منبع مقاله درباره مدل ساختاری، تحلیل مسیر، منابع قدرت، چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ، تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. از این رو، در این تحقیق برای تأیید یا رد فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر‌(مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق (مستقل و وابسته) را بطور همزمان نشان می دهد. هدف از تحلیل مسیر، شناسایی علیت (تأثیر) بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق است.
4-4-8-1 مدل ساختاری تأثیر ابعاد منابع قدرت مدیران بر جو سازمانی
جهت پاسخ به فرضیات تحقیق در خصوص تأثیر انواع منابع قدرت مدیران بر جو سازمانی از مدل ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر این اساس مدل تخمین استاندارد به شرح زیر محاسبه و به نمایش درآمده است.

نمودار(4-16): مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره منابع قدرت، ضریب همبستگی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، افراد مبتلا، جمعیت شناختی