منبع مقاله درباره پیش آزمون، سطح معنی داری، تجزیه و تحلیل آماری، اکسیژن مصرفی

دانلود پایان نامه ارشد

آمادگي، مسافتي به طول 36 متر را با تمام سرعت ميدوید و زمان او بر حسب ثانيه و صدم ثانيه ثبت میشد. آزمون در دو نوبت اجرا شد و بهترين زمان براي شخص منظور گردید. استراحت بين دو نوبت به اندازه كافي بود (32).

2-4-8- آزمون قدرت بيشينه (آزمون دینامومتر)
براي اندازهگيري از دینامومتر66 مدل ( (adult back and leg dynamometer 3257Aساخت کشور هندوستان استفاده شده است. روش اجرا: هدف این آزمون اندازهگیری قدرت ایزومتریک عضلات بازکننده زانو بود. آزمودنی روی کفه مطابق شکل 2-2 دستگاه قرار میگرفت و زانوها را تا زاویه 130 تا 140 درجه خم میکرد و تنه را قائم نگه میداشت. دسته نیروسنج طوری گرفته میشد که پشت دست به سمت شخص قرار میگرفت. طول زنجیر در حالتی قرار داشت که دسته نیروسنج در محدده ران قرار میگرفت. آزمودنی با آهستگی ولی با حداکثر قدرت بدون اینکه وضعیت قائم بدن تغییرکند سعی به بازکردن زانوها میکرد و مقداری که عقربه صفحه نمایشگر نشان میداد برحسب نیرو-کیلوگرم ثبت شد (20).

شکل 2-10- آزمون دینامومتر

2-4-9- آزمون چابكی (ایلینویز)67
اجرای این آزمون به 8 مخروط نیاز دارد که نحوه آرایش مخروطها به گونهای است که طول مسیر 15/9 متر (فاصله مخروط اول از خط شروع) و فاصله بین مخروطها 83/1 متر و عرض مسیر 66/3 متر است. برای اجرای آزمون، آزمودنی مطابق شکل 2-3 پشت خط شروع (مخروط اول) قرار میگرفت و با شنیدن صدای سوت مسیر 15/9 متری را به طور مستقیم میدوید و مجددا بر میگشت و مسیر بین مخروطها را به صورت مار پیچ طی میکرد و مجددا بر میگشت و از خط پایان عبور میکرد و زمان طیکردن این مسیر برحسب ثانيه و صدم ثانيه ثبت میشد (32).

