منبع مقاله درباره فوتبالیست، ورزشکاران، آموزش و پرورش، تمرینات مقاومتی

دانلود پایان نامه ارشد

سرعت و قدرت را در بازیکنان زن والیبالیست نوجوان در طول و بعداز برنامه تمرینی پلیومتریک مورد بررسی قرار دادند. آزمودنیهای این تحقیق 11 نفر بازیکن والیبال زن نوجوان با میانگین سنی 8/14 سال بودند. تمرینات پلیومتریک هفتهای دو جلسه و بمدت 8 هفته اجرا شد. از آزمودنیها قبل، بعد از 6 هفته و در پایان دوره تمرینی، رکوردهای پرش عمودی و دوی سرعت 36 متر ثبت گردید. نتایج نشان داد که در طول تمرین (بعد از 6 هفته) تغییرات معنیداری در سرعت دویدن و پرش عمودی بوجود آمد اما در پایان دوره تمرینی این رکوردها تغییرات معنادارتری داشتند (82).
چيلي49 (2009)، اثر تمرين اسكات از پشت را بر توان پاها، پريدن و اجراي دوهاي سرعتي، در فوتباليستهاي جوان سنجيد. هدف از اجراي اين تحقيق، اين بود كه اثر حداكثر قدرت ارادي پاها، در تمرينات قدرتي بر اوج برونده توان، اجراي پرش ارتفاع و اجراي فوتباليستها در ميدان بازي را بررسي كند. 22 فوتباليست مرد در اين تحقيق شركت كردند كه به دو گروه 11 نفري با ميانگين سني 17 سال تقسيم شدند. جلسات تمريني، كه از اسكات از پشت تشكيل شده بود، هفتهاي دو بار و براي دو ماه انجام شد. قبل و بعد از جلسات تمريني، اوج برونده توان بوسيله چرخ كارسنج و پرش اسكات، پرش به عقب و جلو مورد ارزيابي قرار گرفت. گروه تمرين مقاومتي نشان دادند كه در همه موارد آزمون تغييرات مثبت و معنيداري انجام شده و ارتباط بين هر دو نيروي شتاب با منحني شلجمي شكل مكانيكي و توان و سرعت اوليه، بعد از اجراي برنامه تمرين قدرتي بهتر شده است. حجم عضلات ساق و ران پا و سطح مقطع عرضي، براي گروه تمرين مقاومتي، بعد از اجراي تمرين قدرتي، بدون تغيير باقي ماند. در پايان پيشنهاد ميشود كه فوتباليستهاي جوان براي بهبود اجرا، از تمرينات مقاومتي پويا در برنامههاي آموزش سالانه، استفاده نمايند (45).
ونگ و همكاران50 (2009)، اثر 12 هفته تمرينات تركيبي، قدرتي و تواني را بر روي اجراي فيزيكي 14 فوتباليست جوان، مورد ارزيابي قرار دادند. بازيكنان فوتبال به دو گروه تقسيم شدند، گروه تجربي 28 نفر و گروه كنترل 23 نفر بودند. هر دو گروه تمرينات پيش فصل را انجام داده بودند. گروه تجربي تركيبي از تمرينات قدرتي و تواني را هفتهاي دو بار و براي دو ماه انجام دادند. تمرينات قدرتي و تواني براي عضلات اصلي و مركزي، بالاو پايين بدن ، انجام شد تمرينات قدرتي و تواني به طور معني داري، ارتفاع پرش عمودي، سرعت ضربه زدن به توپ، زمان دوي 30 متر سرعت و دوي استقامتي يويو و هزينه هاي اكسيژن مصرفي دوهاي زير بيشينه را تغيير داد. اين تمرينات اثر معنیداری بر پرش عمودي، سرعت ضربه زدن به توپ، زمان دوي 30 متر و و دوي استقامتي يويو و اثر كمي بر 10 متر سرعت و هزينههاي اكسيژن مصرفي دو و حداكثر اكسيژن مصرفي داشت. دوي استقامتي يويو ارتباط معني دار قوي و منفي با زمان دوي 10 متر و 30 متر سرعت و سرعت ضربه زدن به توپ و پرش عمودي داشت (116).

