منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، رابطه استناد

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه

1-1-ترک فعل ناشي از قانون يا قرارداد 42

1-2-انتساب 45

1-3-توانايي تارک فعل در انجام فعل ترک شده 47

1-4-وجود عنصر رواني 48

2-آراء فقها 48

3-نصوص قانوني خاص 50

4-نتيجه گيري 52

بنددوم؛موضوع جرم 52

الف-وجود شخص زنده 55

ب-ديگر کشي 55

ج-محقون الدم بودن مقتول 55

بندسوم؛نتيجه 56

الف-مرگ ظاهري 57

ب-مرگ قطعي 57

ج-مرگ مغزي 58

د- حيات غير مستقر يا مرگ حکمي 58

ه-تسريع در مرگ 60

عنوان صفحه
بند چهارم؛ رابطه استناد 61

گفتار دوم؛رکن رواني 64

بند اول-عمد در رفتار 64

1-اشتباه در هدف درقتل با فعل نوعا کشنده 78

1-1-تعريف 78

1-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هدف، عمد، شبه‌عمدياخطاي محض است؟ 79

1-2-1-نظر ديوان عالي کشور ايران قبل از انقلاب اسلامي ……………………………………………………………………………..79
1-2-2-قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هدف در رويه ي قضايي بعد از انقلاب اسلامي ايران …………………………………………………………………………………….. 80

2-اشتباه در هويت در قتل با فعل نوعا کشنده 82

2-1-تعريف 82

2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هويت، عمد محسوب مي‌شود يا شبه‌عمد يا خطاي‌محض 83

2-2-1- نظريه عمدي بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هويت ………………………………………………………………………………83

2-2-2- نظريه غيرعمدي بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هويت …… …………………………………………………………………………85

3-تحليل نهايي موضوع با نگارش قانون جديد 88

بند دوم،قصد نتيجه 91

1-قصد صريح يا مستقيم 91

عنوان صفحه
2-قصد تبعي 92

2-1-قصد تبعي مطلق 93

2-2-قصد تبعي نسبي 97

مبحث دوم،رويه قضايي و فقه اسلامي، 98

گفتار اول،رويه ي قضايي 98
گفتار دوم،سابقه ي فقهي 99

بند اول-کلام فقها 100

بند دوم-نقد وبررسي رويه قضايي با عنايت به منابع فقهي 105
فصل سوم؛بررسي جايگاه حقوقي قصد وعلم در قتل با فعل نوعا کشنده 109

مبحث اول؛ملازمه وجودي قصد وعلم در قتل عمدبا فعل نوعا کشنده 109
گفتار اول؛ملازمه وجودي بين قصد واين نوع از قتل 109

بند اول،قانون موضوعه 109

بند دوم، فقه اسلامي 113

الف- اماميه 113

ب- عامه 117

گفتار دوم؛ملازمه وجودي علم درتحقق اين نوع از قتل 119

بند اول، قانون موضوعه؛ 119

عنوان صفحه
الف-علم به حکم 120

ب-علم به موضوع 120

ج-علم به رفتار 120

1-علم به رفتار نوعا کشنده 121

2-علم به زنده بودن مقتول 121

3-علم مرتکب به اينکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجني عليه است 122

بند دوم، فقه اماميه 124

بند سوم، فقه عامه 125

مبحث دوم؛بررسي اثباتي اين دو وصف در قوانين جزايي 127

گفتار اول،نحوه اثبات اين دو وصف(قصد وعلم) در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 127

گفتار دوم،نحوه ي اثبات اين دو وصف (قصد وعلم)در قانون مجازات اسلامي 1392 127
نتيجه گيري 130
پيشنهادات 134

فهرست منابع و مآخذ 135

چکيده انگليسي 139

مقدمه:
1-بيان مساله؛
بي شک قتل عمد هم از حيث نتيجه و مجازات شرعي وقانوني وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان يک جامعه، مهم ترين جرم به شمار مي آيد.اين اهميت از آن جهت است که جان يک شهروند واجد حمايت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگراني عامه مردم و هم چنين تشفي خاطر اولياء دم مقتول و ايجاد بازدارندگي در افرادي که بستر ارتکاب اين جرم را دارند بر هيچ کس پوشيده نيست و در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا بدان پرداخته شده وبه اشکال مختلف با ان برخورد شده و مي شود.
آن چه که در تحقيق پيش رو مد نظر نگارنده است بيان دقيق و ظريف يک نوع از انواع قتل عمدي است که در تعريف قانوني و مصداق عيني خود ابهاماتي را داراست که با روشن گري ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتيجه عادلانه يک رسيدگي کيفري کمک شاياني مي نمايد.
بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامي مصوب سال 1370در تعريف وجرم انگاري گونه اي از قتل عمد چنين اشعار مي دارد که”مواردي که قاتل عمدا کاري را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قانون مجازات، ترک فعل، حقوق جزا Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، ترک فعل