شکل 2-11- چابکی ایلینویز

2-4-10- آزمون استقامتی متناوب یو- یو (yo-yo)68
تست یویو ریکاوری متناوب بر توانایی ریکاوری بعد از تمرین سخت ( شدید ) تمرکز دارد. بین هر دوره تمرین (5 تا 15 ثانیهای) یک توقف (مکث) 10 ثانیهای وجود دارد. تست بین 2 تا 15 دقیقه به طول می انجامد. تست یویو ریکاوری متناوب مناسب ورزشهایی از قبیل بدمینتون، هاکی روی یخ و فوتبال که در آن توانایی انجام تمرینهای شدید یا سخت بعد از دورههای ریکاوری کوتاه، میتواند در نتیجه مسابقه این گونه ورزشها تاثیرگذار باشد. در این گونه ورزشها، داشتن توانایی انجام عملکرد ورزشی شدید انفجاری ممکن است در نتیجه مسابقه، نقش تعیین کننندهای داشته باشد. بعضی اوقات یک ورزش شدید نیازمند دوره کوتاه استراحتی قبلی (پیش از آن) میباشد. بنابراین برای شرکت کنندههای این نوع ورزشها داشتن یک توانایی خوب در ریکاوری سریع بعد از تمرین سخت ضروری میباشد. علاوه بر دو نشانه (مخروط تمرینی) در مکانهایی به فاصله 20 متر از همدیگر قرار گرفتهاند در پشت مخروط اول، مخروط سوم به فاصله m5 قرار گرفته است (شکل 2-4). 6 نفر در یک زمان در تست شرکت میکردند، مسیرهای تست به طور موازی و به فاصله m2 از هم قرار گرفته و برای هر شرکت کننده یک مسیر در نظر گرفته شد. (line مخصوص خودش). با اولین سیگنال افراد شروع به دویدن به سمت جلو میکردند. سرعت دویدن آنها باید به اندازهای میبود که فرد دقیقا هنگام رسیدن به 20 متر با صدای بوق هماهنگ باشد و چرخش از مخروط دوم (برگشت) و حرکت به سوی مخروط اول (20 متر دوم) نیز با سیگنال بعدی هماهنگ باشد. وقتی که آزمودنی از نشانه اول (مخروط اول) میگذشت آزمودنی با سرعت پایینتر فاصله قیف سوم m5 را دویده و پس از چرخش به سمت مخروط اول میدوید (مخروط شروع). در این قسمت آزمودنی میایستاد و منتظر بوق یا سیگنال بعدی میشد که این مدت 10 ثانیه طول میکشید. این مسیر تکرار میشد تا زمانی که شرکت کننده سرعت مشخص کنونی را برای مسیرهای رفت و برگشت نتواند حفظ کند. هنگامی که بوق زده میشد و آزمودنی به نشانه نمیرسید برای دفعه بعدی شرکت کننده از دور خارج میشد. این تست از سطح یک آن شروع شد. چنانچه فرد شرکت کننده بتواند سریعتر از سرعت مرحله 16 بدود آن فرد باید تست سطح دوم رادر فرصتی دیگر انجام دهد. در سطح یک تست سرعت شروع km/h10 میباشد که مربوط میشود به 5/14 ثانیهای که برای m20×2 میباشد (اختصاص داده شده است) و برای سطح دو، سرعت شروع تست km/h13 که 11 ثانیه برای 20×2 اختصاص داده شده است. سرعت در مراحل بعدی افزوده میشود. برای مثال زمان بین دو سیگنال کوتاهتر میشود. روی cd سرعت کنونی به طور مداوم در دسترس میباشد. پیشرفت و نتیجه تست میتواند بر روی طرح و برنامه تست ثبت و ضبط شود، بعد از طی هر مرحله m20×2 فاصله در نظر گرفته شده بر روی تست چک میشد. طرح میتواند همچنین برای تعیین و مشخص کردن کل فاصله در نظر گرفته شده استفاده شود.
نتیجه تست: هدف برای شرکت کننده این است که تا حد امکان بیش از m20×2 در محدودیت زمانی داده شده انجام بدهد (پوشش دهد) وقتی که شرکت کننده توقف میکند (از دور خارج میشود) آخرین سرعت و تعداد مسافتهای m20×2 انجام شده با این سرعت ثبت میشد و از طریق فرمول زیر، اکسیژن مصرفی بیشینه (میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم) محاسبه گردید (108).
) vo2max (m/min/kg) = distance in meter × (0/0136 +45/3

دویدن (فعالیت) استراحت
شکل 2-12- آزمون استقامتی متناوب یو- یو

2-5- روشهای آماری
برای ارائه متغیرها از آمار توصیفی استفاده و دادهها به صورت (انحراف استاندارد ± میانگین) نمایش داده شدهاند. برای آزمودن طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کلوموگرف – اسمیر نوف استفاده شد. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت بین گروهها در پیشآزمون استفاده شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد و در صورت معنی دار شدن اثرهای زمان یا تعامل زمان × گروه از آزمون t جفت شده برای بررسی تغییرات درون گروهی و از آزمون تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت در تغییرات درون گروهی بین گروهها استفاده شد. از نرم افزار spss 18 برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد و سطح معنی داری 05/0p در نظر گرفته شد.

فصل سوم
یافتهها

3-1- مقدمه
در این فصل نتایج تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده ارائه میشود. در ابتدای این فصل نتایج به دست آمده از اندازه گیریها به صورت جدول ارائه شده و سپس فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3-2- اطلاعات و ویژگیهای آزمودنیها و تجزیه و تحلیل مقدماتی
ویژگیهای آزمودنیها (سن، قد، جرم بدن، شاخص توده بدن ودرصد چربی) در جدول 3-1 ارائه شده است. همه مقادیر به صورت میانگین و انحراف استانداراد بیان شده است و مربوط به اندازهگیریهای انجام شده در پیش آزمون میباشند. برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها، از آزمون کلموگراف- اسمیرنف برای تمامی متغیرهای این پژوهش استفاده شد. نتیجه این آزمون حاکی از طبیعی بودن توزیع دادهها بود. برای بررسی تفاوت متغیرها بین گروهها در پیش آزمون از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد، که نتایج نشان داد برای هیچ یک از متغیرها بین گروهها در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین بین سن، قد، جرم بدن، BMI و درصد چربی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (جدول 3-1).