1-4- ضرورت اجرای پژوهش:
فوتبال در سالهاي اخير تغييرات زيادي داشته است اين رشته كه زماني يك بازي رقابتی به شمار ميرفت، امروزه بهصورت یک ورزش حرفهاي و بسيار پرطرفدار در آمده است. امروزه ستارگان نوخاسته، فوتبال را در سن هشت يا نه سالگي، در مدرسه و يا در باشگاهها آغاز ميكنند. اين روزها، فوتبال كليد رسيدن به پاداشهاي هنگفت مالي است و به همين علت نوجوانان و والدين آنها علاقهمندي زيادي به بررسي روش رسيدن به اين كاميابي از خود نشان ميدهند (47).
آماده كردن و به ميدان فرستادن يك تيم فوتبال در سطح نوجوانان به فاكتورهاي متفاوتي نياز دارد، تكنيك، تاكتيك، آمادگي جسماني و رواني كه كم توجهي به هر يك ميتواند لطمات قابل توجهي به پيكره تيم وارد سازد (26).
اهميت آمادگي جسماني در كسب موفقيت و بهبود ركورد ورزشكاران امري بديهي و غير قابل انكار است. كسب آمادگي جسماني لازم به همراه يادگيري و اجراي موثر تكنيكها و تاكتيكها، موجب رسيدن به سطوح قهرماني و شكستن ركوردهاي خيره كننده ميشود. از اساسيترين عوامل آمادگي جسماني، قدرت و استقامت عضلاني است. برخورداري از قدرت مناسب، زيربناي موفقيت در بسياري از رشتههاي ورزشي است زيرا به كارگيري موثر ساير قابليتهاي جسماني از قبيل سرعت چابكي، توان و حتي استقامت، مستلزم داشتن قدرت كافي است. همچنين قدرت كافي يكي از بخشهاي مهم آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي و عملكرد مطلوب فيزيولو‍‍ژيك در كودكان و بزرگسالان تلقي ميشود. قدرت همچنين عامل مهمي در اجراي حركتي در كودكان و بزرگسالان محسوب ميشود (26و28). محققان تربيت بدني، قدرت را مهمترين عامل در مهارتهاي ورزشي ميدانند. بلوم فيلد51 (1992) معتقد است كه قدرت در بسياري از ورزشها نقش اصلي را دارد. تحقيقات نشان دادهاند كه با تمرينات با وزنه پويا ميتوان قدرت و سرعت را در كنار يكديگر تقويت كرد (32).
اگر چه از پارهاي مطالعات چنين بر ميآيد كه تمرينهاي قدرتي هيچ اثر مثبتي بر سرعت و انقباض عضلات نداشته و اگر هم تاثير داشته باشد خيلي ناچيز است، اما اغلب مويد آن است كه تمرينات قدرتي بدون شك روي افزايش هر دو عامل يعني سرعت و قدرت انقباض عضلات موثر است. مطالعات ديگر نشان ميدهند كه افرادي كه از نظر قدرت عضلاني ضعيفتر هستند، راندمان كاري كمتري را در اجراي عملكرد در محدوده زماني خاص دارند. برخي شواهد حاكي از آن است كه مقاومت در برابر خستگي با تمرينهاي قدرتي بهبود مييابد (28). در بین روشهای تمرینی مختلف، یکی از موثرترین آنها، به ویژه برای پرورش قدرت، سرعت و در نهایت توان ورزشکاران، تمرینات پلایومتریک است (10). تاثیر تمرینات پلایومتریک همراه بازی فوتبال بر عوامل جسمانی و حرکتی لازم در رشته فوتبال بر روی ورزشکاران این رشته کمتر بررسی شده است و اصولاً در بعضی از باشگاههای ورزشی فوتبال در سطح استان اهمیت زیادی به تمرینات پلایومتریک داده نمیشود. ديدگاه منفي و غلطي كه در سالهاي گذشته و حتي در حال حاضر بر اذهان برخي از مربيان و ورزشكاران، مبني برسفت و سخت شدن عضلات و كاهش سرعت ورزشكاران، حاكم بوده