منبع مقاله درباره مالیات بر درآمد، مالیات مستقیم، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

پراكنده وضع شده بود،تجميع و  نظام نوين مالياتي‌ايران با تصويب ‌اين قانون ‌ايجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پيروزي انقلاب اسلامي‌ايران سه بار مورد اصلاح و تجديدنظر جامع قرار گرفت و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصلاحات متعددي در قانون مزبور به وجود آمد. همچنين قوانين متعددي در زمينه ماليات‌هاي غيرمستقيم تصويب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه ساليانه و برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي، لوايح متعددي در مورد اصلاح، حذف و ‌ايجاد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از سال 1357 تا 1380 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيد.(گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري)

2-3-2-وظایف نظام مالیاتی کشور
به موجب ماده 9  آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخي از وظايف سازمان امور مالياتي كشور عبارت است از:
1. تصدي تمام امور مربوط به اجراي مقررات انواع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير ماليات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي مؤديان، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه‌هاي مالياتي، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به ماليات‌ها در چارچوب قوانين مالياتي و ساير قوانين جاري كشور.
‌2. مطالعه ، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه‌ريزي براي رفع آنها.   ‌ ‌
‌3. اظهارنظر و ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه تدوين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مالياتي در اجراي وظايف قانوني مربوط.
4.تنظيم سياست‌هاي اجرايي براي اخذ ماليات در كشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب.
‌ 5.تخاذ تدابير لازم درخصوص چگونگي اجراي قوانين و مقررات مالياتي از طريق تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي لازم و طراحي نظام‌ها و روش‌هاي اجرايي براي تشخيص و وصول ماليات.
‌6.اجراي دقيق و كامل و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي موردنياز در خصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت برحسن اجراي آنها.
‌7.طراحي، تدوين و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و اجرايي براي بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه‌هايي از قبيل اصلاح ساختار نظام مالياتي، ثبت‌نام و راهنمايي مؤديان، گسترش خوداظهاري، انجام مميزي‌هاي مؤثر، حسابداري مالياتي، وصول و اجرا براي تسريع و تدقيق عملياتي.
‌8. مطالعه، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات مالياتي و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدام‌هاي لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذي‌ربط.
‌9. مطالعه تطبيقي، بررسي و پژوهش مستمر در نظام‌هاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور.
‌10. مطالعه و بررسي به منظور يافتن راهكارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي، افزايش و توسعه ظرفيت‌هاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي.
‌11. گردآوري و پردازش اطلاعات و به‌كارگيري شماره‌هاي اقتصادي و ملي و كد پستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي.
‌12. انجام بررسي‌ها به منظور بهسازي و اصلاح ساختار تشكيلاتي و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني موردنياز.
13.طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم براي ارتقاي كيفيت نيروي انساني  براساس نيازهاي تعيين شده.
‌14. طراحي، اجرا و بهسازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روش‌هاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي.
‌15.برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي لازم براي افزايش بهره‌وري و كيفيت فعاليت‌هاي مالياتي و كاهش هزينه‌هاي مؤديان در پرداخت ماليات
‌16. انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي نساني مربوط و هدايت و ارشاد  آنها
‌17. انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و ارايه گزارش‌هاي تحليلي و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط و همچنين استفاده از تحليل‌هاي انجام شده براي بهبود وضع نظام مالياتي در كشور
‌18. همكاري با مؤسسه‌هاي داخلي و بين‌المللي به منظور تحقق مأموريت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه
19. تهيه آيين‌نامه‌هاي موردنياز پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذي‌صلاح
‌20 . برآورد درآمدهاي مالياتي مربوط به هر سال و ارايه آن   براي درج در لايحه بودجه
اساسي‌ترين موضوع در يك نظام مالياتي، قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است كه در اصل حوزه عمل و مبناي اجرايي آن را تعيين مي‌سازد. اين قوانين و مقررات هستند كه اهداف ماليات، پايه‌هاي مالياتي نرخ‌هاي مربوط به آن، معافيت‌هاي مالياتي و وظايف هر واحد مالياتي را در ارتباط با مؤديان مالياتي مشخص مي‌سازد.
از سوي ديگر، نظام‌هاي اقتصادي متفاوت سبك و نظام خاص مالياتي خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه‌داري نوع اخذ ماليات منطبق بر اصول حاكم بر نظام سرمايه‌داري عمل مي‌كند و  در نظام اقتصاد اسلامي خمس و زكات بخش عمده ماليات را تشكيل مي‌دهد و در يك نظام اقتصاد بسته و متمركز، نظام مالياتي خاص  آن سيستم، تعريف مي‌شود..
قانون ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم نظام‌بندي ماليات در ايران را  معين كرده است و مطابق مواد  قانون، ماليات‌ها در كشور اخذ مي‌شود .
شناسايي، تشخيص و مطالبه و وصول ماليات‌ها اعم از مستقيم و غيرمستقيم را برعهده دارد. وصول ماليات براساس شيوه‌هاي زير انجام مي‌شود: (گزارش معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري )
1 . شناسايي مؤديان و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان
‌ 2 . رسيدگي و تشخيص
3 . مطالبه و وصول

