منبع مقاله درباره منابع قدرت، ضریب همبستگی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

کدام از مدل ها سوال اساسی این است که آیا این مدل های اندازه گیری مناسب است؟ به عبارت دیگر آیا داده های تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد یا نه؟
بطور کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل وجود دارد.
شاخص های خوب بودن
شاخص های بد بودن
شاخص های خوب بودن مانندAGFI ،AGFI،NFI و… می باشد که هر چقدر مقدار آنها بیشتر باشد بهتر است. مقدار پیشنهادی برای چنین شاخص هایی 0.9 می باشد. همچنین شاخص های بد بودن نیز شامل x^2⁄df و RMSEA می باشد که هر چقدر مقدار آنها کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. حد مجاز x^2⁄df عدد 3 می باشد و حد مجاز RMSEA ، 0.08می باشد. برای پاسخ به پرسش برازش مدل بایستی شاخص های خوب بودن و بد بودن با هم (x^2⁄df،RMSEA،AGFI،AGFI،NFI وCFI) مورد بررسی قرار گیرند.
4-4-1 نیکویی برازش مدل
همانطور که آشکار است، نرم افزار LISREL یک سری شاخص ها برای سنجش نیکویی برازش مدل تدوین شده ارائه می دهد. در ادامه کلیه شاخص های ذکر شده مورد بررسی قرار می گیرند.
شاخص کای دو(x^2 ):
نخست شاخص کای دو برای آزمون این فرضیه صفر که مدل مورد نظر و جامعه موجه است محاسبه میشود کای دو معنا دار دلالت بر رد فرضیه صفر دارد که بیان می کند آن مدل در جامعه موجه نیست. وقتی حجم گروه نمونه برابر با 75 تا 200 باشد مقدار مجذور کای یک اندازه معقول برای برازندگی است اما برای مدل های با n بزرگتر، مجذور کای (همانند همه آزمونهای معنا دار بودن) تقریبا همیشه از لحاظ آماری معنا دار است. این مسئله با توجه به این مطالب که برای روش معادلات ساختاری گروه های نمونه با حجم زیاد توصیه می شود ، تناقض دارد. علاوه بر این، مجذور کای تحت تأثیر مقدار همبستگی های موجود در مدل نیز است هرچه این همبستگی ها زیادتر باشد برازش ضعیفتر است به همین دلیل برای برازش مدل ها، اندازه های دیگری توسعه یافته است30(بولن و لانگ،2001). یک راه حل برای این مسئله، توسعه شاخص های برازندگی است که هر چند مبتنی بر مجذور کای است، اما به خاطر حجم نمونه از راهی کنترل می شود.
نسبت کای دو بر درجهُ آزادی (x^2⁄df) :
یکی از بهترین شاخص های بررسی نیکویی برازش مدل، بررسی نسبت آماری کای دو بر درجه آزادی است.البته حد استانداردی برای مناسب بودن میزان این شاخص وجود ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان بر این عقیده اند که این شاخص باید کمتر از 3 باشد. در نهایت حد مناسب بودن باید با تشخیص محقق و براساس نوع تحقیق صورت گیرد.
شاخص P-Value :
این شاخص نیز معیار دیگر برای سنجش مناسب بودن مدل است. اما در مورد میزان قابل قبول بودن این شاخص، اجماع نظری وجود ندارد. برخی از اندیشمندان حوزه آماری معتقدند که میزان آن باید کمتر از 0.05 باشد در حالی که برخی بر بیشتر بودن این میزان تأکید دارند.
شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA) :
این اندازه که به صورت اعشاری گزارش می شود، مبتنی بر پارامتر غیر مرکزی31 است این شاخص برای مدل های خوب برابر با 0.05 یا کمتر است مدل هایی که (RMSEA) آنها 0.1یا بیشتر باشد، برازش ضعیفی دارند(هومن،حیدر علی،1387).
شاخص (GFI)Good-of-Fit :
این شاخص، معیاری برای سنجش میزان خوب بودن مدل است و میزانی بالاتر از 0.9، نشان دهنده مناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده ها است.
شاخص (AGFI)Adjusted GFI :
این شاخص ، در واقع حالت تطبیق داده شده شاخص GFI با در نظر گرفتن میزان درجه آزادی (df) است و معیار دیگری برای خوب بودن مدل است. چنانچه میزان این شاخص بالاتر از 0.9 باشد، حاکی از مناسب بودن مدل استخراجی با توجه به داده ها است.
شاخص (NFI)Normed Fit Index :
شاخص نرم شده برازندگی مدل صفر را به عنوان مدلی که در آن همه همبستگی ها صفر است تعریف میکند چنانچه مقدار این شاخص بالاتر از90% خوب و بالاتر از 95% باشد عالی است. عیب آن این است که اگر پارامترهای بیشتری به مدل اضافه شود، شاخص مذکور بزرگتر خواهد شد (Schumacker, 2004).
4-4-2 تحلیل عاملی مرحله اول سازه منابع قدرت مدیران

