منبع مقاله درباره غیر سیستماتیک، سهم بازار، بازده سهام، ریسک غیر سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

های رشد شرکتها، ابتدا شرکتها را بر اساس فرصتهای رشدشان مرتب میکنیم و سپس به دو سطح مساوی ( بر اساس میانه ) تقسیم بندی میکنیم.
Correlationit : همبستگی بازده شرکت و بازده سهام
IdVarit : ریسک غیر سیستماتیک : ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد.
σ=√(1/(n-1) ∑_(i=1)^n▒(r_i-〖E (r )〗^2 ) )
که در این فرمول n : تعداد دوره
ri : بازده سهام و
E (r)2 : بازده مورد انتظار می باشد.
HerfindahlIndexit : شاخص هرفیندال یک سنجهی آماری برای ارزیابی درجه تمرکز است. این شاخص با تلفیق کردن اندازه نسبی ( یعنی سهم بازار ) تمامی بنگاه هایی که در بازار فعال هستند ، تعداد و همچنین تمرکز آن ها را مورد توجه قرار می دهد. برای محاسبه این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه ها را به دست آورد و حاصل جمع تمام آن ها را محاسبه نمود. فرمول کلی آن را می توان به صورت ذیل نوشت :
HHI = ∑_(i=1)^n▒(〖MS〗_i )^2
در این فرمول MS : سهم بنگاه i در بازاری که n بنگاه در آن فعالیت دارند. برای این منظور نسبت فروش شرکت به فروش کل صنعت را به عنوان سهم بازار شرکت در نظر میگیریم.
CEOTenureit : برابر است با تعداد سال هایی که از زمان تصدی فرد به عنوان مدیر عامل می گذرد .
ControlVariables ( متغیرهای کنترل ) شامل:
Size ( اندازه شرکت ) : که از طریق محاسبه لگاریتم طبیعی فروش شرکت یه دست می آید.
Corporate Governance ( حاکمیت شرکت ) : این متغیر یک متغیر دو ارزشی می باشد. به این صورت که اگر مدیر شرکت یکی از اعضای هیئت مدیره باشد این متغیر ارزش یک را به خود اختصاص می دهد و در غیر این صورت ارزش صفر را به خود اختصاص می دهد.
به منظور بررسی معنادار بودن کل معادله رگرسیون باید از آماره F استفاده نمود. چنانچه P مقدار این آماره کمتر از 5 درصد باشد، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که معادله در نظر گرفته شده برای انجام آزمون فرضیه ما مناسب است. محاسبه و بررسی شاخص‌های مربوط به مناسبت مدل می‌تواند این موضوع را روشن نماید که مدل در نظر گرفته شده تا چه حد می‌تواند تغییرات متغیر وابسته که در این‌جا پاداش مدیران است ، را توضیح دهد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فرصت های رشد، ارزش دفتری، دارایی ها، ارزش بازار Next Entries مقاله رایگان با موضوع میزان آشنایی، رشد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، جامعه آماری