منبع مقاله درباره مشاغل آزاد، درآمد ملی، رشد اقتصادی، مخارج مصرفی

دانلود پایان نامه ارشد

برخی ديگر در تعريف مصرف می‌گویند: ثروت، منبع درآمد است و درآمد خالص (درآمد من‌های استهلاک) به دو منظور استفاده می‌شود: بخشی از آن به انباشتن ثروت و پس انداز اختصاص می‌یابد و بخش ديگر، صرف تحصيل لذت می‌شود. آن قسمت از درآمد که صرف به دست آوردن لذت می‌گردد، مصرف نام دارد. در دانش اقتصاد، مصرف، دو گروه عمده خوراکی‌ها و غيرخوراکی ها را دربرمی گيرد. خوراکی‌ها، شامل آشايدنی ها، دخانيات، انواع نان، برنج، گوشت، لبنيات، روغن، ميوه و سبزی و غير خوراکی‌ها، شامل گروه‌های پوشاک و کفش، مسکن، اثاثيه منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفريحات و سرگرمی‌ها، خدمات فرهنگی و کالاها و خدمات متفرقه است. به عبارت ساده، مصرف، يعنی بهره گيری از چيزی برای برآوردن يک يا چند نياز ذاتی.
1-8-3) درآمد:
درآمد عبارت است از كليه وجوه و ارزش پولي كالاهايي كه در برابر كار انجام شده ، سرمايه به كارافتاده و يا از طريق منابع ديگر (مانند حقوق بازنشستگي ، درآمد حاصل از اجاره ، سود انواع سپرده و ساير درآمدهاي متفرقه ) که به خانوارها تعلق گرفته باشد .درآمد ملی نیز ارزش پولی جریان کالاها وخدمات تولید شده در یک اقتصاد می‌باشد

1-8-4) تورم:
از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمده‌ای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
1-8-5) ثروت
 طوركلي ثروت، به کلیه مواد و اشیایی اطلاق می‌شود که نيازهاي بشر را رفع می‌نمایند. این ثروت‌ها یا طبیعی هستند و مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده واقع می‌شوند و یا  تولیدمی گردند ؛ یعنی به دست بشر، تغییر شکل یافته، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

1-9)تعريف عملياتی متغيرها:
1-9-1) زکات:
زکات بر دو نوع است : ا)زکات بدن 2) زکات مال
زکات بدن همان زکات فطره است که زمان پرداخت آن از شب عيد فطر تا ظهر روز عيد پرداخت گردد. ميزان آن معادل مبلغ سه کيلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم (برای کسانی که بيشتر نان می‌خورند يا برنج يا ذرت يا کشمش يا خرما و مانند این‌ها باشد.
زکات مال نيز بر نه چيز تعلق می‌گیرد:
1-انعام(گوسفند،گاو،شتر) 2- غلات اربع(کشمش،خرما،گندم وجو) 3-طلا و نقره
هريک از موارد بالا دارای حدنصاب برای تحقق شرط پرداخت زکات می‌باشند .
شتر دوازده نصاب ، گاو دو نصاب و گوسفند دارای پنج نصاب است.
وجوب زکات در غلات،علاوه بر شرایط عمومی مشروط به دو شرط خاص است:
۱. رسيدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقى و شش رطل مدنی. بنابر اين، نصاب غلّات به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنى ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کيلویى آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کيلوگرم و جز آن به اختلاف ذکر کرده‌اند.
ملاک نصاب هر يک از غلات زمان خشک شدن آن است. بنابر اين، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد ليکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمى‌گيرد.
۲. تملک به سبب زراعت يا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، بايد در زمان تعلّق زکات به غلّات، مالک آن‌ها باشد يا اينکه زراعت يا ميوه موجود بر درخت، به تنهايى يا با درخت، پيش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکيت او در آمده باشد.
در طلا دو نصاب است؛ نخست بيست دينار (بيست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دينار (ده قيراط) مى‌باشد و دوم چهار دينار که زکاتش دو قيراط است. بنابر اين، زکات ۲۴ دينار، نصف دينار و دو قيراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دينار، در هر چهار دينار افزايش، دو قيراط به زکات آن افزوده مى‌شود تا به چهل دينار برسد که زکات آن يک دينار است. از برخى قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دينار است و در نتيجه قبل از رسيدن به آن، زکات واجب نخواهد بود.
نقره نيز دو نصاب دارد؛ نخست دويست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن يک درهم است. بنابر اين، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم مى‌شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع) ، ج 4،صص:237-255).