نمودار(4-4): مدل اندازه‌گیری سازه منابع قدرت مدیران در حالت تخمین استاندارد در مرتبه اول

علائم اختصاری:
1: اجباری(Mandator) 2: پاداش(Reward)
3:تخصصی(Communit 4:قانونی(Legal)
5:مرجعیت(Authorit)

در نمودار فوق خروجی lisrel در خصوص تحلیل عاملی مرتبه اول بوده است که نشان دهنده میزان ضریب همبستگی پرسش ها با هر یک از عوامل می باشد.در جدول (4-18) متن سئوال همراه عنصر مربوطه و ضریب همبستگی آن دو قابل مشاهده است.همچنین نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار x^2 محاسبه شده برابر با 323.56 می باشد که نسبت به درجه آزادی 160کمتر از 3 می‌باشد. پایین بودن این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است.مقدارRMSEA ،0.062 است. شاخص های AGFI،GFI وNFI بترتیب برابر با 0.95، 0.96 و0.96می باشد که نشان دهنده برازش بالایی می باشند.

جدول(4-18): ضریب همبستگی بین ابعاد منابع قدرت مدیران و گویه ها
ردیف
سئوالات
عامل مربوطه
ضریب همبستگی
1
سطح مزایای آنها را افزایش دهد.
1
0.71
2
شرایطی فراهم کند که آنها احساس ارزشمندی کنند.
1
0.54
3
تکالیف شغلی نسبتاً نامطلوب ، جهت رسیدن به اهداف به آنها واگذار کند .
1
0.58
4
شرایطی فراهم کند که آنها احساس کنند مورد قبول مدیریت هستند .
1
0.71
5
شرایطی فراهم کند که آنها احساس کنند تعهداتی دارند که بایستی برآورده سازند .
1
0.84
6
شرایطی فراهم کند که آنها خودشان را قبول داشته باشند .
2
0.70
7
شرایطی فراهم کند که آنها احساس اهمیت کنند .
2
0.54
8
پیشنهادات اجرایی خوب به آنها ارائه دهد .
2
0.99
9
کارها و وظایف نسبتاً دشوار ، جهت اثربخشی بیشتر به آنها واگذار کند .
2
0.59
10
تجربیات و آموخته های خود را با آنها در میان گذارد .
2
0.61
11
محیط کار را برای آنها ناخوشایند سازد .
2
0.91
12
کاری کند که امور سازمان برای انها ناخوشایند شود .
3
0.68
13
کمک کند که دریافتی آنها بیشتر شود .
3
0.54
14
شرایطی فراهم کند که آنها احساس کنند که بایستی الزامات شغلی خویش را براورده سازد .
3
0.61
15
به آنها در رابطه با شغلشان توصیه های معقولی ارائه دهد .
3
0.50
16
منافع خاصی را برای آنها تامین کند .
4
0.55
17
حتی الامکان موجبات ارتقا آنها را فراهم سازد .
4
0.48
18
در آنها احساس مسوولیت ایجاد کند .
4
0.61
19
اطلاعات شغلی موثر و مفیدی را در اختیار آنها قرار دهد .
5
0.36
20
آنها را به وظایفشان واقف سازد .
5
0.48

پس از مدل مفهومی و مدل تخمین استاندارد، مدل اعداد معناداری ارائه می شود. این مدل به این دلیل ارائه می‌شود که بدانیم آیا رابطه ای بین عوامل و شاخص معنادار است.

نمودار(4-5):مدل سازه منابع قدرت مدیران در حالت معناداری در مرتبه اول

همانطوری که در نمودار فوق ملاحظه می شود، کلیه اعداد بجز گویه 8 با مقدار(1.23) معنادارشده اند زیرا عدد معناداری آنها از 1.96 بزرگتر می باشد.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که بین ابعاد سازه منابع قدرت مدیران چه رابطه ای وجود دارد؟ این سئوال را می توان در قالب فرضیه ” بین ابعاد منابع قدرت مدیران به صورت دو به دو ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.” مطرح نمود. برای پاسخگویی باید همبستگی بین ابعاد را مشخص شود.این همبستگی در جدول(4-19) قابل مشاهده است.
جدول(4-19):تحلیل همبستگی بین ابعاد سازه منابع قدرت مدیران
همبستگی بین متغیرهای مکنون i ام با j ام
2
3
4
5
1
0.62 معنادار
0.44 معنادار
0.58 معنادار
0.69 معنادار
2