جدول 3-1 ویژگیهای آزمودنیها در پیش آزمون
گروه ها
متغیرها
گواه
پلیومتریک
قدرتی
سن (سال)
63/0 ± 35/16
46/0± 64/16
66/0 ± 45/16
قد (cm)
09/9±2/172
49/3±5/176
46/5±9/177
جرم بدن (kg)
59/10±65/59
89/6±47/63
79/5±44/64
BMI(kg/m2)
15/2±03/20
62/1±33/20
55/1±36/20
%BF
(triceps + calf )
22/4±22/16
61/3±99/15
70/5±14/21

3-3- یافتههای به دست آمده بر مبنای اهداف پژوهش
3-3-1- اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر رکورد دوی سرعت 36 متر
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (536/0=p ;639/=29،2F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیریهای تکراری برای سرعت دویدن اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنیدار بود (000/0=p ;770/26=27،1F) و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (001/0=p ;533/8=27،1F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه 1 (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون، رکورد 36 متر سرعت از 25/ ± 49/5 به 23/ ± 41/5 رسید و 35/1 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (044/0=p ;339/2=9t).
در گروه 2 ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد 36 متر سرعت از 39/ ± 55/5 به 40/ ± 34/5 رسید و 86/3 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (002/0=p ;314/4=9t).
در گروه 3 ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد 36 متر سرعت از 37/ ± 38/5 به 35/ ± 36/5 رسید و 33/0 درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود. (025/0=p ;690/2=9t) (نمودار 3-1)

نمودار3-1 میانگینهای سرعت دویدن در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* کاهش معنیدار نسبت به پیش آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون نشان داد (001/0=p ;570/8=29،2F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات سرعت دویدن از پیشآزمون به پسآزمون بین گروه پلیومتریک با تغییرات گروههای گواه (021/0=p) وقدرتی (001/0=p) تفاوت معنیدار است اما بین تغییرات گروه گواه با تغییرات گروه قدرتی (486/0=p) تفاوت معنیدار نمیباشد. یعنی تمرینات پلیومتریک به طور معنیدار بیش از تمرینات قدرتی و تمرینات فوتبال باعث افزایش سرعت دویدن شده است.
درصد تغییرات سرعت دویدن از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار 3-2 مشاهده میشود.

نمودار3-2 درصد تغییرات سرعت دویدن از پیش آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها

3-3-2- اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر قدرت بیشینه
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (086/0=p ;686/2=29،2F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای قدرت بيشينه اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنی دار بود (000/0=p ;907/45=27،1F) ، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (003/0=p ;413/7=27،1F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه 1 (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد قدرت بيشينه از 44/45 ± 161 به 72/39 ± 165 رسید و 41/4 درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار نبود (121/0=p ;714/1- =9t).
در گروه 2 ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد قدرت بيشينه از 31/32 ± 125 به 62/29±130 رسید و 83/4 درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (015/0=p ;000/3- =9t).
در گروه 3 ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد قدرت بيشينه از 01/31 ± 132 به 00/29 ± 145 رسید و 14/11 درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (000/0=p ;060/8- =9t) (نمودار 3-3).

نمودار3-3 میانگینهای قدرت بيشينه(دینامومتر) در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* افزایش معنیدار نسبت به پیش آزمون

آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون را نشان داد (047/0=p ;423/3=29،2F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات قدرت بيشينه از پیشآزمون به پسآزمون بین گروهها معنیدار نبود. درصد تغییرات قدرت بيشينه از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار 3-4 مشاهده میشود.

نمودار3-4 درصد تغییرات قدرت بيشينه(دینامومتر) از پیش

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره پیش آزمون، تمرین مقاومتی، جامعه آماری، درصد چربی بدن Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مخارج دولت، برنامه چهارم توسعه، عرضه کنندگان، اثرات اقتصادی