1-9-2)مصرف:
رابطه بين مصرف و عوامل مختلف (متغيرها)، تابع مصرف ناميده می‌شود و درآمد، مهم‌ترین متغير تابع مصرف است؛ اما درآمد، يک واژه کلی است و می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت؛ به‌عبارت ديگر درآمد را می‌توان به‌صورت درآمد مطلق، دائمی، نسبی، در طول زندگی و … تعبير نمود؛ که با توجه به هريک از اين تعبيرها، نظريات متفاوتی ارائه می‌شود.(ر.ک: گرجی، 1379: ص 19).
به‌طور معمول، بحث مصرف در دو سطح خرد و کلان مطرح است؛ در سطح خرد بحث از اين است که مصرف‌کننده با توجه به درآمد خود، به‌گونه ای مصرف می‌کند که مطلوبيتش حداکثر شود. به‌ همين جهت، در سطح خرد گفته می‌شود که اصل با حاکميت مصرف کننده است؛ که با توجه به درآمد خود، درباره اين‌که چه کالا و به چه ميزان و چگونه توليد شود، اظهار نظر می‌نماید. درسطح کلان، بيشتر روی قاعده رفتاری که نسبت مصرف را با متغيرهای کلان مانند سرمايه گذاری، پس‌انداز، توزيع درآمد و رشد اقتصادی مشخص می‌کند، متمرکز می‌شود. مخارج مصرفی تابعی از درآمد قابل تصرف افراد است. وقتی درآمد افزايش می‌یابد مردم تمايل دارند درصد کاهنده‌ای از آن را مصرف نمايند. به عبارت ديگر درصد فزاینده‌ای از آن را پس اندز می‌نمایند. شيب تابع مصرف همان ميل نهايي به مصرف است که بين صفر و يک قرار دارد.
1-9-3) درآمد:
در آمد های به دست خانوارها شامل موارد ذیل بوده واز مجموع آن‌ها درآمد خانوارها به دست می‌آید:
١- درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتي و عمومي ٢- درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصي ٣- درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي ٤- درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي٥- درآمدهاي متفرقه (نظيرحقوق بازنشستگي، درآمد ازمحل اجاره املاك ومستغلات و…)٦- درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم
در سطح کلان نیز درآمد ملی شامل کلیه درآمدهای به دست آمده از طریق افراد، موسسات دولتی وخصوصی،بنگاه‌های تولیدی و کلیه درآمدهایی است که در طول یک دوره مالی به دست می‌آید.
1-9-3) تورم
شاخصهاي عمومي پاشه، فيشر و لاسپيرز هستند که در محاسبه تورم مورد استفاده قرار می‌گیرند. نزدیک‌ترین شاخص برای محاسبه نرخ تورم، شاخص قیمت بوده و به عنوان تقریب بسیار نزدیکی برای محاسبه نرخ تورم در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر محاسبه شاخص بهاي و شاخص کالاها و خدمات مصرفي، شا ص هاي ديگري مانند شاخص بهاي توليدکننده(ppi) و شاخص بهاي کالاهاي صادراتي (xpi) را نيز محاسبه می‌کند.
1-9-4) ثروت
معیار تعیین ثروت هر فرد دارائی‌های هر فرد است. بعضی از دارائی‌ها واقعی هستند مثل ماشین، زمین وساختمان و کالاهای مصرفی بادوام و نوعی دیگر دارائی‌های مالی نامیده می‌شوند که شامل سهام، اوراق قرضه وغیره می‌باشند.
1-10) نوآوری تحقیق
در مورد زکات در کشور هر چند مطالعاتی انجام شده است ولی این مطالعات و پژوهش‌ها بسیار کم بود است. علت عمده آن هم شاید نبود اطلاعات جامع و کافی و در دسترس در زمینه زکات باشد. اکثر مطالعات انجام شده در مورد زکات به نقش آن در فقر زدائی و توزیع درآمد تاکید دارد ولی در کشور در مورد تاثیر زکات بر مصرف مطالعه خاصی انجام نشده است. یک مورد مطالعه که در کشور مالزی در مورد تاثیر زکات بر مصرف کلان مشاهده گردید که در آن صرفا از دو متغیر یکی از مصرف به عنوان متغیر وابسته و دیگری از درآمد به عنوان متغیر وابسته استفاده کرده بود. نوع آوری این تحقیق این بود که ضمن اینکه برای اولین بار زکات را از منظر مصرف و ویکی از متغیرهای کلان اقتصادی مورد مطالعه قرار داده بود . همچنین تابع مصرف با لحاظ قراردادن متغیرهای درآمد، زکات، ثروت، تورم و جمعیت به طور ضمنی مورد مطالعه قرار داده است.

