منبع مقاله درباره پیش آزمون، تمرین مقاومتی، جامعه آماری، درصد چربی بدن

دانلود پایان نامه ارشد

است که به میزان کشش ماهیچه پاسخ میدهد. این بازتاب دارای سریعترین پاسخ شناخته شده به محرکهاست (در این مورد، سرعت کشش عضله) بازتاب عضلهای – کششی موجب انقباض هم نام عضله و کمکی (عضلاتی که پیرامون عضله تحت پوشش قرار داشته وحرکت یکسانی را پدید میآورند) و جلوگیری از عضلههای مخالف میگردد (10).

فصل دوم
روش‌شناسی پژوهش

2-1 مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی جامعه آماری و چگونگی گزینش آزمودنیها پرداخته، سپس توضیحاتی در مورد روشهای آماری و شیوههای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده بیان میشود.
2-2 جامعه آماری و روش گزینش آزمودنیها
جامعه آماري اين تحقيق را دانش آموزان پسر فوتباليست دوره دبيرستان 15 تا 17 سال كه عضو تیمهای آموزشگاهی شهرکرمانشاه بودند، تشكيل دادند. از تعداد 80 نفر داوطلب برای شرکت در پژوهش، 30 نفر معیارهای ورود به تحقیق را کسب کردند. در انجام اين تحقيق ابتدا آزمودنیها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه گواه، گروه پلیومتریک و گروه مقاومتی. هر یک از گروهها متشکل از 10 نفر دانشآموز فوتبالیست میشد.

2-2-1- معیارهای ورود به پژوهش
1- دانش آموزان پسر 15 تا 17 سال در شهرستان کرمانشاه
2- فوتباليستهای عضو تیمهای آموزشگاهی شهرکرمانشاه
نداشتن سابقه بیماری قلبی تنفسی یا دیگر بیماریهای مزمن
سابقه تمرین فوتبال در تیمهای آموزشگاهی حداقل 2 سال
سابقه تمرین مقاومتی
آزمودنیها با تمرینات پلیومتریک آشنایی چندانی نداشتند
2-2-2- معیارهای خروج از پژوهش
آسیب دیدگی
غیبت در تمرین
ابتلا به بیماری حاد یا مزمن
نداشتن سابقه عمل جراحی