2-4-مفهوم مالیات
مالیات ها پرداخت های اجباری و بلاعوض واحد یا نهادی به دولت است . اطلاق صفت بلاعوض به مالیات ها از این جهت است که دولت در مقابل دریافت از یک واحد ، فرصتی را به صورت فردی به آن ارایه نمی کند ، هرچند که با دریافت مالیات ، منابع مالی را افزایش می دهد و با استفاده از این منابع ، کالاها و خدماتی را برای سایر واحدها ، اعم از تک تک افراد یا کل جامعه فراهم می آورد.(مرکز آمار ایران)
در شرایط مختلف اقتصادی ، مالیات می تواند به عنوان ابزاری کارآمد ، در راستای هدایت اقتصادی به مسیر دلخواه ، مورد استفاده قرار بگیرد . در زمان تورم ، می توان با افزایش مالیات بردرآمد ، دریافتی قابل تصرف افراد را کاهش داد ، در نتیجه با کاهش میزان مصرف خانوار ، قیمت ها نیز کم شده و فشار تورمی نیز کاهش می یابد . در حالی که در شرایط رکود با کاهش مالیات بر درآمد ، می توان میزان مصرف و تقاضای افراد را افزایش داد که این امر موجب افزایش قیمت ها می شود . بنابراین هرچه سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی جامعه بیشتر باشد ، تغییر در سیاست های مالیاتی آثار بیشتری را در پی خواهد داشت و دولت با داشتن ابزار قوی مالیاتی ، اهرم مناسب تری برای رسیدن به تغییر در سیاست های مالیاتی در دست دارد .( سرلک ،1381)
2-5-بررسي پايه‌هاي ماليات درايران
مالیات ها به طور کلی به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند که به توضیح و بیان وجه تمایز آن ها پرداخته می شود .
الف – مالیات های مستقیم
قانونگذار از طريق طراحي و تدوين قوانين و مقررات مالياتي ضمن دستيابي به اهداف متفاوت راي و نظر خود را درباره پايه‌ها و نرخ‌هاي مالياتي بيان مي‌كند.
طبق ماده يك قانون ماليات‌هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هستند:
–تمام مالكان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ‌ايران طبق مقررات باب دوم.
–هر شخص حقيقي‌ايراني مقيم ‌ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در‌ ايران يا خارج از ‌ايران تحصيل مي‌كند.
–هر شخص حقيقي ‌ايراني مقيم خارج از ‌ايران نسبت به تمام درآمدهايي كه در ‌ايران تحصيل مي‌كند.
– هر شخص حقوقي‌ ايراني نسبت به تمام‌درآمدهايي كه در ‌ايران يا خارج از ‌ايران تحصيل مي‌كند.
–هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در‌ ايران تحصيل مي‌كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازها يا ساير حقوق خود يا دادن تصميم‌ها و كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي تحصيل مي‌كند.
انواع ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر دارايي و ثروت، ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بردرآمد مي‌شود كه هريك به بخش‌هاي ديگري تقسيم مي‌شوند.(قانون ماليات مستقيم)
مالیات های مستقیم براساس نرخ های ثابتی دریافت می شوند . در واقع افرادی که از امکانات رفاهی و مادی بیشتری برخوردارند ، مالیات بیشتری نیز می پردازند .این نوع مالیات ها ، درآمد حقیقی پرداخت کننده مالیات را کاهش می دهد .

