منبع مقاله درباره مورفولوژی، کشورهای پیشرفته، منابع معتبر، پیوند دوگانه

دانلود پایان نامه ارشد

استخوان‌ها و مفاصل و پوست رانام برد. ساير مایکوباکتریومها مانند بووی، افریکنم، میکرتی و کانتی نیز باعث بيماري می‌شوند ولی نادر هستند. از انواع نشانه‌های سل می‌توان به سرفه مزمن همراه با خلط سینه اغشته به خون، تب، تعريق شبانگاهی و کاهش وزن اشاره کرد. سل را می‌توان با راديوگرافی قفسه سینه، تست پوست و خون و بررسی میکروسکوبی وکشت میکروبی خلط و مایعات بدن درازمایشگاه تشخیص داد. درمان سل مشکل است وبه دوره‌های طولانی و استفاده از انتی بیوتیک‌های متفاوت نیاز دارد همچنین باید رفتار وتماس افراد کنترل شود. گونه هاي مقاوم به آنتي بيوتيك مايكوباكتريوم در سالهاي اخير درمان سل را با مشکل روبه رو کرده است.

تصویر1-1 : شیوع بیماری سل در سال 2010در هر 100000نفر. قهوه ای بیشتر از 300، بنفش=299-100، خردلی=99-50 ،نارنجی=49-25،زرد 24-1 و خاکستری صفر
پیشگیری از الوده شدن به سل وکنترل تماسهای افراد وهمچنین واکسیناسیون توسط واکسن ب ث ژ بهترین شیوه مبارزه با سل است. باکتری‌های سل می‌توانند توسط عطسه وسرفه ویا تف کردن افراد آلوده به سل در محیط پخش شوند. در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت جهان به باکتری‌های سل نوع ضعیف آلوده‌اند وسرعت آلوده شدن افراد درحال حاضر یک نفر در هر ثانیه‌است هرچند بسیاری از این عفونت‌ها به صورت نهانی هستند. حدود یک دهم این عفونت‌ها نهايتا به سل آشكار تبدیل می‌شوند واگر بدون معالجه رها شوند بیش از نیمی از آنها به مرگ منجر می‌شود. عزیزی، فریدون (1379) در سال ۲۰۰۴ حدود 14.6 ملیون نفردر جهان از بیماری نوع شدید سل رنج می‌برند وحدود 8.9 ملیون نفردر جهان مستعد نوع شدید سل هستند وحدود1.6 ملیون نفر نیز بر اثر سل مردند. بیشتر این آمار مربوط به کشورهای جهان سوم است اما این آمار حتی در کشورهای پیشرفته نیز رشد داشته دلیل این امر می‌تواند کم کاری در زمینه واکسیناسیون و يا گسترش بيماري ایدز ‌باشد. حدود ۸۰٪ افراد سلی در آسیا و آفریقا هستند ودرآمریکا حدود ۵ تا ۱۰ درصد به آزمایش سل جواب مثبت داده‌اند. در آمریکا۲۵۰۰۰ نفر مستعد سل وجود دارد وحدود ۴۰٪ سل در آمریکا به دلیل مهاجرت افراد آسیایی و آفريقایی رخ می‌دهد.
با شروع عملیات ریشه کنی سل گاوی در ایران از سال 1337 به تدریج موارد سل گاوی کاهش یافته به طوریکه با استفاده از تست توبرکولین و کشتار گاوهای آلوده، آلودگی سل گاوی در کشور ازحدود 5% در سال1351 به 12/0 در صد در سال 1383 رسید. بدین ترتیب با کنترل بهداشتی دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها موارد سل گاوی کاهش یافت و با پاستوریزاسیون و جوشاندن شیر، بیماری ناشی از سل گاوی در انسان به تدریج رو به نقصان گذاشت.