2-3- طرح پژوهش
در آغاز کار یک روز پیش از اندازهگیریهای اولیه (پیش آزمون) ابتدا یک جلسه توجیهی برای شرح برنامه کار برگزار شد و آزمودنیها فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق، همچنین پرسشنامه پزشکی جهت تایید سلامتی را تکمیل نمودند (پیوست شماره 1و2). در صبح روز پیش آزمون از آزمودنیها، اندازهگیریهای قد، جرم، ترکیب بدنی، و درصد چربی بدن به عمل آمد. سپس آزمودنیها به مدت 15 دقیقه فعالیت جسمانی به منظور گرم کردن که شامل دویدن نرم و حرکات کششی و نرمش با تاکید بر پایین تنه انجام دادند پس از آن از آزمودنیها به ترتیب آزمونهاي پرش عمودي، دینامومتر و چابکی ایلینویز بهعمل آمد و رکوردهای آنها ثبت گردید. در صبح روز سوم آزمونهاي دوي سرعت 36 متر و تست یویو گرفته شد. سپس به مدت 4 هفته هر سه گروه مداخله تمرينی را آغاز کردند و بعد از یک روز استراحت در صبح روز دوم پس آزمون از آزمودنیها، اندازهگیریهای قد، جرم، ترکیب بدنی و درصد چربی بدن به عمل آمد. سپس آزمودنیها به مدت 15 دقیقه فعالیت جسمانی که شامل دویدن نرم و حرکات کششی و نرمش با تاکید بر پایین تنه انجام دادند پس از گرم کردن از آزمودنیها به ترتیب آزمونهاي پرش عمودي، دینامومتر و چابکی ایلینویز بهعمل آمد و رکوردهای آنها ثبت گردید. در صبح روز سوم آزمونهاي دوي سرعت 36 متر و تست یویو گرفته شد.
2-3-1- گروه مقاومتی
دربرنامه گروه تمرین مقاومتی با انتخاب چهار حرکت برای پایین تنه، تاکید بر افزایش قدرت پاها متمرکز گردید که این تمرينها سه جلسه در هفته در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه در سالن فجر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرمانشاه راس ساعت 14 تا 30/15 دقیقه انجام شد. آزمودنیها تمرينهای مقاومتي منتخب ذکر شده را به مدت 4 هفته انجام دادند. برنامه تمرینی در هفته اول به این صورت بود که آزمودنیها زیر نظر مربی در یک نیمه زمین فوتبال پس از 15 دقیقه گرم کردن که شامل دویدن نرم و انجام حرکات کششی و نرمش بود شروع به انجام حرکات قدرتی با وزنه نمودند. هر یک از تمرینهای مقاومتی ذکر شده در سه ست، با 50 الی 60 درصد تکرار بیشینه و تکرارهای 8 تایی انجام گرفت که استراحت بین ستها 1-2 دقیقه و استراحت بین نوبت ها 3-5 دقیقه بود (113). در هفته دوم بنا بر اصل اضافه بار فقط تکرارها به 10 عدد رسید. البته در طول این چهار هفته بر مقدار وزنه اضافه نشد و با همان 50 تا 60 درصد تکرار بیشینه هر فرد که مشخص شده بود تمرینات به انجام رسید. در هفته سوم آزمودنیها تمرینات را با 12 تکرار و در هفته چهارم به 10 تکرار انجام دادند. زمان استراحت بین ستها و نوبتها نیز ثابت بود (پیوست شماره3). تمرینات قدرتی درمحدوده زمانی35 تا 50 دقیقه طول کشید و سپس در پایان دانش آموزان به مدت 20 دقیقه به بازی فوتبال زیر نظر مربی در جهت برنامههای تاکتیکی تیمی با آزمودنیهای گروه پلیومتریک میپرداختند. براي محاسبه يك تكرار بيشينه به روش غیر مستقیم از فرمول زير استفاده شد (12):

= = =حداكثر وزنهي جابجا شده

تمرينهای مقاومتي منتخب:

شکل2-1- اسکات پا با وزنه(هالتر)53

شکل2-2- حرکت لانژ از پهلو با دمبل54

شکل 2-3- ساق پا (بلند شدن بر روي پنجه پا با هالتر)55

شکل2-4- لیفت مرده56

2-3-2- گروه پلیومتریک:
ما بیشتر تمرینات پلایومتریک را روی اندام تحتانی و با توجه به اهداف رشته ورزشی فوتبال، متمرکز کردهایم. بیشتر این حرکات شامل پریدن، لی لیکردن و جهیدن، روی یک پا یا هر دو پا (جفت پا) و به صورت عمودی، افقی و یا ترکیبی هستند. تمرینات پلیومتریک منتخب نیز همزمان با تمرینات قدرتی در نیمه دیگر زمین فوتبال زیر نظر مربی انجام گرفت و اصل اضافه بار در این تمرینها فقط با افزایش تکرارها رعایت شد که به ترتیب در هفته اول تمرینات در سه ست، همراه با 8 تکرار و همچنین در هفته دوم نیز در سه ست 10 تکرار و هفته سوم، سه ست 12 تکراری و هفته چهارم سه ست 10 تکرار به انجام رسید. استراحت بین ستها 1-2 دقیقه و بین نوبتها 2-3 دقیقه در نظر گرفته شد (پیوست شماره 4). تمرینات پلیومتریک منتخب درمحدوده زمانی35 تا 50 دقیقه طول کشید. بعد از اتمام تمرینات آزمودنیها به همراه گروه قدرتی مشغول بازی فوتبال به مدت 20 دقیقه در جهت برنامههای تاکتیکی تیم شدند. تمرینات متنخب پلیومتریک شامل:

