منبع مقاله درباره نظام مالی، نظام مالیاتی، عوامل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

و شهرنشینی ، پراکندگی جمعیت ، ساختار و ترکیب جمعیت ، فساد اداری می باشد.
2- عوامل اقتصادی که شامل ساختار و ترکیب بخش اقتصادی ، درجه توسعه یافتگی کشور ، درجه باز بودن اقتصاد ، میزان بدهی بخش عمومی ، مکانیزم اقتصادی ، تورم و بیکاری می باشد .
گونه ای دیگر از از دسته بندی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی این عوامل را به سه گروه تقسیم بندی می نماید :
1-تولید یا درامد افراد جامعه
2-نحوه توزیع درامد و ثروت بین افراد جامعه
3-قوانین و مقررات کشور
از طرفی دیگر گروهی عوامل مؤثر در ظرفیت مالیاتی را به چهار گروه تقسیم بندی می نمایند : عوامل انسانی ، عوامل اقتصادی ، عوامل سیاسی و عوامل قانونی . عوامل انسانی در ظرفیت مالیاتی علاوه بر میزان جمعیت یک کشور بستگی به عکس العمل آن جمعیت نسبت به پرداخت مالیات ها و ترکیب طبقاتی افراد کشور دارد که ریشه در فرهنگ و تاریخ هر کشور دارد . عوامل اقتصادی به ماهیت اقتصادی یک کشور از لحاظ صنعتی ، کشاورزی و … ، به شرایط اقتصادی حاکم بر آن کشور ، توزیع فعالیت های اقتصادی بین بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی ، ترکیب درآمدی و توزیع ثروت بین طبقات مختلف کشور بستگی دارد و عوامل سیاسی مؤثر بر ظرفیت مالیاتی زمانی حکمفرما می شوند که کشور از لحاظ سیاسی با تهدیدات محیطی مختلف از جانب سایر کشورها همچون جنگ ، بحران های بین المللی و اقتصادی داخل کشور و روبرو باشد . عوامل قانونی در دست مجریان است بخصوص قوانین مالیاتی دارای اهمیت می باشد . از جمله این عوامل می توان جداول مالیاتی ، نرخ های تصاعدی و مشوق های مالیاتی را نام برد .(فلاحتی ،1389)
2-16-2-ضرورت برآورد ظرفیت مالیاتی
شناسایی ظرفیت های موجود مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی هزینه های حاکمیتی دولت و مقایسه آن با مالیاتی که وصول می شود ، دولت را در برنامه ریزی برای بودجه بندی بر مبنای اتکای بیشتر به مالیات ها یاری می دهد . گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی هزینه های دولت را با روندی افزایشی مواجه ساخته است و تأمین مالی چنین هزینه هایی منابع درآمدی را طلب می کند . از میان منابع درآمدی مختلف ، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند و اتکای دولت به اینگونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصاد دارد .
امروزه درآمدهای مالیاتی بهترین ، سالم ترین و منطقی ترین روش تأمین مخارج دولت ها می باشد و از مالیات ها به عنوان مهم ترین و مؤثرترین ابزار اقتصادی دولت نام برده می شود . از ظرفی در بررسی های مربوط به ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصول بالفعل مالیاتی وجود دارد و در شرایط فعلی امکان افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن می باشد .از طرف دیگر ، برای برنامه ریزی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی ، شناخت عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه کشور در این زمینه ضروری می باشد . مخصوصأ در کشور ما که رهایی از وابستگی به درآمدهای پرنوسان نفتی و تأمین بودجه دولت از طریق مالیات یکی از اهداف کلیدی می باشد ، لزوم تشخیص و پیش بینی ظرفیت مالیاتی واضحا به چشم می خورد . (فلاحتی،1389 )
2-16-3-ضرورت برآورد ظرفیت مالیاتی استانی
مقوله مالیات های محلی و استانی در تحولات اخیر مالیاتی جایگاه خاصی پیدا کرده و مزایای این نظام مالیاتی شفافیت بیشتری یافته است . در زمینه های اجرایی نظام مالیاتی ، بحث عدالت در اجرا وبه ویژه ایجاد انگیزه بیشتر برای پرداخت مالیات ها ، جایگاه ویژه ای دارد . به طور کلی مردم مایل نیستند مالیات بپردازند چون پرداخت مالیات به معنای کاهش درامد و قدرت خرید آنان است و با کاهش مصرف کالاها و خدمات ، مطلوبیت آن ها کاهش خواهد یافت . در چنین جایگاهی اگر افراد مطمين باشند دولت با کسب درآمدهای مالیاتی ، کالاها و خدمات دیکری (عمومی ) را فراهم می کند که به سبد مصرفی آنان اضافه می شود ، فشار مالیاتی برای آنان کاهش یافته و حتی این امر می تواند موجب پرداخت داوطلبانه مالیات از سوی افراد شود .