1-2-مایکوباکتریوم ها:
مایکوباکتریومها، ارگانیسم هاي میله اي شکل، نازك وبدون تحرك متعلق به خانواده مایکوباکتریاسهورده اکتینومیستالها وکلاس اکتینومیسه میباشند. موًید و همکاران10 (2012) نام مایکوباکتریوم به معنی باکتری قارچی است که به خصوصیت قارچ مانند باسیل سل اشاره دارد. لمیشنکو و همکاران11(2008) در حال حاضر تا ژانویه سال 2010 تعداد 158 گونه مختلف در جنس مایکوباکتریوم شناسایی شده است. آسیمو و مد12(2008) این گونه ها طیف وسیعی ازعفونتهاي موضعی تا بیماريهاي منتشر را در انسان و حیوانات ایجاد میکنند. اگرچه بعضی از گونه ها فقط درانسان عفونت ایجاد می کنند ولی سایرگونه ها ازحیوانات گوناگونی جدا شده است. همچنین گونه هاي زیادي درآب وخاك یافت میشوند. از بسیاري جهات، مایکوباکتریومها را براساس تفاوتهاي بنیادي دراپیدمیولوژي وبیماري، به دوگروه اصلی زیرتقسیم می شوند.:
1-کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شامل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس BCG، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم پینیپدي، مایکوباکتریوم کاپره، مایکوباکتریوم میکروتی، مایکوباکتریوم کانتی) که کند رشد وکلنی آنها فاقد پیگمان می باشند.
2- مایکوباکتریومهاي غیرتوبرکلوزیس(NTM)
1-2-1-نامگذاري
جنس مایکوباکتریوم یکی ازقدیمیترین جنسهایی است که مورد تعریف قرارگرفته است. نام ژنریک مایکوباکتریوم براي اولین بار به گروهی از ارگانیسم ها که برروي محیط هاي مایع به صورت لایه اي نازك شبیه کپک میروئیدند، اطلاق میگردید. لمیشنکو و همکاران (2008) درشروع قرن اخیرخصوصیاتی را که براي مایکوباکتریهاتعریف میکردند شامل نداشتن حرکت، مورفولوژي باسیلی شکل کمی خمیده ومیله اي شکل وخصوصیت مقاومت به اسید و الکل متعاقب رنگ آمیزي با فوشین فنی که (رنگ آمیزي ذیل نلسون) بود. راستوجی و همکاران13 (2001) در راسته اکتینومایستالز، مایکوباکتریوم متعلق به جنس مایکوباکتریوم بوده که تنها جنس خانواده مایکوباکتریاسه میباشد. مایکوباکتریاها، به عنوان اکتینومیستهاي هوازي، مقاوم دربرابراسید والکل، میله اي شکل وگاهاً با توانائی ایجاد شاخه بدون ایجاد هیفه هوائی، تعریف میشوند. این باکتریها غیرمتحرك وبدون هاگ بوده و دردیواره سلولی داراي آرابینوز، گالاکتوز و مزودي آمینو پیمیلیک می باشند و نسبت درصد بازهاي گوانین و سیتوزین، دراسید هسته ای شان(DNA) درحدود 62 تا 70 مول درصد می باشد(بجزمایکوباکتریوم لپره که درصد بازهاي GC آن 58 %است). مایکولیک اسیدشان داراي وزن مولکولی بالا(60تا90کربن) بدون ترکیبات با بیش از دو پیوند دوگانه غیراشباع می باشد(گوترزو همکاران14، 1995).
از قدیم این ارگانیسم ها را فاقد کپسول قلمداد میکردند لیکن درحال حاضر مایکوباکتریها را همراه با ساختمان کپسولی شکلی می شناسند(96). این ارگانیسم ها را به طور اولیه به عنوان هوازي هاي اجباري قلمداد مینمودند، ولی برخی از گونه ها وسویه ها، میکروائروفیلیک بوده و به صورت نوارباریکی در زیر سطح محیط هاي نیمه جامد رشد می نمایند. اکتینومیست ها از نقطه نظر خصوصیات اکولوژیکی ومورفولوژیکی شامل میکروارگانیسم هاي متفاوتی می باشند. دور و همکاران15 (2000) تمامی مایکوباکتریها و میکروارگانیسم هاي وابسته مثل اعضاي (کورینه باکتریوم، مایکوباکتریوم ونوکاردیا و گروهی که شامل جنس هاي رودوکوکوس، گوردونه و تسوکامورلا می باشد) براساس توانائی تولید مایکولیک اسید داراي وزن مولکولی بالاي اسید چربβ هیدروکسی با زنجیره بلند جانبیα متمایز می شوند. دور و همکاران (2000) اعضاي گروه کورینه باکتریوم، مایکوباکتریوم و نوکاردیا[CMN] تنها میکرارگانیسم هایی هستند که قادر به سنتز مایکولیک اسیدمی باشند. دور و همکاران (2000)
جدول1-1نامگذاري مایکوباکتریوم ها