شکل2-5- پرش داخل 10 حلقه به قطر 1 متر که بهصورت زیگزاگ چیده شدهاند

شکل2-6- پرش از جلو روی 4 مانع به ارتفاع cm30 و فاصله cm90 از همدیگر

شکل2-7- اسکات لانژ57 از جلو همراه پاس با توپ مدیسین بال

شکل2-8- پرش اسکات58

2-3-3- گروه گواه
در روزهای زوج (روزهای غیر از تمرین گروه قدرتی و پلیومتریک) پس از گرم کردن به تمرینات اختصاصی فوتبال (تکنیکی) و در آخر نیز به مدت 20 دقیقه به بازی فوتبال مشغول شدند. برنامه تمرینهای اختصاصی این گروه در هفته اول شامل: تمرینهای مربوط به اصول دریبلینگ، در هفته دوم، تمرینهای مربوط به اصول پاس دادن و حمایت در هفته سوم تمرین های شوت زدن و هفته چهارم اصول کنترل و سر زدن. تمرینات اختصاصی فوتبال (تکنیکی) درمحدوده زمانی 35 تا 50 دقیقه طول کشید. زمان بازگشت به حالت اولیه (سرد کردن) برای هر سه گروه حدود 5 الی 10 دقیقه بود. آزمودنیهای این گروه هیچگونه تمرین مقاومتی یا پلیومتریک منظمی انجام ندادند.
در پایان دانش آموزان پس از یک روز استراحت (روز سی و دوم)، پسآزمون به همان صورتی که پیش آزمون شرح داده شد رکوردها ثبت گردید. در روز سی و سوم آزمونهای پرش عمودی، دینامومتر، چابکی ایلی نویز و در روز سی و چهارم آزمونهای دوی سرعت 36 متر و تست یویو به عمل آمد.
جدول 2-1 زمان اجرای آزمونها و تمرینات
پسآزمون 2
پسآزمون 1
استراحت
مداخله تمرینی
پیشآزمون 2
پیشآزمون 1
کلاس توجیهی
D34
D33
D32
D4 D31
D3
D2
Day 1

2-4- ابزار، اندازهگيريها و آزمونها
2-4-1- پرسشنامه مشخصات فردی
آزمودنیها فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق، همچنین پرسشنامه پزشکی جهت تایید سلامتی را تکمیل نمودند (پیوست شماره 1و2).
2-4-2- اندازهگيري وزن
وزن آزمودنيها با ترازوي نفر كش پزشكي، ساخت كشور آلمان، با قابليت اندازهگيري تا 150 كيلوگرم و با دقت 1/0 كيلوگرم و به طور دقيق اندازهگيري شده و در فرمهاي مربوط به جمعآوري اطلاعات آماري ثبت گرديده است. به هنگام وزنكشي پوششهاي آزمودنيها، تنها يك شورت ورزشي بوده و وزن آزمودنيها بر حسب واحد كيلوگرم بيان شده است (12).
2-4-3- اندازهگيري قد
براي بدست آوردن قد آزمودنيها، نخست روي ديوار صاف و مناسب، با متر نواري خطكشي و علامتگذاري شده، سپس با پاي برهنه و در حاليكه بدن آنها صاف و كشيده و پاشنهی پا، باسن و پشت آنها در اتصال به دیوار بوده، فاصله بين كف پا و روي سر آنها به عنوان اندازه طول قد، برحسب متر و سانتيمتر ثبت گرديده است (12).
2-4-4- محاسبه توده بدن (BMI)59
برای تعیین شاخص توده بدن ، مقادیر وزن و قد آزمودنیها بر حسب کیلوگرم بر متر مربع محاسبه شد (12).
“BMI=” “Weight (kg)” /〖”(Height (m)” 〗^”2″
2-4-5- محاسبه درصد چربی60
مقدار چین پوستی ساق پا با چین پوستی بخش سه سربازویی توسط کالیپر61 medical) – skinfold caliper مدل sh502) جمع شده و این جمع با استانداردهای پذیرفته شده برای دانش آموزان کمتر از سنین دانشگاهی مقایسه شده است. درصد چربی از طریق فرمول زیر محاسبه گردید (112):
% BF=0 /735(∑SKF) +1/0
(Triceps+calf)= ∑ skf