0.88معنادار
0.66 معنادار
0.57 معنادار
3

0.31معنادار
0.76 معنادار
4

0.24 معنادار
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود تمامی روابط معنادار هستند که نشان می دهد که هر گونه تغییری در یکی از ابعاد منابع قدرت همراه با تغییری هم جهت در سایر ابعاد خواهد بود. بر این اساس بالاترین میزان همبستگی بین عامل 5 و عامل 3 به میزان0.76 می باشد پس از آن عامل 1 و 5 با ضریب همبستگی 0.69 در جایگاه بعدی قرار دارد. همچنین کمترین ارتباط ما بین عامل4 و عامل5 با میزان 0.24 مشاهده می شود.
4-4-3 تحلیل عاملی مرحله دوم سازه منابع قدرت مدیران
در تحلیل عاملی مرحله اول از سئوالات پرسشنامه به عوامل یا ابعاد (سازه منابع قدرت مدیران) دست یافتیم. در تحلیل عاملی مرحله دوم نیز از عوامل به مفهوم (سازه منابع قدرت مدیران) دست پیدا می کنیم.

نمودار(4-6):مدل سازه منابع قدرت مدیران در حالت تخمین استاندارد مرحله دوم

در بین ابعاد تبیین کننده منابع قدرت مدیران ، قدر ت قانونی دارای تأثیر بیشتری بر این مفهوم است. میزان بار عاملی این عامل بر 0.99 می باشد. به عبارت دیگر 98 درصد واریانس منابع قدرت مدیران را تبیین می کند. پس از عامل فوق با توجه به بار عاملی کسب شده قدرت پاداش بیشترین تأثیر را بر این سازه دارا می باشند.

نمودار(4-7):مدل منابع قدرت مدیران در حال اعداد معناداری مرتبه دوم

شاخص های برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری می باشد. مقدار RMSEA برابر با 0.063 می‌باشد که نشان دهنده میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است.همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی کمتر از 3 می باشد. میزان شاخص های GFI,AGFI وNFI نیزبه ترتیب برابر با 0.94،0.96و 0.93می باشد. همچنین با توجه به شکل فوق تمامی پارامترها به جز سئوال 8 دارای مقدار معناداری بالای 1.96 کسب نموده اند. لذا تمامی سئوالات بجز سئوال مذکور در مدل باقی می مانند.

4-4-4 تحلیل عاملی مرحله اول سازه جو سازمانی
نمودار(4-8): مدل اندازه‌گیری سازه جو سازمانی در حالت تخمین استاندارد در مرتبه اول

علائم اختصاری:
1: جو باز (open atm) 2: جو پدرانه(joe fath)
3: جو خودگردان(joe pa) 4: جو نظارت پذیر(joe can)
5:جو بسته(close climate)

در نمودار فوق خروجی lisrel در خصوص تحلیل عاملی مرتبه اول بوده است که نشان دهنده میزان ضریب همبستگی پرسش ها با هر یک از عوامل می باشد.در جدول (4-20) متن سئوال همراه عنصر مربوطه و ضریب همبستگی آن دو قابل مشاهده است.همچنین نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار x^2 محاسبه شده برابر با 2345.18 می باشد که نسبت به درجه آزادی 809کمتر از 3 می‌باشد. پایین بودن این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده شده تحقیق است.مقدارRMSEA،0.071 است. شاخص های AGFI،GFI وNFI بترتیب برابر با 0.94، 0.96 و0.97می باشد که نشان دهنده برازش بالایی می باشند.

جدول(4-20): ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی و گویه ها
ردیف
سئوالات
عامل مربوطه
ضریب همبستگی
1
مدیر از انتقادات سازندۀ معلمان استقبال می کند.
1
0.56
2
مدیر در قبال انجام وظایف از معلمان صادقانه قدردانی می کند.
1
0.53
3
مدیر به پیشنهادهای سازندۀ معلمان گوش کرده و آنها را می پذیرد.
1
0.34
4
مدیر برای رفع مشکلات شخصی معلمان کوشش می نماید.
1
0.71
5
مدیر سعی می کند قابلیت و توانایی معلمان را تشخیص داده و از آنها استفاده نماید.
1
0.59
6
مدیر به تصمیماتی که در شورای معلمان گرفته می شود ترتیب اثر می دهد.
1
0.59
7
مدیر در امور آموزشی (نظیر شیوه های تدریس و کلاسداری)معلمان را یاری می نماید.
1
0.57
8
کاغذ بازی و مسائل اداری مدرسه طاقت فرسا است.
1
0.78
9
مدیر معلمان را به شرکت در مراسم و جلساتی که با کارشان مربوط نیست

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، انحراف معیار، رشته تحصیلی Next Entries منبع مقاله درباره جو سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ضریب همبستگی