منبع مقاله درباره پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها

3-3-3- اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر چابکی
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (569/0=p ;576/=29،2F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای چابکی اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنی دار بود (000/0=p ;144/25=27،1F)، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (000/0=p ;22/14=27،1F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه 1 (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون زمان چابکی از 39/ ± 99/11 به 36/ ± 95/11 رسید و 35/0 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (014/0=p ;057/3=9t).
در گروه 2 ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون زمان چابکی از 43/ ± 97/11 به 26/ ± 64/11 رسید و 67/2 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (002/0=p ;269/4=9t).
در گروه 3 ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون آزمون زمان چابکی از 52/ ± 79/11 به 51/ ± 77/11 رسید و 18/0 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (013/0=p ;091/3=9t) (نمودار 3-5).

نمودار3-5 میانگینهای چابکی در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* کاهش معنیدار نسبت به پیش آزمون

آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون نشان داد (000/0=p ;726/15=29،2F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات چابکی از پیشآزمون به پسآزمون بین گروه پلیومتریک با تغییرات گروههای گواه (000/0=p) وقدرتی (000/0=P) تفاوت معنی دار است اما بین تغییرات گروه گواه با تغییرات گروه قدرتی (938/0=p) تفاوت معنی دار نمیباشد. یعنی تمرینات پلیومتریک به طور معنیدار بیش از تمرینات قدرتی و تمرینات فوتبال باعث بهبود چابکی شده است.
درصد تغییرات چابکی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار 3-6 مشاهده میشود.

نمودار3-6 درصد تغییرات چابکی از پیش آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها

3-3-4- اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر توان انفجاري پايينتنه
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (140/0=p ;119/2=29،2F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای توان انفجاری اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنیدار بود (000/0=p ;547/70=27،1F)، و همچنین اثر متق

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره پیش آزمون، تمرین مقاومتی، جامعه آماری، درصد چربی بدن Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مخارج دولت، برنامه چهارم توسعه، عرضه کنندگان، اثرات اقتصادی