در یک نظام مالیات محلی و استانی از آنجا که بخش بزرگی از درآمد مالیاتی صرف استان و محل مربوط می شود ، پرداخت کنندگان مالیات ، نحوه هزینه شدن و مصرف مالیات پرداختی خود را بسیار شفاف تر مشاهده می کنند و این امر انگیزه فرار مالیاتی را کمتر و پرداخت مالیات را ساده تر می کند .
استان ها و مناطق از نظر اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و مزیت های تولیدی با یکدیگر تفاوت دارند ، در نتیجه ، نرخ ها و پایه های مالیاتی در استان ها و مناطق مختلف گاهی متفاوت است . از سوی دیگر ، وضع رفاهی و توزیع درآمد نیز در استان ها و مناطق با یکدیگر فرق دارد . این امر می تواند راهنمای خوبی در برقراری مالیات استانی و محلی باشد و به اصلاح توزیع درآمد کمک کند.(فتحانی ، 1383)
2-16-4-پایه نظری تعیین ظرفیت مالیاتی
ساختار ظرفیت مالیاتی به سه دسته درامد ملی ، سرمایه ملی و بازار نهایی سرمایه تقسیم می شود که به تفکیک معرفی می شوند.

2-16-5-ساختار ظرفیت مالیاتی درآمد ملی
ظرفیت مالیاتی درآمد ملی ، توانایی های مالی درآمد ملی است که موجب ایجاد درآمدهای مالیاتی در چارچوب قوانین موجود می شود . این ظرفیت می تواند در محدودیت های مختلف انسانی ، اقتصادی ، سیاسی و قانونی مورد ارزیابی قرار گیرد.
الف – عوامل انسانی : ظرفیت مالیاتی به دو دلیل به تولید بستگی دارد . دلیل اول ، درآمدی است که برای صاحبان و ابزار تولید ، سرمایه ، کار و عواملی نظیر آن حاصل می کند و دلیل دوم قدرت خریدی است که خانواده ها در تهیه کالاها و خدمات به دست آورده اند . از سوی دیگر نیروی انسانی یکی از عوامل اساسی و مؤثر در تولید است . نیروی انسانی یک جامعه در ارتباط با مسایل مالیاتی با توجه به حجم جمعیت ، ساختار جمعیت ، عکس العمل و روحیه و فرهنگ مردم در برابر مالیات و مجریان مالیاتی نقش های متفاوتی ایفا می کند .
ب – عوامل اقتصادی : از آنجایی که ظرفیت مالیاتی مبتنی بر ظرفیت اقتصادی است بنابراین عوامل اقتصادی از عوامل اساسی و مؤثر در تعیین ظرفیت مالیاتی هستند . این عوامل از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد .
1- ساختار اقتصادی : اقتصادهای صنعتی در مقایسه با اقتصاد کشاورزی دارای گردش و تحرک بالای ثروت هستند . اگر نظام مالیاتی به گونه ای عمل کند که سهم مالیاتی در هر مرحله از گردش ثروت ، تعیین شود ، ظرفیت مالیاتی افزایش خواهد یافت.
2- ساز و کار اقتصادی :در مرحله افزایش قیمت ها ، بازده مالیات ها از نظر درآمدهای اسمی افزایش یافته ولی باید توجه داشت که گاه به علت کاهش قدرت خرید مالیات اخذ شده ، ظرفیت واقعی مالیاتی به طور محسوسی کاهش یافته و امکان فرار مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود .
پ – اوضاع سیاسی : کشورها از نظر جغرافیایی در موقعیت ژیؤپلتیکی خاصی قرار دارند که بر اساس آن از وضع سیاسی ویژه ای برخوردار بوده و در روابط سیاسی ـ نظامی با سایر کشورها مجبورند بخشی از اعتبارات خودرا صرف تقویت بنیه دفاعی کنند . این امر تأثیر به سزایی در ظرفیت های مالیاتی و مالی کشور خواهد داشت .
ت – قوانین مالیاتی :قوانین و مقررات ، ابزار دست مجریان در اقدامات اجرایی است که آن دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند . در ظرفیت های مالیاتی کشور نیز قوانین مربوط ، جدول های مالیاتی ، مالیات های تصاعدی ، تشویق ها و تخفیف های مالیاتی و نظایر آن مبین جهت گیری مالیاتی و حرکت های اصولی دستگاه های مالیاتی کشور است .
2-16-6-ساختار ظرفیت مالیاتی سرمایه ملی
ظرفیت مالیاتی سرمایه ملی در حقیقت درآمدهای مالیاتی دولت از سرمایه های ملی است و مکمل ظرفیت مالیاتی از درآمد ملی است . به این معنا که دولت برای تأمین هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری و مانند آن علاوه بر درآمدهای افراد ، از سرمایه های آن ها نیز مالیات دریافت می کند . مانند مالیات بر ارث که افزایش ظرفیت مالیاتی سرمایه ملی ،از ازدیاد ارزش انواع سرمایه یا افزایش حقیقی آن از نظر ازدیاد ثروت صورت می گیرد .