2-1)ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ:
ﺭﻳــﺸﻪ ﺯﻛــﺎﺕ ﺍﺯ ﺯﻳــﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻌﻨــﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻟﻐــﺖ ﺯﻳــﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﻳــﺎﻓﺘﻦ ﺍﺳــﺖ (الشرباصي، ۹۸۱ ،حرف الزاء) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ «ﺯﺍ ﻭ ﻛﺎﻑ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﻌﺘﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻧﻤـﺎ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ((ابن زكريا، ۱۴۰۴ ، حرف الزا ء) ﻭ ﺷﻮ ﻛﺎﻧﻲو ﻧﻴﻞ ﺍﻻﻭﻃﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ “: ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ “ﺯﻛﺎ ﺍﻟﺸﻴﻲﺀ ﻭ” ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻭ ﻻﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ “ﺯﻛﻲ ﻓﻼﻥ” ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ “.

2-2)ﺯﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻓﻘﻬﯽ :
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮين(الطرحی، ۱۴۸۰ ه.ق، ۲۸۳ )ﺁﻣﺪﻩ “: ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺷﺮﻉ ﺯﮐﺎﺕ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺷﺮﻉ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺫﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳـﻦ ﮐـﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﭘـﺎﮎ ﮐﻨﺪ زﮐﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﮐﺎﺕ ﻓﻄﺮﻩ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺪﻥ “.ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ” ﺯﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩﻩ، ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻄﻬﻴـﺮ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﻉ ﺍﺳـﻢ ﺣﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺁﻥ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﮐﺎﺕ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺯ ﻳـﺮﺍ ﺑـﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻥ ﺛﻮﺍﺏ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺴﺎﮐﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﺎ ﮎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ”. ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺭﺿﺎ ﻫﻤﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ می‌گوید “ﺯﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻃﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻤﻮ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋـﺮﻑ ﺍﻫـﻞ ﺷﺮﻉ ﺍﺳﻢ ﺣﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﻫﻞ ﺷﺮﻉ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺺ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺁﻧﻬـﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ».ﺯﮐﺎﺕ،ﻳﮏ ﻭﺍﺟﺐ ﺩﻳﻨﻲ ﺍﻟﺰﺍﻡﺁﻭﺭ ﻭ «ﺣﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ» ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﻤﺮﻱ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺼﺎﺏ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ «ﺯﻛﺎﺕ» ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﻃﺒﻲ (1985،1/343) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ : « ﺯﻛﺎﺕ ﺍﺯ ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻛﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ، ﺁﻥ ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﭘﺎﻙ ﻣﻲﻛﻨﺪ .»
2-3)ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ :
ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﺯﻛﺎﺕ ۳۲ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ۲۹ ﺑﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻭ ۲۶ ﺑﺎﺭ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻣﺪﻩ، ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻪ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺻﺪﻗﻪ ﻭ ﺻﺪﻗﺎﺕ ۱۲ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (عبدالباقي، ۱۳۷۴ ه.ق، ۴۲۰-515). ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺯﻛﺎﺕ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺑﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ۲۶ ﺁﻳﻪ ﻗﺮﺁﻥ، ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺗﺎﺳﺖ. ﺯﻛﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﺩ ﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻈﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ، ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﻭ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺎ، (ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ) ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻚ ﻭ ﺑﺮﭘﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺍ ﺩﺍﻱ ﺯﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺣﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ(سوره انبیا/73).
2-4)ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻭ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ :
ﻧﺼﻮﺹ ﺯﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﺩﺭ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮﺩﻱ ﺟﺰ ﺍﷲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ (ﺹ) ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺯﻛﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻱ

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ابزارهای مالی، اقتصاد اسلامی، بازارهای مالی، نهادهای مالی Next Entries منبع مقاله درباره اهل بیت(ع)