ضرورت تعيین تاثير تمرينات با وزنه را مشخص ميكند. از طرفي برنامههاي تمرين مقاومتي و پلیومتریک كه به فوتباليستها ارائه ميشود به طور تقريبي، شناخت تاثير هر يك از اين دو روش تمريني، بر قابليتهاي جسماني مورد نظر در اين تحقيق، كه نقش مهمي در كسب آمادگي جسماني در فوتبال دارند و درك اين موضوع كه كدام يك از اين دو روش تاثير بهتري در كسب آمادگي جسماني يك فوتباليست دارند، راهگشاي مناسب جهت طراحي این نوع برنامههاي تمريني خواهد بود. از طرفي نقش موثر تمرينات مقاومتي و پلیومتریک در افزايش قدرت، توان و استقامت عضلاني و جلوگيري از آسيبهاي ورزشي و حمايتها و توصيههاي انجمنهاي علمي مبني بر فوائد فراوان این نوع از تمرينات كه به صورت اصولي طراحي شدهاند و با توجه به اینکه مربیان فوتبال که در سطح آموزش و پرورش شهر کرمانشاه مشغول به کار هستند تمرکز خاصی بر روی تمرینات پلیومتریک و همچنین تمرینات مقاومتی در هنگام تمرینات فوتبال ندارند و توجه آنها بر روی تمرینات تخصصی فوتبال میباشد، در این پژوهش این نکته بررسی شد که آیا تمرینات پلیومتریک و مقاومتی همراه با تمرین تخصصی فوتبال که به صورت ترکیبی اجرا شده، میتواند بر برخي از قابليتهاي جسماني و حركتي دانش آموزان فوتبالیست 15 تا 17 سال آموزشگاهی تاثیر گذار باشد یا خیر؟

1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف کلي پژوهش
اثر دو نوع برنامه تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیستهای پسر 15 تا 17 سال
1-5-2- اهداف اختصاصي
بررسی اثر برنامههای مقاومتي تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر رکورد دوی سرعت 36 متر در فوتبالیستهای پسر 15 تا 17 سال.
بررسی اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر قدرت بیشینه در فوتبالیستهای پسر 15 تا 17 سال
بررسی اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر چابکی در فوتبالیستهای پسر 15 تا 17 سال
بررسی اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر توان انفجاري پايينتنه در فوتبالیستهای پسر 15 تا 17 سال.
بررسی اثر برنامههای تمرينی 4 هفتهاي مقاومتي و پلیومتریک بر توان هوازی در فوتبالیستهای پسر 15 تا 17 سال
1-7- متغیرها پژوهش
1-7-1- متغير مستقل
تمرين مقاومتي
تمرين پلیومتریک
1-7-2- متغیرهاي وابسته :
1- توان انفجاري پايين تنه
2- سرعت دويدن
3- قدرت بيشينه پايين تنه
4- چابكی
5 – توان هوازی
1-8- محدوديتهاي پژوهش
1-8-1- محدوديتهاي خارج از كنترل پژوهشگر
1- عدم كنترل شرایط آب و هوايي (دما و رطوبت)
2- عدم كنترل میزان و کیفیت خواب و استراحت آزمودنیها
3- عدم كنترل وضعیت روانی آزمودنیها
4- عدم كنترل تغذيه
5- عدم كنترل میزان بالیدگی
1-8-2- محدوديتهاي تحت كنترل پژوهشگر
1- سن
2- جنس
3- نوع تمرينات روزانه
4- سلامتي جسماني آزمودنيها

1-9- تعريف واژهها و مفاهيم
1-9-1- تمرين
مجموعه فعاليتهاي سازمان يافته، كه به بهبود يا سازگاري ساختمان و عملكرد منجر ميشود. برنامه فعاليت ورزشي سازمان يافتهاي است كه براي تحريك سازگاريهاي درازمدت طراحي ميشود (1).
