منبع مقاله درباره علوم اجتماعی، ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

داخلی، تراکم جمعیت ، متغیر سایه ای فرار مالیاتی و عرضه پول به این نتیجه رسیده اند که کشورهای با درآمد بالا بیشتر از کشورهای با درآمد پایین از پایه های مالیاتی خود به منظور افزایش درآمد استفاده می کنند .
گاپتا13 (2007) به این نتیجه رسید که ظرفیت مالیاتی با افزایش درآمد و با افزایش درجه بازبودن اقتصاد و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی کاهش می یابد .همچنین میتوان به مطالعات تیرا (2004) نیز اشاره نمود که در کنار متغیرهای اقتصادی ، متغیرهای نهادی را بر ظرفیت مالیاتی موثر میدانند.
لی توان14 در مقاله ای تحت عنوان ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی در سال 2012عنوان کرده است که سیستم های مالیاتی می تواند بر تصمیم گذاری بین المللی تاثیر بگذاردو همچنین دولت در جستجوی راه های امکان پذیرافزایش در آمدزایی مالیات،صرف مخارج سرمايه گذاري عمومي و محدوديت كسر درآمد بدون تحريف فعاليت هاي اقتصادي است که ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی راشخص می کند.
همچنین می توان به مطالعات وارنر(2001)مترنز(2003)بیرد و همکاران(2005)بانک جهانی (2008)، داودی و گریگوریان (2007)نیز اشاره نمودکه در کنار متغیرهای اقتصادی،متغیرهای نهادی را برظرفیت مالیاتی مؤثردانسته اند.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1-مقدمه
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش
سازمان یافته معطوف است . بنابراین تحقیق عبارت است از : تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی ، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و به پیش بینی یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود . (بست ، 1371 ، ص 35)
به طور کلی روش تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری ، روشی جدا از سایر علوم نیست . علوم اجتماعی نیز مانند سایر علوم ، متکی به روش تجربه و روش مشاهده است . آنچه که در این دسته از علوم بیشتر به آن توجه می شود ، جنبه انسان بودن مورد مطالعه است . به طور مثال در علوم فیزیکی کلیه عوامل در اختیار محقق قرار می گیرد و تجربه و آزمایش علمی بنا به میل و اراده او انجام می شود ، ولی در علوم اجتماعی هیچ مجوزی برای آزمایش روی انسانها نداریم . در علوم انسانی چون مطلب مورد مطالعه انسانها هستند ، ناچاریم که بیشتر به مشاهده بپردازیم و چگونگی فعالیتهای انسانی را از طریق مقایسه شرایط حال و گذشته آنان بررسی و تفسیر کنیم . در روش تحقیق منظور از روش، مجموعه فعالیتهایی است که برای رسیدن به هدفی خاص صورت می گیرد و پژوهش در واقع ابزارهایی برای دستیابی به واقعیت به شمار می روند . در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید . و آن روشی است که مناسبتر از روشهای دیگر واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان می دهد (نبوی ، 1376، ص23).
استفاده از شبکه های عصبی در طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعت گران قرار گرفته است .علت این امر علاوه برسادگی کاربرد آنها ، بازدهی این ها در مدلسازی فرآیندهایی است که رفتاری به شدت غیرخطی دارند . شبکه عصبی ابزار محاسباتی ساده ای برای آزمون داده ها و ایجاد مدل از ساختار داده ها می باشد .

3-2-روش تحقیق
پژوهشهای قبلی نشان میدهد که بیشتر مطالعات در سطح کلان به بررسی ظرفیت مالیاتی پرداخته اند و پایه های محاسباتی بر تولید ناخالص داخلی و سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف افتصاد متکی بوده است در مطالعات استانی نیز همین روند دنبال شده است. در این مطالعه ابتدا به بیان مبانی نظری مربوط به مالیات پرداخته میشود و سپس به تعریف متغیرها و بعد از آن به تصریح الگو و بیان اهمیت هر یک از متغیر های مستقل در مدلسازی خواهیم پرداخت. داده های مورد استفاده در این مطالعه ازسایت سازمان معاونت آمار و برنامه ریزی استانداری استان مازندارن جمع آوری شده و از روشهای آماری برای تحلیل کمک گرفته میشود. برای انجام تحلیل ها از داده های سری زمانی طی سالهای 1377 تا 1391 به صورت سالانه استفاده شده است و متغیر هایی که به عنوان عوامل موثر بر درامد مالیاتی استان شناخته شده اند، به صورت متغیر های مستقل و درامد مالیاتی( یا نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی) به عنوان متغیر متغیر وابسته به کار گرفته میشوند. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده ، رویکرد شبکه عصبی میباشد در محاسبات از نرم افزارGMDH SHELL استفاده شده است.

3-3-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند ، صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری ، مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . هر بخش از جامعه آماری را نمونه آماری گویند که عبارت است از تعداد محدودی از اعضای جامعه آماری که بیانگر ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر، مومنی، 1380 ، ص 1-3 ).در این پژوهش جامعه آماری تمام افرادی که در اداره امور مالیاتی استان مازندران دارای پرونده مالیاتی می باشند، که داده ها و مشاهدات ما در این پژوهش درآمد مالیاتی ، درآمد خانوار شهری ، ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی ،نرخ تورم و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که همان ظرفیت مالیاتی است ، می باشد.

3-4-نمونه آماری
در بسیاری از زمینه های کاربردی، محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه هستند ، ولی دسترسی به آنها به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست . در چنین موقعیتهایی محققان ناچارند به نمونه هایی از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا کنند (آذر، مومنی، 1380 ، ص 1-3) نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد . (خاکی، 1384، ص 273).
با توجه به اينكه در اين پژوهش كليه جامعه آماري مورد بررسي قرار می گیردلذا نمونه گيري مطرح نبوده است.
اطلاعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1377 تا 1391 بررسی نموده ایم.

3-5-نحوه جمع آوری اطلاعات
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي بوده و از جهت روش يك روش پيمايشي مي‏باشد. كه با جمع آوري اطلاعات لازم در خصوص عوامل تاثير گذار بر مالیات، اين عوامل را شناسايي كرده سپس تاثير آن را بر ميزان درامد مالیاتی در سالهاي آينده پيش بيني كند.باروش کتابخانه ای بسیاری از مفاهیم و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق از مطالعه کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مشابه در رابطه با موضوع تحقیق به دست آمده است همچنین محقق برای جمع آوری اطلاعات از سایت های اینترنتی و مقاله ها و کتابهای فارسی و لاتین موجود در آنها نیز استفاده کرده است .

3-6-قلمرو تحقيق

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ارزش افزوده، اشخاص حقوقی، عملکرد مالی Next Entries منبع پایان نامه درباره دوره نوجوانی، بلوغ دختران، بلوغ جنسی