1-2-2-طبقه بندی مایکوباکتریوم ها:
در گذشته نامگذاری عفونتهای مایکوباکتریایی، بدون در نظر گرفتن نوع ارگانیسم به مایکوباکتریهای سلی و مایکوباکتریهای غیرسلی(همچنین عبارت مایکوباکتری های آتیپیک یا مایکوباکتری های مجزا از گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس) محدود می‌شد. اولین تقسیم‌بندی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل انسانی، مایکوباکتریوم بویس مسئول سل گاوی، مایکوباکتریوم آفریکانوم16 مسبب سل انسان و اساسا محدود به آفریقا، مایکوباکتریوم میکروتی17 پاتوژن جوندگان کوچک و سویه واکسینال مایکوباکتریوم ب.ث.ژ. بود. با ظهور تکنولوژي تعیین توالی اسیدهاي نوکلئیک و ژنوتایپینگ این امکان به وجود آمده است که ارتباط بهتري در توصیف مجدد ژنوتایپینگ وفنوتایپینگ موجود، فراهم شود. این موضوع در تشخیص گونه هاي جدید هم موثر بوده است. نامگذاري باکتريها به وسیله کد بین المللی صورت گرفته ونام صحیح مربوط به طبقه باکتري بر اساس درج باکتري در منابع معتبر علمی که داراي نشر طولانی و اعتبار قانونی در مجامع علمی هستند صورت میگیرد. از اوایل ژانویه1980 نام باکتري هاي قبلی بر اساس لیست تائید شده نامگذاري باکتري انجام گرفت وهر باکتري که نام آن در لیست موجود نبود در نامگذاري قرار نمی گرفت. براساس علائم کلینیکی مهم، مایکوباکتریوم ها به3 گروه اصلی طبقه بندي میشوند:
1- شدیداً پاتوژن، ازجمله پاتوژنهاي انسانی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره و پاتوژنهاي حیوانی شامل مایکوباکتریوم بویس، که قادرند به بافت های طبیعی حمله و بیماری فعال و پیشرونده ایجاد کنند.
2- پاتوژنهاي فرصت طلب یا) پاتوژنهاي بالقوه ( شامل مایکوباکتریوم سیمیه18،مایکوباکتریوم آویوم19 ومایکوباکتریوم گزنوپی که به طور طبیعی و آزادانه در محیط زندگی می کنند و بصورت فرصت طلب باعث بیماری در انسان و حیوانات می شوند.
3- ندرتاً پاتوژن شامل ساپروفیت هایی مانند مایکوباکتریوم فله اي20و مایکوباکتریوم اسم گماتیس21در میان مایکوباکتریوم ها عبارت22 (MAIS)قبلا به گروهی از مایکوباکتریوم هاي کند رشد که شامل کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم اینتراسلولار23، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم24می باشد، اطلاق می شد که از نظر خصوصیات ظاهري به هم شبیه و در برخی مواقع تفریق آنها از یکدیگر مشکل بود. راستوجی (1992) امروزه واژه MAIS کاربرد چندانی ندارد به طوری که با استفاده از تکنیک هائی مانند هیبریدیزاسیون اسید هسته اي25، آنالیز آنتی ژنی وتوانایی ارگانیسم در هیدرولیز اوره، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم به راحتی از مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار قابل تفکیک است. واژه دیگري که بسیار کاربرد دارد، کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم(MAC) است که در برگیرنده دوگونه مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار می باشد که قبلا از سه تحت گونه مجزا به نامهاي مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه آویوم، مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس و مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه سیلواتیکم تشکیل می شد( آرونی تانگ وان و همکاران26، 2010).
در بین گروه مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس به جهت نیاز به مایکوباکتین در محیط کشت از بقیه به راحتی قابل تفریق است (میانگین تقسیم آن 48ساعت و مدت زمان رشد حدود 16هفته). همچنین گاهی اوقات مایکوباکتریوم ها را به دو گروه می شناسند، یک گروه به نام کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم بویس BCG، مایکوباکتریوم میکروتی وگونه هاي که جدیداً شرح داده شده بنام مایکوباکتریوم کانتی، مایکوباکتریوم پینیپدي)می باشد وگروه دیگر مایکوباکتریهاي غیراز کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MOTT)27بوده و عبارت مایکوباکتریهاي “غیرسلی” یا “آتیپیک” مترادف با MOTTاست (ام سی لرنون و همکاران، 2010).
معمولا ًونه الزاماً مایکوباکتریوم هاي فرصت طلب، پاتوژنهائی کند رشد با میانگین تقسیم12-24ساعت بوده ومیانگین لازم براي رشد آنها در محیط کشت اختصاصی حدود 15تا28 روزاست. البته این در مورد مایکوباکتریوم لپره28استثنا میباشد زیرا این باکتري توانائی رشد بر روي محیط مصنوعی را نداشته و تکثیر آن درحیوانات آزمایشگاهی بین 7 تا 14روزبطول می انجامد. سازمان بهداشت حیوانات29 (2009) درمقابل بسیاري ازپاتوژن هاي نادر یا گونه هاي دیگر مایکوباکتریوم هاي ساپروفیت هم وجود دارند که داراي رشد سریعی بوده و متوسط تقسیم آنها بین 2 تا 6 ساعت متغیراست و زمان لازم براي رشد روي محیط کشت، درمورد باکتري هاي اخیر 1تا 7 روزاست. (سازمان بهداشت حیوانات 2009)

1_2_3_مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی:

تصویر1-2-مایکوباکتریوم ها و دیواره سلولی آنها
مایکوباکتریوم ها ارگانیسم های میله ای شکل باریک، کمی خمیده یا مستقیم به طول 10-2 میکرون و عرض 4/0_2/0 میکرون هستند که با ظاهری دانه دانه به رنگ قرمز درخشان در زمینه آبی دیده می شوند. مطالعه با ميکروسکوپ الکتروني نشان مي دهد که مايکوباکتريوم ها پروکاريوت هستند و مواد هسته، از جمله DNA، به وسيله غشا از سيتوپلاسم جدا نيستند. شکل آنها به وسيله يک ديواره ضخيم و محکم شامل دو لايه حاجب – الکترون که به وسيله لايه کم تراکم ديگري از يکديگر جدا شده اند حفظ مي شود و حذف ديواره سلولي به کمک مواد شيميايي، شکل ميله اي آنها را به صورت ساختمان کروي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره استان خراسان، کشورهای در حال توسعه، سازمان بهداشت جهانی، ابتلا به بیماری Next Entries منابع پایان نامه درمورد and، of، cervical، the