1-9-2- تمرين مقاومتي
نوعي تمرين كه در آن لازم است، عضلات بدن در مقابل يك نيروي مخالف به حركت در آيند، يا سعي كنند كه حركت نمايند و معمولاً به وسيله انواع تجهيزات ورزشي انجام ميشود. به عبارت ديگر انجام انقباضهاي عضلاني در مقابل يك وزنه يا نيروي مقاوم است كه نوعاً به شكل بار يا فشارهاي خارجي است، مثل آنچه در وزنه برداري به كار برده ميشود (113).
1-9-3- آمادگي عضلاني
معمولاً واژه آمادگي براي توصيف اجزاي تشكيل دهنده و كاركرد عضلاني به كار ميرود، چه اجزاي استقامتي قدرتي و چه اجزاي تواني (1).
1-9-4- قدرت
توانايی عضلات در انقباض و غلبه بر مقاومت را قدرت مي ناميم. قدرت بيشينه، نهايت تلاش برای غلبه بر بيشترين مقاومت، بدون توجه به زمان است. مثالهايی از كاربرد قدرت در فوتبال عبارت از حفظ و دور نگهداشتن توپ از مهاجمان،‌ استقرار برای توپهای هوايی و عين حال حفظ خود در گروه و افزايش سرعت حمله از طريق قدرت بيشتر پاها هستند. (44).
1-9-5- توان بيهوازي
توان بيهوازي، توانايي فرد براي استفاده از دو دستگاه فسفاژن و اسيد لاكتيك براي توليد انرژي، در واحد زمان است (4).
1-9-6- توان
تركيب سرعت و قدرت برای بازيكنان موفق فوتبال امری عادی است. قابليتهای بازیکنان در تكل زدن، دويدن، پريدن و شوت زدن، مثالهايی از توان است. قدرت محض به تنهايی برای ورزش پويا و پر تحركی مثل فوتبال، بسيار كند است و سرعت بالا هم بدون قدرت، موقتی خواهد بود. بازيكن فوتبال بايد در تلاش باشد تا به بهترين تركيب اين عوامل دست پيدا كند (39).
1-9-8- استقامت عضلاني كوتاه مدت :
استقامت يك بازيكن فوتبال چيزی بيش از توانايی دويدن مداوم است. استقامت در سرعت، استقامت در قدرت و استقامت در توان سه عامل بسيار مهم آمادگی جسمانی هستند. سطح بالای استقامت به ورزشكار اين اجازه را خواهد داد تا اجرای مهارتهای خود را در حد عالی نگه دارد و با حدود 100 درصد تلاش در طول مسابقه آنها را به نمايش بگذراد (99).
1-9-9- سرعت در فوتبال
وقتي ما از سرعت حرف ميزنيم، عموماً فكر ميكنيم منظور سريع دويدن است. ولی در فوتبال سرعت چيزی فراتر از سريع دويدن است. چابكي، حركات انفجاری كوتاه، ‌حركات سريع در همه جهات، توانايی استارت زدن و توقف ناگهانی و سرعت عكس العمل، مثالهای سرعت در فوتبال است (79).
1-9-10- چابکی
توانايی تنظيم سريع حركات با تغييرات محيطی را چابكی ميناميم. تصميم گيريهای سريع و بلافاصله اقدام بر اساس آنها، در حاليكه با سرعت بازی پيش ميرويم، روي روند تيم تاثيرگذار است و حتي ميتواند تفاوت بين برنده يا بازنده را مشخص كند. اگر بازيكن فوتبال ميخواهد موفق باشد، پاها، چشمها و مغز بايد چابك باشند و به خوبی با هم كار كنند (79).
1-10-13- بازتاب – عضلانی یا کششی52:
کشش یا بازتاب عضلهای، بازتابی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره گروه کنترل، اکسیژن مصرفی، تمرین قدرتی، تمرین استقامتی Next Entries منبع مقاله درباره پیش آزمون، سطح معنی داری، تجزیه و تحلیل آماری، اکسیژن مصرفی