منبع مقاله درباره مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

سالی به سال دیگر شود.
4) ابزار مدیریت سود نباید مستلزم انجام معاملات واقعی باشد، بلکه باید مستلزم طبقه بندی داخلی حساب ها باشد.
5) ابزار مدیریت سود باید به تنهایی و یا با سایر اعمال و در طول دوره های متوالی استفاده شود(یعقوبی، 1386).

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره مدیریت سود، گزارشگری مالی، هموارسازی سود، عملکرد شرکت Next Entries مقاله درمورد آموزش و پرورش، دوره متوسطه، تعلیم و تربیت، مدیران مدارس