرینات قدرتی و تمرینات فوتبال باعث بهبود چابکی شده است.
درصد تغییرات چابکی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار 3-6 مشاهده میشود.

نمودار3-6 درصد تغییرات چابکی از پیش آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها

3-3-4- اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر توان انفجاري پايينتنه
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (140/0=p ;119/2=29،2F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای توان انفجاری اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنیدار بود (000/0=p ;547/70=27،1F)، و همچنین اثر متق

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فوتبالیست، ورزشکاران، آموزش و پرورش، تمرینات مقاومتی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مخارج دولت، برنامه چهارم توسعه، عرضه کنندگان، اثرات اقتصادی