منبع مقاله درباره قانون مدنی، خدمات درمانی، وکالت بلاعزل، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

را بر طبق ديات معين نموده است . بنابراين ، دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي باشد و اگر تجديد نظر خواه در مورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفري اقدام نمايد . لذا ، حكم فرجام خواسته نقض مي شود و تجديد رسيدگي با رعايت ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري محوّل است.»321

مبحث سوم : انحلال قراردادهای درمان
انحلال قرارداد را با بطلان آن نباید مخلوط کرد، چون عقد باطل عقدی است که به علت فقدان رکن (شرط اساسی ) تشکیل نمی شود و ممکن است بطلان عقد بعداً کشف شود.322
اسباب انحلال قرارداد گوناگون و متفاوت است : در پاره ای از موارد قرارداد با تراضی دو طرف منحل می شود ، که به این عمل در اصطلاح حقوقی « اقاله » و گاه «تفاسخ» میگویند(ماده 283 و 264ق.م). ولی اگر تصمیم انحلال قرارداد توسط یکی از طرفین عقد انجام گیرد را « فسخ» می نامند(ماده 449ق.م). و چنانچه انحلال قرارداد خود به خود (قهری) انجام پذیردکه طرفین در آن دخالتی نداشته باشند را در اصطلاح « انفساخ» گویند.( مواد 387،483،497،و 945 قانون مدنی).
گفتار اول : اقاله
در قانون مدنی کلاً شش ماده به اقاله اختصاص و در ماده 283، آمده است، بعد از معامله ، طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله یا تفاسخ کنند.» به نظر می رسد اگر قانونگذار ماده مذکور را هم تصویب نکرده بود به استناد ماده 10 ق.م می توانست بهره لازم را از اقاله تحصیل نماید.اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. بنابراین نانچه پزشک به ور صریح یا ضمنی عدم رضایت خود را برای ادامه درمان ( که استمرار عقد است ) اعلام نماید و بیمار نیز پیشنهاد پزشک را بپذیرد و با کمال میل و رغبت، پزشک دیگری را برای ادامه درمان انتخاب نماید، اینامر از نظر حقوقی می تواند اقاله قرارداد معالجه تلقی گردد و مسئولیت مدنی عدم ادامه درمان منتفی گردد. مع الوصف به نظر می رسد پزشک و بیمار می توانند قرارداد درمان خود را قبل از شروع درمان با تراضی یکدیگر اقاله نمایند ولی اگر مراحل درمان شروع شود ، به نظر پزشک و بیمار نمی توانند به تراضی قرارداد را اقاله نمایند.323 و اگر هم تمایل شدید بیمار یا بستگان وی به عقد قرارداد با یک پزشک دیگر باشد ، شاید بتوان قرارداد را اقاله نمود ولی پزشک اولی تا جایی که درمان را انجام داده است در قبال بیمار مسئول است و نمی تواند به صرف اقاله قرارداد از ضررهای آتی مبرا گردد.
گفتار دوم : فسخ
اصطلاح فرانسوی فسخ « Resolution» و اصطلاح انگلیسی آن «Dissolutin» است و در عقود مستمر نظیر بیع و وکالت بلاعزل ، استعمال می شود.324
باید به این نکته توجه نمود که ، اصل در عقود لزوم است و هرگاه یکی از دو طرف بخواهد عقد لازم را فسخ نماید باد ثابت کند که حق یا اختیار فسخ را دارد. حق فسخ یا خیار ممکن است به حکم قانون وبرای حمایت از یک طرف، بر مبنای لاضرر ، ایجاد شود ، یا تراضی دو طرف و شرط ضمن عقد به صورت خیار شرط(ماده 399ق.م) ، یا خیار تخلف شرط ( ماده 444ق.م) پدید آید.
به نظر حقوقدانان ماهیت فسخ یک نوع ایقاع است.325 و نکاتی را نیز در این خصوص بیان نموده اند: «1- فسخ به عقود اختصاص ندارد، بلکه در ایقاعات نیز جاری می شود. به همین جهت ، فقیهان رجوع زوج به زوجه در عده را فسخطلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است.
2- ایقاع دسته ای از اعمال حقوی است که به یک اراده انجام می شود و در آن به توافق دو اراده نیازی نیست. مثل طلاق که به اراده شوهر واقع می شود.
3- فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است لذا از این جهت ماهیت فسخ ، نظیر ماهیت انفساخ طلاق و بذل مدت در عقد منقطع است.»326
همانطور که گفته شد برای فسخ یک طرفه قرارداد باید شرط فسخ در قرارداد ذکر شود ، ولی به نظر می رسد در قرارداد معالجه حتی اگر بیمار شرط فسخ قرارداد را برای خود لحاظ نکرده باشد باز هم می تواند به استناد ماده 18 آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید ، ولی این فسخ برای پزشک در نظر گرفته نشده است مگر با تراضی بیمار و یا زمانی که بستگاه بیمار بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک دیگری برای درمان استفاده نموده اند .327 ولی این حق در پیش نویس طرح مشترک مرجع (DCFR) در ماده 8:110 به پزشک داده شده است و موارد فسخ قرارداد درمان را مشخص نموده است .« با توجه به هر گونه عدم انجام تعهدات تحت قرارداد برای درمان، کتاب سوم، فصل 3 (درمان با عملکرد نامناسب) و ماده 2:111 (حق مشتری به خاتمه قرارداد) درخواست طبق شرایط زیر است: الف) پایان دادن به رابطه قراردادی ممکن است به خاطر عملکرد ارائه کننده خدمات درمانی نباشد بلکه بخاطر خطرات جدیی که سلامت بیمار را تهدید می کند می باشد.
ب) همچنین فرد ارائه دهنده خدمات درمانی این حق را دارد تا از عمل به قرارداد دوری کند و یا به واسطه قراردادی دیگر آنرا فسخ نماید، که در اینصورت درمانگر موظف است بیمار را به فرد دیگری معرفی نماید. 328
قانون مدنی هلند نیز در ماده 7:460 نحوه فسخ قرارداد درمان را توسط درمانگر مشخص نموده است. « فرد مراقب (پزشک یا پرستار) نمی تواند قرارداد درمان را فسخ نماید ، مگر اینکه دلایل قانع کنندهای برای انجام این کار وجود داشته باشد.»329
گفتار سوم : انفساخ
یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات انفساخ می باشد ، تلف موضوع تملیک در عقود معاوضی سبب انحلال ( انفساخ ) عقد می شود.چنانکه تلف مبیع قبل از قیض در عقد بیع (ماده 387ق.م) ، یا تلف منفعت (موضوع اجاره ) پیش از تسلیم( ماده 481و 483 ق.م ) ، یا تلف منافع تملیک شده پیش از تسلیم در مزارعه و مساقات با از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین(مواد 527و 545ق.م) و…. سبب انفاسخ این عقود است.
به حکم ماده 954ق.م « کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منسوخ می شودو همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.» گرچه قانونگذار به «جنون» در حکم ماده اشاره ای ننموده است ولی به نظر جنون را نیز باید مانند سفه ، بلکه به طریق اولی ، از اسباب انفساخ عقد جایز شمرد.
با این اوصاف اگر ما اعتقاد به این داشته باشیم که قرارد معالجه قراردادی جایز است330 باید برای بررسی و تبیین موضوع می بایستی دو حالت را در نظر گرفت :

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره بیمارستان، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، نقض قرارداد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، حقوق جزا، قتل عمد، مجازات اعدام