2-4-5-1- اندازهگيري چین پوستی سه سربازویی 62
فرد دست راست را خم و در زاویه 90 درجه قرار میداد و آرنج را نزدیک پهلو نگه میداشت.
آزمونگر پشت شرکت کننده ایستاد و نقطه شروع نوار اندازهگیری را در بالای بخش جانبی شانه (زایده آخرومی کتف) قرار داد و تا انتهای استخوان بازو (در یک خط مستقیم) پایین میآورد و در نوک آرنج خم شده (زایده آرنجی استخوان زند زیرین) قرار میداد.
آزمونگر، بازو رادر نقطه میانی بین زایده آخرومی و زایده آرنجی علامت زده و علامت را تا پشتیترین نقطه بازو ادامه میداد.
سپس شرکت کننده بازوی خود را در امتداد ساعد (حالت آویزان) قرار میداد.
آزمون گر با انگشت شست و سبابه به سمت پایین، چین پوستی را در پشت بازو و 1 سانتی متر بالاتر از محل علامت، نیشگون گرفت.
آزمونگر سرهای کالیپر را در پشت بازو در محل علامت گذاری شده قرار داد و اندازه ثبت شد (12).
2-4-5-2- اندازهگيري چین پوستی ساق پا 63
شرکت کننده در حالت نشسته و یا ایستاده قرار گرفت. زانوی راست او 90 درجه خم شده و پای راستش در زاویه قائمه و حالت راحت قرار گرفت. اگر شرکت کننده ایستاده باشد پای راست او روی یک نمکت یا صندلی قرار داده میشد.
آزمونگر، وسط بخش جانبی پا را در محلی که ساق پا بیشترین قطر را دارد، علامتگذاری کرد.
آزمونگر، چین پوستی را موازی با محور طولی ساق پا و در بخش جانبی – میانی آن در دست گرفت.
آزمونگر، نوک گیرههای کالیپر را حدود 1 سانتی متر پایینتر از محل علامت گذاری شده قرار داد و اندازه ثبت شد (12).

2-4-6- آزمون توان انفجاري پايين تنه
براي اندازهگيري توان انفجاري پايين تنه از آزمون پرش عمودي كه به آن پرش سارجنت64 نيز گفته ميشود، استفاده شده است. اين آزمون به روشهاي مختف اجرا ميشود. سادهترين روش آن، اندازهگيري ميزان پرش فرد به سانتيمتر است. ابتدا آزمودني در كنار ديوار به پهلو ميايستاد و دست خود را به بالا دراز ميكرد و محل نوك انگشت وي علامتگذاری میشد. در اين حالت دست آزمودني كاملاً صاف و پاشنه پاها روي زمين، قرار میگرفت. سپس آزمودني مطابق شکل 2-1 در همان حالت، با نيروي اهرمي دستها و پاها به هوا میپرید و در بالاترين نقطه پرش، دوباره دستش را به ديوار میزد. فاصله بين دو نقطه علامتگذاری شده روي ديوار علامت كه يكي در حالت ايستاده و ديگري اوج پرش بود، به سانتيمتر اندازهگيري شد (20).

شکل 2-9 : پرش سارجنت

2-4-7- آزمون سرعت دويدن65
براي اندازهگيري از آزمون 36 متر سرعت استفاده شده است. وسايل مورد نياز: زمان سنج. روش اجرا: آزمودنی در حالت استارت ايستاده، پشت خط شروع قرار ميگرفت و پس از اعلام

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره گروه کنترل، اکسیژن مصرفی، تمرین قدرتی، تمرین استقامتی Next Entries منبع مقاله درباره پیش آزمون، سطح معنی داری، تجزیه و تحلیل آماری، اکسیژن مصرفی