ب – مالیات های غیر مستقیم
ماليات‌هاي غيرمستقيم به پنج دوره زماني در فاصله سال‌هاي 1288 تا 1384 تقسيم مي‌شود كه در اين سير زماني تغيير و تحولات قوانين و موضوع‌هاي مربوط به آن صورت گرفته است.
انواع ماليات غيرمستقيم پيش از تصويب قانون تجميع عوارض ‌ ‌
در طبقه‌بندي ماليات‌هاي غيرمستقيم تاكنون به علت نبود يك الگو و نظام مدون مالياتي براي‌ايران، طبقه‌بندي جامع براي‌اين نوع  تدوين نشده است اما آنچه كه به صورت رايج در سيستم مالياتي كشور به كار مي‌رود به صورت كلي عبارت است از:
1) ماليات بر محصول (توليد) و واردات.
2) ماليات بر استفاده از كالا و خدمات.
مالیات های غیر مستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها و خدمات وضع می شوند و تحقق آنها بستگی به انجام برخی از فعالیت های اقتصادی در کشور دارد .این نوع مالیات معمولا بر مصرف کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد . در واقع می توان گفت مالیات های غیر مستقیم ، به طور غیر مستقیم روی درآمدها اثر می گذارد .
در ادامه دو نوع از مالیات های مستقیم شرح داده می شود :
1 – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات مستقیمی است که از اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی اخذ می شود .در کشور ما مالیات بر اشخاص حقوقی در بین انواع مالیات های مستقیم عمده ترین رقم مالیاتی را داراست .
2 – مالیات بر درآمد مشاغل به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد از اهمیت و گستردگی بیشتری برخوردار است .بنابراین مالیات بر درآمد مشاغل ، مالیات مستقیمی است که از درآمد صاحبان حرف و مشاغل آزاد مانند کسبه ، بهره برداران معادن ، پزشکان و غیره گرفته می شود .عمده ترین ویژگی این گروه از مؤدیان مالیاتی استفاده از سرمایه ونیروی کار شخصی خود و بعضا به کارگیری یک و یا دو دستیار می باشد.(رحیمی بروجردی ، 1370).

2-6-انواع ماليات از لحاظ منبع
ماليات از حيث جايگاه تحصيل درآمد به چهار منبع و به شرح زير تقسيم مي‌شود:(برگرفته از پايگاه قوانين و مقررات مالياتي)

1) ماليات بر درآمد
 ماليات بر درآمد از اعمال نرخ مالياتي مقرر بر درآمد افراد يا اشخاص حقوقي براي هر فقره از درآمدهاي به دست آمده و يا براي جمع درآمد حاصل در يك دوره مالي معين محاسبه و از آنان وصول مي‌شود. مثل ماليات بر درآمد اجاره املاك كه موجر موظف به پرداخت آن است.
2) ماليات بر دارايي
ماليات بر دارايي به واسطه تعلق دارايي به شخص يا تملك دارايي توسط او به وي تعلق مي‌گيرد. مثل مالياتي كه فروشنده هنگام فروش ملك بايد بپردازد.
3)ماليات بر سرمايه
  منظور از ماليات بر سرمايه، مالياتي است كه اصولاً سرمايه‌گذاري و يا گردش سرمايه صرفنظر از تحصيل يا عدم تحصيل سود، موجب تعلق آن ماليات مي‌گردد. مثل ماليات بر اضافه ارزش سرمايه كه در اثر افزايش ارزش ملك، فروشنده هنگام فروش ملك بايد ان را بپردازد.
4)ماليات بر خدمات
بعضي از انواع ماليات‌ها كلاً يا به طور نسبي قابل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ارزش افزوده، بانک مرکزی، درآمد مالیاتی Next Entries منبع مقاله درباره نرخ مالیات، درآمد مالیاتی، مالیات بر درآمد