2-16-7-ساختار ظرفیت مالیاتی برای بازدهی نهایی سرمایه
دولت بر حسب سیاست های خود ، بخشی از فعالیت های اقتصادی را موافق و بخش دیگری را مخالف جهت گیری نظام می داند . بنابراین لازم است با ابزارهایی مانند نظام مالیاتی و سیاست مالی به تقویت یا ممانعت از این فعالیت های اقتصادی بپردازد . این امر خود موجب تغییر بازدهی نهایی سرمایه و در پی آن تغییر ظرفیت مالیاتی در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی می شود ( الیاس نادران – 1366)
مهم ترین دلایل پایین بودن توان بالفعل مالیاتی در استان ها
پایین بودن آگاهی و اطلاعات عمومی نسبت به آثار مثبت پرداخت مالیات در بین مردم
نبود آموزش های عمومی در این زمینه
پایین بودن اعتماد مردم نسبت به وجود عدالت مالیاتی
مناسب نبودن بعضی از روش های فعلی تشخیص و وصول مالیاتی
پایین بودن نسبی سطح دانش فنی بعضی از مأموران مالیاتی
برخورد نکردن با متخلفان مالیاتی و اعمال نکردن مجازات های شدید
مناسب نبودن بعضی از قوانین مالیات
ضعیف بودن تبلیغات از طریق رسانه های عمومی برای افزایش سطح فرهنگ مالیاتی و ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم
بی ثباتی معمول قوانین در طول زمان و شفاف نبودن قوانین مالیاتی
تحت پوشش قرار نگرفتن تمام منابع مالیاتی
فرار مالیاتی از طریق تعدیلات غیرقانونی که اشخاص برای نپرداختن مالیات با ابزارهای غیرقانونی انجام می دهند مانند پنهان کردن درآمد ، حساب سازی و نظایر آن
اجتناب از پرداخت مالیات از طریق ترفندهای قانونی ، این نوع ترفندها معمولا به غیر از مالیات های تکلیفی نظیر مالیات بر حقوق ، به ویژه مالیات بر شرکت ها ، مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارث وجود دارد
نبود ساز و کار مجهز و کارا در راستای ردیابی ، شناسایی درآمدها و ثبت آنها در مقاطع ایجاد درامد
تقابل و نبود تفاهم و اعتماد کامل بین ماموران تشخیص وو مؤدیان مالیاتی و ایجاد جو بدبینی
وجود نرخ نهایی بالای مالیاتی در مقایسه با قدرت خرید جامعه
گسترش و وجود فعالیت های وسیع غیر رسمی و بالا بودن سهم اقتصاد زیرزمینی
نبود برنامه های ارشادی مؤدیان و مأموران تشخیص مالیات نسبت به وظایف و تکالیف قانونی
نداشتن برنامه مشخص در مورد معرفی مالیات و شیوه مصرف آن
شاخص بندی نکردن مالیات های معوقه و همچنین اعمال نکردن جریمه های مؤثر و کم کشش بودن نظام مالیاتی ، عدم پرداخت مالیات را در بلند مدت کاهش می دهد .(سرلک ، 1381)

2-17-شبکه عصبی
مقدمه
استفاده از شبکه های عصبی در طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعت گران قرار گرفته است .علت این امر علاوه برسادگی کاربرد آنها ، بازدهی این ها در مدلسازی فرآیندهایی است که رفتاری به شدت غیرخطی دارند . شبکه عصبی ابزار محاسباتی ساده ای برای آزمون داده ها و ایجاد مدل از ساختار داده ها می باشد .
هر مدل شبکه عصبی شامل یک لایه ورودی ، یک لایه خروجی و یک یا چند لایه پنهان می باشد . همه این لایه ها دارای گره می باشند و همه این گره ها در لایه های مجاور به هم متصل می گردند . لایه ورودی فقط اطلاعات را دریافت می کند و مشابه متغیر مستقل عمل می کند . لایه خروجی همانند متغیر وابسته عمل می کند و تعداد نرون های آن بستگی به تعداد متغیر وابسته دارد . مدل های شبکه عصبی مصنوعی مدل های محاسباتی هستند که قادرند رابطه بین ورودی ها و خروجی های یک دستگاه را با شبکه ای از گره های متصل به هم تعیین می نماید . در کاربرد شبکه عصبی برای پیش بینی می توان آن را به عنوان یک تابع غیرخطی پارامتری در نظر گرفت که برروی مجموعه ای از داده ها به کار می رود . این تابع غیر خطی را می توان به صورت ترکیبی از قطعاتی غیرخطی ( تابع فعالسازی ) به کار گرفت که هر یک توجیه کننده بخشی از رفتار کلی داده های مورد استفاده در پیش بینی اند . یکی از این توابع غیر خطی که در پیش بینی سری های زمانی بسیار متداول است ، تانژانت هیپربولیک است . این تابع به عنوان تابع فعالسازی در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره درآمد سرانه، فعالیت های اقتصادی، نظام مالیاتی Next Entries منبع مقاله درباره هوش مصنوعی، شبکه عصبی، پردازش اطلاعات